Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu 5 2023 5 Mẫu báo cáo chi bộ 6 tháng đầu 5 2023

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu 5 là biểu mẫu được dùng để trình bày những kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thời kì định kỳ là 6 tháng đầu 5. Thông qua mẫu báo cáo này những cơ quan, tổ chức có thể đánh giá tình hình thực tế của việc quản lý, lãnh đạo định và đề xuất những biện pháp, chủ trương quản lý new.

Nội dung trong mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu 5 của Chi bộ cần trình bày những vấn đề cơ bản như: số liệu báo cáo, ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, phương pháp khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 5. Vậy dưới đây là TOP 5 mẫu báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu 5 2023, mời người dùng cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu 5 2022 – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ……………CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

….., ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁOSơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu 5và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 5 ………

Chi Bộ trường ………….là Chi bộ quản lí và chỉ đạo hoạt động giáo dục. Đơn vị có ……. cán bộ giáo viên, viên chức, Chi bộ có ….. đảng viên (…. đảng viên chính thức ). Để đánh giá kết quả thực hành nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường trong 6 tháng đầu 5 ……….., nhằm thực hành phải chăng nhiệm vụ 5 học cũng như những chủ trương giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong trường học và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết đại hội ….. của Đảng và lập thành tích chào mừng sự thành công của kì bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kì 20…. – 20…., Chi bộ đánh giá kết quả những mặt hoạt động trong 6 tháng đầu 5 20….và định hướng những công tác lớn 6 tháng cuối 5 20…. như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

– Là công tác quan yếu hàng đầu, Chi bộ chú trọng bồi dưỡng luyện tập công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ giáo viên viên chức trong trường học thông qua việc phổ thông} học tập và quán triệt những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 1 phương pháp kịp thời toàn bộ và thường xuyên, trong ấy đặc biệt chú trọng những nội dung trọng tâm:

+ Tuyên truyền kỉ niệm ….. 5 ngày xây dựng thương hiệu Đảng ……….. – ………..

+ Tuyên truyền quy trình chuẩn bị và sự thành công của đại hội Đảng CS Việt Nam lần thứ XII

+ Tuyên truyền phần đích, ý nghĩa của kì bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kì 20… – 20….

+ Tiếp tục thực hành phải chăng cuộc vận động “Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

– Tạo điều kiện cho đảng viên trong chi bộ tham dự học tập nghị quyết của Đảng toàn bộ đúng quy định.

– Giáo dục, luyện tập đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hành phải chăng những nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Đảng viên thực hành nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

– Kịp thời tìm ra, ngăn ngừa và giáo dục, uốn nắn đấu tranh sở hữu những diển tả về tư tưởng, hành động ( nói, viết, làm cho, thái độ…) trái sở hữu ý kiến, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cán bộ đảng viên, giáo viên, viên chức góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị.

– Kết quả 6 tháng đầu 5……….. đã đạt được:

+ 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị phải chăng.

+ Ko có đảng viên vi phạm 19 điều cấm Đảng viên ko được làm cho.

+ Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối ý kiến chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như những quy định của ngành và đơn vị.

2. Lãnh đạo thực hành nhiệm vụ chuyên môn:

Hoạt động chuyên môn dạy và học là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, quan yếu của Chi bộ. Do ấy Chi bộ đã bám sát chỉ thị và Nghị quyết của Đảng về Giáo dục và huấn luyện nhất là những văn bản chỉ thị về nhiệm vụ 5 học, chỉ dẫn thực hành nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành để xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hành nhiệm vụ 5 học. Trong 6 tháng đầu 5 20…( 5 học 20… – 20…) Chi bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hành phải chăng nhiệm vụ chính trị của 5 học, những tổ chức đoàn thể trong trường được kiện toàn củng cố để phát huy phải chăng vai trò chức năng nhiệm vụ của mình. Nhà trường đã ổn định nề nếp dạy và học ngay từ đầu tới cuối 5 học và đạt được 1 số kết quả như sau:

a. Phát triển thành giáo dục:

– Tuyển sinh lớp 1: …./… HS – tỉ lệ: 100%

– Duy trì sĩ số học sinh: Ko có học sinh bỏ học

b. Chất lượng hoạt động giáo dục cuối 5 học ………..

– Học sinh Đạt năng lực và phẩm chất là …./…. học sinh = 100%.

– Học sinh Hoàn thành nội dung học tập những môn học là …./….. học sinh = 100%.

* Có….. học sinh từ khối 3 tới khối 5 đạt giải trong những kỳ thi học sinh nhiều năm kinh nghiệm cấp tỉnh, cấp huyện.

* Có …./…. = 61 % học sinh cuối 5 học được khen thưởng trên những mặt giáo dục.

c. Kết quả thi đua những nhân và tập thể của đơn vị:

Những phong trào thi đua được phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức thường xuyên, có hiệu quả, gắn sở hữu chủ đề 5 học và những cuộc vận động lớn của Đảng và ngành.

– Giáo viên dạy nhiều năm kinh nghiệm cấp trường: ……….. GV; Giáo viên dạy nhiều năm kinh nghiệm cấp huyện ……….. GV; Giáo viên dạy nhiều năm kinh nghiệm cấp tỉnh 01.

– 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong ấy có 27/29 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT – đạt tỉ lệ: ……….. % và có……….. cán bộ, giáo viên đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ.

– Tập thể nhà trường: Đề nghị UBND Tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua.

– Công đoàn: Lớn mạnh xuất sắc; Liên đoàn lao động tặng Tỉnh cờ thi đua

– Liên đội: Mạnh cấp huyện

– Tổ chức thực hành hiệu quả những cuộc vận động : “Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận đông “Từng thầy cô giáo là 1 tấm gương đạo đức tự động học và sáng tạo” gắn sở hữu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh hăng hái” có hiệu quả.

– 100% CB-GV-NV gương mẫu chấp hành phải chăng mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và tham dự toàn bộ những quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân đạo.

– Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và những đoàn thể xây dựng và thực hành quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động của đơn vị, để ý chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBGVNV, hăng hái phòng chống lãng chi phí, quan liêu tham nhũng và những tiêu cực khác ko để xảy ra trong trường học, giữ vững an ninh trật tự động xã hội, ko có trường hợp vi phạm TNXH, vi phạm trật tự động an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền phổ thông} giáo dục pháp luật, để ý bảo vệ tài sản trường lớp, bảo vệ an toàn học sinh nhất là về dịp nghỉ hè.

3. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể lớn mạnh:

Chi bộ luôn luôn để ý tới công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng những tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong đơn vị lớn mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động nhằm hoàn thành phải chăng nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “ Thi đua dạy phải chăng, học phải chăng” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như CB, GV, NV trong trường

Ko ngừng chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tham dự xây dựng bảo vệ giám sát việc thực hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham dự ý kiến sở hữu Chi bộ và nhà trường trong việc thảo luận xây dựng những Nghị quyết, nội quy, quy chế nội bộ và những quyết định liên quan tới lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, xây dựng củng cố khối đoàn kết, đồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ luôn nâng cao cường công tác chỉ đạo những tổ chức phải chăng hoạt động của BCH chi đoàn, công đoàn. Những BCH vận động đoàn viên thực hành nhiệm vụ theo chức năng, đẩy mạnh phong trào thi đua “2 phải chăng”, thực hành chế độ chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hành kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. Thực hành những cuộc vận động : “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phòng chống tệ nạn xã hội.

Công đoàn phối hợp sở hữu chính quyền tổ chức phải chăng hội thi giáo viên nhiều năm kinh nghiệm cấp trường, chuẩn bị phải chăng những điều kiện cho giáo viên tham dự thi giáo viên nhiều năm kinh nghiệm cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả phải chăng. Tổ chức phải chăng những phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong những hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, thực hành phải chăng công tác giám sát, bảo vệ lợi ích của người lao động. Ban nữ công đã xây dựng kế hoạch và tham dự phải chăng cuộc thi “Tiếng hát giáo viên” do Công đoàn ngành giáo dục tổ chức.

Đoàn thanh niên và ban phụ trách Đội phối hợp tổ chức giao lưu cấp chuyên hiệu An toàn giao thông cho học sinh lớp 5 nhân kỉ niệm xây dựng thương hiệu Đoàn 26/3, tổ chức những hoạt động do Đoàn xã tổ chức, nhận chăm sóc chùa Trinh Sơn

Ban phụ trách đã tổ chức phải chăng hoạt động thi đua Liên đội, hăng hái tham dự những hoạt động đội như nuôi heo đất gây quỹ và tham dự phong trào “ Cái xe đạp 1 nghìn đồng” sở hữu tổng số tiền là 3,6 triệu đồng. Hăng hái tham dự những phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong ấy nổi bật là tham dự cuộc thi: Vẽ tranh ATGT, tranh Ý tưởng trẻ thơ…

4. Công tác xây dựng đảng:

Để nâng cao cường vai trò lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của Đảng sở hữu phương châm : “ Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi tổ chức đoàn thể trong trường học” trên phương diện chủ trương, đường lối và Nghị quyết chỉ đạo của tổ chức Đảng những cấp trên cơ sở coi trọng công tác luyện tập bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và quần chúng giáo viên nhằm nâng cao đạo đức phương pháp mạng thực hành phải chăng và toàn bộ những cuộc vận động lớn trong trường học đặc biệt là cuộc vận động “ Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”và “ Từng thầy cô giáo là tấm gương sáng tự động học và sáng tạo”.

Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ ……….. – ……….. Chi bộ xây dựng chương trình công tác và kế hoạch chỉ đạo hàng 5, hàng tháng 1 phương pháp cụ thể.

a. Công tác sinh hoạt Đảng:

Xây dựng quy chế làm cho việc của Chi bộ, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, nề nếp sinh hoạt đảm bảo, phát huy cao tính Đảng, nội dung sinh hoạt có chất lượng. Những kỳ sinh hoạt Đảng bộ, học tập Nghị quyết số đảng viên đều tham dự sở hữu tỉ lệ cao. Có ý thức tham dự xây dựng sôi nổi, dân chủ, biểu lộ ý thức trách nhiệm cao.

Nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên trong công tác trong lối sống và thực hành phê và tự động phê bình, thường xuyên phát huy vai trò tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như sinh hoạt tại cùng đồng khu dân cư nơi cư trú…

b. Thu, nộp Đảng chi phí:

Đảng viên nộp đảng chi phí đúng quy định, Chi bộ trích nộp Đảng ủy kịp thời.

c. Công tác bồi dưỡng vươn lên là Đảng:

Tiếp tục trợ giúp 1 quần chúng đã học lớp tìm hiểu về Đảng và đang làm cho giấy tờ đề nghị kết nạp.

5. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

– Điều kiện về cơ sở vật chất : những phòng học và phòng chức năng đã xuống cao chưa được sửa chữa kịp thời.Bàn ghế 2 chỗ ngồi còn thiếu nhiều chưa đáp ứng được việc thực hành đề nghị của cấp học.

– Tư tưởng 1 phòng ban bé giáo viên còn chưa chuyên tâm sở hữu công tác, thực hiên nhiệm vụ còn mang trong mình tính chất lấy lệ, đối phó.

b. Nguyên nhân:

– Điều kiện kinh tế còn thấp, nhận thức của 1 phòng ban gia đình học sinh chưa cao, địa bàn xa cũng gây nhiều khó khăn trong công tác đầu tư mũi nhọn và nâng cao chất lượng của học sinh.

– Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ đề nghị dạy và học.

– Sự đánh giá, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế đôi lúc còn chưa kịp thời, vai trò của những tổ chức đoàn thể trong nhà trường có lúc còn né giảm thiểu, ngại va chạm.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 20…..

