Bản kiểm điểm Đảng viên cuối 5 cho Kế lớnán Cách viết + 2 bản kiểm điểm Đảng viên cuối 5

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM….., ngày … tháng … 5 …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

5 ….

Họ và tên:…………………………………………… Ngày sinh:………………………………………….

Chức vụ Đảng:……………………………………. ………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền:………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ đoàn thể:……………………………….. ………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….. ………………………………………………………….

Chi bộ………………………………………………… ………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối khiến việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối khiến việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu sở hữu 27 biểu lộ, cá nhân tự động nhận diện)

Tự động đánh giá về cấp độ thực hành:

□ Xuất sắc □ Phải chăng □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hành chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hành những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong 5.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan tới kết quả, hạn chế, khuyết điểm trên lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự động đánh giá về cấp độ thực hành:

Xem Thêm  Bộ đề thi giữa học okayì 2 môn Lịch sử lớp 11 5 2022 - 2023 3 Đề đánh giá giữa okayì 2 Sử 11 (Có ma trận, đáp án)

□ Xuất sắc □ Phải chăng □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hành cam kết tu dưỡng, luyện tập, phấn đấu hằng 5

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra trên những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (trường hợp có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự động đánh giá về cấp độ thực hành:

□ Xuất sắc □ Phải chăng □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (trường hợp có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối sở hữu từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm cho rõ trách nhiệm của cá nhân đối sở hữu những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (trường hợp có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự động nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Xem Thêm  Tiếng Anh 6 Unit 11: Getting Began Soạn Anh 6 trang 48, 49 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống - Tập 2

□ Ko hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Ko hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, dùng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………. ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………….

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)