Bài tập mối quan hệ giữa cấu hình e và vị trí, cấu tạo Chuyên đề môn Hóa học lớp 10

Bài tập mối quan hệ giữa cấu hình e và vùng, cấu tạo là 1 trong những dạng bài tập quan yếu thuộc chương trình Hóa học 10 kì 1.

Bài tập mối quan hệ giữa cấu hình e và vùng, cấu tạo tổng hợp toàn bộ những tri thức cần nhớ về lý thuyết, phương pháp giải, cấu hình e của những nhóm nguyên tố và những dạng bài tập kèm theo. Thông qua tài liệu này khách hàng học sinh lớp 10 nhanh chóng nắm được tri thức có thêm nhiều tài liệu ôn tập để đạt kết quả cao trong bài thi giữa kì 1 Hóa 10. Nội dung chi tiết mời khách hàng cùng theo dõi tại đây.

Bài tập mối quan hệ giữa cấu hình e và vùng, cấu tạo

A. Lý thuyết và phương pháp giải

1. Tri thức cần nhớ:

– Số thứ tự động ô nguyên tố = tổng số e của nguyên tử.

– Số thứ tự động chu kì = số lớp e.

– Số thứ tự động nhóm:

+ Ví dụ cấu hình e lớp bên cạnh cùng có dạng nsanpb (a = 1 → 2 và b = 0 → 6): Nguyên tố thuộc nhóm (a + b)A.

+ Ví dụ cấu hình e kết thúc trên dạng (n – 1)dxnsy(x = 1 → 10; y = 1 → 2): Nguyên tố thuộc nhóm B:

* Nhóm (x + y)B giả dụ 3 ≤ (x + y) ≤ 7.

* Nhóm VIIIB giả dụ 8 ≤ (x + y) ≤ 10.

* Nhóm (x + y – 10)B giả dụ 10 < (x + y).

2. Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố nhóm A.

– Ví dụ: Xác định loại nguyên tố s, p, d và vị trí các nguyên tố trong BTH

– Đặc điểm:

– Nhóm A gồm những nguyên tố s, p; thuộc chu kì bé và chu kì lớn

– Xét trong cùng chu kì:

Chu kì 2:

3Li, 4B, 5Be, 6C, 7N, 8O, 9F, 10Ne

Chu kì 3:

11Na, 12Mg, 13Al, 14Si, 15P, 16S, 17Cl, 18Ar

Số electron nâng cao dần thừ 1 tới 8, khởi đầu là kim loại, kết thúc là khí hiếm

Lặp lại trên chu kì 3,4…

– Xét trong 1 nhóm A:

VD: Li, Na, Ok, Rb….

3Li: 1s1

11Na: [Ne]3s1

19K: [Ar]4s1

37Rb: [Kr]5s1

Những nguyên tử có cùng số e hóa trị = Số electron trên lớp bên cạnh cùng = Số TT nhóm A

*Nhận xét:

+ Nguyên tử của những nguyên tố trong cùng 1 nhóm A có số electron lớp bên cạnh cùng bằng nhau và bằng số thứ tự động nhóm. Đấy là nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hoá học của những nguyên tố trong cùng nhóm A.

Ví dụ: Na + HOH ” NaOH + 1/2H2

Ok + HOH ” KOH + 1/2H2

+ Trong từng chu kỳ, theo chiều nâng cao dần của Z, số electron lớp bên cạnh cùng của nguyên tử những nguyên tố nhóm A nâng cao dần từ 1 tới 8. Sau từng chu kỳ, cấu hình electron lớp bên cạnh cùng của chúng được lặp lại 1 phương pháp tuần hoàn. Đấy chính là nguyên nhân khiến cho tính chất của những nguyên tố biến đổi tuần hoàn.

3. Cấu hình electron nguyên tử những nguyên tố nhóm B.

– Ví dụ:

Xem Thêm  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 22 Luyện từ và câu lớp 5 Tuần 2 - Tiếng Việt Lớp 5 tập 1

Z=21: [Ar]3d14s2

Z=22:[Ar]3d24s2

Z=25: [Ar]3d54s2

Z=26: [Ar]3d64s2

– Đặc điểm:

– Gồm những nguyên tố d, f, thuộc chu kì lớn (những kim loại chuyển tiếp)

– Từ chu kỳ 4 trở đi, trong từng chu kỳ, sau thời điểm bão hoà phân lớp bên cạnh cùng ns2, những electron tiếp theo được phân bố vào phân lớp sát bên cạnh cùng (n-1)d

” Cấu hình electron nguyên tử những nguyên tố nhóm B thường có dạng:

[Khí hiếm](n-1)dxns2 sở hữu 1 x 10.

Trừ 1 số ngoại lệ như Cr(Z=24); Cu(Z=29)

(n-1)d4ns2 “(n-1)d5ns1

(n-1)d9ns2 “(n-1)d10ns1

(để đạt cấu hellònh bền nửa bố̃o hòa hoặc bố̃o hòa)

Dí dụ:

Zn(Z=30): [Ar]3d104s2 có 2electron hoá trị ;

Cr(Z=24): [Ar]3d54s1 có 6 electron hoá trị.

