Bài dự thi bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng 2023 (3 mẫu) Cuộc thi chính luận về bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 5 2023

Bài dự thi bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng 2023 gồm 3 mẫu, giúp người sử dụng tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện bài dự thi chính luận về bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 5 2023.

Cuộc thi chính luận bảo vệ ứng dụng tư tưởng Đảng 2023 tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch hiện nay. Chi tiết mời người sử dụng cùng tải miễn phí tổn bài viết dưới đây về tham khảo:

Bài dự thi bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng 2023 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ

BÀI DỰ THI CHÍNH LUẬNBẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Họ và tên: ……………..…..

Ngày sinh: …………………

Nơi công tác: Trường Tiểu học………………

Số điện thoại:………………

Số CCCD: ………………

MỞ ĐẦU

Hiện nay, những thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cùng sản Việt Nam ngày càng 1 có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, ko chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm toàn bộ những vấn đề thực tế new phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cùng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn ko còn new nhưng chúng luôn coi đây là trung tâm chống phá có những chiêu trò siêu new và tinh vi. Chúng xuyên tạc, phủ định đường lối chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng cùng sản Việt Nam. Chúng cố tình quên đi vấn đề mô tả tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Điều này gắn liền có phần tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội.

NỘI DUNG

I. Khái quát về ứng dụng tư tưởng của Đảng

1. Khái niệm chung

Đảng Cùng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cùng sản Việt Nam lấy ứng dụng cốt lõi là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và vươn lên là.

Nền móng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại “cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 5 2011” và được khẳng định là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà cơ bản, quan yếu, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Nguồn gốc về ứng dụng tư tưởng của Đảng

Học thuyết về chủ nghĩa cùng sản là do 1 số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX tới đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dẫn bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang vươn lên là mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu lớn lớn: Công xã Paris, Phương pháp mạng tháng 10 Nga, sự xây dựng thương hiệu liên bang cùng hòa xã hội chủ nghĩa Xô – Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối có 1 số vấn đề cơ bản của bí quyết mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và vươn lên là sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và vươn lên là những giá trị cổ xưa cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của người mãi dẫn đường cho sự nghiệp bí quyết mạng của chúng ta.

Như vậy, ứng dụng tư tưởng của Đảng cùng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo new nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.

II. Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng cùng sản Việt Nam

1. Bắc buộc đặt ra đối có nhiệm vụ bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng

Có vùng, vai trò đặc biệt nêu trên, ứng dụng tư tưởng luôn là đối tượng và phần tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi bí quyết vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá ứng dụng tư tưởng của Đảng ta, nhằm làm cho cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang trong mình, lệch hướng. Việc giữ gìn ứng dụng tư tưởng được thực hành từ siêu nhiều ngày và ngày càng phát triển thành công việc quan yếu, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cùng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề “Về nâng cao cường bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trong tình hình new”.

Nghị quyết chỉ ra rõ 1 số vấn đề quan yếu như sau: Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ ý kiến chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc dòng bí quyết, xây dựng, đối new đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định dùng cho cho sự vươn lên là của đất nước. Ấy là nội dung quan yếu và cốt lõi của sự nghiệp đổi new, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong ấy những cơ quan báo chí truyền thông những cấp là chủ đạo; là việc làm cho tự động giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – Xã hội cùng cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

2. Giải pháp nâng cao cường bảo vệ ứng dụng của Đảng cùng sản Việt Nam

Thứ 1, tiếp tục bổ sung, kiên định và vươn lên là sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng có thực tiễn Việt Nam. Cùng lúc ấy, bối cảnh thực tiễn đã có nhiều biến đổi, đặt ra nhiều vấn đề new cần giải quyết nên để tiếp tục kế thừa, vận dụng và vươn lên là sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tiến hành những hoạt động nghiên cứu sâu hơn nữa về 1 số vấn đề cơ bản, ứng dụng để tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ấy, cần nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cần vận dụng và vươn lên là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để yêu thích và thích nghi có thực tiễn có nước ta giai đoạn hiện nay.

Thứ 2, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản chưng những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại ứng dụng tư tưởng của Đảng. Ngoài việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, vươn lên là chủ nghĩa Mác – Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản chưng đối có những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của 1 số thế lực thù địch. Trước hết, cần xác định những nội dung đang bị 1 số thế lực xuyên tạc, tiếp theo hình thành lý luận đấu tranh phản chưng trên mọi lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch có chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay là chủ yếu qua đấu tranh trên web và mạng xã hội. Đây là 1 sự chuyển đổi vô cùng quan yếu để đáp ứng xu hướng vươn lên là của thời đại.

Thứ bố, những cơ quan có thẩm quyền cần chú ý nâng cao cường cơ sở vật chất – kỹ thuật, phương tiện dùng cho công tác đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng… góp phần đấu tranh phòng chống mưu mô và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch trên ko gian mạng. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần tự động nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật lúc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệ và hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi mình là thành viên.

KẾT LUẬN

Hơn 93 5 qua, Đảng cùng sản Việt Nam luôn kiên trì có ứng dụng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì đó chính là bài học vô cùng quý báu cho từng chúng ta lúc chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa lúc tham dự bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ lúc những thế lực chống phá luôn luôn tìm bí quyết để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cùng sản nhưng lúc chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường ý kiến chính trị vững vàng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi.

…….., ngày 17 tháng 4 5 2023

Người dự thi

Bài dự thi bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng 2023 – Mẫu 2

1. Nhận thức chung

Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là 1 trong những ý kiến cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống ý kiến lý luận của Đảng, liên quan quản lý tới hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Vai trò, tầm quan yếu của tư tưởng, lý luận đã được Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ đầu trong tiến trình lịch sử của bí quyết mạng Việt Nam do Đảng Cùng sản lãnh đạo. Ngay từ lúc Đảng còn chưa ra đời, 5 1927, trong tác phẩm “Đường bí quyết mệnh”, Nguyễn Tình yêu Quốc đã nhấn mạnh, “cần giữ chủ nghĩa cho vững”, “Đảng cần có chủ nghĩa làm cho cốt” và chủ nghĩa chân chính, bí quyết mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác – Lênin”. Ko giữ vững chủ nghĩa thì ko thể có phương hướng chính trị đúng, ko thể vạch rõ đường lối và phương pháp bí quyết mạng, chiến lược và sách lược bí quyết mạng để tập hợp lực lượng, gây dựng phong trào, giáo dục, luyện tập cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đấu tranh thực hành hoàn hảo, phần tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cùng sản tại nước ta. Do ấy, bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng là vấn đề hệ trọng trước tiên để giữ vững bản chất của 1 Đảng bí quyết mạng chân chính, liên quan quản lý, quyết định sự thành bại của sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc.

