Câu điều kiện trong Tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng và bài tập (có đáp án) Bài luyện câu điều kiện

Câu điều kiện trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp quan yếu trong tiếng Anh. Câu điều kiện bao gồm: câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3.

Trong bài học hôm nay Obtain.vn sẽ giới thiệu tới khách hàng toàn bộ tri thức về câu điều kiện, bí quyết dùng, những dạng bài tập kèm theo đáp án và tự động luyện. Hello vọng đây sẽ là nguồn tư liệu cực kì hữu ích giúp khách hàng ghi nhớ nhanh tri thức và biết bí quyết vận dụng vào giải bài tập. Bên cạnh ra khách hàng xem thêm 1 số tài liệu khác như bài tập so sánh hơn và so sánh nhất, bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh.

I. Khái niệm câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để nêu lên 1 giả thiết về 1 sự việc, mà sự việc đấy chỉ có thể xảy ra lúc điều kiện được nói tới xảy ra. Câu điều kiện gồm có 2 phần (2 mệnh đề):

  • Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện
  • Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính.

Câu điều kiện loại 1 là gì?

  • Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực trên hiện tại.
  • Điều kiện có thể xảy ra trên hiện tại hoặc tương lai.

Câu điều kiện loại 2 là gì?

  • Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện ko có thực trên hiện tại.
  • Điều kiện ko thể xảy ra trên hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là 1 giả thiết, 1 ước muốn trái ngược sở hữu thực trạng hiện tại.

Câu điều kiện loại 3 là gì?

  • Câu điều kiện loại III là câu điều kiện ko có thực trong quá khứ.
  • Điều kiện ko thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang trong mình tính ước muốn trong quá khứ, 1 giả thiết trái ngược sở hữu thực trạng trên quá khứ.

II. Cấu trúc câu điều kiện

Câu điều kiện loại 0

Phương pháp dùng: Dùng để diễn tả 1 sự việc luôn đúng, 1 chân lý.

Dí dụ: – Should you warmth the ice, it melts. (Trường hợp bạn khiến nóng băng, nó sẽ tan chảy.)

Đây là 1 sự thực hiển nhiên, luôn luôn đúng nên ta sẽ dùng câu điều kiện loại 0 để nói.

Câu điều kiện loại 1

Phương pháp dùng: Dùng để giả định về 1 sự việc có thể xảy ra trên hiện tại hoặc tương lai.

Dí dụ: – If she comes, I’ll go together with her. (Trường hợp cô đấy tới, tôi sẽ đi sở hữu cô đấy)

Ta hiểu rằng “hiện tại cô đấy vẫn chưa tới”, và ta cũng ko biết được rằng cô đấy có tới hay ko (hoàn toàn có thể xảy ra).

Vì vậy giả định “ví dụ cô đấy tới” là 1 giả định hoàn toàn có thể xảy ra nên ta dùng câu điều kiện loại 1.

Câu điều kiện loại 2

Phương pháp dùng: Dùng để giả định về 1 sự việc ko thể xảy ra trên hiện tại hoặc tương lai.

Dí dụ: – If that they had some huge cash now, they’d journey around the globe. (Trường hợp hiện nay} họ có nhiều tiền, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.)

Ta thấy có thời kì trên hiện tại là “now” (hiện nay}) và hiểu rằng “hiện nay} họ ko có nhiều tiền” nên new đưa ra câu giả định như vậy. Vì thế ta dùng câu điều kiện loại II để diễn đạt 1 giả định về 1 sự việc ko có thực trên hiện tại.

CHÚ Ý: Trong câu điều kiện loại II, ví dụ mệnh đề “if” dùng động từ “lớn be” trên thì quá khứ đơn thì ta chỉ dùng “lớn be” là “had been” sở hữu mọi những ngôi.

Dí dụ: – If I had been you, I wouldn’t keep at residence now. (Trường hợp tôi là bạn, tôi sẽ ko trên nhà hiện nay}.)

Ta thấy chủ ngữ trong mệnh đề “If” là “I” nhưng ta vẫn dùng động từ “lớn be” là “had been” vì trong câu điều kiện loại II này “lớn be” chia quá khứ là “had been” sở hữu mọi những chủ ngữ.

Câu điều kiện loại 3

Phương pháp dùng: Dùng để giả định về 1 sự việc trái sở hữu sự thực trong quá khứ.

Dí dụ: – If she had instructed me the reality yesterday, I’d have helped her. (Trường hợp cô đấy nói sở hữu tôi sự thực ngày hôm qua, tôi đã giúp cô đấy rồi.)

III. Bài tập câu điều kiện

Câu 1: Put the verbs in brackets into their right varieties!