1. Tiếp tục quán triệt và thực hành toàn bộ những nội dung Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và những Nghị quyết Chỉ thị của những cấp . Chú trọng công tác luyện tập, bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất phương pháp mạng ý kiến nhận thức và lối sống trong sáng lành mạnh cho cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường.

2. Thực hành chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành cuộc vận động “Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể, lấy kết quả việc “Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là 1 trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên cuối 5.

3. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường thực hành phải chăng nhiệm vụ học kỳ I 5 học……….. – ………..chỉ đạo những tổ chức đoàn thể trong nhà trường học hoàn thành phải chăng nhiệm vụ của mình.

a. Chính quyền:

– Thực hành công tác tuyển sinh lớp 1 (đầu tháng………..) đảm bảo 100%

– Tổ chức ngày tựu trường và lễ khai giảng. Chuẩn mọi điều kiện về cơ sở vật chất dùng cho dạy học.

– Phân công chuyên môn, bố trí nhân sự vào đầu 5 học.

– Tổ chức thành công Hội nghị CBCC vào khoảng tháng ………..

– Hoàn thành phải chăng chương trình học kỳ I của 5 học ……….. – ……….. theo đúng kế hoạch.

b. Những đoàn thể:

Công đoàn: Tiếp tục phối hợp phải chăng sở hữu chính quyền và những tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức phải chăng những phong trào thi đua trong đơn vị, thực hành phải chăng vai trò bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên.

Đoàn thanh niên: Duy trì nề nếp sinh hoạt, cùng sở hữu những tổ chức đoàn thể trong nhà trường góp phần thực hành phải chăng nhiệm vụ được giao, đi đầu trong những hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và cả hoạt động chuyên môn, đánh giá và có kế hoạch cụ thể đối sở hữu công tác xây dựng Liên đội lớn mạnh.

4. Chú trọng công tác tổ chức Đảng và công tác vươn lên là đảng viên trong trường học phấn đấu tới cuối 5 ……….. kết nạp new 01 đảng viên. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch lớn mạnh tiêu biểu 5 ………..

Những giải pháp thực hành:

1. Đảng viên bắt buộc thực sự gương mẫu trong sinh hoạt công tác thực sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như những hoạt động phong trào tại đơn vị.

2. Nâng cao cường sự phối hợp giữa BCH CĐCS và BGH nhà trường trong việc tổ chức những phong trào thi đua và giải quyết những mối quan hệ phát sinh giữa Ban giám hiệu và GV,NV trong trường nhằm tạo điều kiện phải chăng nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm cho việc phải chăng nhất ( trong điều kiện có thể của đơn vị) cho GV phát huy hết khả năng dùng cho hết mình vì sự vươn lên là chung của nhà trường

3. BGH phân công nhiệm vụ đầu 5 học đảm bảo công bằng, đúng chuyên môn và khả năng của CB, GV, NV trên cơ sở góp ý của BCH Công đoàn nhằm tạo sự công bằng trong công việc, phát huy phải chăng khả năng, sở trường của từng CB, GV, NV.

3. Nâng cao cường sắm sắm trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất cần thiết, kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất và kinh chi phí khen thưởng cho giáo viên và học sinh.

4. Chính quyền nhà trường triển khai và thực hành nghiêm túc quy chế làm cho việc, quy chế ứng xử trong toàn đơn vị, quy chế chuyên môn…xử lí những trường hợp vi phạm quy chế của ngành của đơn vị đúng quy định đảm bảo sự công bằng trong công việc nhằm tạo nề nếp kỉ cương của nhà trường ngày càng phải chăng hơn.

5. Công tác tổng kết thi đua bắt buộc được thực hành kịp thời, khen thưởng những nhân tố hăng hái, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế.

6. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành đúng mực, giảm thiểu tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong ấy đảng viên bắt buộc là người đi đầu.

7. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cần phát huy phải chăng hơn nữa vai trò của mình trong những hoạt động của nhà trường.

Trên đây là đánh giá công tác xây dựng đảng của Chi bộ trường tiểu học Thanh Hải 6 tháng đầu 5 ……….. và những định hướng công tác lớn của Chi bộ 6 tháng cuối 5 ………..

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:

– Đảng ủy Thanh Hải (để b/c);

– BGH (để t/hiện);

– Chi bộ (để t/hiện);

– Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu 5 2022 – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

….., ngày … tháng … 5 20…

Thực hành Chương trình công tác của Đảng bộ Ủy ban 5……. và ………….. của Đảng uỷ Khối những cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Đảng ủy Ủy ban) báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu 5, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 5 2020 của Đảng bộ như sau:

Phần thứ 1KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban, Đảng uỷ và cấp ủy những tổ chức Đảng trực thuộc đã lãnh đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác để đảm bảo hoàn thành phải chăng nhiệm vụ chính trị, biểu lộ trên 1 số lĩnh vực công tác chủ yếu sau đây:

I- KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

Trong 6 tháng đầu 5 2021, tình hình thực hành nhiệm vụ của Đảng bộ Ủy ban có nhiều chuyển biến hăng hái, chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tư vấn điều hành, dự đón kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát những tập đoàn tài chính, và những báo cáo đột xuất khác được những bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua ấy nâng cao vai trò, vị thế của Ủy ban.

Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ động, hăng hái tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị, Ban Lãnh đạo Ủy ban trong việc thực hành nhiệm vụ chính trị được giao; đề xuất nhiều giải pháp quan yếu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính (nhà băng, chứng khoán, bảo hiểm); nội dung và chất lượng tư vấn ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, đảng viên luôn vững vàng lập trường, tư tưởng trong thực hành nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, góp phần thực hành phải chăng chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, cơ quan.

II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), Đảng ủy Ủy ban triển khai xây dựng Chương trình hành động và chỉ đạo những chi bộ thực hành Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng ủy khối những cơ quan TW và Đại hội lần thứ XII của Đảng Cùng sản Việt Nam; hài hòa sở hữu chương trình hành động thực hành Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 1 của Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ ……….., đặc biệt trong việc thực hành nhiệm vụ chính trị của Ủy ban và đã đạt được 1 số kết quả cụ thể như sau:

– Tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những kỳ họp hàng tháng: Ủy ban đã xây dựng những báo cáo dự đón về kinh tế vĩ mô hàng tháng, quý; Tham dự những cuộc họp và tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia; đồng thời, tham dự những ý kiến sở hữu những bộ, ngành về điều hành những chính sách tài chính, tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô.

– Xây dựng báo cáo và chuẩn bị những nội dung tham dự họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia định kỳ hàng quý.

– Tư vấn, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính: Ủy ban xây dựng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo giám sát tập đoàn tài chính quý/6 tháng/5 và những báo cáo chuyên đề đột xuất để phân tách, đánh giá, dự đón và đề xuất những giải pháp khắc phục rủi ro có thể xảy ra đối sở hữu thị trường tài chính.

– Tư vấn, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về cơ sở pháp lý và đề xuất giám sát những tập đoàn tài chính.

– Ủy ban tiếp tục nâng cao cường hợp tác sở hữu những tổ chức quốc tế (WB, IMF, ADB, IRISH AID, LUX-DEV…), Đại sứ quán những nước tại Việt Nam và những cơ quan trong hệ thống mạng lưới an toàn tài chính của những quốc gia; tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về lĩnh vực kinh tế và giám sát thị trường tài chính. Qua ấy, Ủy ban đã tổng hợp được nhiều thông tin từ những chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế về kinh tế và tài chính để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về những chính sách kinh tế vĩ mô.

– Tiếp tục triển khai dự án hệ thống thông tin thị trường tài chính, xây dựng hệ thống thông tin số liệu cho Ủy ban (nhà băng, chứng khoán, bảo hiểm), hoàn thiện cơ sở số liệu theo chỉ tiêu quy định new của Nhà băng Nhà nước, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhằm củng cố kho dữ liệu của Ủy ban, góp phần quan yếu nâng cao chất lượng công tác phân tách, đánh giá và dự đón tình hình thị trường tài chính và tác động hỗ trợ giữa thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

– Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Ủy ban đáp ứng đề nghị công tác trước mắt, cũng như chuẩn bị nhân lực để xây dựng vươn lên là Ủy ban nhiều ngày dài, đáp ứng đề nghị giám sát hệ thống tài chính Việt Nam. Nâng cao cường công tác huấn luyện cán bộ chuyên sâu giám sát về lĩnh vực Nhà băng, Chứng khoán, Bảo hiểm.

– Tiếp tục triển khai, hoàn thiện dự án cải tạo trụ sở làm cho việc tại 109 Quán Thánh, Cha Đình, TP Hà Nội, tạo cơ sở vật chất phải chăng nhất cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác.

III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị, tư tưởng

1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hành Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc xây dựng chương trình hành động thực hành Nghị quyết.

Thực hành Chỉ dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 21/11/2017 của Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Kế hoạch số 173-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 11/12/2017) và Chương trình hành động thực hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Chương trình số 14-Ctr/ĐUUBGSTCQG ngày 30/01/2018).

Đảng ủy Ủy ban tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: (i) Nghị quyết số 18-NQ/TW 1 số vấn đề về tiếp tục đổi new, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (ii) Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi new hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập; (iii) Nghị quyết số 20-NQ/TW về nâng cao cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình new và (iv) Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình new, 1 số kết quả cụ thể như sau:

– Tổ chức quán triệt tới từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ủy ban về chủ trương của Đảng trong tiếp tục đổi new, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ưu thích sở hữu thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm cho chủ của người lao động. Sắp xếp lại lao động gắn sở hữu tinh giảm lao động quản lý, dùng cho, nâng cao chất lượng, dùng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức.

– Từ nay tới 5 2022, tập trung lãnh đạo thực hành thắng lợi Chương trình hành động thực hành Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của Đảng ủy Ủy ban ban hành ngày 29/3/2016.

– Đảng ủy phối hợp sở hữu Ban lãnh đạo Ủy ban lãnh đạo, chỉ đạo những phòng/ban chuyên môn làm cho việc sở hữu những bộ, ngành chức năng sửa đổi những quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban theo hướng tinh gọn, phát huy nguồn nhân lực hiện có hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao.

– Những tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hành Nghị quyết của Đảng; Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; Đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng nam nữ lúc sinh; Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động có tri thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống nhất là đối sở hữu thế hệ trẻ trong Ủy ban.

– Nâng cao chất lượng công tác quản lý sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, chăm lo cải thiện điều kiện làm cho việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

1.2. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Nâng cao cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diển tả “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hành Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Thực hành Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thực hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao cường xây dựng, chỉnh đốn đảng (Kế hoạch số 15-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 09/2/2017).

Tiếp ấy, thực hành Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06/12/2016 của Đảng ủy Khối những cơ quan TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, căn cứ Chương trình hành động số 08-Ctr/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối những cơ quan TW thực hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Chương trình hành động thực hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng (Chương trình số 14-CTr/ĐUUBGSTCQG ngày 09 tháng 02 5 2017) để triển khai trong toàn đảng bộ, đồng thời, chỉ dẫn những chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề Nghị quyết số 05-NĐ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về đổi new công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả diển tả “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội bộ.

Xem Thêm  Lời bài hát Buồn nhiều em ơi

1 số kết quả đạt được như sau:

– Nâng cao vai trò lãnh đạo của những cấp ủy Đảng; đảng viên trong toàn đảng bộ nhận thức sâu sắc những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, vận dụng toàn bộ, ưu thích, linh hoạt vào nhiệm vụ từng cá nhân, đơn vị, quyết tâm hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao, đặc biệt tạo nên bước chuyển biến lớn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những diển tả “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa”.