Phương pháp đây hơn 35 5, lúc khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi new tại Đại hội VI (1986), Đảng ta đã xác định: Đổi new theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ấy là đổi new có nguyên tắc, là kiên định con đường đã lựa chọn – độc lập dân tộc gắn liền có chủ nghĩa xã hội. Đảng ta nêu rõ, ứng dụng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động của bí quyết mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bắt buộc ra sức bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh kiên quyết, phản chưng sự xuyên tạc, truyền bá những ý kiến sai trái, thù địch của những thế lực chống đối và phản động tại trong và bên cạnh nước nhằm phá hoại sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng và của nhân dân ta. Bắt buộc kiên trì hoàn hảo và phần tiêu, kiên định con đường đã lựa chọn, giữ vững vai trò lãnh đạo và địa vị cầm quyền của Đảng Cùng sản, bất luận trong hoàn cảnh và vấn đề nào.

Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch là 2 mặt ko tách đi của cùng 1 vấn đề phần tiêu: giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi new sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì Độc lập – Tự động do – Vui vẽ của nhân dân. Muốn thực hành khát vọng vươn lên là đất nước phồn vinh, vui vẽ; dân tộc, cường thịnh, trường tồn thì cần ra sức nâng cao cường tiềm lực tư tưởng, trí tuệ của Đảng, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong dân, nêu cao quyết tâm, tín tâm và đồng tâm từ trong Đảng tới bên cạnh xã hội, “bí quyết mạng cần có sức mạnh tự động bảo vệ” (V.I.Lênin), “bí quyết mạng lấy sức mạnh từ trong nhân dân” (Hồ Chí Minh). Bảo vệ được ứng dụng tư tưởng của Đảng thì tự động nó đã có đủ sức mạnh chống lại những ý kiến sai trái, thù địch để giữ vững niềm tin, củng cố đức tin, liên quan hành động sáng tạo vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấu tranh có hiệu quả để vạch trần và phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch là thái độ và hành động hăng hái, chủ động để khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết thực bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng. Theo phương châm của Hồ Chí Minh, xây đi liền có chống. Tác phẩm lý luận quan yếu của Chưng vào lúc cuối đời “Nâng cao đạo đức bí quyết mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có ý nghĩa sâu xa là vì vậy. Muốn bảo vệ thì cần trung thành, muốn trung thành thì cần vận dụng đúng và vươn lên là sáng tạo học thuyết, chủ nghĩa mà chúng ta theo đuổi. Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng đòi hỏi Đảng, mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân ko chỉ nâng cao nhận thức khoa học, trau dồi lập trường ý kiến chính trị và bản lĩnh chính trị vững vàng “ko cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” như Đảng ta đã nhấn mạnh mà còn siêu cần tới phẩm chất đạo đức trong sáng của từng người.

Từ nhận thức cần dẫn tới hành động, từ giác ngộ lý luận cần dẫn tới thực hành lý luận, lý luận gắn liền có thực tiễn. Cùng có sức mạnh của khoa học, chính kết quả của hành động bí quyết mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, biến khát vọng thành hiện thực, làm cho cho nước ta phát triển thành 1 nước công nghiệp tiên tiến, 1 nước vươn lên là, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này, làm cho cho Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, lớn mạnh toàn diện, cả nước đồng lòng, nhân dân tin tưởng, gắn bó mật thiết có Đảng, có chế độ và Quân đội ta “Trung có Đảng, hiếu có dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự động do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như Chưng Hồ chỉ dẫn… thì ấy là sức mạnh tổng hợp để mọi ý kiến sai trái, thù địch ko còn có thể nhiễm độc trong đời sống tinh thần của con người và xã hội. Cho nên, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Sự nghiệp của Đảng, của dân càng thu được những thành tựu lớn lớn, chính trị – xã hội ổn định, kinh tế phồn vinh, nhân dân vui vẽ, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao thì ấy sẽ là minh chứng thực tiễn có sức thuyết phục lớn nhất, bền vững nhất về bản chất khoa học – bí quyết mạng – nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là ứng dụng tư tưởng của Đảng ta.

2. Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch như thế nào?

Trước hết, cần có sự hiểu biết khoa học, thấu đáo về lý luận và lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn vậy cần nghiên cứu công phu, có hệ thống, trên ý kiến thực tiễn, ý kiến lịch sử – cụ thể, ý kiến vươn lên là, hài hòa những phương pháp khoa học chuyên ngành và liên ngành để nắm được bản chất, đặc điểm và những giá trị bền vững trong di sản kinh điển mácxít.

Riêng có tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh cũng cần nghiên cứu những văn phẩm lý luận và hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú của Người trong hơn 6 thập kỷ hoạt động có tư bí quyết 1 nhà tư tưởng mácxít sáng tạo tại tầm vóc 1 nhà kinh điển của bí quyết mạng Việt Nam.

Cống hiến vô giá của Hồ Chí Minh đối có lịch sử là tại chỗ, Người ko chỉ vận dụng sáng tạo mà còn vươn lên là sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. Những tìm ra mang trong mình tầm vóc thời đại của Hồ Chí Minh chẳng những làm cho sáng tỏ quy luật vươn lên là của bí quyết mạng Việt Nam, đặc biệt là quy luật ra đời và vươn lên là của Đảng ta, lý luận và phương pháp xây dựng Đảng Cùng sản cầm quyền tại Việt Nam; lý luận về chiến tranh nhân dân, đặt nền móng cho khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; lý luận về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của Việt Nam; lý luận (tại tầm học thuyết) về giải phóng và vươn lên là Việt Nam mà hạt nhân là lý luận về sự hài hòa sức mạnh dân tộc có sức mạnh thời đại trong tiến trình bí quyết mạng dân tộc dân chủ và bí quyết mạng xã hội chủ nghĩa, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hồ Chí Minh còn đề ra lý luận về đạo đức bí quyết mạng và thực hành đạo đức bí quyết mạng trong Đảng, trong dân như 1 mẫu mực.