1. I’d have learn the letter if I__________ (know) it was from you.

2. If Tony doesn’t assist in the backyard I _________________(not end) my work in time.

3. If you_________________ (not inform ) me about Maxwell’s birthday I’d overlook it.

Xem Thêm  High 8 trường Đại học có ngành Ngôn ngữ Hàn tại TPHCM phải chăng nhất

4. We ______________(catch) the prepare earlier if Mary had discovered her purse.

5. If Susan ________________(study) the poem she would have identified the reply.

6. If it _______________(be) too scorching we’ll cease and get a chilly drink.

7. If i_______________t (not rain) at this time I’d keep it residence.

8. If the Professor spoke clearly we__________________(perceive) him higher.

9. Should you go on speaking like that we_________________ (throw) you out.

10. If Sasha__________________ (go) residence now he would meet his personal brother.

11. If it rained , the streets ____________________(be) moist.

12. If I________________ (not inform) Jim the deal with he wouldn’t have discovered you.

13. The bird___________________ (die) in case you had caught it

14. What _________________(you, do) in case you gained the lottery ?

15. If the climate ___________________(not change) we’ll attain the highest of the mountain.

16. Dinner___________ (be) nice if the meat weren’t chilly.

17. I’m certain Benny ______________(come) in case you wait a bit longer.

18. Should you ring the bell, somebody______________ (reply) it.

19. If Bert ______________(see) you, he would have talked lớn you.

20. You ____________________(discover ) your ticket in case you had regarded into your pockets.

21. You_____________________ (fall) in poor health in case you eat a lot.

22. What _______________(occur) if the door had not been opened?

23. If Chris requested you for a cigarette, ________________(you, give) him one?

24. If you________________ (purchase) that large automobile, you would want some huge cash.

25._____________________ (You, change) the color of your hair if I requested you lớn achieve this ?

26. Should you give me the letter, I ____________________(publish) it for you .

27.__________________ (You, publish) the letter if I had given it lớn you?

28. If the climate is ok, I______________________ (go) swimming.

29. If you_______________ (not work) more durable, you will not cross the examination.

30. In the event that they _____________ (go) skating if the lake had been frozen.

32. What would you’ve executed, in case you _____________(lose) your purse?

33. What is going to occur if you______________(go) on vacation, if she hadn’t been in poor health.

35. If I_______ (be) such as you, I would not watch such movies.

37. Should you opened your eyes, you _____________(see) an exquisite world.

38. Individuals _______________(stay) in peace in the event that they cease preventing.

39. If Tom ____________so a lot,he (can not drive) residence.

40. If we_________________ (not hurry) we might miss the prepare.

41. He-________________ (not spend) a lot cash if he weren’t a cheerful individual.

42._________________ (You, come ) , in case you had had extra time ?

43. If Jim _____________(examine) the brand new phrases he would have gotten a greater mark.

44. If he had been wealthy, he _____________(purchase) the home.

45. Should you do not hurry you__________ (be) late.

46. If it wasn’t so scorching, we__________ (play) soccer.

47. If I____________(be) in poor health, would you go to me?

48. If Sean________ (not be) driving so quick, the police wouldn’t have stopped him.

49. If I had offered my home, I______________ (get) 4 million kilos.

50. If I____________ (be) you I’d I’d do it.

KEY

IF – CLAUSES IF 1

Put the verbs in brackets into their right varieties !

1. I’d have learn the letter if I had identified (know) it was from you.

2. If Tony doesn’t assist in the backyard I cannot end (not end) my work in time

3. Should you didn’t inform (not inform ) me about Maxwell’s birthday I’d overlook it.

4. We might have caught (catch) the prepare earlier if Mary had discovered her purse.

5. If Susan had discovered (study) the poem she would have identified the reply.

6. If it isn’t (be) too scorching we’ll cease and get a chilly drink.

7. If it didn’t rain (not rain) at this time I’d keep it residence.

8. If the Professor spoke clearly we might perceive (perceive) him higher

9. Should you go on speaking like that we are going to throw (throw) you out.

10. If Sasha went residence (go) residence now he would meet his personal brother.

11. If it rained , the streets can be (be) moist.

12. If I had not instructed (not inform) Jim the deal with he wouldn’t have discovered you.

13. The hen would have died (die) in case you had caught it.

14. What would you do (you, do) in case you gained the lottery?

15. If the climate doesn’t change (not change) we’ll attain the highest of the mountain.

16. Dinner can be (be) nice if the meat weren’t chilly.

17. I’m certain Benny will come (come) in case you wait a bit longer.

18. Should you ring the bell, any person will reply (reply) it.

19. If Bert had seen (see) you, he would have talked lớn you.

20. You’ll have discovered (discover ) your ticket in case you had regarded into your pockets.

21. You’ll fall (fall) in poor health in case you eat a lot.

22. What would have occurred (occur) if the door had not been opened?

23. If Chris requested you for a cigarette, would you give (you, give) him one?

Xem Thêm  Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng Chứng minh 3 điểm thẳng hàng lớp 7

