Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Theo phương pháp quản lý và gián tiếp Mẫu B03-DNN theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC được chia thành 2 loại theo phương pháp quản lý và theo phương pháp gián tiếp. Lúc lập báo cáo kế toán cần lưu ý để trình bày cho đúng quy định.

Theo phương pháp quản lý, những luồng tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động marketing được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp: Phân tách, tổng hợp quản lý những khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ những sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp quản lý)

Đơn vị báo cáo: …………………

Liên hệ: ……………………………

Mẫu số B03 – DNN(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp quản lý)

5 …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minh5 nay5 trước12345I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh1. Tiền thu từ bán hàng, phân phối dịch vụ và doanh thu khác012. Tiền chi trả cho người phân phối hàng hóa, dịch vụ023. Tiền chi trả cho người lao động034. Tiền lãi vay đã trả045. Thuế thu nhập công ty đã nộp056. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh067. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh07Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing20II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư1. Tiền chi để sắm sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác212. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác223. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác234. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác245. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu312. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, sắm lại cổ phiếu của công ty đã phát hành323. Tiền thu từ đi vay334. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính345. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu35Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 203040)50

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

Tương tác của thay đổi đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

60

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 506061)70

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … 5 …NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu ko có số liệu thì công ty ko bắt buộc trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối có trường hợp thuê dịch vụ làm cho kế toán, làm cho kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị phân phối dịch vụ kế toán.

Phương pháp lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp quản lý

– Tiền thu từ bán hàng, phân phối dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01).

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng giá tính sổ) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, phân phối dịch vụ, tiền bản quyền, hoa hồng và những khoản doanh thu khác (như bán chứng khoán marketing), đề cập cả những khoản tiền đã thu từ những khoản nợ bắt buộc thu liên quan tới những thanh toán bán hàng hóa, phân phối dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ những kỳ trước nhưng kỳ này new thu được tiền và số tiền ứng trước của người sắm hàng hóa, dịch vụ.
 • Chỉ tiêu này ko bao gồm những khoản tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác, tiền thu hồi những khoản cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia và những khoản tiền thu khác được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư; Những khoản tiền thu được do đi vay, phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu được phân loại là luồng tiền từ hoạt động tài chính.
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112 (phần thu tiền), sổ kế toán những account bắt buộc thu (chi tiết tiền thu từ bán hàng, phân phối dịch vụ chuyển trả ngay những khoản nợ bắt buộc trả), sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những TK 511, 131 (chi tiết những khoản doanh thu bán hàng, phân phối dịch vụ thu tiền ngay, số tiền thu hồi những khoản bắt buộc thu hoặc thu tiền ứng trước trong kỳ) hoặc những TK 515, 121 (chi tiết số tiền thu từ bán chứng khoán marketing).

– Tiền chi trả cho người phân phối hàng hóa, dịch vụ (Mã số 02).

