Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính Trắc nghiệm thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên 5 2020

Ngày 09/10/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2910/HĐTTH-SNV về việc thực hành khiến bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên 5 2020.

Theo ấy, chỉ dẫn khiến bài tập tại nhà, bí quyết khiến bài thi trắc nghiệm trên máy tính. Sau đây là chi tiết bộ câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức được Sở nội vụ Hà Nội ban hành, mời người mua cùng theo dõi.

Trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính 5 2020

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định lúc chuyên dụng cho nhân dân, viên chức nên tuân thủ?

 • Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;
 • Có tinh thần cầu thị, tác phong ôn hòa
 • Có tinh thần vui vẻ, tác phong nhanh nhẹn.

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quy định về nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 • Thực hành dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
 • Tổ chức thực hành những biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng chi phí trong đơn vị.
 • Thực hành công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo bắc buộc về thời kì và chất lượng.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức?

 • Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Công việc, vùng vị trí việc khiến

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp ?

 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Được quyền từ chối thực hành công việc hoặc nhiệm vụ trái có quy định của pháp luật

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

 • Chịu trách nhiệm về việc thực hành hoạt động nghề nghiệp.
 • Thực hành công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo bắc buộc về thời kì và chất lượng.
 • Được quyết định vấn đề mang trong mình tính chuyên môn gắn có công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối có quy định về người có đủ những điều kiện sau đây ko phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức?

 • Đáp ứng những điều kiện khác theo bắc buộc của vùng vị trí việc khiến do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng ko được trái có quy định của pháp luật
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Đủ sức khoẻ để thực hành công việc hoặc nhiệm vụ

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây ko nên là nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp ?

 • Thực hành công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo bắc buộc về thời kì và chất lượng
 • Chấp hành sự phân công công tác của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 • Phối hợp phải chăng có đồng nghiệp trong thực hành công việc hoặc nhiệm vụ

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào chủ trì, phối hợp có những bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan quy định hệ thống danh phần, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp ?

 • Bộ Nội vụ
 • Chính phủ
 • Quốc Hội

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

 • Được đảm bảo trang bị, thiết bị và những điều kiện khiến việc.
 • Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Phối hợp phải chăng có đồng nghiệp trong thực hành công việc hoặc nhiệm vụ.

Câu hỏi 10: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây ko nên là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp ?

 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
 • Được quyết định vấn đề mang trong mình tính chuyên môn gắn có công việc hoặc nhiệm vụ được giao

Câu hỏi 11: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây ko thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Tận tụy chuyên dụng cho nhân dân.
 • Được quyền từ chối thực hành công việc hoặc nhiệm vụ trái có quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

Câu hỏi 12: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây ko thuộc quyền của viên chức về tiền lương và những chế độ liên quan tới tiền lương?

 • Được phân phối thông tin liên quan tới công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
 • Được hưởng tiền khiến thêm giờ, tiền khiến đêm, công tác chi phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 13: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) ?

 • Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được hưởng tiền khiến thêm giờ, tiền khiến đêm, công tác chi phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

Câu hỏi 14: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định về những người ko được đăng kí dự tuyển viên chức?

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị ứng dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Câu hỏi 15: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định chức danh nghề nghiệp là gì ?

 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi biểu hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp;
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi biểu hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp;
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi biểu hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp;
Xem Thêm  Tập làm văn lớp 3: Làm đơn tham dự câu lạc bộ thể thao (8 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 3

Câu hỏi 16: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây ko thuộc quyền của viên chức về nghỉ ngơi ?

 • Được đi thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng 5.
 • Được nghỉ hàng 5, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do bắc buộc công việc, viên chức ko dùng hoặc dùng ko hết số ngày nghỉ hàng 5 thì được tính sổ 1 khoản tiền cho những ngày ko nghỉ.
 • Được nghỉ ko hưởng lương trong trường hợp có nguyên nhân chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 17: (1 điểm)

Theo quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì hợp đồng khiến việc ko xác định thời hạn là:

 • Hợp đồng khiến việc ko xác định thời hạn là hợp đồng mà trong ấy 2 bên ko xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng khiến việc ko xác định thời hạn là hợp đồng mà trong ấy 2 bên ko xác định thời hạn của hợp đồng.
 • Hợp đồng khiến việc ko xác định thời hạn là hợp đồng mà trong ấy 2 bên ko xác định thời điểm của hợp đồng.

Câu hỏi 18: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định thế nào là vùng vị trí việc khiến?

 • Vùng việc khiến là công việc hoặc nhiệm vụ gắn có chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người khiến việc, cơ cấu viên chức để thực hành việc tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Vùng việc khiến là căn cứ xác định số lượng người khiến việc, cơ cấu viên chức để thực hành việc tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Vùng việc khiến là công việc hoặc nhiệm vụ, là căn cứ xác định số lượng người khiến việc, cơ cấu viên chức để thực hành việc tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Câu hỏi 19: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây là nghĩa vụ chung của viên chức ?

