239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.

Câu 001: Theo ý kiến mậu dịch tự động do của Adam Smith thì: a) Sắm bán giữa những quốc gia sẽ ko bị cản trở bởi những hàng rào thương mại. b) Thị trường có tính chất nặng nề} hoàn hảo. c) Chính phủ ko nên can thiệp vào hoạt động kinh tế của những công ty. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 002: Thị trường có tính chất nặng nề} hoàn hảo lúc: a) Gần như những công ty đều có qui mô bé, ko công ty nào có khả năng chi phối lũng đoạn giá cả thị trường. b) Sự nặng nề} lành mạnh chỉ dựa trên chất lượng và giá cả siêu phẩm, nên những công ty có thể tham dự hay rút khỏi thị trường 1 bí quyết dễ dàng. c) 2 câu a và b đều đúng. d) 2 câu a và b đều sai.

Câu 003: Lợi thế tuyệt đối là: a) Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất và chi chi phí lao động để làm cho ra cùng 1 loại siêu phẩm so có quốc gia giao thương. b) Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất hoặc chi chi phí lao động để làm cho ra cùng 1 loại siêu phẩm so có quốc gia giao thương. c) 2 câu a và b đều sai. d) Cả cha câu trên đều sai.

Câu 004: Năng suất lúa bình quân của Thái Lan thường thấp hơn từ 20 – 30% so có Việt Nam. Nhưng do nhu cầu gạo nội địa cao hơn nên xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đứng hàng thứ 2 trên thế giới (xếp sau Thái Lan). Do vậy, chế tạo lúa gạo của Việt Nam có lợi thế tuyệt đối: a) Cao hơn so có Thái Lan, Việt Nam nên chuyên môn hóa chế tạo để xuất khẩu gạo cho Thái Lan. b) Cao hơn so có toàn bộ những nước có canh tác lúa nước trên thế giới, ngoại trừ Thái Lan. c) Cao hơn so có toàn bộ những nước có canh tác lúa nước trên thế giới, nói cả Thái Lan. d) Cao hơn so có Thái Lan, nhưng ko có thể lợi thế so sánh có cao hơn hay ko ?

Câu 005: Lý thuyết lợi thế tuyệt đối đề nghị từng quốc gia: a) Chuyên môn hóa chế tạo vào những siêu phẩm có lợi thế tuyệt đối; b) Xuất khẩu siêu phẩm có lợi thế tuyệt đối; đồng thời, nhập khẩu siêu phẩm ko có lợi thế tuyệt đối. c) 2 câu a và b đều đúng. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 006: Lợi ích kinh tế lúc thực hành theo đề nghị của lý thuyết lợi thế tuyệt đối: a) Là mối lợi “kép” trên cả 2 chiều xuất khẩu và nhập khẩu. b) Tài nguyên kinh tế của những quốc gia giao thương được khai thác có hiệu quả hơn. c) Thu nhập của nền kinh tế thế giới cao hơn so có tình trạng tự động cung tự động cấp. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 007: Lợi ích kinh tế thế giới nâng cao thêm nhờ có thực hành theo đề nghị của lý thuyết lợi thế tuyệt đối đã mô tả rằng: a) Lý thuyết lợi thế tuyệt đối đúng trong mọi trường hợp. b) Sự hài hòa hài hòa giữa chuyên môn hóa chế tạo có phân công lao động quốc tế là nguyên nhân cơ bản làm cho nâng cao hăng hái lợi ích kinh tế. c) Ngay cả 1 nước bé bé (trình độ chế tạo còn thấp kém) cũng có thể thực hành phải chăng đề nghị của lý thuyết lợi thế tuyệt đối để tối ưu hóa lợi ích kinh tế. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 008: Lý thuyết lợi thế tuyệt đối đặt quan hệ giao thương giữa những quốc gia trên cơ sở bình đẳng, những bên cùng có lợi. Điều đấy có nghĩa là, so có trường hợp ko trao đổi mậu dịch quốc tế: a) Lợi ích nâng cao thêm của những bên ko nhất thiết cần bằng nhau. b) Lợi ích nâng cao thêm của những bên cần bằng nhau. c) Lợi ích nâng cao thêm của nước lớn cần nhiều hơn so có nước bé. d) Lợi ích nâng cao thêm của nước bé cần nhiều hơn so có nước lớn.