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền (tổng giá tính sổ) đã trả trong kỳ do sắm hàng hóa, dịch vụ, tính sổ những khoản chi phí tổn chuyên dụng cho cho chế tạo, marketing, đề cập cả số tiền chi sắm chứng khoán marketing và số tiền đã tính sổ những khoản nợ bắt buộc trả hoặc ứng trước cho người bán hàng hóa, phân phối dịch vụ liên quan tới hoạt động chế tạo, marketing.
 • Chỉ tiêu này ko bao gồm những khoản tiền chi để sắm sắm, chi phí tổn đầu tư xây dựng TSCĐ, BĐSĐT (đề cập cả chi sắm NVL để dùng cho XDCB), tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và những khoản tiền chi khác được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư; Những khoản tiền chi trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính, trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, cổ tức và lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu và những khoản tiền chi khác được phân loại là luồng tiền từ hoạt động tài chính.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112 (phần chi tiền), sổ kế toán những account bắt buộc thu và đi vay (chi tiết tiền đi vay nhận được hoặc thu nợ bắt buộc thu chuyển trả ngay những khoản nợ bắt buộc trả), sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những TK 331, những TK phản ánh hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cho người lao động trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng… mà công ty đã tính sổ hoặc tạm ứng.
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112 (chi tiết tiền trả cho người lao động), sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán TK 334 (chi tiết số đã trả bằng tiền) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay bắt buộc trả của những kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này.
 • Chỉ tiêu này ko bao gồm số tiền lãi vay đã trả trong kỳ được vốn hóa vào giá trị những tài sản dở dang được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư.
 • Trường hợp số lãi vay đã trả trong kỳ vừa được vốn hóa, vừa được tính vào chi phí tổn tài chính thì kế toán căn cứ tỷ lệ vốn hóa lãi vay vận dụng cho kỳ báo cáo để xác định số lãi vay đã trả của luồng tiền từ hoạt động marketing và luồng tiền hoạt động đầu tư.
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112 (chi tiết tiền chi trả lãi tiền vay); sổ kế toán những account bắt buộc thu (chi tiết tiền trả lãi vay từ tiền thu những khoản bắt buộc thu) trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán TK 335, 635, 242 và những Account liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Thuế TNDN đã nộp (Mã số 05)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền thuế TNDN đã nộp cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ những kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước (trường hợp có).
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112 (chi tiết tiền nộp thuế TNDN), sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán TK 3334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu khác từ hoạt động marketing (Mã số 06)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ những khoản khác của hoạt động marketing, bên cạnh khoản tiền thu được phản ánh tại Mã số 01, như: Tiền thu từ khoản thu nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền thưởng và những khoản tiền thu khác…); Tiền đã thu do được hoàn thuế; Tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược; Tiền thu hồi những khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền được những tổ chức, cá nhân bên bên cạnh thưởng, tương trợ…
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112 sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những TK 711, 133, 141, 138 và sổ kế toán những account khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

– Tiền chi khác cho hoạt động marketing (Mã số 07)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho những khoản khác, bên cạnh những khoản tiền chi liên quan tới hoạt động chế tạo, marketing trong kỳ báo cáo đã được phản ánh tại Mã số 02, 03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và những khoản chi phí tổn khác; Tiền nộp những loại thuế (ko bao gồm thuế TNDN); Tiền nộp những loại phí tổn, lệ phí tổn, tiền thuê đất; Tiền nộp những khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; Tiền chi đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại những khoản nhận ký cược, ký quỹ, tiền chi quản lý bằng nguồn dự phòng bắt buộc trả; Tiền chi quản lý từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ phát triển thành khoa học và khoa học; Tiền chi quản lý từ những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;…
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112 trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những TK 811, 138, 333, 338, 352, 353, 356 và những Account liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing (Mã số 20)

 • Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào có tổng số tiền chi ra từ hoạt động marketing trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bằng tổng cùng số liệu những chỉ tiêu từ Mã số 01 tới Mã số 07. Trường hợp số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).
 • Mã số 20 = Mã số 01 Mã số 02 Mã số 03 Mã số 04 Mã số 05 Mã số 06 Mã số 07.

Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị báo cáo: …………………

Liên hệ: ……………………………

Mẫu số B03 – DNN(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp gián tiếp)

5 …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minh5 nay5 trước12345I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh1. Lợi nhuận trước thuế012. Điều chỉnh cho những khoản02– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT03- Những khoản dự phòng04- Lãi, quạt chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản phần tiền tệ có gốc ngoại tệ05- Lãi, quạt từ hoạt động đầu tư06- Chi phí tổn lãi vay07- Những khoản điều chỉnh khác083. Lợi nhuận từ hoạt động marketing trước thay đổi đổi vốn lưu động09– Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc thu10- Nâng cao, giảm hàng tồn kho11- Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc trả (Ko đề cập lãi vay bắt buộc trả, thuế thu nhập công ty bắt buộc nộp)12- Nâng cao, giảm chi phí tổn trả trước13- Nâng cao, giảm chứng khoán kinh doanh14- Tiền lãi vay đã trả15- Thuế thu nhập công ty đã nộp16- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh17- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh18Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing20II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư1. Tiền chi để sắm sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác212. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác223. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác234. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác245.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu312. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, sắm lại cổ phiếu của công ty đã phát hành323. Tiền thu từ đi vay334. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính345. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu35Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60Tương tác của thay đổi đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 506061)70

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … 5 …NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu ko có số liệu thì công ty ko bắt buộc trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.