– Đảng ủy Ủy ban đã thường xuyên và dưới nhiều hình thức thực hành công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thông qua sinh hoạt chi bộ, trò chuyện chuyên đề, đi thực tế tại những khu di tích lịch sử hoặc qua những buổi giao ban, họp triển khai nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác chính trị tư tưởng đối sở hữu cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan đơn vị. Từ ấy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về trách nhiệm đối sở hữu nhiệm vụ chính trị được nâng cao cường, tinh thần đoàn kết trong nội bộ được duy trì và giữ vững.

– Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chống lại những diển tả “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Ủy ban đã đề nghị những chi bộ thường xuyên báo cáo tình hình diển tả “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa”, đảm bảo ngăn chặn kịp thời những vấn đề phát sinh.

1.3. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hành chuyên đề 5 2020 “Xây dựng phong phương pháp, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh” theo Chỉ dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng cam kết của những nhân về tu dưỡng, luyện tập, phấn đấu 5 2018 theo Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Thực hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh mạnh học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh, Chỉ dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề 5 2018“Xây dựng phong phương pháp, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy khối những cơ quan TW (Đảng ủy Khối) thực hành Chỉ thị số 05-CT/TWvà Chỉ dẫn số 52-HD/BTGTW nêu trên, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thực hành Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy Khối về học tập, triển khai thực hành chuyên đề 5 2018 “Xây dựng phong phương pháp, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh” (Kế hoạch số 28-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 22/02/2018).

1 số kết quả đạt được:

– Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Ủy ban đã gương mẫu, xây dựng và thực hành phong phương pháp làm cho việc dân chủ, quần chúng, nêu gương; đổi new phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quyết đoán, khoa học, sáng tạo, biết trọng dụng cán bộ có năng lực; dám làm cho, dám chịu trách nhiệm theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh.

– Cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thực hành nghiêm túc những quy định, quy chế làm cho việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng chi phí, quan liêu, qua ấy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng thi hành công vụ

– 100% đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, luyện tập, phấn đấu 5 2021, là căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối 5.

1.4. Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, cổ xưa; tuyên truyền về 70 5 Ngày Cổ điển Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2018) và việc triển khai thực hành những kế hoạch tổ chức những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Cổ điển.

Thực hành Chỉ dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 5 ngày Chưng Hồ ra lời kêu gọi thi đua tình ái quốc (11/6/1946 – 11/6/2018); Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 29/01/2018 của Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) về thi đua chào mừng kỷ niệm 70 5 Chưng Hồ ra lời kêu gọi thi đua tình ái quốc (11/6/1946 – 11/6/2018) và kỷ niệm 70 5 ngày cổ xưa Đảng bộ Khối (07/11/1948 – 07/11/2018) và Công văn số 363-CV/BTG ngày 23/4/2018của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về thực hành Chỉ dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thi đua chào mừng kỷ niệm 70 nămNgày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua tình ái quốc (11/6/1946-11/6/2018) và kỷ niệm 70 5 ngày cổ xưa Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2018) (Kế hoạch số 100-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 06/6/2018); đồng thời, quán triệt, chỉ đạo triển khai tới toàn cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ.

1 số kết quả đạt được như sau:

– Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua tình ái quốc, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; 5 nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

– Việc phát động, triển khai thi đua gắn sở hữu những hoạt động giáo dục cổ xưa, lịch sử xây dựng và vươn lên là của đảng bộ Khối; phát huy tuyền thống yêu nước, lòng tự động hào dân tộc đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ, tạo động lực thực hành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

1.5. Đánh giá công tác huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng

– Công tác huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được để ý đúng mức. Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ sở hữu Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối trong việc cử cán bộ, đảng viên tham dự những lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đồng thời đảm bảo đề nghị công tác vươn lên là đảng.

– Kết quả huấn luyện, bồi dưỡng: trong 6 tháng đầu 5 2021, Đảng ủy Ủy ban đã cử huấn luyện lý luận chính trị cho 10 đảng viên new, cao cấp lý luận chính trị cho 02 cán bộ, đảng viên.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hành Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tổ chức và bộ máy

– 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt triển khai thực hành Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tổ chức và bộ máy

– Đảng ủy phối hợp sở hữu Ban Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục triển khai, thực hành hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban giai đoạn ………

– Nâng cao cường, chú trọng việc hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi new phương thức lãnh đạo của Đảng trong cơ quan nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng đề nghị, nhiệm vụ ưu thích sở hữu điều kiện thực tiễn tại đảng bộ.

2.2. Đánh giá công tác phê thông qua quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ ……… và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ …… theo phân cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 5 2017 thuộc thẩm quyền.

– Đảng ủy Ủy ban tiến hành công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ……. và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ…….. theo đúng quy định về thẩm quyền, cụ thể:

(i) Phê thông qua danh sách bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ……., danh sách gồm 10 đồng chí (Quyết định số 59-QĐ/ĐUUBGSTCQG ngày 30/3/2018);

(ii) Phê thông qua danh sách quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ …………, danh sách gồm 13 đồng chí (Quyết định số 60-QĐ/ĐUUBGSTCQG ngày 30/3/2018).

(Đảng ủy Ủy ban đã báo cáo Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương tại Báo cáo số 64-BC/UBGSTCQG ngày 09/4/2018)

– Đảng ủy Ủy ban tiến hành những bước theo quy định về quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ …….. và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ…….. đối sở hữu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đã được phê thông qua (Quyết định số 1338-QĐ/ĐUK và 1339-QĐ/ĐUK ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).

– Thực hành nghiêm túc, toàn bộ chỉ dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối về việc thực hành đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 5 2021, kết quả cụ thể như sau:

+ Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng 5 2021: 02 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Trong sạch, lớn mạnh”, 01 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Trong sạch, lớn mạnh” tiêu biểu, 02 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ”.

+ Xếp loại chất lượng đảng viên 5 2021:

– 09 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

– 52 đảng viên “Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ”;

– 02 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”;

– 01 đảng viên “Ko hoàn thành nhiệm vụ”.

– Công tác khen thưởng: Đảng ủy Ủy ban tặng Giấy khen cho 09 đảng viên đạt Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 01 chi bộ đạt “Trong sạch, lớn mạnh” tiêu biểu 5……;

2.3. Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác tổ chức cán bộ: Đảng bộ Ủy ban phối hợp chặt chẽ sở hữu Ban Lãnh đạo Ủy ban nắm vững tình hình cán bộ thuộc phạm vi mình quản lý; có ý kiến nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động và bổ nhiệm cán bộ; nhận xét, đánh giá và có ý kiến sở hữu Đảng ủy cấp trên về những cán bộ thuộc quyền quản lý của Đảng ủy cấp trên.

– Công tác xây dựng Đảng và vươn lên là đảng viên: Đảng ủy Ủy ban đã chỉ đạo cấp ủy những chi ủy chi bộ phối hợp sở hữu Công đoàn, Đoàn thanh niên Ủy ban để thực hành công tác vươn lên là đảng viên new. Trong 06 tháng đầu 5 2021, Đảng ủy Ủy ban đã kết nạp được 06 đảng viên new; xét, đề nghị Đảng ủy Khối công nhận 01 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng bộ Ủy ban: 04 đồng chí; phát thẻ Đảng viên cho Đảng viên new được công nhận chính thức (03 đồng chí); cử quần chúng ưu tú tham dự lớp cảm tình Đảng: 01 quần chúng.

– Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ủy ban xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo những chi bộ thực hành, trong ấy, trọng tâm là nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn sở hữu chuyên môn, nhiệm vụ được giao và công tác đánh giá, giám sát; chỉ dẫn những chi bộ đưa việc giao nhiệm vụ cho từng đảng viên vào nội dung sinh hoạt hàng tháng.

– Thực hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày ngày 23/6/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Ủy ban đã phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai xem xét vấn đề lịch sử chính trị của đối tượng kết nạp Đảng tại Đảng bộ và thực hành những nhiệm vụ về công tác đảng viên theo quy định.

3. Công tác đánh giá, giám sát

– Đảng ủy Ủy ban quán triệt, chỉ đạo thực hành …………..của Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao cường và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, giám sát trong Đảng bộ Khối.

– Đảng ủy Ủy ban xây dựng và thực hành Chương trình kế hoạch đánh giá, giám sát 5 2021, Ủy ban đánh giá Đảng ủy Ủy ban xây dựng và thực hành Chương trình kế hoạch đánh giá, giám sát 5 202. 6 tháng đầu 5 2021, Ủy ban đánh giá của Đảng ủy Ủy ban đã tiến hành giám sát 01 chi bộ. Qua đánh giá, giám sát, Ủy ban Đánh giá Đảng ủy đã đề nghị Chi bộ phát huy ưu điểm đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hành đúng chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, để chi bộ thực sự trở nên tế bào của Đảng, là nơi quản lý đưa đường lối, chính sách của Đảng tới sở hữu quần chúng, đảng viên nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hành đường lối, chính sách của Đảng.

– Đảng ủy Ủy ban, Ủy ban đánh giá của Đảng ủy Ủy ban thực hành phải chăng những quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác đánh giá, giám sát.

– Đảng ủy Ủy ban tiếp nhận và giải quyết, phối hợp sở hữu Đảng ủy cấp trên giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới 01 đảng viên bị xử lý kỷ luật, phối hợp sở hữu Ủy ban đánh giá Trung ương xử lý kỷ luật đảng viên theo thầm quyền của Ủy ban đánh giá Trung ương.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

– Đảng ủy Ủy ban quán triệt, chỉ đạo thực hành nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ những cơ quan nhà nước; về xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; Kết luận, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hành Quy chế dân chủ trên cơ sở”, 1 số kết quả như sau:

(i) Đảng ủy phối hợp chặt chẽ sở hữu Ban Lãnh đạo Ủy ban trong việc tổ chức thực hành nhiệm vụ công tác dân vận. Phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, của lãnh đạo Ủy ban và đoàn thể để thực hành phải chăng nhiệm vụ công tác dân vận.

(ii) Đảng ủy, Ủy ban Đánh giá Đảng ủy đã lồng ghép đánh giá, giám sát công tác dân vận vào chương trình, nhiệm vụ đánh giá, giám sát hằng 5 để tổ chức thực hành. Chú trọng đánh giá, giám sát việc thực hành dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hành Quy chế dân chủ trên cơ sở; đánh giá, giám sát việc xây dựng và thực hành mô hình dân vận, việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của những đoàn thể.

– Chỉ đạo tổ chức, tiến hành sơ kết 05 5 thực hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao cường và đổi new sự lãnh đạo của Đảng đối sở hữu công tác dân vận trong tình hình new”. Đảng ủy đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo để báo cáo Đảng ủy Khối theo quy định.

– Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ sở hữu những đoàn thể trong triển khai, tổ chức hoạt động trên nhiều phương diện công tác, phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên tham dự Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ủy ban; quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao cường sự lãnh đạo của đảng đối sở hữu công tác giáo dục hoàn hảo phương pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn ……..”, phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, tham dự Ban chấp hành Đoàn thanh niên để chỉ đạo những hoạt động đoàn; để ý lực lượng thanh niên, nhất là công tác vươn lên là đảng và công tác giáo dục tư tưởng phương pháp mạng, đạo đức lối sống, văn hóa trong thanh niên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu 5 2021, Đảng bộ Ủy ban đã đạt được kết quả như sau: Ủy ban hoàn thành phải chăng nhiệm vụ chính trị được giao, qua việc nâng cao tần suất những báo cáo định kỳ và nâng cao chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tư vấn điều hành, dự đón kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát những tập đoàn tài chính, và những báo cáo đột xuất khác được những bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua ấy nâng cao vị thế của Ủy ban. Đồng thời, Ủy ban cũng nâng cao cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao cường đoàn kết nội bộ cũng như tạo ra môi trường làm cho việc chuyên nghiệp và nhân văn.