Xem Thêm  Lời bài hát: Tỏ tình

Người còn dày công xây dựng đường lối chính trị, tìm ra biện pháp của mọi thành công của bí quyết mạng. Người có tầm nhìn chiến lược về con người và văn hóa, về đổi new và hội nhập để tiên tiến hóa đất nước, để thực hành hoài bão và khát vọng vươn lên là. Bằng những đóng góp ấy, Hồ Chí Minh có thiên tài tư tưởng và tổ chức, chẳng những đã tìm đường, chọn đường, nhận đường, phát triển thành người dẫn đường của bí quyết mạng Việt Nam mà còn làm cho phong phú, sâu sắc, new mẻ và tiên tiến chủ nghĩa Mác – Lênin từ thực tiễn bí quyết mạng Việt Nam và thế giới. Người xứng đáng được thừa nhận là 1 tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhiều luận điểm của Người mang trong mình tầm kinh điển có phong bí quyết và bản lĩnh đặc sắc riêng có của Người. Ko hàn lâm chưng học, giản dị mà sâu sắc, “chạm” vào chân lý, phát triển thành chân lý, quy luật của muôn đời. Ko giáo điều, ko biệt phái, tư duy khoáng đạt, cởi mở, hài hòa nhuần nhuyễn tinh hoa dân tộc có tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua tiếp biến để vươn lên là, trung thành 1 bí quyết sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin để làm cho giàu sức sống chủ nghĩa ấy trong thời đại new, trong thế giới tiên tiến ngày nay. Ấy là đặc điểm tạo nên chân giá trị và tầm liên quan của tư tưởng, của di sản Hồ Chí Minh tại trong nước và trên thế giới. Làm cho rõ những vấn đề cốt lõi lý luận ấy, chứng minh được giá trị, sức sống và ý nghĩa từ những cống hiến ấy của Người trong thực tiễn bí quyết mạng thế kỷ XX, hiện nay cũng như sau này. Ấy là hướng đích của chúng ta trong việc bảo vệ sự sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, triển vọng và sức sống của chủ nghĩa xã hội, là bí quyết bảo vệ phải chăng nhất ứng dụng tư tưởng của Đảng, là thái độ và phương pháp đấu tranh chống những ý kiến sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Điều ấy có nghĩa là, thấm nhuần, tôn trọng sự thực khách quan của lịch sử, nắm vững thế giới quan bí quyết mạng và khoa học, phép biện chứng duy vật, tuân theo chỉ dẫn của V.I.Lênin “phân tách cụ thể, 1 tình hình cụ thể, ấy là bản chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác”. Muốn bảo vệ giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác thì những người mácxit cần ko ngừng bổ sung, vươn lên là lý luận ấy giả dụ ko muốn phát triển thành lạc hậu so có sự vươn lên là, biến đổi ko ngừng của thực tiễn. Sức sống của chủ nghĩa Mác cần được chứng minh bằng thực tiễn bí quyết mạng, sáng tạo trong nhận thức và cải tạo thế giới đúng quy luật, cần vượt lên chủ nghĩa kinh nghiệm thực dụng, cần khắc phục triệt để bệnh giáo điều, sao chép máy móc hoặc chủ quan duy ý chí, làm cho cho chủ nghĩa Mác bị sơ cứng, ko vươn lên là, trở nên lạc hậu, ngưng đọng, xa lạ có bản chất của nó. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thống nhất giữa lý luận có thực tiễn là bản chất, là nguyên tắc tối cao của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đảng ta cho rằng, “chân lý là cụ thể nên bí quyết mạng cần sáng tạo”. Độc lập sáng tạo trong tiếp thu, vận dụng lý luận, phương pháp Mác – Lênin thì bí quyết mạng sẽ vươn lên là tiện lợi và thành công, ngược lại giáo điều, máy móc thì bí quyết mạng sẽ thất bại.

Cho nên, để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng thì cần nghiên cứu, nắm vững, làm cho chủ lý luận tiên phong, chống bệnh chủ quan, máy móc, chống giáo điều, chống hẹp hòi, biệt phái, chống chủ nghĩa kinh nghiệm, đổi new tư duy lý luận, nắm vững thực chất, tinh thần và phương pháp Mác – Lênin như Hồ Chí Minh nói để độc lập tìm ra những vấn đề của chính mình và giải quyết nó trong thực tiễn bằng ý kiến và giải pháp khoa học.

Có nắm vững những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin new có cơ sở khoa học để bảo vệ và vươn lên là nó, để nhận diện đúng những sự xuyên tạc, những ý kiến sai trái, thù địch từ động cơ, phần đích tới những thủ đoạn tinh vi, thâm độc, cả những thủ thuật tầm thường, lừa bịp, mỵ dân, kích động mà kẻ thù của bí quyết mạng thường tạo dựng, khai thác để hạ thấp chủ nghĩa Mác – Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm cho lung lay, suy giảm niềm tin của chúng ta đối có ý thức hệ của Đảng ta và của từng chúng ta.

