Bài tập trắc nghiệm luyện tập sóng cơ Vật lý lớp 10

TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP SÓNG CƠ

Câu 1: 1 sóng truyền theo trục Ox có phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là: A: 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 50 cm/s.

Câu 2: Trên mặt nước có 2 nguồn hài hòa A, B dao động cùng pha, cùng tần số f = 16 Hz. Tại 1 điểm M bí quyết những nguồn A, B những khoảng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng: A. 20 m/s B. 30 m/s C. 24 m/s D.48 m/s

Câu 3: 2 nguồn hài hòa A,B dao động cùng pha có tần số là 50Hz, nằm bí quyết nhau 6cm trên mặt nước. Người ta xem thấy những giao điểm của những gợn lồi có đường thẳng AB chia đoạn AB thành 10 đoạn bằng nhau. Tính vận tốc truyền sóng:30 cm/s B. 60 cm/s C. 24 cm/s D. 48 cm/s

Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt chất lỏng bởi 2 nguồn hài hòa A, B dao động cùng pha, cùng tần số f = 50Hz, ta đo được khoảng bí quyết sắp nhất giữa 2 điểm dao động có biên độ cực đại nằm trên đoạn AB là 4mm. Tốc độ truyền sóng:A. 0,4m/s B. 0,5m/s C. 0,2m/s D. 0,8m/s

Câu 5: 1 sợi dây căng giữa 2 điểm cố định bí quyết nhau 75cm. Người ta tạo sóng ngừng trên dây. 2 tần số sắp nhau nhất cùng tạo ra sóng ngừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số bé nhất tạo ra sóng ngừng trên dây ấy là:A. 50Hz B. 125Hz C. 75Hz D. 100Hz

Câu 6: Âm thoa điện gồm 2 nhánh dao động có tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước tại 2 điểm S1, S2. Khoảng bí quyết S1S2 = 9,6 cm. Vận tốc truyền sóng nước là 1,2 m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2?A. 17 gợn sóng B. 14 gợn sóng C. 15 gợn sóng D. 8 gợn sóng

Câu 7: Cho 1 sóng ngang có phương trình sóng: . Trong ấy x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vùng vị trí của phần tử sóng M bí quyết gốc toạ độ 3 m trên thời điểm t = 2s là: A. uM = 5 mm B. uM = 0 mm C. uM = 5 cm D. uM = 2.5 cm

Câu 8: Khảo sát hiện tượng sóng ngừng trên dây đàn hồi AB. Đầu A nối có nguồn dao động, đầu B tự động do thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ: A. Vuông pha B. Ngược pha C. Cùng pha D. Lệch pha góc π/4

Câu 9: 1 dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào 1 nhánh âm thoa đang dao động có tần số f = 50 Hz. Lúc âm thoa rung, trên dây có sóng ngừng có 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:A. v = 15 m/s. B. v = 28 m/s. C. v = 20 m/s. D. v = 25 m/s.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Phân tích Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong văn học trung đại Dàn ý & 2 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

Câu 10: Trong 1 thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn hài hòa A và B dao động có tần số 15Hz và cùng pha. Tại 1 điểm M bí quyết nguồn A và B những khoảng d = 16cm và d = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. 24cm/s B. 48cm/s C. 20cm/s D. 40 cm/s

Câu 11: Trên mặt nước nằm ngang, tại 2 điểm S1, S2 bí quyết nhau 8,2 cm, người ta đặt 2 nguồn sóng cơ hài hòa, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng ko đổi lúc truyền đi. Số điểm dao động có biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là :A. 11. B. 8. C. 5. D. 9.

Câu 12: 1 sợi dây dài , 2 đầu cố định. Người ta kích thích để có sóng ngừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng: A. 1m B. 2mC. 4m D. ko xác định được vì ko đủ điều kiện

Câu 13: Phát biểu nào sau đây ko đúng?A. Trong sóng cơ học chỉ có trạng thái dao động, tức là pha dao động được truyền đi, còn bản thân những phần tử môi trường thì dao động tại chỗ.B. Cũng như sóng điện từ, sóng cơ lan truyền được cả trong môi trường vật chất lẫn trong chân ko.C. Những điểm trên phương truyền sóng bí quyết nhau 1 số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.D. Bước sóng của sóng cơ do 1 nguồn phát ra phụ thuộc vào bản chất môi trường, còn chu kỳ ko phụ thuộc.

Câu 14: 1 ống có 1 đầu bịt kín tạo ra âm cơ bản của nốt Đô có tần số 130,5Hz. Trường hợp người ta để hở cả đầu ấy thì lúc ấy âm cơ bản tạo có tần số bằng bao nhiêu? A. 522 Hz; B. 491,5 Hz; C. 261 Hz; D. 195,25 Hz;

Câu 15: 1 người gõ 1 nhát búa vào đường sắt, trên bí quyết ấy 1056m 1 người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ bí quyết nhau 3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong ko khí là 330m/s thì vận tốc truyền âm trong đường sắt là:A. 5100m/s B. 5200m/s C. 5300m/s D. 5280m/s

Câu 16: Sóng cơ truyền trên sơi dây có biên độ ko đổi, tốc độ sóng là 2m/s, tần số 10Hz. Tại thời điểm t, điểm M trên dây có li độ 2cm thì điểm N trên dây bí quyết M 1 đoạn 30cm có li độ: A: 1cm B. -2cm C. 0 D. -1cm

Câu 17: Sóng truyền trên dây có chu kì T, biên độ ko đổi. Tại điểm M bí quyết nguồn 17λ/6 trên thời điểm t = 1,5T có li độ u = -2cm. Biên độ sóng bằng: A: 3cm B. 5cm C. 4cm D. 2cm.