Đạt được kết quả trên là do:

– Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, hăng hái trong việc phối hợp sở hữu Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hành phải chăng nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tách, dự đón kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan yếu trong việc ổn định và vươn lên là kinh tế của đất nước.

– Đảng ủy Ủy ban triển khai toàn bộ và kịp thời những chỉ thị, nghị quyết và những văn bản của Đảng ủy những cấp tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Đảng ủy Ủy ban thường xuyên chỉ đạo những chi bộ bám sát những nghị quyết, chương trình, kế hoạch và những chỉ thị của Đảng ủy Khối để triển khai nghiêm túc, kịp thời, ưu thích sở hữu điều kiện cụ thể tại Đảng bộ Ủy ban; phát huy sáng kiến, vận dụng phương pháp làm cho hay, hiệu quả, ưu thích sở hữu đặc thù về vùng pháp lý và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

– Đảng ủy Ủy ban thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hành nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hành phải chăng công tác đánh giá, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Hạn chế

Ngoài những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn có những hạn chế như sau:

– Chất lượng sinh hoạt tại những chi bộ trực thuộc cần bắt buộc được nâng cao hơn nữa, nội dung sinh hoạt cần phong phú và thiết thực gắn sở hữu nhiệm vụ chuyên môn được giao, cần duy trì và thường xuyên thực hành việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đánh giá việc thực hành nhiệm vụ đã được phân công tháng trước.

– 1 số đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự động phê bình, việc triển khai học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu và gắn kết sở hữu hoạt động chuyên môn.

– Nguyên nhân của hạn chế

+ Đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy chi bộ chưa được nâng cao nghiệp vụ về công tác Đảng.

Phần thứ 2NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 201…

6 tháng đầu 5 2021, kinh tế toàn cầu tiếp tục duy trì được đà phục hồi. Dù vậy, nâng cao trưởng kinh tế toàn cầu 5 2020 vẫn có những rủi ro như: căng thẳng địa chính trị trên 1 số quốc gia; chủ nghĩa bảo hộ gia nâng cao trên nhiều nước làm cho leo thang căng thẳng thương mại; FED dần thắt chặt chính sách tiền tệ; nợ công toàn cầu đang trên mức kỷ lục, tương đương 225% GDP toàn cầu.

Trong nước, toàn bộ hệ thống chính trị quyết tâm triển khai nghị quyết, văn kiện của Đại hội Đảng khóa XII. Thực hành phương châm hành động 5 2021 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, ngay từ đầu 5 Chính phủ đã ban hành …………. về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hành Kế hoạch vươn lên là kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 5 2020 sở hữu những phần tiêu và nhiệm vụ cụ thể giao cho những bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hành. Ủy ban cần tiếp tục nâng cao cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi phần tiêu, nhiệm vụ đề ra cho 5……….. và những 5 tiếp theo; tổ chức thực hành có hiệu quả những Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Đảng ủy Ủy ban, Ban Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo những chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ sở hữu lãnh đạo những đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hành phải chăng những nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối 5 2021. Triển khai thực hành 1 số nội dung trọng tâm như sau:

1. Nâng cao cường thực hành phải chăng chức năng tư vấn, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách kinh tế vĩ mô và công tác giám sát chung thị trường tài chính, nhận dạng và cảnh báo sớm nguy cơ rủi ro hệ thống có thể xảy ra đối sở hữu nền kinh tế; đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách, ngăn chặn rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực tới thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

Tiếp tục thực hành những báo cáo giám sát theo định kỳ quý/tháng/5 và đột xuất, nâng cao chất lượng báo cáo đảm bảo tư vấn hiệu quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cải tiến, nâng cao cường cơ sở dữ liệu thông tin thông tin giám sát, từng bước tiên tiến hóa hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia đảm bảo phân phối thông tin chất lượng, kịp thời để dùng cho công tác phân tách, đánh giá, dự đón kinh tế vĩ mô và giám sát thị trường tài chính.Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính ưu thích sở hữu những quy định new và đổi new phương pháp đánh giá, nhận diện và đo lường rủi ro; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm, những chỉ tiêu đánh giá rủi ro tổ chức tín dụng theo phương pháp giám sát trên cơ sở rủi ro.

Phối hợp sở hữu những bộ/ngành liên quan sửa đổi, bổ sung những quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban…; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cho ưu thích sở hữu đề nghị nhiệm vụ trong thời kì tới.

Phối hợp chặt chẽ sở hữu những bộ, ngành và những cơ quan trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ động, hăng hái học hỏi và ứng dụng những phương pháp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế trong giám sát thị trường tài chính, những tập đoàn tài chính và nền kinh tế.

Nâng cao cường kỷ cương làm cho việc, nâng cao hiệu suất làm cho việc qua việc tổ chức xây dựng chương trình công tác, nghiên cứu, đánh giá cán bộ định kỳ để nâng cao cường kỷ cương và chất lượng báo cáo chuyên môn; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG 6 THÁNG CUỐI NĂM

Công tác chính trị tư tưởng

– Nâng cao cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi new phương pháp, cải tiến phương pháp thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, giảm thiểu hình thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hành những Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

– Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hành nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về 1 số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi new mô hình nâng cao trưởng, nâng cao chất lượng nâng cao trưởng, năng suất lao động, sức khó khăn} của nền kinh tế; về thực hành có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham dự những hiệp định thương mại tự động do thế hệ new.

– Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về về “đẩy mạnh học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh”, trong ấy, từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hành; những chi bộ đưa nội dung học tập Chưng Hồ vào sinh hoạt hàng tháng; tổng kết, đánh giá, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

– Tiếp tục hưởng ứng, tuyên truyền giáo dục cổ xưa nhân kỷ niệm 72 5 Ngày Cổ điển Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2020); kỷ niệm 72 5 Ngày Cổ điển Ngành Đánh giá Đảng (16/10/1948-16/10/2020) và việc triển khai thực hành những kế hoạch tổ chức những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Cổ điển.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cùng tác viên dư luận xã hội và tổ chức đối thoại, chất vấn ưu thích sở hữu điều kiện thực tiễn tại đảng bộ.

– Nâng cao cường huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng

– Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu 5 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 5 2021.

– Đảng ủy Ủy ban phối hợp sở hữu Lãnh đạo Ủy ban để chủ động nắm có thể tình hình cán bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hành nhận xét, đánh giá công tâm, khách quan, đóng góp hăng hái và trách nhiệm vào công tác cán bộ; tham dự ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; tham dự ý kiến về luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trong cơ quan, đơn vị ưu thích sở hữu đề nghị công tác được giao.

– Thực hành nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, triển khai có hiệu quả hơn nữa theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư gắn sở hữu bổ sung 1 số nội dung thực hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cụ thể như sau: Nâng cao chất lượng cấp ủy chi bộ bằng phương pháp lựa chọn những đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn tham dự cấp ủy chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đảm bảo nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn sở hữu nhiệm vụ chuyên môn được giao, có kiểm điểm nhiệm vụ phân công cho từng đảng viên, phân công nhiệm vụ kỳ tới tại từng cuộc họp chi bộ, gắn việc thực hành nhiệm vụ được phân công sở hữu xếp loại đảng viên cuối 5; Nâng cao cường công tác đánh giá, giám sát trong sinh hoạt chi bộ.

– Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Đảng ủy Khối về cải phương pháp hành chính để triển khai ưu thích tại Đảng bộ Ủy ban; tiếp tục triển khai thực hành Kế hoạch tinh giản biên chế số 500/KH-UBGSTCQG ngày 28/12/2016 của Ủy ban.

– Tiếp tục thực hành nghiêm túc Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương, cụ thể: nâng cao nhận thức của cấp ủy chi bộ về công tác kết nạp đảng viên; xây dựng và tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; thực hành nghiêm túc về quy trình, thủ tục và nguyên tắc kết nạp Đảng theo quy định; phát huy vai trò của những tổ chức đoàn thể trong công tác kết nạp đảng viên và nâng cao cường đánh giá, giám sát công tác kết nạp đảng viên để kịp thời xử lý, điều chỉnh cho ưu thích.

– Quán triệt, thực hành nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng 5 đối sở hữu tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; chỉ đạo, chỉ dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 5 2020 theo đúng quy định.

Công tác đánh giá, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

– Thực hành rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai nghiêm túc Chương trình đánh giá, giám sát của cấp ủy, ủy ban đánh giá 5 2021. Nâng cao cường và nâng cao chất lượng công tác đánh giá giám sát của Đảng, gắn sở hữu việc uốn nắn những diển tả lệch lạc, chấn chỉnh những diển tả sai phạm; cử những đảng viên tham gia những khóa huấn luyện về công tác đánh giá, giám sát.

Xem Thêm  Soạn bài Đồ đạc trong nhà trang 90 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 1 - Tuần 11

– Triển khai thực hành Chương trình đánh giá giám sát 5 2021 gắn sở hữu thực hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh”; quy chế và thực hành quy chế dân chủ trong cơ quan; đánh giá việc thực hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên ko được làm cho; đánh giá việc thực hành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

– Phối hợp chặt chẽ sở hữu Đảng ủy cấp trên trong việc xử lý những kiến nghị, khiếu nại của đảng viên.

Về công tác dân vận và lãnh đạo những đoàn thể

– Tiếp tục chỉ đạo, tổng kết 05 5 thực hành Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tổng kết 10 5 thực hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Nâng cao cường sự lãnh đạo của Đảng đối sở hữu công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, tiên tiến hóa”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao cường sự lãnh đạo của những cấp ủy đảng đối sở hữu công tác thanh niên Khối những cơ quan Trung ương”.

– Tiếp tục triển khai thực hành Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hành Quy chế dân chủ cơ sở”, nâng cao cường đối thoại quản lý giữa Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sở hữu cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động.

– Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ sở hữu những đơn vị trong Ủy ban thực hành phải chăng nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên đổi new nội dung, phương thức hoạt động để những tổ chức đoàn thể tham dự xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong xây dựng văn hóa công sở.

III- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

– Đảng ủy Ủy ban kiến nghị Đảng ủy Khối xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại về xử lý kỷ luật Đảng viên.

– Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ thuộc đảng bộ Ủy ban.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy Thanh Hải (để b/c);

– BGH (để t/hiện);

– Chi bộ (để t/hiện);

– Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu 5 2022 – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ ……………….ĐẢNG ỦY…………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày……tháng…..5 ……

BÁO CÁOKết quả lãnh đạo thực hành nhiệm vụ 6 tháng đầu 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 5 2021 của Đảng bộ

PHẦN I: KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG đầu 5 2021CỦA ĐẢNG BỘ………….

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Đất nước vẫn giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự động, an toàn xã hội; cuộc đấu tranh chống tiêu cực mang trong mình lại kết quả hăng hái, đang củng cố niềm tin trong nhân dân. Về kinh tế, 5 nay, phần tiêu GDP đặt ra trên mức……. Đà nâng cao trưởng từ 5 ngoái là 1 khía cạnh hăng hái cho kế hoạch 5……. Nhưng con số này ko hề đơn giản trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, mà 1 trong số ấy là việc cân đối chính sách tiền tệ, ngân sách. 1 vấn đề khác cũng cản trở sự nâng cao trưởng là năng suất lao động còn thấp, hiệu quả đầu tư và năng lực khó khăn} của cả nền kinh tế cũng như của cùng đồng công ty còn chưa cao.