Bắt buộc bảo vệ dòng đúng, dòng chân lý, dòng bản chất của chủ nghĩa, học thuyết mà chúng ta tin theo. Bắt buộc phê phán, chưng bỏ dòng sai, dòng xấu độc hại mà kẻ thù gieo rắc, tấn công vào niềm tin của chúng ta, lung lạc tư tưởng, làm cho suy yếu tinh thần và làm cho lệch lạc phương hướng của bí quyết mạng. Kẻ thù cũng thường nhân danh dòng khách quan – khoa học, nhân danh bí quyết mạng và đổi new để làm cho lẫn lộn thực – giả, chính – tà, bản chất – hiện tượng, đối lập giả tạo và khiên cưỡng giữa C.Mác -Ph.Ăngghen có V.I.Lênin, đối lập V.I.Lênin có Hồ Chí Minh, kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, đồng nhất sự sụp đổ mô hình, thể chế lạc hậu đã bị thực tiễn vượt qua tại Liên Xô, Đông Âu có chủ nghĩa xã hội, coi chủ nghĩa Mác – Lênin đã hết vai trò lịch sử và chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, tuyên truyền về địa vị và sức mạnh của chủ nghĩa tư bản tiên tiến, rằng chỉ có chủ nghĩa tư bản new là sự lựa chọn đúng và có triển vọng. Chúng chưng bỏ vô cớ sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí xúc phạm cả đạo đức, lối sống, đời tư của Hồ Chí Minh, gây hoang mang trong mình, chia rẽ trong những tầng lớp nhân dân, mưu toan đầu độc tinh thần của lớp trẻ để cuối cùng lật đổ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, thay thế đổi chế độ tại Việt Nam. Những sự xuyên tạc, sai trái, thù địch ấy trên thực tế đã lừa bịp, lôi kéo được 1 số người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết hoặc có động cơ ko trong sáng, hoặc thiếu bản lĩnh mà ngả nghiêng dao động, từ bỏ hoàn hảo, niềm tin, trở nên chống đối gây phương hại tới sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng và nhân dân ta.

Sinh thời, C.Mác từng làm cho rõ những “giả tượng” (biểu tượng giả) xuyên tạc, đánh lừa bản chất. V.I.Lênin có thái độ bí quyết mạng và khoa học, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác đã từng vạch rõ, trên thực tế, những kẻ phê phán, phỉ báng và chống đối Mác quyết liệt nhất, lại là những kẻ hiểu biết về Mác tồi nhất.

Những người bí quyết mạng, Đảng bí quyết mạng trong những thời điểm thử thách, bước ngoặt mà rơi vào tình trạng dao động, mất phương hướng thì sẽ đưa cả sự nghiệp và phong trào tới thất bại, tổn thất khôn lường, coi như 1 hành vi tự động sát.

Điều ấy thức tỉnh mọi người rằng, ko 1 kẻ thù nào, thế lực nào có thể phá hoại được sự nghiệp của chúng ta, trừ lúc chúng ta tự động phá hủy sự nghiệp của chúng ta. Lời cảnh báo ấy vẫn ko mất đi tính thời sự của nó. Hồ Chí Minh thường gắn liền khoa học có chính trị và đạo đức. Người thường xuyên nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, nó phá từ trong phá ra. Xét tới cùng, muốn bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, muốn đấu tranh, phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch thì cần kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân tinh vi, thâm độc trong từng con người, nhất là trong cán bộ, đảng viên, trong đội ngũ những người làm cho lý luận, làm cho công tác tư tưởng của Đảng.

Để bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch, cần tập trung phấn đấu, sinh lực của chúng ta vào việc nâng cao nhận thức khoa học và chưng bỏ những gì phản khoa học, giả danh khoa học trên những vấn đề cốt yếu sau đây:

  • 1 là, luận chứng và khẳng định bản chất bí quyết mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, của tư tưởng, đạo đức, phong bí quyết Hồ Chí Minh. Từ ấy chưng bỏ luận điệu của kẻ thù rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, là phá sản, là đã cáo chung cùng có sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là “bản sao” của chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự lựa chọn con đường của Hồ Chí Minh là sai lầm, là sự nhầm đường của Việt Nam, cần theo 1 lý luận khác, con đường khác mà thực chất là đưa Việt Nam vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Đây là điều tệ hại, nguy hiểm nhất mà chúng ta cần vạch trần và phê phán, để giữ vững niềm tin vào hoàn hảo.
  • 2 là, luận chứng và khẳng định sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử của Đảng Cùng sản Việt Nam đối có dân tộc và nhân dân chống lại sự xuyên tạc thâm độc của kẻ thù muốn hạ thấp và phủ nhận vai trò của Đảng, tấn công vào địa vị duy nhất cầm quyền của Đảng, coi Đảng là có tham vọng quyền lực, độc đoán, chuyên chế, độc tài, kìm hãm tự động do, dân chủ, cản trở vươn lên là Việt Nam tới văn minh, tiên tiến theo trào lưu thế giới tiên tiến mà Mỹ và hệ giá trị Mỹ là tiêu biểu. Đây là sự cố tình xuyên tạc sự thực lịch sử, kích động và mị dân, nhất là tiêm nhiễm nọc độc vào lớp trẻ, trong thanh niên sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Chúng cố tình che giấu sự thực về Đảng lãnh đạo, cầm quyền là chính danh, chính đáng và xứng đáng theo sự ủy thác của dân tộc và nhân dân, là hợp hiến, hợp pháp. Chúng thổi phồng những khuyết điểm, xuyên tạc phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là mắt xích xung yếu trong nhận thức và hành động của chúng ta hiện nay.
  • Cha là, cần luận chứng khoa học để làm cho sáng tỏ lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam, lý luận đổi new, hội nhập, vươn lên là, tiên tiến hóa Việt Nam trong thế kỷ XXI. Từ ấy củng cố niềm tin khoa học trong Đảng, trong dân về tính tất yếu lịch sử, bản chất ưu việt, triển vọng phải chăng đẹp của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, chủ động tiến công, chưng bỏ mọi mưu mô thâm độc của kẻ thù muốn Đảng ta, nhân dân ta từ bỏ hoàn hảo, phần tiêu chủ nghĩa xã hội, đi theo chủ nghĩa tư bản phương Tây theo những nước tư bản chủ nghĩa phương Tây. Chúng ta cần đặc biệt khai thác giá trị, sức sống, ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong bí quyết Hồ Chí Minh về chủ đề quan yếu này. Những tác phẩm lý luận của Tổng Bí thư sắp đây phân phối cho chúng ta những luận cứ quan yếu ấy cần chú trọng nhận thức và truyền bá sâu rộng.
  • 4 là, vạch trần và chưng bỏ những sự ngụy tạo, giả dối mà kẻ thù rêu rao hiện nay, muốn phủ nhận những giá trị văn hóa tinh thần, cổ xưa đạo đức, cho rằng, trong thời đại chuyển đổi số, Phương pháp mạng công nghiệp 4.0, khoa học, thông tin là toàn bộ, tối ưu, ko cần hệ tư tưởng, giải thể ý thức hệ để hòa nhập, hội nhập, ko có rào cản. Đây lại là 1 thủ đoạn thâm độc khác và vô cùng nguy hiểm, siêu dễ thâm nhập vào lớp trẻ và trong nhiều giai tầng xã hội. Đề cao lợi ích vật chất, tuyên truyền lối sống hưởng thụ, khuynh hướng kỹ trị, cuối cùng vẫn là phủ nhận chủ nghĩa xã hội. Bắt buộc khẳng định những giá trị tinh thần, cần coi trọng đạo đức và văn hóa, cần giữ vững niềm tin để xã hội, con người ko chệch hướng, ngăn chặn sự vươn lên là xấu, hoang dã, bản năng, phản vươn lên là.
  • 5 là, vạch trần thủ đoạn ly gián giữa Đảng có nhân dân và Quân đội, sự xuyên tạc tình hình vươn lên là của xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua. Chính là chủ nghĩa yêu nước, cổ xưa nhân nghĩa của dân tộc ta, phẩm chất phải chăng đẹp của con người Việt Nam đã là sức mạnh và động lực giúp cho Việt Nam vượt qua thảm họa, toàn bộ vì cuộc sống vui vẽ của nhân dân, tạo nên sức sống, đà nâng cao trưởng khởi sắc của Việt Nam. Ấy là 5 vấn đề cốt yếu cần chú ý để bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch hiện nay.

