Đề thi học sinh nhiều năm kinh nghiệm thành phố lớp 12 môn Hóa (2011 – 2012)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12 5 học 2011-2012

Môn thi: Hoá học Ngày thi: 18 – 10 – 2011 Thời kì làm cho bài: 180 phút

Câu I (2,5 điểm)

1/ Đơn chất X trên dạng bột màu sắc đỏ, lúc đun nóng X có HNO3 đặc tạo ra chất khí T màu sắc nâu đỏ và dung dịch Z. Tuỳ theo lượng NaOH cho vào dung dịch Z người ta thu được muối Z1, Z2 hoặc Z3. Cho khí T tác dụng có dung dịch KOH thu được dung dịch chứa 2 muối. X là chất gì? Viết những phương trình hoá học.

2/ Khí CO2 tan trong nước tạo thành dung dịch axit cacbonic, lúc đấy tồn tại những cân bằng:

Lượng CO2 (hoà tan) thay đổi đổi như thế nào trong những trường hợp sau (có giải thích) a) Đun nóng dung dịch trên. b) Thêm dung dịch HCl vào dung dịch trên. c) Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch trên.

3/ Cho a mol photphin vào 1 bình kín có dung tích ko đổi. Nâng nhiệt độ lên 6410C, phản ứng hoá học xảy ra theo phương trình: . Lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng, khối lượng mol trung bình của hỗn tạp khí là 21,25 g/mol và áp suất bình phản ứng là P. Tính P biết phản ứng trên có hằng số cân bằng KC là 3,73.10-4.

Câu II (2,75 điểm)

1/ Hoà tan hoàn toàn m gam bột nhôm trong dung dịch chứa HCl và HNO3 thu được 3,36 lít hỗn tạp Y gồm 2 khí ko màu sắc, dung dịch còn lại chí chứa muối của cation Al3+. Đem toàn bộ lượng hỗn tạp khí Y trộn có 1 lít oxi thu được 3,688 lít hỗn tạp gồm 3 khí. Biết thể tích những khí đều đo trên điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng của hỗn tạp khí Y bé hơn 2 gam. Tìm m.

Xem Thêm  Lời bài hát Diệu kỳ Việt Nam

2/ Cho 38,6 gam hỗn tạp X gồm Fe(NO3)2 và FeCO3 vào 1 bình ko chứa khí. Nung bình điến lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,24 lít (đktc) hỗn tạp khí Y gồm bố chất khí và chất rắn Z. a) Viết những phương trình hoá học và tính khối lượng từng chất trong hỗn tạp X. b) Ví dụ cho toàn bộ lượng Z tác dụng có lượng dư khí CO nung nóng thu được chất rắn G, hoà tan G trong dung dịch HBr dư rồi cô cạn được chất rắn khan T, Cho T tác dụng có dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 (đktc) là siêu phẩm khử duy nhất. Viết những phương trình hoá học và tính V.

Câu III (3,25 điểm)

1/ Nguyên tử nguyên tố R có tổng số electron trên những phân lớp s là 7. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của R, Xác định tên nguyên tố R. b) Sở hữu R có phân lớp 3d đã bão hoà, hoà tan hoàn toàn m gam 1 oxit của R trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra 0,56 lít (đktc) khí SO2 là siêu phẩm khử duy nhất. Hấp thụ toàn bộ lượng khí SO2 trên vào 2 lít dung dịch KMnO4 thu được dung dịch T (coi thể tích ko thay đổi đổi). – Viết những phương trình hoá học và tìm m. – Biết lượng KMnO4 phản ứng vừa đủ, tính nồng độ mol/l của dung dịch KMnO4 đã dùng. – Tính pH của dung dịch T. Biết axit H2SO4 có Ka1 = ∞; Ka2 = 10-2.