24. Should you purchased (purchase) that large automobile, you would want some huge cash.

25. Would you alter (You, change) the color of your hair if I requested you lớn achieve this?

26. Should you give me the letter, I’ll publish (publish) it for you .

27. Would you’ve posted (You, publish) the letter if I had given it lớn you?

28. If the climate is ok, I’ll go (go) swimming.

29. Should you don’t work(not work) more durable, you will not cross the examination.

30. In the event that they had been (be) wealthy, they’d journey around the globe.

31. The youngsters would go (go) skating if the lake had been frozen.

32. What would you’ve executed, in case you had misplaced (lose) your purse?

33. What is going to occur in case you don’t know (not know) the reply?

34. She would have gone (go) on vacation, if she hadn’t been in poor health.

35. If I had observed (discover) you, I’d have stated hey.

36. If I had been (be) such as you, I would not watch such movies.

37. Should you opened your eyes, you’d see (see) an exquisite world.

38. Individuals will stay(stay) in peace in the event that they cease preventing.

39. If Tom drinks a lot, he gained’t give you the chance drive (can not drive) residence.

40. If we didn’t hurry (not hurry) we might miss the prepare.

41. He wouldn’t spend (not spend) a lot cash if he weren’t a cheerful individual.

42. Would you’ve come (You, come ) , in case you had had extra time ?

43. If Jim had studied (examine) the brand new phrases he would have gotten a greater mark.

44. If he had been wealthy, he would purchase(purchase) the home.

45. Should you do not hurry you may be (be) late.

46. If it wasn’t so scorching, we might play (play) soccer.

47. If I used to be/had been(be) in poor health, would you go to me?

48. If Sean had not pushed (not be) driving so quick, the police wouldn’t have stopped him.

49. If I had offered my home, I’d have gotten (get) 4 million kilos.

50. If I used to be/had been (be) you I’d I’d do it.

Train 2: Select one of the best reply lớn full the sentences:

1. If I had free time, I _____ some buying with you

A. did

B. will do

C. would do

D. would have executed

2. Except she ____, she might be late for college

A. hurried

B. hurries

C. will hurry

D. is hurrying

3. I’d have given him this current, if I ___ him

A. had meet

B. had met

C. meet

D. met

4. Will you be indignant if I ___ your pocket dictionary?

A. stole

B. have stolen

C. had been lớn steal

D. steal

5. If he ____ the reality, the police wouldn’t have arrest him

A. tells

B. instructed

C. had instructed

D. would inform

6. Should you press that button, what ______?

A. would occur

B. would have occurred

C. will occur

D. occur

7. If my mom ____ me up, I’ll catch the bus

A. doesn’t choose

B. didn’t take

C. not choose

D. hadn’t picked

8. If the climate is sweet, I ____ for a stroll

A. will go

B. go

C. would go

D. would have gone

9. ____________, the accident wouldn’t have occurred yesterday

A. If Nam drives extra fastidiously

B. If had Nam pushed extra fastidiously

C. Had Nam pushed extra fastidiously

D. Except Nam had pushed extra fastidiously

10. I’d hand over my job if I ____ an enormous prize in a lottery

A. win

B. gained

C. had gained

D. would gained

Train 3: Rewrite every sentence starting as proven, in order that the that means stays the identical

1. What would you do in case you discovered some buried treasure?

Should you had been ______________

2. Working a lot will make you drained

Should you __________________

3. We didn’t go to the museum as a result of we hadn’t time

We might ______________

4. With out you, I’d have given up years in the past

If it ___________________

5. We didn’t go by air solely as a result of we hadn’t sufficient cash

If we __________________

6. If by any probability you discover my pockets, might you let me know?

Should you ought to ____________

7. I remorse not finding out exhausting final time period

If solely _________________

8. He didn’t work exhausting in school, so he didn’t get a very good job when he left

If _____________________

9. Individuals don’t do sufficient train, so there’s a variety of coronary heart illness

If folks _______________

10. Kids have dangerous tooth as a result of they eat too many sweets

Kids would have higher tooth if ______________

Train 4: Chia động từ trong ngoặc

1. If we meet at 9:30, we (lớn have) loads of time.

2. Lisa would discover the milk if she (lớn look) within the fridge.

3. The zookeeper would have punished her with a nice if she (lớn feed) the animals.

Xem Thêm  Nội dung và lịch chiếu phim Bác sĩ Cha

4. Should you spoke louder, your classmates (lớn perceive) you.

5. Dan (lớn arrive) protected if he drove slowly.

6. You (lớn have) no bother in school in case you had executed your homework.

7. Should you (lớn swim) on this lake, you‘ll shiver from chilly.

8. The door will unlock in case you (lớn press) the inexperienced button.

9. If Mel (lớn ask) her trainer, he‘d have answered her questions.

10. I (lớn name) the workplace if I used to be/had been you.

Train 5

1. Cease speaking or you’ll wake the youngsters up.

→ If………………………………………..….…….