3. Những việc cơ bản, nhiều ngày dài và cấp bách cần làm cho ngay

– Thứ 1, ra sức xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ và tập trung xây dựng Đảng về văn hóa. Cần cần làm cho cho tiềm lực về mọi mặt của Đảng phát triển thành niềm tin cậy của toàn dân, kích hoạt mạnh mẽ để nuôi dưỡng và vươn lên là nguồn trữ năng tinh thần của cả xã hội. Ấy là nền móng vững chắn chắn chống lại mọi kẻ thù phá hoại.

– Thứ 2, đổi new đồng bộ, xây dựng toàn diện đất nước vươn lên là nhanh và bền vững, thực hành thành công những đột phá chiến lược. Ấy là sức khỏe vật chất, tinh thần của chế độ trên ứng dụng đại đoàn kết, đồng thuận xã hội, dân chủ và thực hành dân chủ để vươn lên là.

– Thứ bố, làm cho lành mạnh môi trường xã hội, giải quyết tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội, nhất là trong Đảng, đặc biệt là đấu tranh chống tham nhũng, đổi new mạnh mẽ thể chế vươn lên là. Ấy là sức đề kháng mạnh mẽ của Đảng, của xã hội chống lại những vi rút gây bệnh bởi sự phá hoại của kẻ thù.

– Thứ tư, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, xây dựng đội ngũ chuyên gia nhân tài làm cho nòng cốt trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận.

– Thứ 5, vươn lên là mạnh mẽ dư luận xã hội hăng hái để tương trợ cho Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng. Quản lý phải chăng về thông tin, khoa học thông tin, xử lý nghiêm minh theo pháp luật mọi sự vi phạm, lợi dụng những phương tiện truyền thông để gieo rắc luồng thông tin xấu độc, phản cảm, gây hậu quả tiêu cực trong xã hội.

Bài dự thi bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng 2023 – Mẫu 3

1.1. Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng trong tình hình new

1. Cơ sở lý luận về bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về nâng cao cường bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trong tình hình new. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi new, công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để vươn lên là đất nước”(1). Ấy là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan yếu hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong ấy lực lượng tuyên giáo những cấp là nòng cốt; là công việc tự động giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Do ấy, cần nhận diện rõ ứng dụng tư tưởng của Đảng ta đã được quy định trong Điều lệ Đảng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho ứng dụng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy cổ xưa phải chăng đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối bí quyết mạng đúng đắn, yêu thích có nguyện vọng của nhân dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, vươn lên là 5 2011) nêu rõ: “Đảng Cùng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho ứng dụng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm cho nguyên tắc tổ chức cơ bản”.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Đóng vai Xiu nhắc lại truyện Cái lá cuối cùng 2 Dàn ý & 5 bài văn hay lớp 8

Cùng có ấy, cần cần nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá ứng dụng tư tưởng của Đảng hiện nay, ấy là:

1 là, nhóm đối lập về hệ tư tưởng. Đảng ta là hệ tư tưởng vô sản thì những người theo hệ tư tưởng tư sản, nhắc cả tàn dư phong kiến sẽ quyết liệt chống lại chúng ta.

2 là, những thế lực thù địch về chính trị luôn chống lại chế độ XHCN của chúng ta, có phần đích làm cho con đường vươn lên là đất nước của Đảng chệch hướng, thay thế đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Cha là, những người vốn là đảng viên cùng sản nhưng ko chịu luyện tập, tu dưỡng, học tập, nâng cao tư tưởng, đạo đức bí quyết mạng dẫn tới tha hóa về tư tưởng chính trị, xa đi chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phai nhạt hoàn hảo, “tự động chuyển hóa, tự động diễn biến” trong nội bộ.

Nhận diện những nhóm đối tượng nêu trên cho thấy, việc bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng dù siêu khó khăn, phức tạp và nhiều ngày dài, nhưng khó khăn và phức tạp tới đâu cũng cần làm cho để bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng.