– Số electron hóa trị (nhóm B) = số electron trên lớp bên cạnh cùng + số electron trên phân lớp bên cạnh cùng chưa bão hòa

-STT nhóm B = số e hóa trị (trừ 1 số ngoại lệ)

4. Mối quan hệ giữa lực hút giữa hạt nhân và các electron lớp ngoài cùng, cấu hellònh electron.

– Trong chu kì: số lớp electron ko đổi, điện tích hạt nhân nâng cao dần nên lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng cũng nâng cao theo.

– Trong nhóm A: mặc dù điện tích hạt nhân nâng cao nhưng số lớp electron nâng cao qua mỗi chu kì, nên lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm dần

– Cấu hellònh bố̃o hòa:

Ví dụ: Be: 1s22s2

Mg: [Ne]3s2

– Cấu hellònh nửa bố̃o hòa:

N: 1s22s22p3

P: [Ne]3s23p3

” Cấu hellònh bền vững

B/ Dí dụ minh họa

Dí dụ 1. Xác định vùng (số thứ tự động, chu kỳ, nhóm, phân nhóm) những nguyên tố sau đây trong bảng tuần hoàn, cho biết cấu hình electron của nguyên tử những nguyên tố ấy như sau:

1. 1s22s22p63s23p64s2

2. 1s22s22p63s23p63d54s2

Chỉ dẫn:

1. Số thứ tự động 20, chu kì 4, nhóm IIA.

2. Số thứ tự động 25, chu kì 4, nhóm VIIB.

Dí dụ 2. Giả sử nguyên tố M trên ô số 19 trong bảng tuần hoàn chưa được tìm ra và ô này vẫn còn được bỏ trống. Hãy dự đoán những đặc điểm sau về nguyên tố ấy:

a. Tính chất đặc biệt.

b. Công thức oxit. Oxit ấy là oxit axit hay oxit bazơ?

Chỉ dẫn:

a, Cấu hình electron của nguyên tố ấy là: 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Electron lớp bên cạnh cùng là 1 nên tính chất đặc biệt của M là tính kim loại.

b, Nguyên tố ấy nằm trên nhóm IA nên công thức oxit là M2O. Đây là 1 oxit bazơ.

Dí dụ 3. Ion M3+có cấu hình electron lớp bên cạnh cùng là 3s23p63d5.

a, Xác định vùng (số thứ tự động, chu kỳ, nhóm) của M trong bảng tuần hoàn. Cho biết M là kim loại gì?

b, Trong điều kiện ko có ko khí, cho M cháy trong khí Cl2 thu được 1 chất A và nung hỗn tạp bột (M và S) được 1 hợp chất B. Bằng những phản ứng hóa học, hãy nhận biết thành phần và hóa trị của những nguyên tố trong A và B.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về việc theo đuổi ước mơ (2 Dàn ý + 11 mẫu) Những bài văn hay lớp 12

Chỉ dẫn:

a, Tổng số electron của nguyên tử M là 26. Số thứ tự động 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. M là Fe.

b, Fe cháy trong khí clo:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Hòa tan siêu phẩm thu được vào nước thu được dung dịch. Lấy vài ml dung dịch cho tác dụng sở hữu dung dịch AgNO3, có kết tủa trắng chứng tỏ có gốc clorua:

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3 ) 3 + 3AgCl

Lặp lại thí nghiệm sở hữu dung dịch NaOH, có kết tủa nâu đỏ chứng tỏ có Fe(III):

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 + 3NaCl

– Nung hỗn tạp bột Fe và bột S:

Fe + S → FeS

Cho B vào dung dịch H2 SO4 loãng, có khí mùi vị trứng thối bay ra chứng tỏ có gốc sunfua:

FeS + H2 SO4 → FeSO4 + H2 S (trứng thối)

Bé dung dịch NaOH vào dung dịch thu được, có kết tủa trắng xanh chứng tỏ có Fe(II):

FeSO4 + 2NaOH → Na2 SO4 + Fe(OH) 2 (trắng xanh)

Dí dụ 4. Tại trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp bên cạnh cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.

Chỉ dẫn:

Tại trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp bên cạnh cùng của nguyên tử X là 3s2

Cấu hình e của X là: 1s22s22p63s2

X có 12 e nên có 12 p nên số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 12.

⇒ Chọn A

Dí dụ 5. Cho biết tổng số electron trong anion AB32-là 42. Trong những hạt nhân A và B đều có số proton bằng số nơtron.

a. Tìm số khối của A và B

b. Cho biết vùng của A, B trong bảng tuần hoàn

Chỉ dẫn:

a. Gọi số hạt proton của A là P và của B là P’, ta có:

P + 3P’ = 42 – 2. Ta thấy 3P’ < P + 3P’ = 40 nên P’ < 30/3= 13,3.

