Giải Lớnán 9: Ôn tập Chương I Giải SGK Lớnán 9 Tập 1 (trang 40, 41)

Giải Toán lớp 9 trang 40, 41 tập 1 giúp người tiêu dùng học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những bài tập trong SGK BàiÔn tập Chương I: Căn bậc 2, căn bậc 3.

Giải Toán 9 Ôn tập Chương I: Căn bậc 2, căn bậc 3 được biên soạn có những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán. Giải Toán lớp 9 trang 40, 41 tập 1 là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải ưu thích hơn.

Giải Toán 9: Ôn tập Chương I

  • Giải Toán 9: Ôn tập Chương I trang 40, 41
  • Lý thuyết Căn bậc 2. Căn bậc cha

Giải Toán 9: Ôn tập Chương I trang 40, 41

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Tìm giá trị những biểu thức sau bằng bí quyết biến đổi, rút gọn thích hợp

Gợi ý đáp án

a)

b)

c)

d)

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn những biểu thức sau:

Gợi ý đáp án

a.

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Phân tách thành nhân tử (có những số x, y, a, b ko âm và a ≥ b)

Gợi ý đáp án

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

a. Rút gọn rồi tính giá trị của những biểu thức sau:

Xem Thêm  Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Lớnán Kết nối tri thức - Tuần 17 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Gợi ý đáp án

a.

tại m = 1,5

Điều kiện

0} proper) hfill cr 1 – 3mleft( {có ,,m – 2 < 0} proper) hfill cr} proper.” width=”227″ top=”50″ data-latex=”= left{ matrix{ 1 + 3mleft( {có,, m – 2 > 0} proper) hfill cr 1 – 3mleft( {có ,,m – 2 < 0} proper) hfill cr} proper.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3Dpercent20percent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent20percent5Cmatrixpercent7Bpercent0A1percent20percent2Bpercent203mpercent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cpercent20mpercent20-%202percent20percent3Epercent200percent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent0A1percent20-%203mpercent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent20percent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cmpercent20-%202percent20percent3Cpercent200percent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent7Dpercent20percent5Cright.”>

2} proper) hfill cr 1 – 3mleft( {có ,,m < 2} proper) hfill cr} proper.” width=”195″ top=”50″ data-latex=”= left{ matrix{ 1 + 3mleft( {có,, m> 2} proper) hfill cr 1 – 3mleft( {có ,,m < 2} proper) hfill cr} proper.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3Dpercent20percent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent20percent5Cmatrixpercent7Bpercent0A1percent20percent2Bpercent203mpercent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cpercent20mpercent3Epercent202percent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent0A1percent20-%203mpercent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent20percent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cmpercent20percent3Cpercent202percent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent7Dpercent20percent5Cright.”>

m = 1,5 < 2.

Vậy giá trị biểu thức tại m = 1,5 là 1 – 3m = 1 – 3.1,5 = -3,5

{displaystyle 1 over displaystyle 5}} proper) hfill cr} proper. cr}” width=”275″ top=”283″ data-latex=”eqalign{ & sqrt {1 – 10{rm{a}} + 25{{rm{a}}^2}} – 4{rm{a}} cr & =sqrt {1 – 2.1.5{rm{a}} + (5{{rm{a}})^2}} – 4{rm{a}} cr & {rm{ = }}sqrt {{{left( {1 – 5{rm{a}}} proper)}^2}} – 4{rm{a}} cr & {rm{ = }}left| {1 – 5{rm{a}}} proper| – 4{rm{a}} cr & = left{ matrix{ 1 – 5{rm{a}} – 4{rm{a}}left( {có,, 1 – 5{rm{a}} ge 0} proper) hfill cr 5{rm{a}} – 1 – 4{rm{a}}left( {có,, 1 – 5{rm{a}} < 0} proper) hfill cr} proper. cr & = left{ matrix{ 1 – 9{rm{a}}left( {có,, a le {displaystyle 1 over displaystyle 5}} proper) hfill cr a – 1left( {có,, a > {displaystyle 1 over displaystyle 5}} proper) hfill cr} proper. cr}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Ceqalignpercent7Bpercent0Apercent26percent20percent5Csqrtpercent20percent7B1percent20-%2010percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent2Bpercent2025percent7Bpercent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20-%204percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent5Ccrpercent20percent26percent20percent3Dpercent5Csqrtpercent20percent7B1percent20-%202.1.5percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent2Bpercent20(5percent7Bpercent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7D)%5E2percent7Dpercent7Dpercent20-%204percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent5Ccrpercent0Apercent26percent20percent7Bpercent5Crmpercent7Bpercent20percent3Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bpercent7Bpercent5Cleft(%20percent7B1percent20-%205percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent7Dpercent20percent5Cright)%7Dpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20-%204percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent5Ccrpercent0Apercent26percent20percent7Bpercent5Crmpercent7Bpercent20percent3Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cleftpercent7Cpercent20percent7B1percent20-%205percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent7Dpercent20percent5Crightpercent7Cpercent20-%204percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent5Ccrpercent0Apercent26percent20percent3Dpercent20percent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent20percent5Cmatrixpercent7Bpercent0A1percent20-%205percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20-%204percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cpercent201percent20-%205percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent5Cgepercent200percent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent0A5percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20-%201percent20-%204percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cpercent201percent20-%205percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent20percent3Cpercent200percent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent7Dpercent20percent5Cright.%20percent5Ccrpercent0Apercent26percent20percent3Dpercent20percent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent20percent5Cmatrixpercent7Bpercent0A1percent20-%209percent7Bpercent5Crmpercent7Bapercent7Dpercent7Dpercent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cpercent20apercent20percent5Clepercent20percent7Bpercent5Cdisplaystylepercent201percent20percent5Coverpercent20percent5Cdisplaystylepercent205percent7Dpercent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent0Aapercent20-%201percent5Cleft(%20percent7BvpercentE1percentBBpercent9Bipercent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cpercent20apercent20percent3Epercent20percent7Bpercent5Cdisplaystylepercent201percent20percent5Coverpercent20percent5Cdisplaystylepercent205percent7Dpercent7Dpercent20percent5Cright)%20percent5Chfillpercent20percent5Ccrpercent7Dpercent20percent5Cright.%20percent5Ccrpercent7D”>

