Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách new Bài tập tiếng Anh lớp 3

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách new

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách new được Obtain.vn sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp người dùng học sinh ôn tập môn Tiếng Anh phải chăng hơn. Tài liệu bao gồm những dạng bài tập tiếng Anh trong chương trình new của môn tiếng Anh lớp 3 nhằm giúp những em học sinh ôn luyện lại những tri thức của môn tiếng Anh để tự tín bước vào những cuộc thi đánh giá tiếng Anh phải chăng hơn. Mời quý phụ huynh và những em cùng tham khảo.

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình new

I. Khoanh tròn chữ chiếc a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hiya, My ………. is Linda.

a. title b. is c. I’m

2. What’s ………title?

a. title b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It is a pen. b. It is a pencil. c. It is a rubber.

4. How do you ……. your title?

a. what b. is c. spell

5. ……… this a library? – Sure, it’s.

a. Is b. who c. What

6.What is that this?

a. It is a e-book. b. It is a pc. c. It is a ruler.

7. Is that this a faculty bag?

a. No. b. Sure, it’s. c. it isn’t

8. Queen priryma soochl.

a. Queen main faculty b. Major Queen c. faculty Queen

II. Learn and tick Y (sure) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y (sure) hoặc N (no))

Xem Thêm  Chỉ dẫn chơi 8 Ball Pool - recreation bida cho điện thoại

My title is Mai. I am 9 years outdated. That is my household. There are 4 individuals in my household. My brother likes utilizing pc. My father likes studying. My mom likes cooking. I like enjoying with a cat.

III. Take a look at the photographs and the letters. Write the phrases. (Em hãy nhìn tranh và những chữ chiếc cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3Đề thi Tiếng Anh lớp 3

IV. Hear and write the phrases or quantity (Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How outdated is Hoa?

– She is …………… years outdated.

2. The place is the doll?

– It is …………….. the mattress.

3. What color are they?

– They’re ……………………

4. Have you ever acquired a cat?

– Sure, I …………………..

V. Take a look at and skim. Put a tick (V) in a field (Nhìn vào hình và đọc câu, tiếp theo đánh dấu V vào ô vuông)

Tiếng Anh lớp 3

Trên đây là bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách new giúp bé học tiếng Anh dành cho trẻ em hiệu quả hơn.