Tình hình Đảng bộ Học viện:

Tính tới……, đảng bộ có…..đảng viên (trong ấy……đảng viên chính thức, …. đảng viên dự bị; ……đảng viên là cán bộ, ….. đảng viên là sinh viên) sinh hoạt tại….. chi bộ. Những đảng viên trong đảng bộ có lối sống lành mạnh, giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật phải chăng. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ, tiếp tục đổi new mọi mặt hoạt động, nhờ có ấy chất lượng huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chất lượng dùng cho để tạo ra những siêu phẩm huấn luyện và nghiên cứu khoa học cao đáp ứng đề nghị xã hội; uy tín và nhãn hiệu của Học viện tiếp tục được khẳng định mạnh trên trong nước và quốc tế.

Ngoài những những thuận tiện trên, trong quy trình lãnh đạo, chỉ đạo, đảng bộ gặp 1 số khó khăn do tính đặc thù của Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị là 1 cơ sở huấn luyện có qui mô lên tới trên……. quần chúng là sinh viên, học viên cư trú ko tập trung; cơ sở huấn luyện phân tán trên nhiều địa điểm; cơ sở vật chất dùng cho huấn luyện, nghiên cứu khoa học còn hạn chế; ngoại trừ ấy, những tác động của tình hình kinh tế, xã hội đất nước; chủ trương đổi new giáo dục huấn luyện; đổi new công tác tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục – Huấn luyện làm cho cho kế hoạch công tác của Học viện có lúc bị động…

Phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, Đảng bộ đã lãnh đạo Học viện hoàn thành phải chăng mọi nhiệm vụ chính trị được giao; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ được nâng cao. Điều ấy được biểu lộ trên kết quả trên những mặt công tác sau:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1.1 Lãnh đạo công tác Huấn luyện

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện 6 tháng đầu 5 đạt được những kết quả quan yếu sau:

– Việc đổi new phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên; quản lý những khâu tổ chức thi, chấm thi; nâng cao cường dự giờ giảng của giảng sư, trao đổi phương pháp giảng dạy, nội dung bài giảng để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng đang triển khai thực hành phải chăng và mang trong mình lại hiệu quả hăng hái.

– Đã chỉ đạo hoàn thiện Qui chế huấn luyện và Qui chế huấn luyện đảm bảo chất lượng đối sở hữu những chuyên ngành kế toán và tài chính công ty.

– Tổ chức những kỳ thi tuyển sinh đầu vào cho những hệ sau Đại học, liên thông, bằng

2 đảm bảo đúng qui chế và đáp ứng đề nghị đề ra. Công tác triển khai Đề án tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh hệ đại học chính qui …… đang thực hành hăng hái.

– Công tác đánh giá, thanh tra quy trình giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần đối sở hữu những hệ huấn luyện được nâng cao cường và mang trong mình lại hiệu quả phải chăng.

1.2. Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học

Chỉ đạo tổ chức thực hành phải chăng những công tác sau:

– Tiếp tục cập nhật, nghiên cứu, cụ thể hóa qui định, chính sách, chế độ về quản

lý hoạt động khoa học và kỹ thuật.

– Thực hành in ấn, xuất bản những giáo trình, bài tập và tài liệu học tập dùng cho

giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

– Quản lý kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, giấy tờ những công trình khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức và những ấn phẩm khoa học.

– Hoàn thành nghiệm thu đề tài khoa học 5….. và giao đề tài khoa học 5……. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế diễn ra tại Học viện vào cuối 5 …… Chủ trì Hội thảo cấp quốc gia vào tháng……. Hoàn thành việc đánh giá và lựa chọn những công trình tiêu biểu cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

1.3. Lãnh đạo công tác Hợp tác quốc tế

– Chỉ đạo tiếp tục thực hành những đề án, những chương trình hợp tác huấn luyện sở hữu những đối tác đã ký. Tiếp tục củng cố quan hệ sở hữu những đối tác cũ, hăng hái kiếm tìm đối tác new sở hữu những hình thức hợp tác hiệu quả.

– Chỉ đạo hoàn thành thủ tục pháp lý dự án huấn luyện trình độ Sau đại học sở hữu nước bạn Lào. Kiện toàn lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế.

– Tổ chức phải chăng hội đàm sở hữu 1 số đoàn khoa học của 1 số trường Đại học trên Châu Âu và Đông Nam Á về hợp tác huấn luyện và nghiên cứu khoa học sở hữu Học viện.

– Phối hợp sở hữu những Ban hữu quan hăng hái công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại Học viện trong thời kì tới.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

2.1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

6 tháng đầu 5, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo những chi bộ, đơn vị làm cho phải chăng những công tác sau đây:

– Tiếp tục chỉ đạo thực hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước, nội qui, qui chế của Học viện. Nâng cao cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, Học viện, trong từng đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào xây dựng Học viện ngày càng vươn lên là.

– Chỉ đạo những chi bộ quán triệt và thực hành nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về đón xuân vui vẻ, tiết kiệm; ko dùng ngày làm cho việc theo qui định để tổ chức tham quan, du lịch.

– Nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi new, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Học viện.

– Chỉ đạo những đơn vị, những tổ chức đoàn thể đẩy mạnh những hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước.

2.2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ.

2.2.1 Về xây dựng Đảng

– Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hành Kế hoạch công tác, Chương trình đánh giá, giám sát của Đảng ủy 5….. ngay từ đầu quí I. Trên cơ sở ấy, chỉ đạo những Ban chức năng xây dựng và triển khai thực hành kế hoạch Đánh giá, giám sát và kế hoạch Tuyên giáo 5…..

– Tiếp tục chỉ đạo những chi bộ thực hành nghiêm túc và thường xuyên những chủ trương lớn của Đảng ủy cấp trên như: Kế hoạch thực hành Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, Chỉ thị 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Nghị quyết 01 – NQ/ĐUK ngày 10/1/2012 của Đảng ủy Khối “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương” và Nghị quyết 25 – NQ/TW “Về đổi new sự lãnh đạo của Đảng đối sở hữu công tác dân vận trong tình hình new”. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt những Nghị quyết Trung ương 5,6 khóa XII và triển khai thực hành Nghị quyết.

– Tiếp tục chỉ đạo những chi bộ triển khai đưa việc “Xây dựng đảng về đạo đức theo đạo đức Hồ Chí Minh thành 1 nội dung trong công tác xây dựng đảng trên chi, đảng bộ.

2.2.2 Về công tác đảng viên

Chỉ đạo những chi bộ thường xuyên để ý xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm

chất đạo đức phải chăng, lối sống trong sạch, lành mạnh; vững về chính trị tư tưởng, nhiều năm kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ. Chi ủy làm cho phải chăng công tác chính trị tư tưởng và nắm có thể diễn biến chính trị tư tưởng của đảng viên để có biện pháp động viên, giáo dục. Tìm ra những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, trợ giúp tạo nguồn vươn lên là đảng.

2.2.3. Về công tác vươn lên là đảng và bồi dưỡng cán bộ

6 tháng đầu 5, đã tổ chức xét và chuẩn y kết nạp ….. quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho ….. đảng viên dự bị. Mở….. lớp bồi dưỡng đảng viên new cho …..đảng viên dự bị và ….. lớp nhận thức về đảng cho ….. quần chúng ưu tú.

2.2.4. Về công tác đánh giá, giám sát; công tác tuyên giáo

Chỉ đạo Ủy Ban đánh giá xây dựng, triển khai Kế hoạch đánh giá, giám sát 5 …. và tổ chức đánh giá, giám sát theo kế hoạch. Công tác đánh giá, giám sát 5…. bắt buộc tập trung đánh giá, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; qui trình xét, đề nghị kết nạp đảng trên chi bộ; công tác quản lý đảng viên và kỷ luật phát ngôn.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên giáo 5…. và triển khai thực hành kế hoạch. Trọng tâm công tác tuyên giáo 5 ….. bắt buộc tạo nên những phong trào thi đua liên tục, mạnh mẽ.

2.2.5. Về công tác tổ chức cán bộ

Chỉ đạo những chi bộ, đơn vị và những đoàn thể tổ chức quán triệt Nghị quyết chuyên đề tháng……. của Đảng ủy Học viện về…………… để thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận nhằm thực hành phải chăng Nghị quyết của Đảng ủy.

Chỉ đạo liên lạc chặt chẽ sở hữu ……. để hoàn thành …….. để có thể tổ chức thực hành 5 …..

Về công tác nhân sự: Chỉ đạo tiếp tục rà soát để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ hoặc tiếp nhận nhân sự từ bên bên cạnh bổ sung cho những đơn vị hiện thiếu.

Về công tác đảm bảo chế độ, chính sách đối sở hữu cán bộ, viên chức

Chỉ đạo những công tác liên quan tới chế độ, chính sách như: cử đi học tập trong và bên cạnh nước, nâng bậc lương trước lúc nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, đối chiếu báo cáo thu nộp BHXH, giải quyết chế độ hưu trí, cấp phát thẻ BHYT, làm cho sổ BHXH… được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho cán bộ và người lao động.

2.3. Lãnh đạo những đoàn thể và công tác khác

2.3.1. Lãnh đạo những tổ chức đoàn thể

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn TNCS, Hội CCB, Hội Sinh Học viện viên tiếp tục hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, thực hành phải chăng những chủ trương của Đảng ủy Học viện và những chủ trương của cấp trên quản lý, phát huy hơn nữa vai trò của mình để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; để ý tới đời sống vật chất và tinh thần của những hội viên, tạo điều kiện để những hội viên yên tâm công tác, học tập và phấn đấu vươn lên. Hăng hái hưởng ứng và động viên những hội viên chấp hành phải chăng những chủ trương, Đường lối của Đảng, Luật pháp Nhà nước, qui định của Học viện.

Chỉ đạo thực hành phải chăng những phong trào thi đua yêu nước, những hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, những hoạt động thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm….. 5 xây dựng và vươn lên là Học viện. Chỉ đạo phải chăng việc kiện toàn BCH Hội sinh viên, BCH Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính nhiệm kỳ ……

6 tháng đầu 5, Công đoàn đã phối hợp sở hữu Đoàn Thanh niên, Hội thể thao chuyên nghiệp Học viện tổ chức thành công giải thể thao “cán bộ, viên chức” toàn Học viện lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử và hướng tới kỷ niệm …… 5 “Xây dựng và vươn lên là Học viện”, tham dự 1 số giải thể thao do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục – Huấn luyện phát động; Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đã tổ chức được nhiều hoạt động văn thể sôi nổi; tham dự 1 số cuộc thi do Thành đoàn và Trung ương đoàn phát động đạt được thành tích cao. Hội sinh viên tổ chức thành công cuộc thi “Sinh viên thanh lịch…..” Học viện Tài chính, để lại dấu ấn phải chăng đẹp và ý nghĩa giáo dục cao.

2.3.2. Lãnh đạo công tác khác

Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu thành thị Đại học Đông Ngạc.

Chỉ đạo triển khai thực hành Đề án“Kết nối những thế hệ cựu học viên, sinh viên Học viện Tài chính”.

Chỉ đạo tổ chức phải chăng những hoạt động tư vấn tuyển sinh tại Hải phòng, Thanh Hóa và Hà nội lôi kéo rất nhiều học sinh, phụ huynh tham gia; tiếp tục tư vấn trực tuyến, tư vấn tại chỗ và nhận giấy tờ xét tuyển thẳng hệ đại học chính qui ……, hệ đại học cấp cùng lúc 2 bằng đại học tại Học viện.

Chỉ đạo hoàn thành xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp coi thi THPT Quốc gia ….. tại tỉnh…….

2.4. Đánh giá chung

2.4.1. Ưu điểm

6 tháng đầu 5….., Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hành phải chăng những nhiệm vụ chính trị được giao trọng tâm là huấn luyện và nghiên cứu khoa học; nhờ có ấy, trật tự động, kỷ cương trong dạy và học được củng cố và nâng cao cường; trao đổi khoa học về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy trong giảng sư được khoa, bộ môn tổ chức thường xuyên; công tác thanh tra giáo dục tiến hành đúng qui định…vì thế chất lượng huấn luyện từng bước được nâng cao. Nghiên cứu khoa học cũng được chỉ đạo sát sao theo hướng nâng cao chất lượng và xã hội hóa tạo siêu phẩm tham dự thị trường khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện thuận tiện để cán bộ, giảng sư và sinh viên tham dự nghiên cứu khoa học.

Đồng thời sở hữu chỉ đạo thực hành phải chăng nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch lớn mạnh luôn được Đảng ủy chú trọng, trong ấy tập trung chỉ đạo xây dựng chi, đảng bộ lớn mạnh về chính trị, tư tưởng; về tổ chức và đạo đức. Vì thế, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Đảng bộ và Học viện luôn ổn định; từng cán bộ, viên chức luôn tin tưởng trên sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm, cố gắng học tập và công tác. Đảng bộ, Học viện cũng như từng đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất.

2.4.2. Tồn tại, hạn chế

– Công tác phối hài hòa giữa những đơn vị trong thực hành nhiệm vụ chuyên môn có lúc chưa chặt.

– Việc nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quản lý đảng viên trên 1 vài chi bộ chưa thực phải chăng.

– Tại 1 vài chi bộ, chi ủy và lãnh đạo đơn vị chỉ đạo chưa quyết liệt việc thực

hiện chủ trương của Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức “Chấp hành phải chăng kỷ luật lao động”, do ấy vẫn còn hiện tượng cán bộ, viên chức đi muộn về sớm.

PHẦN IIPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM….. CỦA ĐẢNG BỘ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Đảng bộ Học viện; phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội …..nhiệm kỳ ….. Đảng bộ Học viện đã đề ra; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. 6 tháng cuối 5…., Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hành những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Lãnh đạo thực hành nhiệm vụ chính trị

1.1. Về công tác huấn luyện

– Tiếp tục chỉ đạo phải chăng việc cải tiến, đổi new nội dung, chương trình huấn luyện theo hướng hài hòa lý thuyết sở hữu thực tiễn. Hoàn thiện qui chế huấn luyện đối sở hữu những hệ. Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng sư, chất lượng học tập của học viên, sinh viên; cải tiến công tác ra đề thi và chấm thi hết môn đối sở hữu những hệ theo hướng nâng cao tư duy của người học; nâng cao cường công tác thanh tra giáo dục, công tác đánh giá của Khoa, Bộ môn đối sở hữu quy trình dạy và học.

– Chỉ đạo tổ chức thực hành phải chăng công tác tuyển sinh những hệ, nhất là hệ chính qui …. để đảm bảo tuyển sinh đúng kế hoạch đề ra.

– Chỉ đạo làm cho phải chăng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy và học tập 5 học new ……. tại những cơ sở huấn luyện của Học viện; tổ chức phải chăng công tác bế giảng cho những hệ huấn luyện nhất là hệ chính qui…..; khai giảng 5 học new…… và đón tiếp sinh viên khóa new ….., sinh viên khóa new cấp cùng lúc 2 bằng đại học tại Viện huấn luyện quốc tế.

1.2. Về công tác Nghiên cứu khoa học

– Chỉ đạo tập trung ưu tiên cho biên soạn giáo trình, những tài liệu tham khảo, chuyên khảo của những chuyên ngành new xây dựng thương hiệu, những công trình khoa học dùng cho cho việc đổi new nội dung, chương trình nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.

– Chỉ đạo chủ động hợp tác sở hữu những tổ chức, công ty để triển khai và chuyển giao những siêu phẩm nghiên cứu khoa học; chú trọng nghiên cứu tạo ra những siêu phẩm có tính ứng dụng cao tham dự vào thị trường khoa học kỹ thuật; hoàn thiện cơ chế chính sách ưu thích sở hữu hoạt động nghiên cứu khoa học.

– Chỉ đạo phối hợp sở hữu Ban Hợp tác quốc tế và những phòng ban liên quan làm cho phải chăng công tác chuẩn bị để Hội thảo quốc tế tổ chức tại Học viện diễn ra và thành công; đẩy mạnh biên soạn cuốn Lịch sử ….. 5 xây dựng và vươn lên là………….

– Động viên cán bộ, giảng sư hăng hái nghiên cứu để nâng cao những siêu phẩm khoa học công bố trên những tạp chí quốc tế, những tạp chí trong và bên cạnh Học viện; những công trình khoa học cấp Học viện, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Tiếp tục tạo điều kiện thuận tiện để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

1.3 Về Hợp tác Quốc tế

– Chỉ đạo để thực hành có hiệu quả những đề án, những chương trình hợp tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học sở hữu nước bên cạnh đã ký kết. Củng cố quan hệ hợp tác sở hữu những đối tác cổ xưa, đồng thời khai thác, mở rộng quan hệ sở hữu những đối tác new trên tinh thần “Giữ vững vị thế, phát huy nhãn hiệu Học viện Tài chính”.

– Chỉ đạo xúc tiến triển khai thực hành dự án huấn luyện Sau đại học cho nước bạn Lào.

– Chỉ đạo phối hợp Ban Quản lý khoa học và những phòng ban liên quan làm cho phải chăng công tác chuẩn bị để Hội thảo quốc tế tổ chức tại Học viện diễn ra và thành công.

– Chỉ đạo làm cho phải chăng chức năng quản lý công tác hợp tác quốc tế.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

2.1.1 Tiếp tục chỉ đạo những chi bộ, đơn vị nâng cao cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục cổ xưa và đổi new giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên để có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng sở hữu chủ đề: thi đua 4 phải chăng “dạy phải chăng, học phải chăng, nghiên cứu khoa học phải chăng, quản lý dùng cho phải chăng” và những hoạt động văn – thể sôi nổi.

2.1.2. Quán triệt và tổ chức thực hành phải chăng những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng những cấp làm cho cho từng cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên luôn vững về lập trường chính trị, thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành phải chăng luật pháp Nhà nước, nội qui, qui chế của Học viện; làm cho tấm gương sáng về luyện tập phẩm chất, đạo đức, lối sống, là dân vận viên tin cậy bên cạnh xã hội; nâng cao cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và đơn vị, cùng nhau phấn đấu hoàn thành phải chăng mọi nhiệm vụ được giao.

2.2. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

2.2.1. Tiếp tục chỉ đạo những chi bộ chủ động, sáng tạo hơn trong đổi new sinh hoạt trên chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh hơn về chất lượng sinh hoạt và nâng cao chất lượng ra Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ.

2.2.2. Hài hòa chặt chẽ giữa thực hành Chỉ thị 05 – CT/TW “Học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh” sở hữu thực hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “nâng cao cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diển tả “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội bộ ”, Nghị quyết 01 – NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ những cơ quan Trung ương” và Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao cường và đổi new sự lãnh đạo của Đảng đối sở hữu công tác dân vận trong tình hình new”.

2.2.3. Thực hành phải chăng công tác đánh giá, giám sát đối sở hữu những hoạt động của chi bộ tập trung đánh giá việc thực hành những chủ trương lớn của Đảng như: thực hành Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp, đổi new sinh hoạt định kỳ, thực hành chỉ thị 05 – CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Bí thư.

2.2.4. Tiếp tục chỉ đạo những chi bộ đưa vấn đề xây dựng đảng về đạo đức thành nội dung của công tác xây dựng đảng.

2.2.5. Chỉ đạo tổng kết công tác 5, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; bình xét khen thưởng, kỷ luật 5…..

2.3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

2.3.1. Về tổ chức bộ máy: Chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ những đơn vị để xây dựng Đề án “Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nhân sự Học viện” ưu thích điều kiện Học viện và đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Đổi new, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hoạt động hiệu quả” và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về “Sắp xếp tổ chức Bộ máy và Nhân sự Học viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII”.

2.3.2. Về công tác nhân sự: trên cơ sở qui hoạch cán bộ giai đoạn………….., và Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự Học viện”; chỉ đạo chủ động rà soát để kịp thời bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc luân chuyển cán bộ cho những đơn vị thiếu, chú trọng đề bạt những cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; đưa ra khỏi qui hoạch những người ko còn đủ tiêu chuẩn, đồng thời tìm ra, bổ sung những người đủ tiêu chuẩn vào qui hoạch.

2.3.2. Về công tác huấn luyện, bồi dưỡng: Nâng cao cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ những cấp để hoàn thành phải chăng hơn đề nghị, nhiệm vụ được giao.

Chú ý huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nguồn kế cận; chú trọng lôi kéo những nhà khoa học, nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm, có tâm, máu nóng về công tác tại Học viện.

2.3.3 Giải quyết phải chăng mọi chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức đương chức và nghỉ chế độ.

2.4. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể và những công tác khác

2.4.1. Lãnh đạo những tổ chức đoàn thể

– Lãnh đạo Đoàn TNCS, Công đoàn, Hội CCB, Hội Sinh viên hoàn thành phải chăng chức trách, nhiệm vụ, thực hành có hiệu quả những chủ trương của Đảng ủy Học viện, Đảng ủy cấp trên và cơ quan lãnh đạo quản lý của những tổ chức. Phát huy vai trò của mình để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, để ý tạo điều kiện để những hội viên yên tâm công tác, học tập và phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự vươn lên là chung của Học viện. Giáo dục những hội viên luôn chấp hành phải chăng chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của nhà nước, nội qui, qui định của Học viện.

– Tư vấn phải chăng hơn cho Đảng ủy trong việc xây dựng những chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hành chủ trương. Tham dự giám sát hoạt động của chi bộ, đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Học viện và Nghị quyết chi bộ, kịp thời phản ánh kết quả giám sát về Đảng ủy Học viện.

– Chỉ đạo đẩy mạnh những hoạt động văn, thể; những Hội thảo chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và hướng tới kỷ niệm 55 5 “Xây dựng và vươn lên là Học viện”.

2.4.2. Về công tác khác

– Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu thành thị Đại học Đức Thắng.

– Chỉ đạo Viện Kinh tế – Tài chính và Viện Huấn luyện quốc tế căn cứ vào Nghị định của Chính phủ và điều kiện thực tế của từng viện, chủ động nghiên cứu xây dựng qui chế tự động chủ trên từng viện.

– Chỉ đạo tổ chức phải chăng công tác phối hợp coi thi Trung học phổ thông quốc gia 5 học …….. tại tỉnh Điện Biên theo điều động của Bộ Giáo dục – Huấn luyện; đồng thời thông qua công tác phối hợp coi thi, làm cho phải chăng công tác quảng bá hình ảnh Học viện Tài chính tại địa phương coi thi.

– Chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào thi đua, những hoạt động văn thể; tổ chức những hội thảo hướng tới kỷ niệm ……5 xây dựng và vươn lên là Học việ. Ban Tổ chức và những Tiểu ban dùng cho công tác tổ chức lễ kỷ niệm…..5 “………………” khẩn trương làm cho phải chăng công tác chuẩn bị theo phân công để đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công phải chăng đẹp.

Xem Thêm  Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Lớnán Kết nối tri thức - Tuần 16 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Ban Chấp hành Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên nâng cao cường đoàn kết, phấn đấu phấn đấu vì sự vươn lên là của Học viện.

Nơi nhận:

– Đảng ủy……… (để b/c)- Ban TVĐUHV (để b/c)- Những Ban chức năng của ĐU (để chỉ đạo)- Những đ/c ĐUV (để chỉ đạo)- Những chi bộ (để t/h)- Những đoàn thể (để p/h)- Lưu VPĐU

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ

………………………

Báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu 5 – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ XÃ …………..CHI BỘ TRƯỜNG ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

….., ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Phần thứ 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM …….

Khái quát tình hình thực hành nhiệm vụ của đơn vị và đảng bộ, chi bộ; nêu những thuận tiện, khó khăn.

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công viên chức chức người lao động thực hành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao.

2. Đánh giá công tác phối hợp giữa cấp uỷ sở hữu lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hành nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu 5 ………..

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị tư tưởng

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hành những nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Kết quả thực hành Kế hoạch Số 121-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 5 ………. của Đảng uỷ Bộ về việc tuyên truyền đại hội đảng những cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.2. Đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hành Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 15 tháng 01 5 ………. về Học tập, triển khai thực hành chuyên đề 5 ………. “Nâng cao cường khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh; Công văn số 948-CV/ĐU ngày 19/3/………. về việc sơ kết 04 5 thực hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

1.3. Đánh giá về tình hình tư tưởng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, cổ xưa.

1.4. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Tình hình thực hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Nâng cao cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diển tả “tự động diễn biến”, “tự động chuyển hóa” trong nội bộ”.

2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác tổ chức, cán bộ: Đánh giá kết quả tham dự sở hữu tập thể lãnh đạo và thủ trưởng đơn vị thực hành chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ. Việc tham dự, đề xuất sở hữu cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của cấp ủy cấp trên. Kết quả xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ …………

– Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 5 …….. thuộc thẩm quyền.

– Đánh giá công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; tình hình thực hành việc sắp xếp, kiện toàn, xây dựng thương hiệu new những tổ chức đảng; chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên;

– Việc thực hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương”; việc bổ sung 1 số nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

– Công tác quản lý đảng viên, vươn lên là đảng viên, việc tiếp nhận đảng viên, việc thực hành chuyển sinh hoạt đảng, nhất là chuyển sinh hoạt về địa phương đối sở hữu đảng viên đã nghỉ hưu, thôi việc.

– Đánh giá tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ dẫn số 127-HD/ĐU ngày 29/4/………. của Đảng uỷ Bộ về việc rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối sở hữu cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ

– Tình hình triển khai thực hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi new, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi new hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập.

2.3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác đánh giá, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

– Việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hành Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về nâng cao cường, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và vươn lên là nông thôn; Việc triển khai thực hành Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25/02/…….. của Bộ Chính trị quy định về chế độ đánh giá, giám sát công tác cán bộ.

– Việc xây dựng và chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai thực hành chương trình đánh giá, giám sát 5 ………. của cấp ủy, của ủy ban đánh giá theo quy định.

– Việc tổ chức khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau đánh giá, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Đánh giá cấp trên (giả dụ có)

– Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (giả dụ có).

– Công tác thi hành kỷ luật Đảng.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

– Tình hình thực hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ những cơ quan nhà nước”, về thực hành Chương trình công tác dân vận 5 ………., việc thực hành “5 dân vận khéo”.

– Kết quả việc thực hành quy chế dân chủ trên cơ sở 6 tháng đầu 5, việc thực hành Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hành Quy chế dân chủ trên cơ sở”.

– Đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy đối sở hữu đoàn thể trực thuộc; Việc triển khai và thực hành Thông tin Kết luận số 95-TB/ĐU ngày 25/3/………. về việc tiếp tục thực hành Nghị quyết số 265-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Nâng cao cường sự lãnh đạo của những cấp ủy đảng sở hữu công tác thanh niên” và Thông tin Kết luận số 96-TB/ĐU ngày 25/3/………. về việc tiếp tục thực hành Nghị quyết số 266-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Nâng cao cường sự lãnh đạo của những cấp ủy Đảng đối sở hữu công tác công đoàn”.

– Kết quả thực hành Phát động thi đua Chào mừng kỷ niệm 90 5 Ngày xây dựng thương hiệu Đảng cùng sản Việt Nam, đại hội Đảng những cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong 5 ………..

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

……

Phần thứ 2

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ………

Dự đón bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tác động tới thực hành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối 5 ……..

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy sở hữu lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hành những nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối 5 ….của cơ quan, đơn vị.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ……….

1. Về công tác chính trị, tư tưởng

– Công tác lãnh đạo và thực hành việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hành những nghị quyết Trung ương khóa XII.

– Giải pháp tiếp tục thực hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong phương pháp Hồ Chí Minh”.

– Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền

– Công tác huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng.

2. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

– Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/…….. của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ những cấp nhiệm kỳ ……….-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác xây dựng quy chế hoạt động của những cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy sở hữu lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình công tác của nhiệm kỳ; chương trình hành động thực hành nghị quyết đại hội đảng bộ/ chi bộ.

– Giải pháp triển khai thực hành những nội dung đã xác định trong kế hoạch của đơn vị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ, chi bộ tại cơ sở.

– Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương gắn sở hữu bổ sung 1 số nội dung thực hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

– Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy ……….-2025 theo phân cấp; Đề án vùng việc làm cho; thực hành tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Tình hình thực hành Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và việc chuyển sinh hoạt đảng.

– Chỉ đạo, chỉ dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 5 …….. theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng 5 đối sở hữu tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Về công tác đánh giá, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

– Công tác rà soát, hoàn thiện ban hành hệ thống văn bản về đánh giá, giám sát.

– Việc xây dựng chương trình đánh giá, giám sát toàn khoá; Việc rà soát xây dựng quy chế làm cho việc, phân công nhiệm vụ những đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Đánh giá Đảng ủy cơ sở (đối sở hữu đảng bộ, chi bộ đã Đại hội).

– Giải pháp tổ chức thực hành phải chăng chương trình đánh giá, giám sát của cấp ủy, ủy ban đánh giá đảng ủy 5 ………..

– Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

4. Về công tác dân vận và lãnh đạo những đoàn thể

– Giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hành phải chăng những nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận của những cơ quan nhà nước; triển khai thực hành công tác dân vận của Đảng uỷ Bộ.

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của những đoàn thể.

– Triển khai thực hành những phong trào thi đua yêu nước; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 5 Ngày Xây dựng thương hiệu Đảng Cùng sản Việt Nam và chào mừng thành công đại hội đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

– Việc thực hành Quy chế dân chủ trên cơ sở.

III- NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nơi nhận:

T/M BAN CHẤP HÀNH (CHI BỘ)

Báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu 5 – Mẫu 5

ĐẢNG BỘ ………CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

….., ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…. VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 20….

PHẦN THỨ NHẤT

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHI BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20….

I, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

+ Tổng số Đảng viên: ….đ/c; Nữ : …….đ/c; Chiếm tỷ lệ: ……. trong toàn đơn vi.

1, Thuận tiện :

– Tập thể CBGV, Đảng viên trong toàn trường đã nhận thức toàn bộ về phần tiêu giáo dục trong giai đoạn new;

– 100% Đảng viên, CBGV nhận thức toàn bộ, đúng đắn về ý kiến, đường lối chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng;

– Được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân để ý và ủng hộ tới sự nghiệp giáo dục;

2, Khó khăn

– Cơ sở vật chất số phòng học cấp 4 còn nhiều, diện tích những phòng chưa đảm bảo.

– TBDH: Chưa có góc thư viện điện tử; máy Poto.

– Đội ngũ: Còn thiếu giáo viên làm cho TPTĐ (GV VH kiêm nhiệm);

– 1 phòng ban phụ huynh chưa thực sự để ý tới việc tạo điều kiện cho con em học tập.

* Mặc dầu có những khó khăn, trở ngại nhưng 6 tháng đầu 5 20…. chi bộ trường TH ……………. đã chỉ đạo, lãnh đạo xuyên suốt mọi hoạt động và đạt được 1 số thành tựu sau:

II .ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Về chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, quán triệt để những đồng chí đảng viên trong chi bộ và quần chúng cũng như tập thể học sinh thấy rõ được nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là dạy và học. Từ ấy, 100% những đ/c đảng viên cùng hầu hết quần chúng đều yên tâm và đã vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao;

100% đảng viên đã giữ vững phẩm chất đạo đức, chính trị của người đảng viên, gương mẫu chấp hành những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2. Công tác xây dựng đội ngũ:

– Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho CBGVNV; Tổ chức 03 chuyên đề thiết thực và bổ ích. CB, GV thực hành phải chăng công tác tự động học, tự động BD để nâng cao trình độ quản lí, CM, NV; GV tự động học hoàn thành những module trong chương trình BDTX của Bộ;

Ứng dụng có hiệu quả những PP và mô hình dạy học new như: Tiếng Việt 1 CGD; dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Ổ, phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, Vận dụng linh hoạt những thành tố của MHTHM vào dạy học hiện hành.

Tiếp tục chỉ đạo thực hành đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016: Chỉ đạo GV nâng cao cường nhận xét, tư vấn bằng lời, ghi nhận, khen ngợi sự tiến bộ của học sinh, nhất là đối tượng học sinh yếu để giúp những em tự tín trong học tập; Phần đông GV đã nâng cao cường khen ngợi động viên HS, tạo thời cơ cho học sinh được tham dự đánh giá, nhận xét bạn; Thực hành bàn giao chất lượng cuối 5 học 1 phương pháp nghiêm túc, kiên quyết ko để học sinh “ngồi nhầm lớp”; Thực hành khen thưởng học sinh đúng thực chất, đúng quy định, giảm thiểu tùy thuộc} tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội. Thực hành bàn giao chất lượng cuối 5 học 1 phương pháp nghiêm túc, ko để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hành khen thưởng học sinh đúng thực chất, đúng quy định.

Phong trào nghiên cứu khoa học, viết và ứng dụng SKKN, đọc viết bài trên những tạp chí, giải toán tuổi thơ được phát động thường xuyên. Kết quả: có 4 đề tài SKKN đạt cấp huyện; Đồng chí ……………. và …………….có bài được đăng trên tạp chí Toán tuổi thơ 1 và có 13 lượt học sinh được tạp chí Toán tuổi thơ 1 khen.

3. Về công tác chuyên môn:

Quán triệt sâu sát và bám sát những phần tiêu nhiệm vụ của bậc học, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo những khối tổ, chuyên môn nghiêm túc thực hành đảm bảo đúng quy chế. Thường xuyên chú trọng tới việc đổi new phương pháp dạy học, nâng cao cường sinh hoạt khối, tổ chuyên môn, dự giờ, thăm lớp, thao giảng chọn ra phương pháp dạy học thích hợp. Hàng tháng chi bộ đã có nghị quyết lãnh đạo kịp thời nhằm đánh giá, đánh giá chất lượng dạy và học trong từng tháng, từng kỳ. Như việc đánh giá việc soạn bài trước lúc lên lớp, khảo sát chất lượng giáo viên, học sinh. Thường xuyên tham dự những đợt chuyên đề của sở, của ngành cũng như của cụm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học;

Để nâng cao chất lượng GD toàn diện chi bộ đã chỉ đạo 15/15 lớp học 2 buổi/ngày. Chính vì vậy mà chất lượng được nâng lên rõ rệt và vững có thể.

Chất lượng toàn diện của học sinh:

* Chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh:

Số lượng học sinh được đánh giá tại thời điểm cuối 5: 445 em. Trong ấy:

– Mức độ hoàn thành những môn học và HĐGD:

Hoàn thành: 426 em, tỉ lệ: 99,3%; Chưa hoàn thành: 3 em, tỉ lệ: 0,7%;

Học sinh HTCT TH: 92/92 em; Tỉ lệ 100%

– Mức độ hình thành và vươn lên là năng lực:

Phải chăng: 217em, tỉ lệ: 51,4% – Đạt: 209 em, tỉ lệ: 48,8% , Cần cố gắng: 2 em, tỉ lệ: 0,5%

– Mức độ hình thành về phẩm chất:

Phải chăng: 220 em, tỉ lệ: 52,1% ; Đạt: 206 em, tỉ lệ: 48,1% , Cần cố gắng: 2 em, ti lệ: 0,5%,

* Chất lượng BD học sinh có năng khiếu: Theo chỉ đạo dạy học bám theo chuẩn tri thức kĩ năng cần đạt, trên cơ sở ấy phát huy những năng khiếu, sở trường của HS, 5 học 20……….-20…., nhà trường đã đạt kết quả qua những cuộc thi như sau:

– Kết quả thi cấp huyện:

+ ĐKTT: Đạt giải Nhì toàn đoàn;

+ Giao lưu “ Viết chữ đẹp giáo viên và học sinh”: Đạt giải Cha toàn đoàn.