(2) Đối có trường hợp thuê dịch vụ làm cho kế toán, làm cho kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị phân phối dịch vụ kế toán.

Xem Thêm  Viết thư bày tỏ lòng biết ơn tới người thân đã tạo điều kiện cho em hưởng toàn bộ các quyền trẻ em Thực hành quyền trẻ em - GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

(1) – Lợi nhuận trước thuế – Mã số 01

Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ báo cáo. Trường hợp số liệu này là số âm (trường hợp quạt), thì ghi trong ngoặc đơn (***).

(2) – Điều chỉnh cho những khoản

Khấu hao TSCĐ – Mã số 02

 • Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ đã trích được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong kỳ trên Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và sổ kế toán những Account có liên quan.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

Những khoản dự phòng – Mã số 03

 • Chỉ tiêu này phản ánh những khoản dự phòng giảm giá đã lập được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”, “Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn”, “Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn”, “Dự phòng bắt buộc thu khó đòi”, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những account có liên quan.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”. Trường hợp những khoản dự phòng nêu trên được hoàn nhập ghi giảm chi phí tổn chế tạo, marketing trong kỳ báo cáo thì được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Lãi/quạt chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hành – Mã số 04

 • Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc quạt) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hành đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Account “Doanh thu hoạt động tài chính”, chi tiết phần lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản phần tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ báo cáo hoặc sổ kế toán Account “Chi phí tổn tài chính”, chi tiết phần quạt chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản phần tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ báo cáo được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tổn tài chính trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, trường hợp có lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hành, hoặc được cùng () vào chỉ tiêu trên, trường hợp có quạt chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hành.

Lãi/quạt từ hoạt động đầu tư – Mã số 05

 • Chỉ tiêu này phản ánh lãi/quạt phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm lãi/quạt từ việc thanh lý TSCĐ và những khoản đầu tư dài hạn mà công ty sắm và nắm giữ vì phần đích đầu tư, như: Lãi/quạt bán bất động sản đầu tư, lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi/quạt từ việc sắm và bán lại những công cụ nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức và lợi nhuận được chia từ những khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (ko bao gồm lãi/quạt sắm bán chứng khoán vì phần đích thương mại).
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account “Doanh thu hoạt động tài chính”, “Thu nhập khác” và sổ kế toán những Account “Chi phí tổn tài chính”, “Chi phí tổn khác”, chi tiết phần lãi/quạt được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, trường hợp có lãi hoạt động đầu tư và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***) ; hoặc được cùng () vào chỉ tiêu trên, trường hợp có quạt hoạt động đầu tư.

Chi phí tổn lãi vay – Mã số 06

 • Chỉ tiêu này phản ánh chi phí tổn lãi vay đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Account 635 “Chi phí tổn tài chính”, chi tiết chi phí tổn lãi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ báo cáo sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những Account có liên quan, hoặc căn cứ vào chỉ tiêu “Chi phí tổn lãi vay” trong Báo cáo kết quả hoạt động marketing.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

(3) – Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động – Mã số 08

Chỉ tiêu này phản ánh luồng tiền được tạo ra từ hoạt động marketing trong kỳ báo cáo sau khoản thời gian đã loại trừ tác động của những khoản phần thu nhập và chi phí tổn ko bắt buộc bằng tiền.Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào lợi nhuận trước thuế TNDN cùng () những khoản điều chỉnh.Mã số 08 = Mã số 01 Mã số 02 Mã số 03 Mã số 04 Mã số 05 Mã số 06Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (***).

Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc thu – Mã số 09

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những Account bắt buộc thu liên quan tới hoạt động marketing, như: Account “Bắt buộc thu của khách hàng” (chi tiết “Bắt buộc thu của khách hàng”), Account “Bắt buộc trả cho người bán” (chi tiết “Trả trước cho người bán”), những Account “Bắt buộc thu nội bộ”, “Bắt buộc thu khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ” và Account “Tạm ứng” trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này ko bao gồm những khoản bắt buộc thu liên quan tới hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, như: Bắt buộc thu về tiền lãi cho vay, bắt buộc thu về cổ tức và lợi nhuận được chia, bắt buộc thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, bất động sản đầu tư…
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ bé hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Nâng cao, giảm hàng tồn kho – Mã số 10

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những Account hàng tồn kho (Ko bao gồm số dư của Account “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”).
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ bé hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc trả – Mã số 11

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ có số dư đầu kỳ của những Account nợ bắt buộc trả liên quan tới hoạt động marketing, như: Account “Bắt buộc trả cho người bán” (Chi tiết “Bắt buộc trả cho người bán”), Account “Bắt buộc thu của khách hàng” (Chi tiết “Người sắm trả tiền trước”), những Account “Thuế và những khoản bắt buộc nộp Nhà nước”, “Bắt buộc trả công viên chức”, “Chi phí tổn bắt buộc trả”, “Bắt buộc trả nội bộ”, “Bắt buộc trả, bắt buộc nộp khác”. Chỉ tiêu này ko bao gồm những khoản bắt buộc trả về thuế TNDN bắt buộc nộp, những khoản bắt buộc trả về lãi tiền vay, những khoản bắt buộc trả liên quan tới hoạt động đầu tư (như sắm sắm, xây dựng TSCĐ, sắm bất động sản đầu tư, sắm những công cụ nợ…) và hoạt động tài chính (Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn…).
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ bé hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Nâng cao, giảm chi phí tổn trả trước – Mã số 12

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những Account “Chi phí tổn trả trước” và “Chi phí tổn trả trước dài hạn” trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ bé hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Tiền lãi vay đã trả – Mã số 13

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account “Tiền mặt”, “Tiền gửi Nhà băng”, “Tiền đang chuyển” (phần chi tiền) để trả những khoản tiền lãi vay, sổ kế toán Account “Bắt buộc thu của khách hàng” (phần trả tiền lãi vay từ tiền thu những khoản bắt buộc thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những Account “Chi phí tổn trả trước”, “Chi phí tổn trả trước dài hạn”, “Chi phí tổn tài chính”, “Xây dựng cơ bản dở dang”, “Chi phí tổn chế tạo chung” và “Chi phí tổn bắt buộc trả” (chi tiết số tiền lãi vay trả trước, tiền lãi vay phát sinh trả trong kỳ này hoặc số tiền lãi vay phát sinh trong những kỳ trước và đã trả trong kỳ này).
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Thuế thu nhập công ty đã nộp – Mã số 14

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account “Tiền mặt”, “Tiền gửi Nhà băng”, “Tiền đang chuyển”, (phần chi tiền nộp thuế TNDN), sổ kế toán Account “Bắt buộc thu của khách hàng” (phần đã nộp thuế TNDN từ tiền thu những khoản bắt buộc thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán Account “Thuế TNDN bắt buộc nộp” (chi tiết số tiền đã chi để nộp thuế TNDN trong kỳ báo cáo).
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Tiền thu khác từ hoạt động marketing – Mã số 15

 • Chỉ tiêu này phản ánh những khoản tiền thu khác phát sinh từ hoạt động marketing bên cạnh những khoản đã nêu tại những Mã số từ 01 tới 14, như: Tiền thu được do nhận ký cược, ký quỹ, tiền thu hồi những khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền thu từ nguồn kinh phí tổn sự nghiệp, dự án (trường hợp có); Tiền được những tổ chức, cá nhân bên bên cạnh thưởng, tương trợ ghi nâng cao những quỹ của công ty; Tiền nhận được ghi nâng cao những quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp… trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account “Tiền mặt”, “Tiền gửi Nhà băng”, “Tiền đang chuyển” sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những Account có liên quan trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động”.

Tiền chi khác từ hoạt động marketing – Mã số 16

 • Chỉ tiêu này phản ánh những khoản tiền chi khác phát sinh từ hoạt động marketing bên cạnh những khoản đã nêu tại những Mã số từ 01 tới 14, như: Tiền đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại những khoản đã nhận ký cược, ký quỹ; Tiền chi quản lý từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Tiền chi quản lý bằng nguồn kinh phí tổn sự nghiệp, dự án; Tiền chi nộp những quỹ lên cấp trên hoặc cấp cho cấp dưới… trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account “Tiền mặt”, “Tiền gửi Nhà băng”, “Tiền đang chuyển” sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những Account có liên quan trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động”.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing – Mã số 20

 • Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào có tổng số tiền chi ra từ hoạt động marketing trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được tính bằng tổng cùng số liệu những chỉ tiêu có mã số từ Mã số 08 tới Mã số 16. Trường hợp số liệu chỉ tiêu này là số âm thì sẽ được ghi dưới hình thức trong ngoặc đơn (***).
 • Mã số 20 = Mã số 08 Mã số 09 Mã số 10 Mã số 11 Mã số 12 Mã số 13 Mã số 14 Mã số 15 Mã số 16

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp quản lý)

Đơn vị báo cáo: …………………

Liên hệ: ……………………………

Mẫu số B03 – DNN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp quản lý) (*)

5….

Đơn vị tính: ………..

Xem Thêm  Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao Ôn thi HSG Tiếng Anh 8

Chỉ tiêuMã sốThuyết minh5 nay5 trước12345I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động marketing1. Tiền thu từ bán hàng, phân phối dịch vụ và doanh thu khác012. Tiền chi trả cho người phân phối hàng hóa và dịch vụ023. Tiền chi trả cho người lao động034. Tiền lãi vay đã trả045. Thuế thu nhập công ty đã nộp056. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh067. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh07Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing20II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư1.Tiền chi để sắm sắm, xây dựng TSCĐ và những tài sản dài hạn khác212.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khác223.Tiền chi cho vay, sắm những công cụ nợ của đơn vị khác234.Tiền thu hồi cho vay, bán lại những công cụ nợ của đơn vị khác245.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác256.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác267.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia27Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu312. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, sắm lại cổ phiếu của công ty đã phát hành323. Tiền thu từ đi vay334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 203040)50Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60Tương tác của thay đổi đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 506061)

70

Ghi chú: Những chỉ tiêu ko có số liệu thì công ty ko bắt buộc trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … 5 …NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp quản lý)

Tiền thu từ bán hàng, phân phối dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những account 111, account 112, sổ kế toán những account bắt buộc thu, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những account 511, 131 hoặc những account 515, 121 chi tiết số tiền thu từ bán chứng khoán marketing.
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Nợ account 111 112 Có account 511 3331 131 121

– Tiền chi trả cho người phân phối hàng hoá, dịch vụ (Mã số 02)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, sổ kế toán những account bắt buộc thu và đi vay sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những account 331, những TK hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…)
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 Nợ account 331 151 152 153 154 155 156 157 158

– Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những account 111, 112 sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán account 334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…).
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 Nợ account 334

– Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113, sổ kế toán những account bắt buộc thu đối ứng có sổ kế toán account 335, 635, 242 và những Account liên quan khác.
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 113 Nợ account 335 Account 635 242 và TK liên quan khác

– Thuế TNDN đã nộp (Mã số 05)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113 đối ứng có sổ kế toán account 3334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( …).
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 113 Nợ account 3334

– Tiền thu khác từ hoạt động marketing (Mã số 06)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những account 111, account 112 sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những account 711, account 133, 141, account 244 và sổ kế toán những account khác có liên quan trong kỳ báo cáo.
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Nợ account 111 112 Có account 711 account 133 Account 141 Account 244và những TK liên quan khác

– Tiền chi khác cho hoạt động marketing (Mã số 07)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113 trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những account 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 và những Account liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 113 Nợ account 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và những account liên quan khác

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing (Mã số 20)

 • Mã số 20 = Mã số 01 Mã số 02 Mã số 03 Mã số 04 Mã số 05 Mã số 06 Mã số 07
 • Trường hợp số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…)

– Tiền chi sắm sắm, xây dựng TSCĐ và những tài sản dài hạn khác (Mã số 21)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113, sổ kế toán những account bắt buộc thu, sổ kế toán account 3411, sổ kế toán account 331 đối ứng có sổ kế toán những account 211, 213, 217, 241 trong kỳ báo cáo.
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 113 Nợ account 211 Account 213 Account 217 241 Account 331 3411
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khác (Mã số 22)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác.
 • Số tiền thu được lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113 đối ứng có sổ kế toán những account 711, 5117, 131
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Nợ account 111 112 113 Có account 711 5117 131
 • Số tiền chi được lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113 đối ứng có sổ kế toán những account 632, 811.
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111, 112, 113 Nợ account 632, 811.
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trường hợp số tiền thực thu bé hơn số tiền thực chi và ghi bằng số dương trường hợp số tiền thực thu lớn hơn thực chi.