Câu 009: Theo lý thuyết tính giá trị bằng lao động (Labour Principle) thì: a) Lao động là chi tiết chi chi phí duy nhất để chế tạo ra siêu phẩm. b) Lao động là chi tiết đồng nhất (Homogeneous), được dùng có cùng tỷ lệ trong mọi siêu phẩm. c) So sánh giữa những ngành chế tạo khác nhau, trị tuyệt đối năng suất của ngành nào lớn hơn thì ngành đấy có lợi thế tuyệt đối cao hơn. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Xem Thêm  Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II 9 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

Câu 010: Theo mô hình thương mại quốc tế đơn giản (2 quốc gia và 2 siêu phẩm) của David Ricardo, thì: a) Lợi suất kinh tế theo qui mô ko đổi vì kỹ thuật chế tạo giống nhau giữa 2 quốc gia và chi chi phí chế tạo giống nhau giữa 2 loại siêu phẩm. b) Mậu dịch tự động do nên hàng hóa, dịch vụ và những chi tiết chế tạo đi lại dễ dàng qua những biên giới quốc gia mà ko cần tính chi chi phí vận tải. c) 2 câu a và b đều đúng. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 011: Dấu hiệu cơ bản để nhận biết siêu phẩm có lợi thế so sánh là: a) Năng suất cao hơn so có siêu phẩm cùng loại của quốc gia giao thương. b) Năng suất cao hơn toàn bộ siêu phẩm còn lại tại trong nước. c) Siêu phẩm có lợi thế tuyệt đối so có siêu phẩm còn lại tại trong nước, bất nói nó có lợi thế tuyệt đối so có siêu phẩm cùng loại của quốc gia giao thương hay ko. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 012: Trong mô hình 2 quốc gia (1, 2) và 2 siêu phẩm (X, Y): Quốc gia 1 có năng suất chế tạo X và Y là x1 và y1; Quốc gia 2 có năng suất chế tạo X và Y là x2 và y2. Phương pháp xác định lợi thế so sánh như sau: a) Trường hợp x1/x2 > y1/y2 thì Quốc gia 1 có lợi thế so sánh X, Quốc gia 2 có lợi thế so sánh Y; và ngược lại, trường hợp x1/x2 < y1/y2 thì Quốc gia 1 có lợi thế so sánh Y, Quốc gia 2 có lợi thế so sánh X. b) Trường hợp x1/y1 > x2/y2 thì Quốc gia 1 có lợi thế so sánh X, Quốc gia 2 có lợi thế so sánh Y; và ngược lại, trường hợp x1/y1 < x2/y2 thì Quốc gia 1 có lợi thế so sánh Y, Quốc gia 2 có lợi thế so sánh X. c) Trường hợp x1, y1, x2, y2 là chi chi phí chế tạo đơn vị siêu phẩm X và Y tương ứng của 2 quốc gia thì cần đảo dấu bất đẳng thức đã nêu trong những câu a và b. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 013: Qui luật lợi thế so sánh đề nghị từng quốc gia: a) Chuyên môn hóa chế tạo siêu phẩm có lợi thế so sánh. b) Xuất khẩu siêu phẩm có lợi thế so sánh; đồng thời nhập khẩu siêu phẩm ko có lợi thế so sánh. c) 2 câu a và b đều đúng. d) Câu a sai và câu b đúng.

Câu 014: Trong mô hình 2 quốc gia (1, 2) và 2 siêu phẩm (X, Y): Năng suất X và Y của Quốc gia 1 là x1 và y1; của Quốc gia 2 là x2 và y2. Bắc buộc của qui luật lợi thế so sánh sẽ ko thực hành được lúc: a) x1.x2 = y1.y2 (x1 ≠ x2 ≠ y1 ≠ y2). b) x1.y1 = x2.y2 (x1 ≠ x2 ≠ y1 ≠ y2). c) x1.y2 = x2.y1 (x1 ≠ x2 ≠ y1 ≠ y2). d) Cả cha câu trên đều sai.