2. I misplaced her quantity, so I didn’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

3. Mary received misplaced as a result of she didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

4. Linda felt sick as a result of she ate a number of truffles.

→……………………………………………..……

5. June is so fats due to his consuming so many chips.

→……………………………………………..……

ĐÁP ÁN

Train 2: Select one of the best reply lớn full the sentences:

1. C

2. B

3. B

4. D

5. C

6. C

7. A

8. A

9. C

10. B

Train 3: Rewrite every sentence starting as proven, in order that the that means stays the identical

1. Should you had been lớn discover some buried treasure, what would you do?

2. Should you didn’t work a lot, you wouldn’t be drained

3. We might have visited the museum if we had had time

4. If it hadn’t been for you, I’d have given up years in the past

5. If we had had sufficient cash, we might have passed by air

6. Should you ought to discover my pockets, might you let me know?

7. If solely I had studied exhausting final tern

8. If he had labored exhausting in school, he would have gotten a very good job when he left

9. If folks did sufficient train, they wouldn’t have/ get coronary heart illness

10. Kids would have higher tooth in the event that they didn’t eat too many sweets

Train 4

1. If we meet at 9:30, we could have loads of time.

2. Lisa would discover the milk if she regarded within the fridge.

3. The zookeeper would have punished her with a nice if she had fed the animals.

4. Should you spoke louder, your classmates would perceive you.

5. Dan would arrive protected if he drove slowly.

6. You’ll have had no bother in school in case you had executed your homework.

7. Should you swim on this lake, you‘ll shiver from chilly.

8. The door will unlock in case you press the inexperienced button.

9. If Mel had requested her trainer, he‘d have answered her questions.

10. I’d name the workplace if I used to be/had been you.

Train 5

1. Should you hold speaking, you’ll wake the youngsters up.

2. If I hadn’t misplaced her quantity, I’d have rung her up.

3. If Mary had had a map, she wouldn’t have gotten misplaced.

4. If Linda hadn’t eaten a number of truffles, she wouldn’t have felt sick.

5. If June ate much less chips, he wouldn’t be fats.

IV. 1 số bài tập tự động luyện

Bài 1 Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. If I see him, I _____ (give) him a present.

2. If I had a typewriter, I _____ (kind) it myself.

3. If I had identified that you simply had been in hospital, I _____ (go to) you.

4. You might make higher progress in case you _____ (attend) class commonly.

5. If I _____ (know) his phone quantity, I’d give it lớn you.

6. Should you _____ (arrive) ten minutes earlier, you’d have gotten a seat.

7. If he labored extra slowly, he _____ (not make) so many errors.

8. I shouldn’t drink that wine if I _____ (be) you.

9. If I _____ (discover) an inexpensive room, I’ll keep a fortnight.

10. Lots of people _____ (be) out of labor if the manufacturing unit closed down.

11. I (have) ………….. loads of cash now if I (not/spend) ………… a lot yesterday.

12. If somebody (give) …………….you a ship, what you (do) …………… ?

13. Should you………..(press) CTRL + S, you………..(save) the file.

14. The youngsters………..(be) completely happy if he………..(train) them English.

15. If she………..(purchase) a brand new exhausting disk, she………..(not/ lose) all information.

Bài 2. Bài tập chuyển sang câu điều kiện có đáp án.

1. Maintain silent otherwise you’ll wake the child up.

→ Should you do not hold silent, you’ll wake the child up.

2. Cease speaking otherwise you gained’t perceive the lesson.

→ If………………………………………..….…….

3. I don’t know her quantity, so I don’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

4. I don’t know the reply, so I can’t let you know.

→ If …………………………………………….………..

5. We received misplaced as a result of we didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

6. Susan felt sick as a result of she ate 4 cream truffles.

→……………………………………………..……

7. With out this remedy, the affected person would have died.

→……………………………………….….……

8. He misplaced his job as a result of he was late day by day.

→………………………………………………………

9. Peter is fats as a result of he eats so many chips.

→…………………………………………………………..

10. Robert received a foul cough as a result of he began smoking cigarettes.

→………………………………..…..