– Tiền chi cho vay và sắm những công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 23)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113 đối ứng có sổ kế toán account 128, Account 171 trong kỳ báo cáo.
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 113 Nợ account 128 Account 171
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 24)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112, 113, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán account 128 , 171 trong kỳ báo cáo.
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171

– Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 25)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113, sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những account 221, 222, 2281, 331 trong kỳ báo cáo.
 • Công ty lấy số liệu từ những account đối ứng như sau: Có account 111 112 113 Nợ account 221 222 2281 331
 • Số liệu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác (Mã số 26)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán những account 111, 112, 113, đối ứng có sổ kế toán những account 221, 222, 2281, 131 trong kỳ báo cáo.

Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị báo cáo: …………………

Liên hệ: ……………………………

Mẫu số B03 – DNN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

5….

Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêuMã sốThuyết minh5 nay5 trước12345I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động marketing1. Lợi nhuận trước thuế012. Điều chỉnh cho những khoản– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT02- Những khoản dự phòng03- Lãi, quạt chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản phần tiền tệ có gốc ngoại tệ04- Lãi, quạt từ hoạt động đầu tư05- Chi phí tổn lãi vay- Những khoản điều chỉnh khác06073. Lợi nhuận từ hoạt động marketing trước thay đổi đổi vốn lưu động08- Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc thu09- Nâng cao, giảm hàng tồn kho10- Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc trả (Ko đề cập lãi vay bắt buộc trả, thuế thu nhập công ty bắt buộc nộp)11- Nâng cao, giảm chi phí tổn trả trước12- Nâng cao, giảm chứng khoán kinh doanh13- Tiền lãi vay đã trả14- Thuế thu nhập công ty đã nộp15- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh16- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh17Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing20II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư1.Tiền chi để sắm sắm, xây dựng TSCĐ và những tài sản dài hạn khác212.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khác223.Tiền chi cho vay, sắm những công cụ nợ của đơn vị khác234.Tiền thu hồi cho vay, bán lại những công cụ nợ của đơn vị khác245.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác256.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác267.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia27Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu312. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, sắm lại cổ phiếu của công ty đã phát hành323. Tiền thu từ đi vay334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 203040)50Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60Tương tác của thay đổi đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 506061)70

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … 5 …NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

– Lợi nhuận trước thuế (Mã số 01)

 • Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ báo cáo.
 • Trường hợp công ty bị quạt thì ghi trong ngoặc đơn (…).

– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT (Mã số 02)

 • Trường hợp công ty tách riêng được số khấu hao còn nằm trong diện hàng tồn kho và số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ thì chỉ tiêu chỉ bao gồm số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ;
 • Trường hợp công ty ko thể tách riêng được số khấu hao còn nằm trong diện hàng tồn kho và khấu hao số đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ thì thì chỉ tiêu này bao gồm số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ cùng có số khấu hao liên quan tới hàng tồn kho chưa tiêu thụ;
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” ghi dương trên chỉ tiêu này

– Những khoản dự phòng (Mã số 03)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của những khoản dự phòng tổn thất tài sản và dự phòng bắt buộc trả trên Bảng cân đối kế toán.
 • Trường hợp tổng số dư cuối kỳ của những khoản dự phòng lớn hơn tổng số dư đầu kỳ thì được cùng vào chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ghi dương trên chỉ tiêu này.
 • Trường hợp tổng số dư cuối kỳ của những khoản dự phòng lớn hơn tổng số dư đầu kỳ thì được trừ vào chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ghi âm trên chỉ tiêu này.