Câu 015: Trong mô hình 2 quốc gia (1, 2) và 2 siêu phẩm (X, Y): Quốc gia 1 có năng suất 6X và 4Y (giờ/người); Quốc gia 2 có năng suất 1X và 2Y (giờ/người); Tỷ lệ trao đổi mậu dịch là 6X = 6Y. Sau thời điểm chuyên môn hóa chế tạo và trao đổi mậu dịch quốc tế: a) Suất lợi ích nâng cao thêm của 2 quốc gia bằng nhau. b) Lợi ích nâng cao thêm của 2 quốc gia bằng nhau. c) Lợi ích nâng cao thêm của Quốc gia 1 ít hơn của Quốc gia 2. d) Lợi ích nâng cao thêm của Quốc gia 1 nhiều hơn so có Quốc gia 2.

Câu 016: Trong mô hình 2 quốc gia (1, 2) và 2 siêu phẩm (X, Y): Quốc gia 1 có năng suất 6X và 4Y (giờ/người); Quốc gia 2 có năng suất 1X và 2Y (giờ/người); Tỷ lệ trao đổi mậu dịch là 6X = 6Y. Khuôn trao đổi mậu dịch tương đối giữa 2 quốc gia là: a) 4Y < 6X < 12Y. b) 2Y < 6X < 12Y. c) 1Y < 6X < 12Y. d) Cả cha câu trên đều sai.

Câu 017: Trong công thức tính mức lợi thế so sánh RCAX = (EX1/EC) ÷ (EX2/EW): a) EX1/EC là tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu X trong tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia. b) EX2/EW là tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu X trong tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới. c) 2 câu a và b đều đúng. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 018: Sở hữu công thức tính mức lợi thế so sánh RCAX = (EX1/EC) ÷ (EX2/EW), lúc: a) RCAX ≤ 1 : siêu phẩm X ko có lợi thế so sánh. b) 1 < RCAX < 2,5 : siêu phẩm X có lợi thế so sánh, mức lợi thế cao dần lúc RCAX tiến tới 2,5. c) RCAX ≥ 2,5 : siêu phẩm X có lợi thế so sánh siêu cao. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Xem Thêm  Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit Giải Hoá học lớp 9 trang 14

Câu 019: Qui luật lợi thế so sánh đã chứng minh: a) Luận điểm “lợi thế so sánh là nguyên nhân cơ bản làm cho phát sinh thương mại quốc tế” đúng có mọi trường hợp. b) Hầu hết những quốc gia đều có lợi lúc giao thương có nhau. Nhưng những nước lớn sẽ có ưu thế trong việc xác định tỷ lệ trao đổi mậu dịch, nên mức lợi ích nâng cao thêm của những nước bé thường kém hơn. c) 2 câu a và b đều đúng. d) Câu a đúng và câu b sai.

Câu 020: Nhược điểm của qui luật lợi thế so sánh là: a) Tính toán chi chi phí chế tạo dựa trên thuyết tính giá trị bằng lao động nên ko giải thích được vì sao năng suất lao động hơn kém nhau giữa những quốc gia. b) Trao đổi mậu dịch trên cơ bản hàng đổi hàng, chưa dựa theo giá cả quốc tế và quan hệ tỷ giá. c) Ko thấy cơ cấu nhu cầu tiêu dùng tại từng quốc gia cũng có tương tác tới thương mại quốc tế. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 021: Chi chi phí thời cơ của siêu phẩm X là: a) Số lượng siêu phẩm khác có thể chế tạo thêm từ số tài nguyên có được lúc giảm đi 1 đơn vị X. b) Số lượng siêu phẩm loại khác cần giảm đi để có đủ tài nguyên chế tạo thêm 1 đơn vị X. c) Câu a đúng và câu b sai. d) Cả cha câu trên đều sai.

Câu 022: Theo Gottfried Haberler, chi chi phí thời cơ ko đổi (Fixed Alternative Prices) trong từng nước, nhưng lại khác nhau giữa những quốc gia, nên siêu phẩm có lợi thế so sánh được hiểu là: a) Siêu phẩm có chi chi phí thời cơ bé hơn so có siêu phẩm cùng loại trên thị trường thế giới. b) Siêu phẩm có chi chi phí thời cơ tương đương có siêu phẩm cùng loại trên thị trường thế giới. c) Siêu phẩm có chi chi phí thời cơ lớn hơn so có siêu phẩm cùng loại trên thị trường thế giới. d) Cả cha câu trên đều sai.