 • Tu dưỡng, luyện tập đạo đức nghề nghiệp, thực hành quy tắc ứng xử của viên chức
 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cùng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước
 • Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu hỏi 20: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối có quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Tuyển chọn đúng người đáp ứng bắc buộc của vùng vị trí việc khiến
 • Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Câu hỏi 21: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

 • Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử
 • Bảo vệ bí mật nhà nước;
 • Giữ gìn và bảo vệ của công, dùng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.

Câu hỏi 22: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất cho khái niệm hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

 • Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hành công việc hoặc nhiệm vụ có bắc buộc về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật này và những quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hành công việc hoặc nhiệm vụ có bắc buộc trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 • Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hành công việc hoặc nhiệm vụ có bắc buộc về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật này

Câu hỏi 23: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết có bao nhiêu nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • 6 nguyên tắc
 • 4 nguyên tắc
 • 5 nguyên tắc

Câu hỏi 24: (1 điểm)

Theo quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì nội dung nào sau đây thuộc Hợp đồng khiến việc:

 • Tên, liên hệ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu cấp trên quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Tên, liên hệ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Tên, liên hệ của cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

Câu hỏi 25: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối có quy định về những việc viên chức ko được khiến?

 • Những việc khác viên chức ko được khiến theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng chi phí và những quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong lúc thực hành hoạt động nghề nghiệp

Câu hỏi 26: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về nghỉ ngơi ?

 • Được tham dự những hoạt động vui chơi tiêu khiển, lễ hội.
 • Được nghỉ hàng 5, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do bắc buộc công việc, viên chức ko dùng hoặc dùng ko hết số ngày nghỉ hàng 5 thì được tính sổ 1 khoản tiền cho những ngày ko nghỉ.
 • Được đi thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng 5.

Câu hỏi 27: (1 điểm)

Căn cứ Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vùng vị trí việc khiến, thẩm quyền, trình tự động, thủ tục quyết định số lượng vùng vị trí việc khiến trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Bộ Nội vụ;
 • Chính phủ;
 • Bộ Tư pháp;

Câu hỏi 28: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • Đảm bảo tính cực nhọc}
 • Ưu tiên người có nhân tài, người có công có bí quyết mạng, người dân tộc thiểu số
 • Cả 2 phương án đều đúng

Câu hỏi 29: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quy định về nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 • Phối hợp phải chăng có đồng nghiệp trong thực hành công việc hoặc nhiệm vụ.
 • Quyết định vấn đề mang trong mình tính chuyên môn gắn có công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý, dùng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị.

Câu hỏi 30: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là nguyên tắc quản lý viên chức ?

 • Việc tuyển dụng, dùng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hành trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vùng vị trí việc khiến và căn cứ vào hợp đồng khiến việc
 • Tận tụy chuyên dụng cho nhân dân
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quy trình thực hành hoạt động nghề nghiệp
Xem Thêm  Khoa học lớp 4 Bài 16: Nấm males và nấm mốc Giải Khoa học lớp 4 sách Cánh diều

Câu hỏi 31: (1 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết nội dung nào sau đây là phạm vi điều chỉnh của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 • quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức trong những cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • quy định về viên chức, lao động hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Câu hỏi 32: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ chung của viên chức?

 • Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công thoải mái.
 • Ko hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối có nhân dân;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hành đúng những quy định, nội quy, quy chế khiến việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 33: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây ko nên là nguyên tắc trong quản lý viên chức ?

 • Đảm bảo quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
 • Xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn cao
 • Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cùng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước

Câu hỏi 34: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định chi tiết những nội dung liên quan tới tuyển dụng viên chức ?

 • Nhà nước
 • Bộ giáo dục và tập huấn
 • Chính phủ

Câu hỏi 35: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và những chế độ liên quan tới tiền lương ?

 • Được đảm bảo trang bị, thiết bị và những điều kiện khiến việc.
 • Được hưởng tiền khiến thêm giờ, tiền khiến đêm, công tác chi phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu hỏi 36: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy chọn phương án đúng nhất về đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội xây dựng thương hiệu theo quy định của pháp luật, có tư bí quyết pháp nhân, phân phối dịch vụ công, chuyên dụng cho quản lý nhà nước
 • Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội xây dựng thương hiệu, có tư bí quyết pháp nhân, phân phối dịch vụ công, chuyên dụng cho quản lý nhà nước.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội xây dựng thương hiệu theo quy định của pháp luật, có tư bí quyết pháp nhân, phân phối dịch vụ công, chuyên dụng cho quản lý nhà nước

Câu hỏi 37: (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự động chủ hoàn toàn về thực hành nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự động chủ hoàn toàn về thực hành nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập tự động chủ và đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự động chủ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự động chủ hoàn toàn về thực hành nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình công ty.

Câu hỏi 38: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc những việc viên chức ko được khiến?

 • Dùng tài sản của nhân dân.
 • Dùng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Trốn giảm thiểu trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự động ý bỏ việc; tham dự đình công.

Câu hỏi 39: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định lúc chuyên dụng cho nhân dân, viên chức nên tuân thủ?