– Lãi/quạt chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản phần tiền tệ có gốc ngoại tệ (Mã số 04)

 • Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc quạt) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản phần tiền tệ có gốc ngoại tệ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch số phát sinh Có và phát sinh Nợ Account 4131 đối ứng có Account 515 hoặc Account 635.
 • Trường hợp lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào Account 515 thì được cùng vào chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ghi dương trên chỉ tiêu này.
 • Trường hợp quạt chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào Account 635 thì được trừ vào chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ghi âm trên chỉ tiêu này.

– Lãi/quạt từ hoạt động đầu tư (Mã số 05)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account 5117,Account 515, Account 711, Account 632, Account 635, Account 811 và những account khác có liên quan.
 • Trường hợp hoạt động đầu tư lãi thì được cùng vào chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ghi dương trên chỉ tiêu này.
 • Trường hợp hoạt động đầu tư quạt thì được trừ vào chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ghi âm trên chỉ tiêu này.
Xem Thêm  Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn Soạn văn 9 tập 2 bài 21 (trang 42)

– Chi phí tổn lãi vay (Mã số 06)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Account 635 đối ứng có chỉ tiêu “Chi phí tổn lãi vay” trong Báo cáo kết quả hoạt động marketing.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” công ty ghi dương chỉ tiêu này.

– Những khoản điều chỉnh khác (Mã số 07)

 • Chỉ tiêu này phản ánh số trích lập hoặc hoàn nhập Quỹ Bình ổn giá hoặc Quỹ phát triển thành khoa học và khoa học trong kỳ. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account 356, Account 357.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” trường hợp trong kỳ trích lập thêm những Quỹ hoặc được trừ khỏi chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” trường hợp trong kỳ hoàn nhập những quỹ.

– Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động (Mã số 08)

 • Mã số 08 = Mã số 01 Mã số 02 Mã số 03 Mã số 04 Mã số 05 Mã số 06 Mã số 07.
 • Trường hợp số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

– Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc thu (Mã số 09)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những account bắt buộc thu như: Account 131, Account 136, Account 138, Account 133, Account 141, Account 244, Account 331 (chi tiết số trả trước cho người bán) trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này ko bao gồm những khoản bắt buộc thu liên quan tới hoạt động đầu tư.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ bé hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Nâng cao, giảm hàng tồn kho (Mã số 10)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những account hàng tồn kho ko bao gồm số dư của account “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”
 • Trường hợp công ty bóc tách riêng được số khấu hao TSCĐ còn nằm trong diện hàng tồn kho và khấu hao số đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ (chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ” – mã số 02 chỉ bao gồm số khấu hao TSCĐ đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ) thì chỉ tiêu này ko bao gồm số khấu hao TSCĐ nằm trong diện giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác định là tiêu thụ trong kỳ);
 • Trường hợp công ty ko thể bóc tách riêng được số khấu hao TSCĐ còn nằm trong diện hàng tồn kho và khấu hao số đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ (chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ” – mã số 02 bao gồm cả số khấu hao TSCĐ liên quan tới hàng tồn kho chưa tiêu thụ) thì chỉ tiêu này bao gồm cả số khấu hao TSCĐ nằm trong diện giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác định là tiêu thụ trong kỳ).
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ bé hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Nâng cao, giảm những khoản bắt buộc trả (Mã số 11)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ có số dư đầu kỳ của những account nợ bắt buộc trả như: Account 331, Account 333, Account 334, Account 335, Account 336, Account 337, Account 338, Account 344, Account 131 (chi tiết người sắm trả tiền trước).
 • Chỉ tiêu này ko bao gồm số thuế TNDN bắt buộc nộp (phát sinh Có Account 3334), lãi tiền vay bắt buộc trả (phát sinh Có Account 335, chi tiết lãi vay bắt buộc trả).
 • Chỉ tiêu này ko bao gồm những khoản bắt buộc trả liên quan tới hoạt động đầu tư.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ bé hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Nâng cao, giảm chi phí tổn trả trước (Mã số 12)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của Account 242 trong kỳ báo cáo trên cơ sở đã loại trừ khoản chi phí tổn trả trước liên quan tới luồng tiền từ hoạt động đầu tư.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp số dư cuối kỳ bé hơn số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Nâng cao, giảm chứng khoán marketing (Mã số 13)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của Account 121 “Chứng khoán marketing” trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp số dư cuối kỳ bé hơn số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền lãi vay đã trả (Mã số 14)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay bắt buộc trả của những kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này.
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112, 113; sổ kế toán những account bắt buộc thu đối ứng có sổ kế toán Account 335, Account 635, Account 242 và những Account liên quan khác.
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Thuế TNDN đã nộp (Mã số 15)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ đối ứng những account: Có Account 111, Account 112, Account 113, Nợ Account 3334.
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu khác từ hoạt động marketing (Mã số 16)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account 111, Account 112, Account 113 đối ứng có sổ kế toán những account có liên quan trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được cùng () vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động” Mã số 08

– Tiền chi khác cho hoạt động marketing (Mã số 17)

 • Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Account 111, Account 112, Account 113 sau khoản thời gian đối chiếu có sổ kế toán những account có liên quan trong kỳ báo cáo.
 • Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi đổi vốn lưu động”.

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động marketing (Mã số 20)

 • Mã số 20 = Mã số 08 Mã số 09 Mã số 10 Mã số 11 Mã số 12 Mã số 13 Mã số 14 Mã số 15 Mã số 16 Mã số 17

– Tiền chi sắm sắm, xây dựng TSCĐ và những tài sản dài hạn khác (Mã số 21)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ Account 211, Account 213, Account 217, Account 241, Account 331, Account 3411
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khác (Mã số 22)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác.
 • Số tiền thu được lấy từ những account đối ứng như sau: Nợ Account 111, Account 112, Account 113 Có Account 711, Account 5117, Account 131
 • Số tiền chi được lấy từ những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ Account 632, Account 811.
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trường hợp số tiền thực thu bé hơn số tiền thực chi và ghi bằng số dương trường hợp số tiền thực thu lớn hơn thực chi.

– Tiền chi cho vay và sắm những công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 23)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ Account 128, Account 171
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 24)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Nợ Account 111, Account 112, Account 113 Có Account 128, Account 171

– Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 25)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ Account 221, Account 222, Account 2281, Account 331
 • Số liệu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác (Mã số 26)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Nợ Account 111, Account 112, Account 113 Có Account 221, Account 222, Account 2281, Account 131

– Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 27)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Nợ Account 111, Account 112, Account 113 Có Account 515.

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (Mã số 30)

 • Mã số 30 = Mã số 21 Mã số 22 Mã số 23 Mã số 24 Mã số 25 Mã số 26 Mã số 27

– Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: NợTài khoản 111, Account 112, Account 113 Có Account 411

– Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, sắm lại cổ phiếu đã phát hành (Mã số 32)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ Account 411, Account 419
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu từ đi vay (Mã số 33)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Nợ Account 111, Account 112, Account 113 Có TK 171, 3411, 3431, 3432, 41112 và những TK liên quan khác

– Tiền trả nợ gốc vay (Mã số 34)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ Account 171, Account 3411, Account 3431, Account 3432, Account 41112 và những TK liên quan khác.
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (Mã số 35)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ TK 3412
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Mã số 36)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những account đối ứng như sau: Có Account 111, Account 112, Account 113 Nợ Account 421, Account 338
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 40)

 • Mã số 40 = Mã số 31 Mã số 32 Mã số 33 Mã số 34 Mã số 35 Mã số 36.

– Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50)

 • Mã số 50 = Mã số 20 Mã số 30 Mã số 40.
 • Trường hợp số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mã số 60)

 • Chỉ tiêu này được lấy từ số liệu trên chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” trên Bảng Cân đối kế toán).

– Tương tác của thay đổi đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (Mã số 61)

 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán những Account 111, Account 112, Account 113 , Account 128 và những account liên quan (chi tiết những khoản thoả mãn định nghĩa là tương đương tiền đối ứng có sổ kế toán chi tiết TK 4131 trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương trường hợp có lãi tỷ giá và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trường hợp phát sinh quạt tỷ giá.

– Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (Mã số 70)

 • Mã số 70 = Mã số 50 Mã số 60 Mã số 61.
 • Chỉ tiêu này bắt buộc khớp có chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” trên Bảng Cân đối kế toán).