Bảng kiểm okayê quỹ (dùng cho VNĐ) Mẫu 08a-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu 08a-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VNĐ) được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế, cũng như số tiền thừa, thiếu so có Sổ quỹ.

Bảng kiểm kê này cũng dùng làm cho cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch. Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản, 1 bản lưu trên thủ quỹ, còn 1 bản lưu trên kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán tính sổ. Chi tiết mẫu bảng kiểm kê quỹ cũng như bí quyết lập theo Thông tư 133, mời khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VNĐ)

Đơn vị: …………………

Phòng ban: ………………

Mẫu số 08a – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ(Dùng cho VNĐ)

Số:…………..

Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… 5……

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: …………………………………. đại diện kế toán

– Ông/Bà: ………………………………….đại diện thủ quỹ

– Ông/Bà: …………………………………đại diện…………

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STTDiễn giảiSố lượng (tờ)Số tiềnAB12ISố dư theo sổ quỹ:x……………….IISố kiểm kê thực tế:x……………….1Trong đấy: – Loại……………….……………….2- Loại……………….……………….3- Loại……………….……………….4- Loại……………….……………….5- ….……………….……………….IIIChênh lệch (III = I – II);x……………….

– Nguyên nhân: + Thừa: ……………….……………

+ Thiếu:……………….……………….…….

– Kết luận sau thời điểm kiểm kê quỹ: ……………

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ(Ký, họ tên)

Xem Thêm  Lời bài hát Định Mệnh

Chỉ dẫn lập Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VNĐ)

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt buộc phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), phòng ban.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối 5 hoặc lúc cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc lúc bàn giao quỹ. Lúc tiến hành kiểm kê buộc phải lập Ban kiểm kê, trong đấy, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán tính sổ là những thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ buộc phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (….giờ ….ngày ….tháng ….5 ….). Trước lúc kiểm kê quỹ, thủ quỹ buộc phải ghi sổ quỹ toàn bộ những phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ tới thời điểm kiểm kê.

– Lúc tiến hành kiểm kê buộc phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

– Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cùng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

– Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.

– Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ có số kiểm kê thực tế.

Xem Thêm  Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du Soạn văn 9 tập 1 bài 6 (trang 77)

Trên Bảng kiểm kê quỹ cần buộc phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ buộc phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều buộc phải báo cáo giám đốc công ty xem xét giải quyết.