Xem Thêm  Lời bài hát Quên đặt tên

Câu 18: 2 nguồn sóng giống nhau tại A và B bí quyết nhau 47cm trên mặt nước, chỉ xét riêng 1 nguồn thì nó lan truyền trên mặt nước mà khoảng bí quyết giữa 2 ngọn sóng liên tục là 3cm, lúc 2 sóng trên giao thoa nhau thì trên đoạn AB có số điểm ko dao động là: A: 32 B: 30 C. 16 D. 15

Câu 19: người ta tạo sóng ngừng trong ống hình trụ AB có đầu A bịt kín, đầu B hở. Ống đặt trong ko khí, sóng âm trong ko khí có tần số f = 1kHz, sóng ngừng hình thành trong ống, tại đầu B ta nghe thấy âm lớn nhất. Giữa A và B có 2 nút sóng. Biết vận tốc sóng âm trong ko khí là 340m/s. Chiều dài của ống AB là: A.42,5cm B. 4,25cm C. 85cm D. 8,5cm

Câu 20: Trên 1 sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, 2 đầu cố định, đang có sóng ngừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là: A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 21: Tại mặt nước nằm ngang, có 2 nguồn hài hòa A và B dao động theo phương thẳng đứng có cùng phương trình là u1 = u2 = a.cos(40πt + π/6). 2 nguồn ấy tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và B bí quyết nhau 18cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 120cm/s. Gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động có biên độ cực đại trên đoạn CD là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 22: Đầu 1 thanh thép đàn hồi dao động có tần số 16 Hz hình thành 1 sóng tròn tâm O. Tại A và B trên mặt nước bí quyết nhau 6cm trên 1 đường thẳng qua O, luôn dao động cùng pha có nhau. Biết vận tốc truyền sóng: 0,4m/s ≤ v ≤ 0,6m/s.Vận tốc truyền sóng có thể nhận giá trị nào: A. 52cm/s B. 48cm/s C. 44cm/s D.64cm/s

Câu 23: 1 sóng cơ lúc truyền trong môi trường 1 có bước sóng và vận tốc là l1 và v1. Lúc truyền trong môi trường 2 có bước sóng và vận tốc là λ2 và v2. Biểu thức nào sau đây là đúng:

Câu 24: Đầu A của 1 sợi dây căng ngang dao động theo phương vuông góc có biên độ 10cm, chu kỳ 2s. Sau 4s sóng truyền được 16m dọc theo dây. Gốc thời kì là lúc A khởi đầu dao động từ vùng vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của điểm M bí quyết A 2m là:

Câu 25: 2 nguồn hài hòa S1 và S2 bí quyết nhau 120cm. Phương trình dao động của 2 nguồn là: u1 = 2cos40πt (cm), u2 = 2cos(40πt + π/2) cm. Biết vận tốc truyền sóng là 8m/s. Số điểm dao động có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là :A. 7 B. 8 C. 6 D. 5

Xem Thêm  Chia sẻ về 1 cuốn sách mà em yêu thích (18 mẫu) Bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc thủ đô Đề 1

Câu 26: Tại mặt nước nằm ngang, có 2 nguồn hài hòa A và B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = acos(4πt) cm, u2 = acos(4πt + π/2) cm. 2 nguồn ấy tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và B bí quyết nhau 20cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 10cm/s. Gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động có biên độ cực đại trên đoạn CD là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 27: Sóng ngừng trong ống sáo có âm cực đại trên 2 đầu hở. Biết ống sáo dài 40cm và trong ống có 2 nút. Tìm bước sóng.A: 20cm B: 40cm C: 60cm D: 80cm

Câu 28: Sóng ngừng xuất hiện trên dây đàn hồi 2 đấu cố định. Khoảng thời kì liên tục ngắn nhất để sợi dây duỗi thẳng là 0,25s. Biết dây dài 12m, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Tìm buớc sóng và số bụng sóng N trên dây.A: l = 1m và N = 24 B: l = 2m và N = 12 C: l = 4m và N = 6 D: l = 2m và N = 6

Câu 29: Bước sóng của âm lúc truyền từ ko khí vào nước thay thế đổi bao nhiêu lần? Biết rằng vận tốc của âm trong nước là 1020 m/s và trong ko khí là 340m/s. A: 0,33 lần B: 3 lần C: 1,5 lần D: ko đổi

Câu 30: 1 khách hàng búa gõ mạnh xuống đường ray xe lửa. Bí quyết chổ gõ 5100m 1 người khác áp tai xuống đường ray thì nghe thấy tiếng gõ truyền qua đường ray, 14 giây tiếp tục thì nghe thấy tiếng gõ truyền qua ko khí. Xác định vận tốc âm trong thép đường ray cho vận tốc truyền âm trong ko khí là 340m/s. A: 5020m/s B: 5100m/s. C: 2040/s D: 3400m/s

Câu 31: Nhận xét nào sau đây là sai lúc nói về những hiện tượng sóng ngừng?A: Sóng ngừng ko có sự lan truyền dao động.B: Sóng ngừng trên dây đàn là sóng ngang, trong cột khí của ống sáo, kèn là sóng dọc.C: Mọi điểm giữa 2 nút của sóng ngừng có cùng pha dao động.D: Bụng sóng và nút sóng dịch chuyển có vận tốc bằng vận tốc lan truyền sóng.

Câu 32: Xét sóng truyền theo 1 sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng u = acos4πt (cm). Vận tốc truyền sóng 4m/s. Gọi N, M là 2 điểm sắp O nhất lần lượt dao động ngược pha và cùng pha có O. Khoảng bí quyết từ O tới N và M là: A: 1m và 0,5m B: 4m và 2m C: 1m và 2m D: 50cm và 200cm

Obtain tài liệu để xem chi tiết.