Giáo án dạy thêm môn Lớnán lớp 9 5 2023 – 2024 Giáo án dạy thêm Lớnán 9

Giáo án dạy thêm Toán 9 5 2023 – 2024 là tài liệu tham khảo siêu hữu ích nhằm giúp thầy cô giáo chuẩn bị phải chăng hơn cho tiết dạy của mình.

Tài liệu dạy thêm Toán 9 được biên soạn chi tiết theo từng bài học bám sát nội dung trong sách giáo khoa new kèm theo cả những dạng bài tập trọng tâm và bài tập về nhà. Hello vọng tài liệu này sẽ góp phần tương trợ những thầy cô giáo giảng dạy phải chăng hơn môn Toán lớp 9. Sau đây là nội dung chi tiết giáo án dạy thêm Toán 9 5 2023 – 2024 mời khách hàng cùng tham khảo.

Giáo án dạy thêm Toán 9 5 2022 – 2023

CĂN BẶC HAI. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

1. Định nghĩa: Căn bậc 2 của số a ko âm là số x sao cho x2 = a.

2. Ký hiệu:

  • a > 0: ⇒ : Căn bậc 2 của số a⇒ – : Căn bậc 2 âm của số a
  • a = 0:

3. Chú ý: Có a ≥ 0:

4. Căn bậc 2 số học:

  • Có a ≥ 0: số được gọi là CBHSH của a
  • Phép lúc phương là phép toán tìm CBHSH của số a ko âm.

5. So sánh những CBHSH: Có a ≥ 0, b ≥ 0:

B./ Bài tập ứng dụng

* Phương pháp:

Dạng 1: Tìm căn bậc 2, căn bậc 2 số học

– Viết số đã cho dưới dạng bình phương của 1 số

– Tìm căn bậc 2 số học của số đã cho

– Xác định căn bậc 2 của số đã cho

Xem Thêm  Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Kế hoạch tổ chức 20/10 hay nhất

Bài 1: Tìm căn bậc 2 của những số sau : 121 ; 144 ; 324 ;

Gợi ý đáp án

+ Ta có CBHSH của 121 là : nên của 121 là 11 và -11

+ CBHSH của 144 là : nên của 121 là 12 và -12

+ CBHSH của 324 là : nên CBH của 324 là 18 và -18

+ CBHSH của là : nên là và

+ Ta có : 0)” width=”444″ top=”21″ data-type=”0″ data-latex=”3-2 sqrt{2}=2-2 sqrt{2}+1=(sqrt{2}-1)^2=sqrt{2}-1( vi sqrt{2}-1>0)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=3-2percent20percent5Csqrtpercent7B2percent7Dpercent3D2-2percent20percent5Csqrtpercent7B2percent7Dpercent2B1percent3D(%5Csqrtpercent7B2percent7D-1)%5E2percent3Dpercent5Csqrtpercent7B2percent7D-1(%20vipercent20percent5Csqrtpercent7B2percent7D-1percent3E0)”> nên CBH của là và

Dạng 2: So sánh những căn bậc 2 số học

* Phương pháp:

– Xác định bình phương của 2 số

– So sánh những bình phương của 2 số

-So sảnh giá trị những CBHSH của những bình phương của 2 số

Bài 2 : So sánh

a) 2 và

b) 7 và

c) và 10

d) 1 và

e) và

g) và

Gợi ý đáp án

a) Vì 14>3 nên sqrt{3} Rightarrow 2>sqrt{3}” width=”145″ top=”21″ data-type=”0″ data-latex=”sqrt{bốn}}>sqrt{3} Rightarrow 2>sqrt{3}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrtpercent7B4percent7Dpercent3Epercent5Csqrtpercent7B3percent7Dpercent20percent5CRightarrowpercent202percent3Epercent5Csqrtpercent7B3percent7D”>

b) Vì 49>47 nên sqrt{47} Rightarrow 7>sqrt{47}” width=”170″ top=”21″ data-type=”0″ data-latex=”sqrt{49}>sqrt{47} Rightarrow 7>sqrt{47}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrtpercent7B49percent7Dpercent3Epercent5Csqrtpercent7B47percent7Dpercent20percent5CRightarrowpercent207percent3Epercent5Csqrtpercent7B47percent7D”>

c) Vì 33>25 nên sqrt{25} Rightarrow sqrt{33}>5 Rightarrow 2 sqrt{33}>10″ width=”273″ top=”21″ data-type=”0″ data-latex=”sqrt{33}>sqrt{25} Rightarrow sqrt{33}>5 Rightarrow 2 sqrt{33}>10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrtpercent7B33percent7Dpercent3Epercent5Csqrtpercent7B25percent7Dpercent20percent5CRightarrowpercent20percent5Csqrtpercent7B33percent7Dpercent3E5percent20percent5CRightarrowpercent202percent20percent5Csqrtpercent7B33percent7Dpercent3E10″>

d) Vì 4>3 nên sqrt{3} Rightarrow 2>sqrt{3} Rightarrow 2-1>sqrt{3}-1 Rightarrow 1>sqrt{3}-1″ width=”388″ top=”21″ data-type=”0″ data-latex=”sqrt{bốn}}>sqrt{3} Rightarrow 2>sqrt{3} Rightarrow 2-1>sqrt{3}-1 Rightarrow 1>sqrt{3}-1″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrtpercent7B4percent7Dpercent3Epercent5Csqrtpercent7B3percent7Dpercent20percent5CRightarrowpercent202percent3Epercent5Csqrtpercent7B3percent7Dpercent20percent5CRightarrowpercent202-1percent3Epercent5Csqrtpercent7B3percent7D-1percent20percent5CRightarrowpercent201percent3Epercent5Csqrtpercent7B3percent7D-1″>

e) + Phương pháp 1: Ta có:

– Phương pháp 2: giả sử

Bất đẳng thức cuối cùng đưng do ấy bất đẳng thức trước tiên đúng

g) Ta có:

Dạng 3: Tìm điều kiện để căn thức xác định: xác định

Bài 3: Tìm điều kiện của x để những biểu thức sau xác định

Xem Thêm  Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Kết nối tri thức có cuộc sống KHBD môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Cả 5)

Gợi ý đáp án

b) Ta có:0, forall x Rightarrow sqrt{x^2+2}” width=”191″ top=”24″ data-type=”0″ data-latex=”x^2+2>0, forall x Rightarrow sqrt{x^2+2}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=xpercent5E2percent2B2percent3E0percent2Cpercent20percent5Cforallpercent20xpercent20percent5CRightarrowpercent20percent5Csqrtpercent7Bxpercent5E2percent2B2percent7D”> xác định sở hữu mọi x

c) 0end{array}proper. boăc left{start{array}{l}1+x leq 0 2 x-3<0end{array}proper.” width=”333″ top=”43″ data-type=”0″ data-latex=”frac{mỗi}+x}{2 x-3} geq 0 Leftrightarrowleft{start{array}{l}1+x geq 0 2 x-3>0end{array}proper. boăc left{start{array}{l}1+x leq 0 2 x-3<0end{array}proper.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfracpercent7B1percent2Bxpercent7Dpercent7B2percent20x-3percent7Dpercent20percent5Cgeqpercent200percent20percent5CLeftrightarrowpercent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7D1percent2Bxpercent20percent5Cgeqpercent200percent20percent5Cpercent5Cpercent202percent20x-3percent3E0percent5Cendpercent7Barraypercent7Dpercent5Cright.%20bopercentC4percent83cpercent20percent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7D1percent2Bxpercent20percent5Cleqpercent200percent20percent5Cpercent5Cpercent202percent20x-3percent3C0percent5Cendpercent7Barraypercent7Dpercent5Cright.”>

+ Có 0end{array} Leftrightarrowleft{start{array}{l}x geq-1 x>frac{3}{2}finish{array} Leftrightarrow x>frac{3}{2}proper.proper.” width=”263″ top=”47″ data-type=”0″ data-latex=”left{start{array}{l}1+x geq 0 2 x-3>0end{array} Leftrightarrowleft{start{array}{l}x geq-1 x>frac{3}{2}finish{array} Leftrightarrow x>frac{3}{2}proper.proper.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7D1percent2Bxpercent20percent5Cgeqpercent200percent20percent5Cpercent5Cpercent202percent20x-3percent3E0percent5Cendpercent7Barraypercent7Dpercent20percent5CLeftrightarrowpercent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7Dxpercent20percent5Cgeq-1percent20percent5Cpercent5Cpercent20xpercent3Epercent5Cfracpercent7B3percent7Dpercent7B2percent7Dpercent5Cendpercent7Barraypercent7Dpercent20percent5CLeftrightarrowpercent20xpercent3Epercent5Cfracpercent7B3percent7Dpercent7B2percent7Dpercent5Cright.%5Cright.”>

+ Có

d) 0end{array} Leftrightarrowleft{start{array}{l}x geq frac{5}{3} x>4end{array} Leftrightarrow x>4right.proper.proper.” width=”371″ top=”53″ data-type=”0″ data-latex=”left{start{array}{l}3 x-5 geq 0 frac{2}{x-4} geq 0end{array} Leftrightarrowleft{start{array}{l}3 x-5 geq 0 x-4>0end{array} Leftrightarrowleft{start{array}{l}x geq frac{5}{3} x>4end{array} Leftrightarrow x>4right.proper.proper.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7D3percent20x-5percent20percent5Cgeqpercent200percent20percent5Cpercent5Cpercent20percent5Cfracpercent7B2percent7Dpercent7Bx-4percent7Dpercent20percent5Cgeqpercent200percent5Cendpercent7Barraypercent7Dpercent20percent5CLeftrightarrowpercent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7D3percent20x-5percent20percent5Cgeqpercent200percent20percent5Cpercent5Cpercent20x-4percent3E0percent5Cendpercent7Barraypercent7Dpercent20percent5CLeftrightarrowpercent5Cleftpercent5Cpercent7Bpercent5Cbeginpercent7Barraypercent7Dpercent7Blpercent7Dxpercent20percent5Cgeqpercent20percent5Cfracpercent7B5percent7Dpercent7B3percent7Dpercent20percent5Cpercent5Cpercent20xpercent3E4percent5Cendpercent7Barraypercent7Dpercent20percent5CLeftrightarrowpercent20xpercent3E4percent5Cright.%5Cright.%5Cright.”>

Bài 4: Rút gọn những biểu thức sau:

Dạng 4 : Rút gọn biểu thức

a)

b)

……………

Tải file tài liệu để xem thêm Giáo án dạy thêm Toán 9 5 2023 – 2024