 • Chấp hành những quy định về đạo đức nghề nghiệp;
 • Chấp hành những quy định về đạo đức công vụ
 • Chấp nhận những bắc buộc của nhân dân

Câu hỏi 40: (1 điểm)

Hãy cho biết đâu là phương án trả lời đúng nhất về phạm vi điều chỉnh của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt viên chức và quản lý viên chức trong những tổ chức của nhà nước và đơn vị sự nghiệp bên cạnh công lập.
 • Luật này quy định về cán bộ, viên chức; quyền nghĩa vụ của cán bộ, viên chức; tuyển dụng, dùng và quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và bên cạnh công lập.

Câu hỏi 41: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cùng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;
 • Đảm bảo quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quy trình thực hành hoạt động nghề nghiệp.

Câu hỏi 42: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc nghĩa vụ chung của viên chức ?

 • Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.
 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cùng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Câu hỏi 43: (1 điểm)

Căn cứ Luật Viên chức 2010, hãy cho biết chủ thể nào sau đây quy định việc xây dựng thương hiệu, cơ cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý có người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ?

 • Chính phủ;
 • Bộ Nội vụ;
 • UBND cấp tỉnh;

Câu hỏi 44: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối có quy định về người có đủ những điều kiện sau đây ko phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức ?

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối có 1 số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, nên có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật
Xem Thêm  Giáo án Âm nhạc 4 sách Cánh diều (Cả 5) Kế hoạch bài dạy Âm nhạc lớp 4 5 2023 - 2024

Câu hỏi 45: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết chế độ tập sự được quy định trong thời kì bao nhiều ngày?

 • từ 4 tháng tới 12 tháng
 • Từ 3 tháng tới 12 tháng
 • từ 2 tháng tới 12 tháng

Câu hỏi 46: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động buôn bán và khiến việc bên cạnh thời kì quy định ?

 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được hoạt động nghề nghiệp bên cạnh thời kì khiến việc quy định trong hợp đồng khiến việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Câu hỏi 47: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Chịu sự thanh tra, đánh giá, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.
 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu hỏi 48: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định lúc chuyên dụng cho nhân dân, viên chức nên tuân thủ?

 • Nên kính cẩn, cầu thị.
 • Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;
 • Có thái độ nghiêm nghị, kính trọng nhân dân

Câu hỏi 49: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định về những việc viên chức ko được khiến?

 • Trốn giảm thiểu trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự động ý bỏ việc; tham dự đình công
 • Xúc phạm danh dự, uy tín của bạn bè, đồng nghiệp trong lúc thực hành hoạt động nghề nghiệp
 • Cả 2 phương án đều đúng

Câu hỏi 50: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây ko nên là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Trung thành, tận tụy chuyên dụng cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 • Tận tụy chuyên dụng cho nhân dân
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quy trình thực hành hoạt động nghề nghiệp

Câu hỏi 51: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

 • Tuân thủ pháp luật và nội quy trường học
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quy trình thực hành hoạt động nghề nghiệp
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quy trình thực hành hoạt động nghề nghiệp

Câu hỏi 52: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối có quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • Đảm bảo tính cực nhọc}
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Đảm bảo tính chuẩn mực

Câu hỏi 53: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây ko thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • Được hưởng tiền khiến thêm giờ, tiền khiến đêm, công tác chi phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được đảm bảo trang bị, thiết bị và những điều kiện khiến việc.

Câu hỏi 54: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết chủ thể nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vùng vị trí việc khiến, thẩm quyền, trình tự động, thủ tục quyết định số lượng vùng vị trí việc khiến trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Chính phủ
 • Nhà nước
 • Đảng Cùng Sản Việt Nam

Câu hỏi 55: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết quy định về chức danh nghề nghiệp?

 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi biểu hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi biểu hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi biểu hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

Câu hỏi 56: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 • Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công thoải mái.
 • Thực hành công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo bắc buộc về thời kì và chất lượng.
 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cùng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Câu hỏi 57: (1 điểm)

Chế độ tập sự được quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) là:

 • Thời kì tập sự từ 01 tháng tới 12 tháng và nên được quy định trong hợp đồng khiến việc.
 • Thời kì tập sự từ 03 tháng tới dưới 12 tháng và nên được quy định trong hợp đồng khiến việc.
 • Thời kì tập sự từ 03 tháng tới 12 tháng và nên được quy định trong hợp đồng khiến việc.

Câu hỏi 58: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây ko thuộc quyền của viên chức về hoạt động buôn bán và khiến việc bên cạnh thời kì quy định ?

 • Được ký hợp đồng vụ, việc có cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật ko cấm nhưng nên hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được góp vốn nhưng ko tham dự quản lý, điều hành tổ chức trách nhiệm hữu hạn, tổ chức cổ phần, tổ chức hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
 • Được hưởng tiền khiến thêm giờ, tiền khiến đêm, công tác chi phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 59: (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì cơ quan nào sau đây quy định chi tiết chế độ tập sự?

 • Bộ Nội vụ.
 • Chính phủ.
 • UBND cấp tỉnh.

Câu hỏi 60: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vùng vị trí việc khiến, thẩm quyền, trình tự động, thủ tục quyết định số lượng vùng vị trí việc khiến trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

 • Quốc Hội
 • Chính phủ
 • Bộ Nội vụ