Câu 023: Lý thuyết chi chi phí thời cơ đề nghị từng quốc gia: a) Chuyên môn hóa chế tạo hoàn toàn vào những siêu phẩm có chi chi phí thời cơ bé hơn so có thị trường thế giới. b) Xuất khẩu siêu phẩm có chi chi phí thời cơ bé hơn so có thị trường thế giới. c) Đồng thời, nhập khẩu siêu phẩm có chi chi phí thời cơ lớn hơn so có thị trường thế giới. d) Cả cha câu trên đều đúng. Câu 024: Trong mô hình 2 quốc gia (1, 2) và 2 siêu phẩm(X, Y): Quốc gia 1 có năng suất 6X và 4Y (giờ/người); Quốc gia 2 có năng suất 1X và 2Y (giờ/người): a) Quốc gia 1 có thể lựa chọn giữa 2 hàm chế tạo là X = 2/3Y và Y = 3/2X. b) Quốc gia 2 có thể lựa chọn giữa 2 hàm chế tạo là X = 2Y và Y = 1/2X. c) Quốc gia 1 nên chuyên môn hóa chế tạo hoàn toàn vào hàm X = 2/3Y; Quốc gia 2 nên chuyên môn hóa chế tạo hoàn toàn vào hàm Y = 1/2X. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Câu 025: Theo Gottfried Haberler, do chi chi phí thời cơ ko đổi, nên: a) Hàm chế tạo của từng quốc gia đều là phương trình hàng đầu và đường giới hạn khả năng chế tạo (PPF – Manufacturing Chance Frontier) là đường thẳng. b) Hướng chuyên môn hóa chế tạo của từng quốc gia là nâng cao cường chế tạo cao nhất} siêu phẩm có chi chi phí thời cơ bé hơn và ko chế tạo siêu phẩm có chi chi phí thời cơ lớn hơn so có thị trường thế giới. c) 2 câu a và b đều đúng. d) Câu a đúng và câu b sai.

Câu 026: Phân tách lợi ích kinh tế theo lý thuyết chi chi phí thời cơ cho thấy: a) Nhờ có chuyên môn hóa chế tạo và trao đổi mậu dịch quốc tế mà lợi ích tiêu dùng có thể đạt cao hơn khả năng chế tạo của từng quốc gia. b) Nhờ có chuyên môn hóa chế tạo hoàn toàn và trao đổi mậu dịch quốc tế mà lợi ích tiêu dùng có thể đạt cao hơn khả năng chế tạo của từng quốc gia. c) Câu a đúng và câu b sai. d) Cả cha câu trên đều sai.

Câu 027: Luận điểm chi chi phí thời cơ ko đổi ko thích hợp có thực tế, bởi vì: a) Ko thể chứng minh được chi chi phí thời cơ có bất biến hay ko ? b) Năng suất của những siêu phẩm liên quan luôn thay thế đổi nên chi chi phí thời cơ cũng thay thế đổi tương ứng (thường có xu hướng nâng cao lên theo thời kì). c) Năng suất của những siêu phẩm liên quan luôn nâng cao lên nên chi chi phí thời cơ cũng gia nâng cao theo thời kì. d) Năng suất của những siêu phẩm liên quan luôn biến động ngược chiều nhau, làm cho cho chi chi phí thời cơ gia nâng cao theo thời kì.

Xem Thêm  Chỉ dẫn chi tiết cách dùng Web Obtain Supervisor

Câu 028: Bắc buộc chuyên môn hóa chế tạo hoàn toàn của Gottfried Haberler cũng ko thích hợp có thực tế, bởi vì: a) Chuyên môn hóa chế tạo hoàn toàn vào 1 số mặt hàng nhất định sẽ bất lợi lúc giá cả những mặt hàng đấy trên thị trường thế giới biến động xấu. b) Những nước bé (sản lượng ít, ko chi phối được giá cả thị trường thế giới) sẽ luôn gặp bất lợi. c) Bỏ hẳn ko chế tạo 1 số mặt hàng nhất định cũng siêu nguy hiểm lúc bị phụ thuộc hoàn toàn vào sự phân phối của nước bên cạnh. d) Cả cha câu trên đều đúng.

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CHUẨN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.

Câu 029: Chi chi phí thời cơ của bất kỳ siêu phẩm đang có lợi thế so sánh nào cũng sẽ nâng cao theo thời kì, vì: a) Năng suất của siêu phẩm đang có lợi thế so sánh giảm dần; năng suất của siêu phẩm đang ko có lợi thế so sánh nâng cao dần. b) Chi chi phí chế tạo của siêu phẩm đang có lợi thế so sánh nâng cao dần; chi chi phí chế tạo của siêu phẩm đang ko có lợi thế so sánh giảm dần. c) Năng suất của siêu phẩm đang có lợi thế so sánh nâng cao có nhịp độ chậm dần (chi chi phí chế tạo nâng cao tương đối); năng suất của siêu phẩm đang ko có lợi thế so sánh nâng cao có nhịp độ nhanh dần (chi chi phí chế tạo giảm tương đối). d) Cả cha câu trên đều sai.

Câu 030: Đường giới hạn khả năng chế tạo của 1 quốc gia trong điều kiện chi chi phí thời cơ gia nâng cao (hàm chế tạo ko cần là phương trình hàng đầu) là 1 đường cong: a) Mặt lõm quay vào góc tọa độ và nằm sát trục tọa độ biểu diễn siêu phẩm có lợi thế so sánh. b) Mặt lõm quay vào góc tọa độ và nằm sát trục tọa độ biểu diễn siêu phẩm ko có lợi thế so sánh. c) Mặt lồi quay vào góc tọa độ và nằm sát trục tọa độ biểu diễn siêu phẩm có lợi thế so sánh. d) Mặt lồi quay vào góc tọa độ và nằm sát trục tọa độ biểu diễn siêu phẩm ko có lợi thế so sánh.

Câu 031: Hướng chuyên môn hóa chế tạo của 1 quốc gia trong điều kiện chi chi phí thời cơ gia nâng cao (chuyên môn hóa chế tạo ko hoàn toàn) là hướng chuyển dịch trên đường PPF trên cơ bản: a) Nâng cao chế tạo siêu phẩm có lợi thế so sánh và giảm chế tạo siêu phẩm ko có lợi thế so sánh (mức độ nâng cao, giảm bao nhiêu cũng được). b) Nâng cao tới mức cao nhất} siêu phẩm có lợi thế so sánh và giảm tới mức tối thiểu siêu phẩm ko có lợi thế so sánh (trong điều kiện có thể). c) Câu a đúng và câu b sai. d) 2 câu a và b đều đúng.

Câu 032: Lúc chuyển dịch trên đường PPF theo hướng chuyên môn hóa chế tạo, tỷ lệ chuyển dịch biên tế (MRT – Marginal Charge of Transformation) là: a) Số lượng siêu phẩm ko có lợi thế so sánh cần giảm đi để có thể chế tạo thêm 1 siêu phẩm có lợi thế so sánh. b) Giá trị MRT được đo bằng độ dốc của tiếp tuyến có đường PPF tại điểm chế tạo. c) 2 câu a và b đều đúng. d) Câu a sai và câu b đúng.

Câu 033: Đường bàng quan (CIC – Neighborhood Indifference Curves) hay đường giới hạn khả năng tiêu dùng: a) Là 1 chùm đường cong mặt lồi quay về góc tọa độ và nằm sắp trục tọa độ biểu diễn siêu phẩm ko có lợi thế so sánh. b) Từng điểm (X, Y) trên 1 đường CIC là 1 rổ hàng hóa tiêu dùng. c) Từng đường CIC trong chùm đường bàng quan biểu diễn 1 mức thỏa mãn tiêu dùng khác nhau. Đường CIC sắp góc tọa độ nhất biểu diễn mức thỏa mãn tiêu dùng ít nhất, và ngược lại. d) Cả cha câu trên đều đúng.

Obtain tài liệu để xem thêm chi tiết