Đề thi Violympic Lớnán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 5 2016 – 2017 Đề thi giải Lớnán tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 5 2016 – 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng. Mời quý thầy cô và những em học sinh cùng tải về Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2 để ôn tập và tham khảo. Chúc những em học sinh thi đạt kết quả cao tại cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh sắp tới!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 4 5 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 5 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 5 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2 5 2016 – 2017

Bài thi số 1: Chọn những giá trị theo thứ tự động nâng cao dần

Câu 1:

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Bài thi số 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Which quantity is lacking from the next sequence: 234; 236; 238; …; 242; 244

a) 242; b) 240; c) 241; d) 239

Câu 2: Which quantity is lacking from the next sequence: 327; 330; …; 336; 339

a) 332; b) 335; c) 331; d) 333

Câu 3: Which quantity is lacking from the next sequence: 289; 286; … 280; 277

a) 283; b) 281; c) 285; d) 284

Câu 4: Which quantity is lacking from the next sequence: 912; 908; …; 900; 896

a) 904; b) 907; c) 908; d) 902

Câu 5: Which of the next numbers is an odd quantity

Xem Thêm  KHTN Lớp 6 Bài 27: Nguyên sinh vật Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo trang 119

a) 210; b) 120; c) 110; d) 101

Câu 6: Put these numbers so as from least lớn best: 123; 231; 213; 132

a) 132; 123; 231; 213

b) 123; 132; 213; 231

c) 123; 132; 231; 213

d) 231; 213; 132; 123

Câu 7: Put these numbers so as from the best lớn least

a) 987; 789; 978; 798

b) 789; 798; 978; 987

c) 789; 987; 798; 978

d) 987; 978; 798; 789

Câu 8: Which of the next numbers is an excellent quantity?

a) 283; b) 177; c) 238; d) 771

Câu 9: Mary and Mark made a complete of 248 stars. Mary made 137 stars. What number of stars did Mark make?

Câu 10: Grade 3 within the A faculty has 272 college students through which 150 college students are boys. What number of college students are women in grade 3

Câu 11: Calculate: 100 + 230 + 320 = …

Câu 12: Which quantity make the next assertion true: 143 + 365 < 788 – …

a) 270; b) 280; c) 292; d) 290

Câu 13: Which quantity make the next assertion true: 773 + 127 = … + 350

a) 550; b) 451; c) 450; d) 551

Câu 14: Which quantity make the next assertion false: 457 + 324 > 278 + …

a) 503; b) 500; c) 502; d) 501

Câu 15: A carton I has 231kg potatoes and a carton II has 132kg potatoes. What number of kg potatoes do the 2 cartons I, II have in whole?

Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Bài 1: Chọn những giá trị theo thứ tự động nâng cao dần

Xem Thêm  Nội quy lớp học Mẫu nội quy phòng học đẹp

Câu 1: 10 < 16 < 14 < 9 < 7 < 5 < 1 < 8 < 2 < 13 < 18 < 20 < 6 < 3 < 12 < 15 < 11 < 17 < 19 < 4

Câu 2: 14 < 17 < 4 < 9 < 5 < 19 < 2 < 13 < 15 < 11 < 12 < 8 < 10 < 1 < 20 < 7 < 17 < 3 < 6 < 18

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: b Câu 2: d Câu 3: a Câu 4: a Câu 5: b

Câu 6: b Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: 111 Câu 10: 122

Câu 11: 650 Câu 12: a Câu 13: a Câu 14: a Câu 15: 363

Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

Câu 1: 1 = 19; 2 = 3; 4 = 10; 5 = 16; 6 = 11; 7 = 17; 8 = 20; 9 = 15; 12 = 14; 13 = 18

Câu 2: 1 = 13; 2 = 14; 3 = 16; 4 = 9; 5 = 17; 6 = 8; 7 = 19; 10 = 15; 11 = 20; 12 = 18