Vì {1 over 5} .” width=”105″ top=”41″ data-latex=”displaystyle a= sqrt 2 > {1 over 5} .” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdisplaystylepercent20apercent3Dpercent20percent5Csqrtpercent202percent20percent3Epercent20percent7B1percent20percent5Coverpercent205percent7Dpercent20.”>

Vậy giá trị của biểu thức tại

Giá trị của biểu thức tại

Chú ý: Những em có thể ko phá dấu giá trị tuyệt đối mà thay thế quản lý giá trị của biến vào.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ về sự cần thiết buộc phải biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống Viết đoạn văn 200 chữ hay nhất

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Tìm x, biết:

Gợi ý đáp án

Vậy x=-1;x=2.

Điều kiện:

Vậy

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh những đẳng thức sau

Gợi ý đáp án

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1)

Cho biểu thức

có a > b > 0

a) Rút gọn Q

b) Xác định giá trị của Q lúc a = 3b

Gợi ý đáp án

a.

b>0) = dfrac{{sqrt {a – b} }}{{sqrt {a + b} }} finish{array}” width=”392″ top=”505″ data-latex=”a) start{array}{l} dfrac{a}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – left( {1 + dfrac{a}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }}} proper):dfrac{b}{{a – sqrt {{a^2} – {b^2}} }} = dfrac{a}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – dfrac{{a + sqrt {{a^2} – {b^2}} }}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }}.dfrac{{a – sqrt {{a^2} – {b^2}} }}{b} = dfrac{a}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – dfrac{{{a^2} -left( sqrt{ {{a^2} – {b^2}}} proper)^2}}{{bsqrt {{a^2} – {b^2}} }} = dfrac{a}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – dfrac{{{a^2} – left( {{a^2} – {b^2}} proper)}}{{bsqrt {{a^2} – {b^2}} }} = dfrac{a}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – dfrac{b^2}{b.{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} = dfrac{a}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – dfrac{b}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} = dfrac{{a – b}}{{sqrt {{a^2} – {b^2}} }} = dfrac{{sqrt {a – b} .sqrt {a – b} }}{{sqrt {a – b} .sqrt {a + b} }}, (do,, a>b>0) = dfrac{{sqrt {a – b} }}{{sqrt {a + b} }} finish{array}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=a)%20percent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7Dpercent0Apercent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent20-%20percent5Cleft(%20percent7B1percent20percent2Bpercent20percent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent7Dpercent20percent5Cright)%3Apercent5Cdfracpercent7Bbpercent7Dpercent7Bpercent7Bapercent20-%20percent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cpercent5Cpercent0Apercent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent20-%20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bapercent20percent2Bpercent20percent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7D.%5Cdfracpercent7Bpercent7Bapercent20-%20percent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent7Bbpercent7Dpercent5Cpercent5Cpercent20percent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent20-%20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%5Cleft(%20percent5Csqrtpercent7Bpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent7Dpercent20percent5Cright)%5E2percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7Bbpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cpercent5Cpercent0Apercent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent20-%20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent5Cleft(%20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent5Cright)%7Dpercent7Dpercent7Bpercent7Bbpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cpercent5Cpercent20percent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent20-%20percent5Cdfracpercent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Bb.%7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cpercent5Cpercent0Apercent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent20-%20percent5Cdfracpercent7Bbpercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cpercent5Cpercent0Apercent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bapercent20-%20bpercent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bpercent7Bapercent5E2percent7Dpercent20-%20percent7Bbpercent5E2percent7Dpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cpercent5Cpercent0Apercent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bapercent20-%20bpercent7Dpercent20.%5Csqrtpercent20percent7Bapercent20-%20bpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bapercent20-%20bpercent7Dpercent20.%5Csqrtpercent20percent7Bapercent20percent2Bpercent20bpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent5Cpercent2Cpercent20(dopercent5Cpercent2Cpercent5Cpercent2Cpercent20apercent3Ebpercent3E0)%5Cpercent5Cpercent0Apercent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bapercent20-%20bpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent5Csqrtpercent20percent7Bapercent20percent2Bpercent20bpercent7Dpercent20percent7Dpercent7Dpercent0Apercent5Cendpercent7Barraypercent7D”>

Vậy

b) Thay thế a = 3b vào ta được:

Lý thuyết Căn bậc 2. Căn bậc cha

1. Định nghĩa: Căn bậc 2 của số a ko âm là số x sao cho x2 = a.

2. Ký hiệu:

  • a > 0: ⇒ : Căn bậc 2 của số a⇒ – : Căn bậc 2 âm của số a
  • a = 0:
Xem Thêm  Công nghệ 7 Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng Giải Công nghệ lớp 7 Bài 3 trang 14 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

3. Chú ý: Sở hữu a ≥ 0:

4. Căn bậc 2 số học:

  • Sở hữu a ≥ 0: số được gọi là CBHSH của a
  • Phép lúc phương là phép toán tìm CBHSH của số a ko âm.

5. So sánh những CBHSH: Sở hữu a ≥ 0, b ≥ 0: