Chuyển động thẳng biến đổi đều Ôn tập Vật lí 10

Chuyển động thẳng biến đổi đều là 1 trong những tri thức quan yếu trong chương trình Vật lí 10.

Tài liệu tổng hợp toàn bộ tri thức về chuyển động thẳng biến đổi đều như: vận tốc tức thời, chuyển động nhanh dần đều, chuyển động chậm dần đều và 1 số dạng bài tập kèm theo. Thông qua tài liệu này quý khách có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để biết phương pháp giải nhanh những bài tập Vật lí. Chúc quý khách học phải chăng.

I. Vận tốc tức thời Chuyển động thẳng biến đổi đều

1. Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời của 1 vật tại 1 điểm cho ta biết tại điểm đấy vật chuyển động nhanh hay chậm.

2. Véc tơ vận tốc:

Véc tơ vận tốc của 1 vật tại 1 điểm là 1 đại lượng véc tơ có:

– Gốc tại vật chuyển động

– Phương và chiều là phương và chiều của chuyển động

– Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo 1 tỉ lệ xích nào đấy.Véc tơ vận tốc được dùng để đặc biệt cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương, chiều.

Lưu ý: Lúc nhiều vật chuyển động trên 1 đường thẳng theo 2 chiều ngược nhau, ta buộc phải chọn 1 chiều dương trên đường thẳng đấy và quy ước như sau:

+ Vật chuyển động theo chiều dương có v > 0.

+ Vật chuyển động ngược chiều dương có v < 0.

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời nâng cao đều hoặc giảm đều theo thời kì.

+ Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tức thời nâng cao đều theo thời kì là chuyển động nhanh dần đều.

+ Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tức thời giảm đều theo thời kì là chuyển động giảm dần đều.

II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều

1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều

a) Khái niêm gia tốc. Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc ∆v và khoảng thời kì vận tốc biến thiên ∆t.

Gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời kì.

Ta có:

Đơn vị của gia tốc là mét trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều của 1 vật, véc tơ gia tốc có gốc tại vật chuyển động, có phương và chiều trùng có phương và chiều của véc tơ vận tốc và có độ dài tỉ lệ có độ lớn của gia tốc theo 1 tỉ xích nào đấy.

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Tả cái đồng hồ báo thức Dàn ý & 21 bài văn tả cái đồng hồ lớp 5

Ta có:

Và a cùng chiều có những véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

a) Công thức tính vận tốc

Trong đấy a cùng dấu có v và

b) Đồ thị vận tốc – thời kì

Đồ thị vận tốc – thời kì là hình vẽ biểu diễn sự biến thiên của vận tốc tức thời theo thời kì và có dạng là 1 đoạn thẳng.

3. Công thức tính đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều

Ta thấy đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là 1 hàm số bậc 2 của thời kì.

4. Công thức liên lạc giữa gia tốc, vận tốc và đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều

5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

: tọa độ ban đầu (m)

: vận tốc ban đầu (m/s)

a: gia tốc

x: tọa độ tại thời điểm t (m)

III. Chuyển động chậm dần đều

1. Gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

Ta có

Ví dụ chọn chiều dương là chuyển động, ta có a âm (nghĩa là a và v trái dấu)

Véc tơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều có véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

a) Công thức vận tốc

(Lưu ý là a ngược dấu có v0 và v).

b) Đồ thị vận tốc thời kì

Tương tự động như chuyển động thẳng nhanh dần đều nhưng đồ thị sẽ dốc xuống lúc chọn chiều dương là chiều chuyển động.

3. Công thức tính đường đi và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều

TỔNG QUÁT:

+ Chuyển động biến đổi đều là chuyển động có gia tốc ko đổi

+ Công thức tính vận tốc:

– Chuyển động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu có

– Chuyển động chậm dần đều: a ngược dấu có

+ Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng BĐĐ:

+ Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng BĐĐ:

+ Công thức liên lạc giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được:

IV. Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 1: 1 vật khởi đầu xuất phát chuyển động thẳng biến đổi đều có tốc độ ban đầu bằng ko, sau 10 giây trước tiên, vật đạt được tốc độ 15 m/s.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Phân tích tác phẩm Ca Huế trên sông Hương Dàn ý & 9 bài văn mẫu lớp 7

a. Tính độ lớn của gia tốc của vật

b. Tính quãng đường vật đi được trong 10 giây trước tiên.

Bài 2: 1 vật khởi đầu xuất phát chuyển động thẳng biến đổi đều có tốc độ ban đầu bằng ko. Sau 5 giây trước tiên, vật đi được quãng đường 10m.

a. Tính độ lớn gia tốc của vật

b. Tính tốc độ của vật sau 10 giây đầu .

Bài 3: 1 vật khởi đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần đều có tốc độ ban đầu bằng ko. Sau 100m trước tiên, vật đạt được tốc độ 20m/s.

a. Tính độ lớn gia tốc của vật.

b. Tính quãng đường vật đi được và tốc độ của vật sau 5 giây trước tiên.

Bài 4: 1 vật khởi đầu xuất phát chuyển động thẳng biến đổi đều có tốc độ ban đầu bằng ko, sau 5 giây trước tiên, vật đạt được tốc độ 10 m/s.

a. Tính độ lớn của gia tốc của vật

b. Tính quãng đường vật đi được trong 10 giây trước tiên và tốc độ vật đạt được sau 10 giây đấy.

Bài 5: 1 vật khởi đầu xuất phát chuyển động thẳng biến đổi đều có tốc độ ban đầu bằng ko. Sau 4 giây trước tiên, vật đi được quãng đường 16m.

a. Tính độ lớn gia tốc của vật

b. Tính tốc độ của vật sau 10 giây đầu và quãng đường vật đi được trong thời kì đấy.

Bài 6: 1 vật khởi đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần đều có tốc độ ban đầu bằng ko. Sau 100m trước tiên, vật đạt được tốc độ 10m/s.

a. Tính độ lớn gia tốc của vật.

b. Tính quãng đường vật đi được và tốc độ của vật sau 5 giây trước tiên.

Bài 7: 1 đoàn tàu đang chạy có tốc độ 36 km/h thì hãm phanh. Sau 5s thì ngừng hẳn. Tìm độ lớn gia tốc đoàn tàu và quãng đường đi được từ lúc khởi đầu hãm phanh tới lúc ngừng hẳn.

Bài 8: 1 xe đang chạy có tốc độ 20 m/s thì tắt máy chuyển động chậm dần đều thêm 200 m thì ngừng hẳn.

a. Tính độ lớn gia tốc, thời kì xe đi được nói từ lúc tắt máy tới lúc ngừng.

b. Kề từ lúc tắt máy, xe mất bao nhiều ngày để đi thêm 100 m.

Xem Thêm  Tiếng Anh 10 Unit 1: Talking Soạn Anh 10 trang 12 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Bài 9: 1 xe đang chuyển động có tốc độ 36 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều có độ lớn gia tốc 2 m/s2. Tính quãng đường xe đi trong 2 giây ngay sau thời điểm khởi đầu hãm phanh và quãng đường xe đi từ lúc khởi đầu hãm phanh tới lúc ngừng.

Bài 10: Xe đang chuyển động có tốc độ 36 km/h thì xuống dốc mất t=100s. Xem như quy trình xuống dốc xe chuyển động nhanh dần đều. Biết tốc độ xe tại chân dốc là 72km/h, tìm chiều dài dốc.

Bài 11: Xe đang chuyển động có tốc độ 36 km/h thì tắt máy chuyển động chậm dần đều có độ lớn gia tốc 0,5m/s2.

a. Tìm tốc độ và quãng đường xe đi được sau 10s nói từ lúc tắt máy.

b. Sau bao nhiều ngày xe ngừng lại? Tính quãng đường xe đi được trong thời kì đấy.

Bài 12: 1 đầu tàu đang đi có tốc độ 18 km/h thì xuống dốc, chuyển động nhanh dần đều có gia tốc 0,4m/s2. Chiều dài của dốc là 500m. Tính thời kì để đầu tàu xuống hết dốc và tốc độ tàu tại cuối dốc.

Bài 13: Đoàn tàu hỏa khởi đầu hãm phanh , chuyển động thẳng chậm dần đều đi thêm 20 s thì ngừng lại, trong thời kì đấy tàu chạy được 120m. Coi chuyển động của tàu là chậm dần đều. Tìm độ lớn gia tốc của tàu trong quy trình hãm phanh và tốc độ tàu lúc khởi đầu hãm phanh .

Bài 14: 1 người đi xe đạp lên 1 dốc dài 100m. Tốc độ lúc khởi đầu lên dốc là 18km/h và tại đỉnh dốc là 1m/s. Giả sử chuyển động chậm dần đều. Tìm gia tốc của chuyển động và thời kì để lên hết dốc.

Bài 15: 1 xe lăn chạy xuống dốc trên 1 tấm ván đặt nghiêng có tốc độ ban đầu là 10 cm/s. Xe đi hết chiều dài tấm ván là 2m trong thời kì 5s. Tính gia tốc của xe.

Bài 16: 1 xe khởi đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều tại O có tốc độ ban đầu bằng ko. Tiếp theo lần lượt qua 2 điểm A và B (AB=19,2m). Tốc độ tại A là 1m/sThời gian đi từ A tới B là 12 s. Tính:

a. Gia tốc của chuyển động

b. Thời kì chuyển động từ O tới B và tốc độ tại B.