Do B tạo được anion nên B là phi kim. Mặt khác P’ < 13,3 nên B chỉ có thể là nitơ, oxi hay flo.

Ví dụ B là nitơ (P’ = 7) → P = 19 (Ok). Anion là KN32- -: loại

Ví dụ B là oxi (P’ = 8) → P = 16 (S). Anion là SO32- -: thỏa mãn

Ví dụ B là flo (P’ = 9) → P = 13 (Al). Anion là AF32- -: loại

Vậy A là lưu huỳnh, B là oxi.

b. O (P’ = 8) : 1s22s22p4 ⇒ ô số 8, chu kỳ 2, nhóm VIA.

S (P = 16) : 1s22s22p63s23p4 ⇒ ô số 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

Dí dụ 6. Nguyên tử R tạo được Cation R+. Cấu hình e của R+trên trạng thái cơ bản là 3p6. Tổng số hạt mang trong mình điện trong R là.

A.18 B.22 C.38 D.19

Chỉ dẫn:

Cấu hình của R+là 3p6

⇒ R sẽ là 3p64s1

⇒ R có cấu hình toàn bộ là 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Tổng hạt mang trong mình điện trong R là ( p + e ) = 38

⇒ Chọn C

Dí dụ 7. 1 hợp chất có công thức XY2 trong ấy X chiếm 50% về khối lượng. Trong hạt nhân của X và Y đều có số proton bằng số notron. Tổng số proton trong phân tử XY2 là 32.

a. Viết cấu hình electron của X và Y.

b. Xác định vùng của X và Y trong bảng tuần hoàn.

Xem Thêm  Các dạng bài tập về phương trình hàng đầu 1 ẩn Cách giải phương trình hàng đầu 1 ẩn

Chỉ dẫn:

a. Gọi số hạt prroton, nơtron, electron của nguyên tử X là P, N, E và của Y là P’, N’, E’.

Theo bài: P = N = E và P’ = N’ = E’ ⇒ Mx = 2P, My = 2P’

Trong hợp chất XY2, X chiếm 50% về khối lượng nên:

Mx /(2. My )= 50/50 =1 ⇒ 2P /2.2P’ =1 ⇒ P = 2P’.

Tổng số proton trong phân tử XY2 là 32 nên P + 2P’ = 32.

⇒ P = 16 (S) và P’ = 8 (O). ⇒ Hợp chất cần tìm là SO2.

Cấu hình electron của S: 1s22s22p63s23p4 và của O: 1s22s22p4

b. Lưu huỳnh trên ô số 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

Oxi trên ô số 8, chu kỳ 2, nhóm VIA.

Dí dụ 8. Cho biết cấu hình electron lớp bên cạnh cùng của nguyên tử những nguyên tố (thuộc chu kỳ 3) A, M, X lần lượt là ns1, ns2np1, ns2np5. Xác định vùng của A, M, X trong bảng tuần hoàn và cho biết tên của chúng.

Chỉ dẫn:

A, M, X thuộc chu kỳ 3 nên n = 3.

Cấu hình electron, vùng và tên nguyên tố:

A: 1s22s22p63s1(ô số 11, nhóm IA), A là kim loại Na.

M: 1s22s22p63s23p1(ô số 13, nhóm IIIA), M là kim loại Al.

X: 1s22s22p63s23p5(ô số 17, nhóm VIIA), X là phi kim Cl.

C/ Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho những nguyên tố có cấu hình electron như sau:

1s22s22p2, 1s22s22p5, 1s22s22p63s23p6, 1s22s22p63s1

a) Xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Xác định vùng của chúng (chu kì, nhóm, phân nhóm trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học).

Câu 2. Cho những hạt vi mô X+, Y- , Z2- và Q có cấu hình electron: ls22s22p6. Xác định vùng những nguyên tố X, Y, Z và Q trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

Câu 3. 1 nguyên tố trên chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Hỏi:

a. Nguyên tử của nguyên tố ấy có bao nhiên electron trên lớp bên cạnh cùng?

b. Những electron bên cạnh cùng nằm trên lớp thứ mấy?

c. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên?

Câu 4. Xác định vùng của nguyên tố có Z = 20 và nguyên tố có Z = 29.

Câu 5. Biết nguyên tố R thuộc chu kì 2 nhóm VA của bảng tuần hoàn. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử R.

Câu 6. 1 nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử như sau:

1s22s22p4; 1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1; 1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tố.

b) Hãy xác định vùng của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

Câu 7. Nguyên tử X, anion Y-, cation Z- đều có cấu hình electron trên lớp bên cạnh cùng là 4s24p6. Cho biết vùng (chu kì, nhóm) và tính chất (phi kim hay kim loại) của X, Y, Z trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Câu 8. Cation (ion dương) X+ có cấu hình electron trên phân lớp bên cạnh cùng là 2p6.

a) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron theo obitan của nguyên tố X.

b) Cho biết vùng của X.