2/ 2 nguyên tố phi kim X và Y có những oxit thường gặp là XOn, XOm, YOm và YO3 ( có n, m là những số nguyên dương và đều bé hơn 3). Hỗn tạp Q gồm a mol XOn và b mol XOm có khối lượng mot trung bình là 40 gam/mol. Hỗn tạp R gồm b mol XOn và a mol XOm có khối lượng mol trung bình là 32 gam/mol. Tỉ khối của YO3 trên YOm là 1,25. a) Xác định những chỉ số n, m và tỉ số a/b, biết a<b. b) Xác định những nguyên tố X, Y và những oxit của chúng.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: So sánh kết thúc truyện Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ Những bài văn hay lớp 12

Câu IV (4,75 điểm)

1/ Lúc clo hoá isopentan (đun nóng, có chiếu sáng) thu được hỗn tạp những dẫn xuất monoclo. a) Viết công thức cấu tạo những dẫn xuất monoclo. b) Viết cơ chế phản ứng tạo ra 2-clo-3-metylbutan.

2/ Viết công thức cấu tạo những chất trong sơ đồ chuyển hoá:

Biết X1, X2, X3,…là những hợp chất hữu cơ khác nhau có thể chứa những nguyên tố cacbon, hiđro, oxi, natri; phân tử của chúng ko chứa quá 3 nguyên tử cacbon. Câu V (3,0 điểm)

1/ Hỗn tạp A gồm 2 chất hữu cơ đơn chức đều chứa C, H, O. Cho 25,92 gam hỗn tạp A vào 360 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch B, để trung hoà lượng kiềm dư trong B cần 300 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch D. Chia D thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 đem chưng đựng thu được 4,923 lít ( đo trên 1270C và 1,2 atm) 1 ancol duy nhất. Cô cạn phần 2 thu được 13,35 gam hỗn tạp 2 muối khan. Xác định công thức cấu tạo những chất trong A và viết những phương trình hoá học.

2/ Chất X có thành phần phần trăm khối lượng là 63,16% C; 31,58% O còn lại là hiđro. a) Xác định công thức phân tử của X, biết phân tử khối của X bằng 152. b) Chất X ko tác dụng được có dung dịch NaHCO3. X tác dụng có dung dịch NaOH tạo ra chất Y (chất Y có cùng số nguyên tử cacbon có X). Lúc cho 2a mol X tác dụng có Na dư thu được a mol H2. X có thể tham phản ứng tráng bạc. Viết những công thức cấu tạo có thể có của X, biết trong phân tử X những nhóm chức được gắn vào những nguyên tử cacbon liên tục nhau.

Xem Thêm  Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm lớp 1 1 số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 1

Câu VI ( 3,75 điểm)

1/ Đốt cháy hoàn toàn 10,08 gam 1 cacbohiđrat X bằng O2. Hấp thụ hết siêu phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 16 gam kết tủa và dung dịch Y. Cho dung dịch Cha(OH)2 vừa đủ vào dung dịch Y lại thu được thêm 29,7 gam kết tủa. Viết những phương trình hoá học, xác định công thức phân tử của X, biết phân tử khối của X có giá trị: 252<MX<756.

2/ Hợp chất hữu cơ P có công thức phân tử C8H11N tan được trong axit. P tác dụng có HNO2 tạo ra hợp chất Q có công thức phân tử C8H10O. Đun nóng Q có dung dịch H2SO4 đặc tạo ra hợp chất E (C8H8). Lúc đun nóng hợp chất E có thuốc tím thu được muối của axit benzoic. Xác định công thức cấu tạo của P, Q , E và viết những phương trình hoá học.

3/ Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần dùng vừa đủ 15,4 lít ko khí (đktc) thu được hỗn tạp B gồm CO2, H2O và N2. Dẫn hỗn tạp B vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam chất kết tủa, sau thí nghiệm khối lượng bình nước vôi nâng cao 7,55 gam và thấy thoát ra 12,88 lít khí (đktc). a) Tìm m, biết trong ko khí có chứa 20% oxi về thể tích, còn lại là N2. b) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên A. Biết phân tử khối của A bé hơn 150 và A được điều chế quản lý từ 2 chất hữu cơ khác nhau.

Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Okay = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Cha = 137.

Obtain tài liệu để xem thêm chi tiết