Những thế lực thù địch bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn tại những nước trên thế giới trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa CNXH và chủ nghĩa tư bản. Ngay tại những nước tư bản vươn lên là, những nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng tư bản theo kiểu cổ xưa và những nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng XHCN cũng đấu tranh lẫn nhau. Những lực lượng cực đoan người Việt tại nước bên cạnh luôn lôi kéo, hài hòa có những đối tượng chống đối, bất mãn tại trong nước lập ra những tổ chức để chống phá bí quyết mạng nước ta. 1 số cán bộ, đảng viên (trong ấy có cả những đảng viên đã từng giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa”. Nhóm người này ko khó để nhận ra, nhưng lại siêu khó đấu tranh. Đây là những người phản bội lại hoàn hảo cùng sản và nguyên nhân của sự phản bội ấy đôi lúc lại bắt nguồn từ sự bất mãn, ko đồng ý 1 số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ quan, đơn vị nơi người ấy công tác(2).

2. Sự phá hoại của những thế lực thù địch, phản động và nhiệm vụ bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng

2.1. Sự phá hoại ứng dụng tư tưởng của Đảng của những thế lực thù địch, phản động

Sau nhiều thập kỷ thực hành chính sách thù địch, chống phá ko đạt hiệu quả, những thế lực phản động tại trong nước và nước bên cạnh đang thay thế đổi phương thức hoạt động. Tuy nhiên, phần tiêu của họ vẫn ko thay thế đổi là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cùng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN tại Việt Nam. Họ tấn công, phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin, đưa ra những luận điệu cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh; phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cùng sản Việt Nam. Bên cạnh ra, họ còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phương thức chống phá của họ chủ yếu là dùng phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí tại nước bên cạnh, chế tạo băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho 1 số cơ quan báo chí nước bên cạnh chuyên chống phá Việt Nam… Họ dùng web và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc đường lối; tổ chức những hội thảo đòi xem xét lại những vấn đề liên quan tới lịch sử… Phương pháp làm cho của họ lặng lẽ và nhiều ngày dài nhưng tác hại thực sự siêu khó lường. Ngang ngược hơn, họ còn đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp 5 2013, đòi đa đảng; phá bỏ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; vu cáo Đảng chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, “độc đoán, đảng trị”; đối lập Đảng có Nhà nước và đối lập Đảng, Nhà nước có nhân dân…

Ngoài ấy, những thế lực thù địch còn lôi kéo, kích động 1 phòng ban người dân và cả 1 số cán bộ hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào những phần đích sai trái, bất hợp pháp, gây liên quan tiêu cực tới an ninh chính trị, trật tự động an toàn xã hội… Đây cũng là những vấn đề cần được nhận diện toàn bộ để có biện pháp, phương hướng xử lý, đấu tranh yêu thích, hiệu quả(3).

2.2. Thực trạng công tác bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng

Trong những 5 qua, công tác bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng tại nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan yếu, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những mưu mô phá hoại của những thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự động an toàn xã hội, củng cố và nâng cao cường niềm của nhân dân đối có Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như: chưa đa dạng hóa những hình thức thông tin, chất lượng thông tin chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dân; chưa hăng hái, chủ động đấu tranh phản chưng những thông tin, ý kiến sai trái, thù địch; chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện của những cơ quan báo chí, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tổn và những tệ nạn xã hội…

Chưa hoàn toàn chủ động định hướng, phân phối kịp thời để làm cho chủ thông tin, lấy thông tin hăng hái, chính thống đấu tranh chống lại những thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, web. Việc khai thác, vươn lên là những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội… còn hạn chế. Việc giữ gìn và phát huy cổ xưa văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chưa được chú ý đúng mức; chưa làm cho phải chăng việc dự đón, định hướng để góp phần liên quan vươn lên là kinh tế – xã hội của đất nước.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam ổn định và vươn lên là, nâng cao uy tín, vị thế và liên quan của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế còn hạn chế. Việc hài hòa đưa thông tin ra nước bên cạnh và thông tin chính thống từ thế giới vào Việt Nam chưa chặt chẽ, hiệu quả; do ấy chưa hạn chế được nhiều tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của những thế lực thời cơ, thù địch.

Chưa vươn lên là nhanh, mạnh, vững chắn chắn có cơ cấu, quy mô hợp lý những loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, chất lượng, hiệu quả, yêu thích xu thế vươn lên là khoa học và khoa học, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, yêu thích có sự vươn lên là kinh tế – xã hội của đất nước, ngang tầm khu vực và thế giới… Vẫn còn tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa đảm bảo sự đồng đều về phân bố và khoảng bí quyết hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa những vùng, miền.

3. Giải pháp bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng trong tình hình new

1 là, tiếp tục làm cho cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng toàn bộ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị lớn lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong bí quyết Hồ Chí Minh thực sự phát triển thành ứng dụng tinh thần vững chắn chắn của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng bắc buộc vươn lên là bền vững và bảo vệ vững chắn chắn Tổ quốc, vì phần tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi new, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đối có những tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản chưng những ý kiến sai trái của những thế lực thù địch.

2 là, tiếp tục làm cho rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH tại nước ta trong tình hình new. Hệ thống hóa, phổ cập} những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và vươn lên là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi new. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, vươn lên là 5 2011) và Hiến pháp 5 2013. Đổi new nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hành nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê thông qua. Chủ động nâng cao cường thông tin hăng hái đi đôi có ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên web, mạng xã hội.

Cha là, nâng cao cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá, giám sát tổ chức thực hành nhiệm vụ đánh giá, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Những cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên cần chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và dùng web, mạng xã hội. Trong ấy, chú trọng xây dựng, hoàn thiện pháp luật và có những giải pháp kỹ thuật yêu thích có sự vươn lên là nhanh của web, mạng xã hội. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng những cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch,…

4 là, tập trung đổi new nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hệ thống hoá, phổ cập} những thành tựu lý luận trong thời kì qua; nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn; đổi new nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xử lý nghiêm khắc, đúng pháp luật đối có đảng viên, cán bộ vi phạm những quy định, Điều lệ Đảng… Ngoài “chống”, cần nâng cao cường biện pháp “xây”, thực hành phải chăng công tác xây dựng Đảng tại cơ sở; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hành phải chăng những nghị quyết của Đảng. Những địa phương sớm kiện toàn tổ chức tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng “phản ứng nhanh” có những thông tin sai trái, thù địch trên ko gian mạng. Hăng hái, chủ động phân phối những thông tin chính thống để định hướng dư luận về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

5 là, Ban Tuyên giáo những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngoài ấy, cần đánh giá lại “tâm lý” xã hội hiện nay, trong ấy cần phân tách sâu tới từng giai tầng xã hội để đánh giá đúng thực trạng nhận thức, nhu cầu, nguyện vọng của những đối tượng, từ ấy có bí quyết thức tổ chức đấu tranh cho yêu thích, đạt hiệu quả cao.

