Giải Lớnán 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Giải SGK Lớnán 9 Tập 1 (trang 14, 15, 16)

Giải Toán lớp 9 trang 14, 15, 16 tập 1 giúp người trải nghiệm học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi và 11 bài tập trong SGK bài 3 Liên lạc giữa phép nhân và phép khai phương.

Giải Toán 9 Bài 3 tập 1 Liên lạc giữa phép nhân và phép khai phương được biên soạn sở hữu những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán. Giải Toán lớp 9 trang 14, 15, 16 là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải ưu thích hơn.

Trả lời câu hỏi trang 13, 14 Toán 9 tập 1

Câu hỏi 1

Tính và so sánh: và

Chỉ dẫn giải

Ta có:

Câu hỏi 2

Tính:

a. b.

Chỉ dẫn giải

a.

b.

Câu hỏi 3

Tính:

a.

b.

Chỉ dẫn giải

a.

b.

Câu hỏi 4

Rút gọn những biểu thức sau (sở hữu a và b ko âm):

a.

b.

Chỉ dẫn giải

a.

b. (Do a và b ko âm)

Giải bài tập Toán 9 trang 14, 15, 16 tập 1

Bài 17 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1)

Ứng dụng quy tắc khai phương 1 tích, hãy tính:

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

=|0,3|. |8|

=0,3.8

=2,4.

b) Ta có:

=|4|.|-7|

=4.7

=28.

c) Ta có:

=|11|.|6|

=11.6

=66.

d) Ta có:

=|2|.|9|

=2.9

=18.

Bài 18 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1)

Ứng dụng quy tắc nhân những căn bậc 2, hãy tính:

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 3: Đề cập lại câu chuyện Giọng quê hương (2 mẫu) Đề cập chuyện lớp 3 - Tuần 10

Ứng dụng quy tắc nhân những căn bậc 2, hãy tính:

a)

b)

c)

d)

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

b) Ta có:

=|5|.|3|.|4|=5.3.4 =60.

c) Ta có:

=|0,2|.|8|=0,2.8 =1,6.

d)

=|9|.|0,5|=9.0,5=4,5.

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn những biểu thức sau:

a) sở hữu a <0;

b) sở hữu a ≥ 3;

c) sở hữu a > 1;

d) sở hữu a > b.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

= 0,6.│a│

= 0,6. (-a)=-0,6a

(Vì a < 0 nên │a│= -a).

b)

Vì ≥ 0 nên

Vì nên 3 – a ≤ 0.

Ta có:

c)

Vì a > 1 hay 1<a nên 1 – a < 0.

Ta có:

= 36.(a-1)=36a-36.

d)

Vì , sở hữu mọi a nên

Vì a > b nên a -b > 0. Do ấy

Ta có:

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn những biểu thức sau:

a) sở hữu a ≥ 0;

b) sở hữu a > 0;

c) sở hữu a ≥ 0;

d)

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

(Vì nên

b) Ta có:

=26 (vì a>0)

c)

Do nên bài toán luôn được xác định.

Ta có:

=15a – 3a = (15-3)a =12a.

(vì nên ).

d) Ta có:

+) TH1: Giả dụ

Do ấy:

+) TH2: Giả dụ

Do ấy:

Vậy giả dụ a ge 0.

giả dụ a <0.

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Khai phương tích 12.30.40 được:

(A) 1200; (B) 120; (C) 12; (D) 240

Hãy chọn kết quả đúng.

Gợi ý đáp án

Ta có:

=3.4.10=120.

Vậy đáp án đúng là (B). 120

Giải bài tập toán 9 trang 15, 16 tập 1: Luyện tập

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Biến đổi những biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

Xem Thêm  Lời bài hát Lỗi tại anh

Gợi ý đáp án

Câu a: Ta có:

Câu b: Ta có:

=5.3=15.

Câu c: Ta có:

=3.15=45.

Câu d: Ta có:

Bài 23 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh.

a)

b) là 2 số nghịch đảo của nhau.

Gợi ý đáp án

Câu a: Ta có:

Câu b:

Ta tìm tích của 2 số

Ta có:

=2006-2005=1

Do ấy

Vậy 2 số trên là nghịch đảo của nhau.

Bài 24 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn và tìm giá trị (làm cho tròn tới chữ số thập phân thứ 3) của những căn thức sau:

a) tại

b) tại

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

(Vì 0″ width=”109″ top=”24″ data-latex=”(1+3x)^2 > 0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=(1percent2B3x)%5E2percent20percent3Epercent200″> sở hữu mọi x nên

Thay đổi vào biểu thức rút gọn trên, ta được:

Bấm máy tính, ta được:

b) Ta có:

Thay đổi a = -2 và b = vào biểu thức rút gọn trên, ta được:

Bấm máy tính, ta được:

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1)

Gợi ý đáp án

a) Điều kiện:

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy x=4.