+ Thi GVDG cấp huyện: 2đ/c

– Phong trào viết và gửi bài trên những tạp chí chuyên ngành: có 2 lượt giáo viên được đăng bài và 17 lượt tập thể, HS được đăng khen trên tạp chí toán TT1;

4. Thực hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Tổ chức cho CB, GV, NV học tập toàn bộ những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ 5 học của Ngành. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, vai trò nhà giáo nên 100% CB, GV, NV thực hành phải chăng những chủ trương, đường lối của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

– Thực hành phải chăng: Công tác đoàn kết nội bộ, quy chế dân chủ trường học, thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBGVNV;

– Ko có đồng chí nào vi phạm Luật An toàn giao thông;

– Ko có đồng chí nào vi phạm Chính sách dân số – Kế hoạch hóa gia đình;

– Công tác nhân đạo từ thiện được nhà trường đặc biệt để ý. Trong 5 học huy động được 43.650.000 đồng tặng quà cho: 156 học sinh có hoàn cảnh khó hoàn cảnh khó khăn, Hội nạn nhân chất độc da cam, 1 GV Mần non Gia Hanh bị tai nạn,…

5. Hoạt động của những tổ chức Đảng, đoàn thể:.

– Công đoàn là tổ chức lớn trong nhà trường, đã thực sự là đòn search engine marketing liên quan chuyên môn, đã tạo ra khối đoàn kết nhất trí. Thực hành phải chăng công tác hiếu hỉ.

Công đoàn được đề xuất đơn vị đạt CĐ lớn mạnh.

– Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa cho những em tiêu khiển bên cạnh giờ lên lớp nhằm giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo tổ cờ đỏ tham dự quản lí người dùng đạt kết quả phải chăng. Góp phần lớn trong việc thực hành cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh hăng hái.

6. Công tác xây dựng Đảng.

Chỉ đạo thực hành nghiêm túc những chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng những cấp. 100% đảng viên tham dự học tập toàn bộ những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thực hành nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhờ có có sự lãnh đạo chặt chẽ của chi bộ nên những Đảng viên trong chi bộ đã đoàn kết nhất trí cao, luôn đầu tàu gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao, những nghị quyết của chi bộ được triển khai 1 phương pháp kịp thời, sát đúng sở hữu thực tế, thực hành phải chăng công tác dân chủ trong Đảng. Chính vì vậy mà 100% Đảng viên là những nhân tố hăng hái gương mẫu trong lời nói và hành động đã thực sự là cầu nối giữa Đảng sở hữu quần chúng. Tiến hành tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, đều đặn, đấu tranh phê bình, tự động phê bình trong Đảng 1 phương pháp hăng hái do ấy quần chúng hết sức tin tưởng trên chi bộ. Chi bộ giữ vững chi bộ trong sạch lớn mạnh tiêu biểu.

7. Kết quả cụ thể:

– Tập thể: Trường đạt trường chuẩn quốc gia; Tập thể lao động tiên tiến.

– Cá nhân: Đề nghị cấp trên xét tặng những danh hiệu sau:

+ CSTTĐ cấp CS: 2 đ/c;

+ LĐTT: 18 đ/c;

* Mặc dầu còn nhiều hạn chế, khó khăn music sở hữu sự để ý chỉ đạo sát sao của phòng GD &ĐT Can Lộc, sự để ý tạo điều kiện của Đảng uỷ, HĐND, UBND, những tổ chức đoàn thể địa phương, ban liên lạc hội cha mẹ HS, cùng toàn thể phụ huynh HS , đặc biệt là ý thức trách nhiệm cao của CB – GV và những em học sinh nên đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III, NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI :

1. Nguyên nhân đạt được.

a, Nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của chi bộ về thực hành nhiệm vụ 5 học của ngành và Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp đối sở hữu sự nghiệp GD&ĐT.

b, Nhận thức về vai trò, vùng của chi bộ về giáo dục thế hệ trẻ trở nên chủ nhân tương lai của đất nước.

c, Có sự để ý trợ giúp của Đảng uỷ, HĐND; UBND cùng những ban ngành đoàn thể cấp xã về sự nghiệp giáo dục.

2. Những tồn tại :

– Trình độ nhận thức của 1 số đảng viên trong chi bộ chưa đều và chưa ngang tầm.

IV. Bài học kinh nghiệm:

Từ những thành công đã đạt được và những hạn chế, tồn tại chi bộ trường TH ……………. rút ra 1 số bài học sau:

1, Tập thể chi bộ bắt buộc có 1 đội ngũ Đảng viên kiên định lập trường, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh và tự động giác, có trình độ chuyên môn vững có thể.

2, Hàng tháng, hàng quý bắt buộc ra nghị quyết cụ thể, sát đúng thực tế.

3, Đoàn kết nội bộ phải chăng, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng và biết phát huy thiên tài sẵn có của quần chúng.

4, Hài hòa chặt chẽ giữa cấp uỷ chi bộ sở hữu ban giám hiệu nhà trường cùng sở hữu ban chấp hành công đoàn thành 1 khối đoàn kết chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo cũng như trong chỉ đạo thành 1 guồng máy hoạt động đều và có chất lượng phải chăng. Bởi ấy là 1 mối quan hệ biện chứng, mối quan hệ nhân quả do ấy new lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ.

5. Bắt buộc có tinh thần phê và tự động phê cao, bắt buộc nhìn thẳng vào sự thực, có tính chiến đấu vững vàng, lập trường đúng đắn.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 20….

I, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tiếp tục chỉ đạo thực hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng những cấp. Những văn bản chỉ đạo của Ngành GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục phổ thông. Cụ thể hoá nhiệm vụ của Nhà nước về vươn lên là GD & ĐT. Phương hướng nhiệm vụ 5 học của Tỉnh. Căn cứ vào tình hình đặc điểm của địa phương, của nhà trường. Lấy“Nội dung nhiệm vụ 5 học cấp Tiểu học” làm cho kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chú trọng đổi new công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục. Chi bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hành phải chăng nhiệm vụ cụ thể như sau:

II . CHỈ TIÊU THI ĐUA VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1 Chỉ tiêu và danh hiệu thi đua:

– Chi bộ đạt chi bộ trong sạch lớn mạnh.

– Trường đạt: Tập thể lao động Tiên tiến, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 20…. và giữ vững trường chuẩn Quốc gia.

– Công đoàn lớn mạnh xuất sắc.

– Đội thiếu niên lớn mạnh xuất sắc.

– Chiến sĩ thi đua cấp CS: 3 đ/c

– Tổ: 5/5 tổ tiên tiến XS

* Chất lượng giáo dục học sinh

– Những môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành: 100%;

– Phẩm chất: 100%;

– Năng lực: 100%

* Chất lượng HSG: Phấn đấu xếp từ thứ 2 – 7/ Toàn bậc học

* Tổ chức phải chăng những phong trào văn nghệ,TDTT

2 . Những giải pháp chỉ đạo và lãnh đạo cụ thể

a, Nâng cao cường hơn nữa việc giáo dục lập trường tư tưởng trong Đảng viên và CB – GV. Chi bộ lấy giải pháp này làm cho hàng đầu vì phẩm chất đảng viên trước hết là phẩm chất chính trị rõ ràng, vững vàng. Từng Đảng viên bắt buộc nắm rõ đường lối, ý kiến của Đảng trong giai đoạn CNH- HĐH đất nước. Chi bộ bắt buộc nâng cao tinh thần chiến đấu cho hoàn hảo phương pháp mạng của Đảng để từng đ/c Đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đảm đương trách nhiệm. Quán triệt toàn bộ những Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên tới tận từng 1 Đảng viên và CB – GV;

b, Từng đảng viên bắt buộc lấy phê và tự động phê làm cho vũ khí rèn mình để giúp nhau tiến bộ, bắt buộc có tư phương pháp từ lời ăn, tiếng nói và trong từng hành động để làm cho tấm gương sáng cho quần chúng, học sinh noi theo;

Bắt buộc đảm đương sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong mọi hoạt động của trường;

Lãnh đạo bằng nghị quyết xuyên suốt cho cả 5 học và những nghị quyết chuyên đề theo từng giai đoạn;

Đánh giá việc thực hành nghị quyết kịp thời có đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục.

c, Chi bộ bắt buộc tập trung chỉ đạo thực hành nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thực hành phải chăng cuộc vận động:“ Từng thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự động học và sáng tạo” Thực hành phải chăng những phong trào thi đua “2 phải chăng”; “ Trường học thân thiện, học sinh hăng hái”.

* Đối sở hữu CB-GV

– Nâng cao kỷ cương chuyên môn, kỷ luật lao động; Luôn gương mẫu thực hành nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở và thực hành phải chăng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tổ chức học tập và quản lý nghiệp vụ theo quy chế;

– Phân loại đánh giá chất lượng Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, giáo viên, cán bộ hành chính theo chuẩn đã quy định;

– Động viên CB – GV học tập bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực, nghiệp vụ tay nghề;

– Tổ chức có chất lượng những đợt thao giảng, chuyên đề thiết thực;

– Nâng cao cường bồi dưỡng HSG, phụ đạo những HSY;

– Dạy theo đối tượng học sinh, chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của học sinh.

* Đối sở hữu học sinh.

– Nâng cao cường quản lý nề nếp học sinh theo nội quy nhà trường;

– Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, tác phong kỷ luật học sinh;

– Vận động sức mạnh XHHGD của cùng đồng để giáo dục học sinh;

– Có giải pháp trợ giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

– Ko quay cóp lúc làm cho bài, ko mang trong mình tài liệu vào phòng thi;

– Hăng hái phòng chống, bài trừ những tệ nạn xã hội;

– Khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích cao trong những đợt thi đua từ ấy để nhân điển hình sâu rộng hơn;

d. Xây dựng và vươn lên là Đảng.

– Chi bộ bắt buộc coi trọng 1 phương pháp thường xuyên công tác vươn lên là Đảng.

Cụ thể:

+ Phân công Đảng viên quản lý theo dõi bồi dưỡng những quần chúng trẻ có nguyện vọng, ý chí, tư tưởng, lập trường kiên định để bồi dưỡng phẩm chất chính trị kết nạp vào Đảng .

+ Quản lý Đảng viên đúng quy định, xếp loại đảng viên đúng theo điều lệ;

+ Chế độ hội họp đảm bảo;

+ Đóng nộp Đảng chi phí toàn bộ, kịp thời;

Trên đây là bản báo cáo đánh giá của chi bộ 6 tháng đầu 5 5 20…. và phương hướng hoạt động chi bộ 6 tháng cuối 5 20…. siêu mong được sự góp ý của BTV Đảng uỷ xã ……………. và ý kiến của quý vị đại biểu cùng những đồng chí đảng viên trong chi bộ góp phần làm cho cho kế hoạch của chi bộ có tinh khả thi hơn, hiệu quả hơn.

Nơi nhận:

– CUCB;- BGH;- Những đoàn thể;- Tổ CM;-Web site: ththanhloc.canloc.edu.vn- Lưu VT.

BÍ THƯ