1.2. Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch

Những nội dung cơ bản ứng dụng tư tưởng của Đảng và nhận diện mưu mô tuyên truyền của những thế lực thù địch chống phá ứng dụng tư tưởng của Đảng ta

Những nội dung cơ bản ứng dụng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, vươn lên là 5 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho ứng dụng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Như vậy, ứng dụng tư tưởng của Đảng Cùng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong ấy, chủ nghĩa Mác-Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, là chủ nghĩa cùng sản khoa học do C.Mác – Ph.Ăngghen xây dựng trong suốt sắp 60 5, từ những 5 40 cho tới cuối thập niên 90 thế kỷ XIX và V.Lênin bổ sung, vươn lên là trong cả thập niên cuối của thế kỷ XIX và hơn 2 thập niên đầu của thế kỷ XX, trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã và chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh bí quyết mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới đang vươn lên là mạnh mẽ và giành được những thắng lợi mang trong mình tính bước ngoặc như: Công xã Paris và nhất là cuộc Phương pháp mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đưa tới sự ra đời Liên bang Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết (gọi tắt là Liên Xô), giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản.

Còn Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của bí quyết mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và vươn lên là sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và vươn lên là những giá trị cổ xưa phải chăng đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng lớn lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp bí quyết mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi.

Nói khái quát, ứng dụng tư tưởng của Đảng Cùng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại, liên tục được bổ sung, vươn lên là từ những kết quả nghiên cứu new nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử thế giới, cùng những dự đón về tương lai.

Hệ thống tri thức này là những tri thức khoa học có tác dụng quản lý nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân bí quyết của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ví dụ mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đều được học tập và chịu khó học tập ko ngừng để quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những tri thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn đứng vững trên lập trường của người cùng sản, ko bị hoang mang trong mình, dao động trước những nội dung tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của những thế lực thù địch, vững tin trong mọi hoạt động vì lợi ích chính đáng của Nhân dân, bằng những giải pháp có hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công, đóng góp hăng hái cho công cuộc đổi new, vươn lên là đất nước nhanh, bền vững.

Tuy vậy, trong bối cảnh quy trình toàn cầu hóa và Phương pháp mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra siêu nhanh chóng, có sự vươn lên là siêu tốc của Web, mạng xã hội,… tạo nên “thể giới phẳng”, những thông tin ko được kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp nhận, phân tách, luận giải để hiểu thấu đáo ứng dụng tư tưởng của Đảng Cùng sản Việt Nam. Thêm vào ấy là sự tồn tại, vươn lên là mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản và những khó khăn, thách thức cùng sự kéo dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại nước ta; sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường trên nhiều phương diện; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 phòng ban ko bé cán bộ, đảng viên; nạn tham nhũng, “lợi ích nhóm”,… diễn ra còn nhiều, gây liên quan tiêu cực tới tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối có Đảng, Nhà nước.

Xem Thêm  Tải nhạc miễn phí MP3 từ NhacCuaTui về máy tính

Lợi dụng bối cảnh ấy, những 5 qua và nhất là trong thời kì Đại hội Đảng những cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những thế lực thù địch, phản động và những phần tử đối lập, bất mãn chính trị,… tại trong và bên cạnh nước, ra sức đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi new của Nhân dân ta, nhất là thông qua Web, mạng xã hội đăng những tin, bài xấu, độc, xuyên tạc, phản chưng, phủ nhận nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Nhận diện mưu mô tuyên truyền của những thế lực thù địch chống phá ứng dụng tư tưởng của Đảng ta

Thời kì sắp đây, những thế lực thù địch, thời cơ chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá bí quyết mạng Việt Nam, bằng mọi mưu mô, thủ đoạn chúng nâng cao cường xuất bản, tán phát những loại ấn phẩm, tài liệu như: Những báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội 1 số nước phương Tây; những văn bản pháp lý của những tổ chức quốc tế, những tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; những ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của những cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng thời cơ chính trị trong và bên cạnh nước; những trang internet, những chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt, …

Trong ấy, họ đã lập hàng nghìn trang internet, weblog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và những Đài phát thanh – truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm cho việc quản lý có những tổ chức, cá nhân phản động trong và bên cạnh nước… để xuyên tạc ứng dụng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua ấy, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong những cuộc đấu tranh bí quyết mạng đã qua và trong công cuộc đổi new, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hành chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp phát sinh trong những vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo những tầng lớp nhân dân vào những hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự động an toàn xã hội; nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cùng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

1 trong những phương thức mà những thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, ấy là mạng xã hội.

Mạng xã hội (MXH) là hệ thống của những mối quan hệ giữa con người trên ứng dụng Web; Việt Nam là nước có số khách hàng Web và MXH thuộc tốp đầu trên thế giới, có hơn 64 triệu khách hàng Web (chiếm 67% dân số); hơn 55 triệu khách hàng MXH (chiếm 57% dân số) và 436 MXH đang hoạt động, đứng thứ 7 trong 10 nước có số người dùng MXH nhiều nhất thế giới. Cùng có những giá trị hăng hái, MXH cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối có sự vươn lên là của đất nước, MXH “được ví như con dao 2 lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối có người dùng ko đúng phần đích. Thực tế, xung quanh những thông tin bổ ích, có giá trị đối có xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc có thông tin sai trái như: xuyên tạc ứng dụng tư tưởng của Đảng, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi new, bịa đặt, vu cáo, nói xấu những đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, liên quan “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. Tác hại của những thông tin xấu độc trên MXH do những thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực tới tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang trong mình, dao động, làm cho giảm sút lòng tin của 1 phòng ban cán bộ, đảng viên và nhân dân đối có Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức, trách nhiệm và giải pháp nâng cao cường bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trên ko gian mạng hiện nay

Trong suốt quy trình lãnh đạo bí quyết mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vùng, vai trò của công tác đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch, coi ấy là 1 phòng ban quan yếu trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng.

Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về nâng cao cường bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trong tình hình new. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi new, công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để vươn lên là đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan yếu hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong ấy những cơ quan báo chí tuyên truyền những cấp là nòng cốt; là công việc tự động giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội những cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng toàn bộ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị lớn lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong bí quyết Hồ Chí Minh thực sự phát triển thành ứng dụng tinh thần vững chắn chắn của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng bắc buộc vươn lên là bền vững và bảo vệ vững chắn chắn Tổ quốc, vì phần tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi new nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối có những tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch.

Để bảo vệ vững chắn chắn ứng dụng tư tưởng, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, những 5 qua, những cấp uỷ, tổ chức đảng luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hành hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán những ý kiến sai trái, thù địch, làm cho cho cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn kiên định nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của những thế lực thù địch, nhiệm vụ đấu tranh phê phán những ý kiến sai trái, thù địch càng cần được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Những 5 qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị những phương án, biện pháp cụ thể, sát có tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản chưng có hiệu quả có những ý kiến sai trái, thù địch xuyên tạc ứng dụng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, để bảo vệ ứng dụng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc nâng cao cường đấu tranh phê phán những ý kiến sai trái của những thế lực thù địch, thời cơ chính trị chống phá ứng dụng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, nhiều ngày dài.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Nâng cao cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên ứng dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời ko ngừng bổ sung, vươn lên là sáng tạo, yêu thích có thực tiễn Việt Nam; kiên định phần tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…”, “…ko ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn mưu mô, hoạt động chống phá của những thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch, bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng”. “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, hăng hái đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tổn, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội bộ gắn có đẩy mạnh học tập, làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong bí quyết Hồ Chí Minh; phát huy thực phải chăng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng cần gương mẫu”.

Trách nhiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng

1 là, thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, chỉ dẫn trong những chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối có công tác đấu tranh phòng, chống mưu mô, hoạt động “diễn biến hòa bình”của những thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn có tiếp tục triển khai, thực hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về nâng cao cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng những chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao.

2 là, chủ động nắm tình hình, tìm ra sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm cho thất bại mưu mô, thủ đoạn của những thế lực thù địch, thời cơ chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Tìm ra những trang internet, weblog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; tìm ra mưu mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên ko gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn new; tìm ra cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành những trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá bí quyết mạng Việt Nam; tìm ra những bất cập, hạn chế của những biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai…

Để nắm tình hình có hiệu quả, đòi hỏi những cơ quan, đơn vị, những lực lượng bao gồm: Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy, Tổ giúp việc, Nhóm Cùng tác viên 35 (gọi tắt là lực lượng 35 của huyện) cần dùng tổng hợp những phương tiện, biện pháp; thường xuyên rà quét, lên danh sách những trang internet, weblog, diễn đàn có nội dung phức tạp, những đối tượng viết bài trên những trang mạng này (có thể là tên thực hoặc nickname, bút danh); khai thác thông tin trên những trang internet, weblog để xác định được đối tượng sở hữu, quản lý bài viết và đề xuất biện pháp kịp thời xử lý.

Cha là, phát huy phải chăng vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng những cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng, vươn lên là lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắn chắn, có phòng ban nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng đa dạng; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự đón, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh. Trong tổ chức thực hành, cần duy trì phải chăng những chuyên trang, chuyên phần chống “diễn biến hòa bình”, “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” tại những cơ quan, đơn vị.

Cùng có ấy, cấp ủy, chính quyền những cấp cần hăng hái thông tin và nâng cao cường đối thoại có nhân dân; chủ động, linh hoạt tham dự những vấn đề cụ thể của xã hội. Thường xuyên duy trì, thực hành có hiệu quả việc phối hợp có những cơ quan chức năng, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản chưng ý kiến, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ ứng dụng tư tưởng của Đảng.

4 là, những chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, MTTQ Việt Nam huyện, những đoàn thể chính trị-xã hội huyện, những cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cần triển khai, thực hành nghiêm túc, đồng bộ 1 số vấn đề sau:

Thứ 1, xem Web, mạng xã hội vừa là công cụ, phương tiện quan yếu để đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch; vừa là 1 kênh thông tin để nắm bắt kịp thời về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình new . Công tác đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trên ko gian mạng là nhiệm vụ chính trị quan yếu, thường xuyên của những cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hành.

Thứ 2, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trên Web, mạng xã hội ; khắc phục sự thờ ơ, đứng bên cạnh cuộc, cho đây là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn .

Thứ bố, thực hành có hiệu quả phương châm “nhân dòng đẹp, dẹp dòng xấu”, “lấy hăng hái đẩy lùi tiêu cực”, chú trọng tuyên truyền và khuyến khích chia sẻ, bình luận gương người phải chăng, việc phải chăng trên những lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm định hướng dư luận và cổ vũ, động viên mọi người tham dự, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Thứ tư, có trách nhiệm kiên quyết phê phán, chưng bỏ và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối có tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật nội bộ và đưa thông tin sai sự thực, xấu, độc trên Web, mạng xã hội.

Thứ 5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị-xã hội huyện xây dựng những kênh mạng xã hội để kết nối và phối hợp hoạt động. Tập hợp, định hướng những tổ chức thành viên hình thành lực lượng đấu tranh phản chưng những ý kiến sai trái, thù địch trên ko gian mạng trong hệ thống .

Đối có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị:

Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác. Lúc tham dự mạng xã hội cần đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước lúc bình luận, tán đồng, chia sẻ. Ko lưu trữ, phân phối, đăng tải, tán đồng, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống,… trên ko gian mạng. Lúc tìm ra cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, cần báo cáo có cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định./.