Bí quyết khác:

b) Điều kiện:

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy

c) Điều kiện:

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy x=50.

Bí quyết khác:

d) Điều kiện: (vì sở hữu mọi x)

Vậy x=-2;x=4.

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1)

a) So sánh và

b) Sở hữu a > 0 và b > 0, chứng minh

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

Vì 34<64 nên

Vậy

b) Sở hữu a>0,b>0, ta có

Vì a > 0, b > 0 nên 0 Leftrightarrow 2sqrt{ab} >0″ width=”173″ top=”23″ data-latex=”sqrt{ab} > 0 Leftrightarrow 2sqrt{ab} >0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrtpercent7Babpercent7Dpercent20percent3Epercent200percent20percent5CLeftrightarrowpercent202percent5Csqrtpercent7Babpercent7Dpercent20percent3E0″>

Xem Thêm  Giáo án môn Vật lí 9 theo Công văn 5512 Kế hoạch bài dạy lớp 9 môn Vật lý

a+b” width=”209″ top=”24″ data-latex=”Leftrightarrow (a+b) +2sqrt{ab} > a+b” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CLeftrightarrowpercent20(apercent2Bb)%20percent2B2percent5Csqrtpercent7Babpercent7Dpercent20percent3Epercent20apercent2Bb”>

(sqrt{a+b})^2″ width=”222″ top=”27″ data-latex=”Leftrightarrow (sqrt{a}+sqrt{ b})^2 > (sqrt{a+b})^2″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CLeftrightarrowpercent20(%5Csqrtpercent7Bapercent7Dpercent2Bpercent5Csqrtpercent7Bpercent20bpercent7D)%5E2percent20percent3Epercent20(%5Csqrtpercent7Bapercent2Bbpercent7D)%5E2″>

sqrt{a+b}” width=”176″ top=”27″ data-latex=”Leftrightarrow sqrt{a}+sqrt{b}>sqrt{a+b}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CLeftrightarrowpercent20percent5Csqrtpercent7Bapercent7Dpercent2Bpercent5Csqrtpercent7Bbpercent7Dpercent3Epercent5Csqrtpercent7Bapercent2Bbpercent7D”> (đpcm)

Bài 27 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1)

So sánh

b) và -2

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

3 Leftrightarrow sqrt 4 > sqrt 3 Leftrightarrow 2 > sqrt 3 Leftrightarrow 2.2 > 2.sqrt 3 Leftrightarrow 4 > 2sqrt 3 finish{array}” width=”153″ top=”107″ data-latex=”start{array}{l} 4 > 3 Leftrightarrow sqrt 4 > sqrt 3 Leftrightarrow 2 > sqrt 3 Leftrightarrow 2.2 > 2.sqrt 3 Leftrightarrow 4 > 2sqrt 3 finish{array}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7Dpercent0A4percent20percent3Epercent203percent20percent5CLeftrightarrowpercent20percent5Csqrtpercent204percent20percent3Epercent20percent5Csqrtpercent203percent20percent5Cpercent5Cpercent0Apercent5CLeftrightarrowpercent202percent20percent3Epercent20percent5Csqrtpercent203percent20percent5Cpercent5Cpercent0Apercent5CLeftrightarrowpercent202.2percent20percent3Epercent202.%5Csqrtpercent203percent20percent5Cpercent5Cpercent0Apercent5CLeftrightarrowpercent204percent20percent3Epercent202percent5Csqrtpercent203percent0Apercent5Cendpercent7Barraypercent7D”>

Bí quyết khác:

Ta có:

Vì 16> 12 sqrt 12″ width=”117″ top=”23″ data-latex=”Leftrightarrow sqrt {16} > sqrt 12″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CLeftrightarrowpercent20percent5Csqrtpercent20percent7B16percent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Csqrtpercent2012″>

Hay 2sqrt 3.” width=”73″ top=”22″ data-latex=”4 > 2sqrt 3.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=4percent20percent3Epercent202percent5Csqrtpercent203.”>

b) Vì 5>4 sqrt 4″ width=”98″ top=”23″ data-latex=”Leftrightarrow sqrt 5 > sqrt 4″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CLeftrightarrowpercent20percent5Csqrtpercent205percent20percent3Epercent20percent5Csqrtpercent204″>

2″ width=”83″ top=”22″ data-latex=”Leftrightarrow sqrt 5 > 2″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5CLeftrightarrowpercent20percent5Csqrtpercent205percent20percent3Epercent202″>

(Nhân cả 2 vế bất phương trình trên sở hữu -1)

Vậy