Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định Mẫu số 06 – TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 – TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định là mẫu biểu được lập ra để phản ánh số khấu hao TSCĐ cần trích và phân bổ số khấu hao ấy cho những đối tượng dùng TSCĐ hàng tháng.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán công ty bé và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý khách cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đơn vị: …………………

Phòng ban: ………………

Mẫu số 06 – TSCĐ(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:………….

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng….. 5…..

Số TT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời kì dùng

Nơi dùng

Toàn DN

TK 154-Chi phí tổn chế tạo buôn bán dở dang (TK 631 – Giá thành SX)

TK 642 Chi phí tổn quản lý buôn bán

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 Chi phí tổn trả trước

TK 335 Chi phí tổn cần trả

Hoạt động ……

Hoạt động ……

Hoạt động ……

Hoạt động ……

Nguyên giá TSCĐ

Số khấu hao

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

I. Số khấu hao trích tháng trước

2

II. Số KH TSCĐ nâng cao trong tháng

3

III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng

4

IV. Số KH trích tháng này (I + II – III)

Cùng

x

Người lập bảng(Ký, họ tên)

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về mùa xuân 2 Dàn ý & 21 bài văn mẫu lớp 7

……….Ngày…. tháng …. 5….Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Chỉ dẫn phương pháp lập Mẫu số 06 – TSCĐ

1. Phần đích: Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ cần trích và phân bổ số khấu hao ấy cho những đối tượng dùng TSCĐ hàng tháng.

2. Kết cấu và nội dung chủ yếu

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có những cột dọc phản ánh số khấu hao cần tính cho từng đối tượng dùng TSCĐ và những hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao nâng cao, giảm và số khấu hao cần tính trong tháng này.

Cơ sở lập:

+ Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.

+ Những dòng sổ khấu hao TSCĐ nâng cao, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan tới số nâng cao, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ.

Dòng số khấu hao cần tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cùng (+) Có số khấu hao nâng cao, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.

Số khấu hao cần trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được dùng để ghi vào những Bảng kê và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được dùng để tính giá thành thực tế siêu phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Xem Thêm  Tiếng Anh 7 Unit 6: Language Focus 2 Soạn Anh 7 trang 73 sách Chân trời sáng tạo