Hóa học 9 bài 25: Tính chất của phi kim Giải Hoá học lớp 9 trang 76

Dí dụ:

+ F, Cl, O là những phi kim mạnh

+ S, P, C, Si là những phi kim yếu

Giải bài tập Hóa 9 Bài 25 trang 76

Câu 1

Hãy chọn câu đúng:

a) Phi kim dẫn điện phải chăng.

b) Phi kim dẫn nhiệt phải chăng.

c) Phi kim chỉ tồn tại trên 2 trạng thái rắn, khí.

d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Gợi ý đáp án

Phương án đúng: d.

Câu 2

Viết những phương trình hóa học của S, C, Cu, Zn vơí khí O2. Cho biết những oxit tạo thành thuộc loại nào. Vết công thức những axit hoặc bazơ tương ứng có từng oxit đấy.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a) S + O2 → SO2 (lớn)

b) C + O2 → CO2

c) 2Cu + O2 → 2CuO

d) 2Zn + O2 → 2ZnO

Oxit tạo thành là oxit axit:

SO2 axit tương ứng là H2SO3.

CO2 axit tương ứng là H2CO3.

Oxit tạo thành là oxit bazơ :

CuO bazơ tương ứng là Cu(OH)2.

ZnO là oxit lưỡng tính; bazơ tương ứng là Zn(OH)2, axit tương ứng: H2ZnO2

Câu 3

Viết những phương trình hoá học và ghi toàn bộ điều kiện lúc cho hiđro phản ứng có:

a) clo; b) lưu huỳnh; c) brom.

Cho biết trạng thái của những chất tạo thành.

Gợi ý đáp án

a) H2(okay) + Cl2(okay) 2HCl(okay)

b) H2(okay) + S(r) H2S(okay) (khí H2S có mùi vị trứng thối)

c) H2(okay)+ Br2(l) 2HBr(okay)

Câu 4

Viết những phương trình hoá học giữa những cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, trường hợp có):

Xem Thêm  Cách đọc tên các chất hóa học lớp 8 Cách đọc tên hóa học

a) khí Ao và hiđro

b) lưu huỳnh và oxi

c) bột sắt và bột lưu huỳnh

d) cacbon và oxi

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Chỉ dẫn giải

a) F2 + H2 → 2HF (phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh)

b) S + O2 SO2

c) S + Fe FeS

d) C + O2 CO2

e) H2 + S H2S

Câu 5

Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:

Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối suntat tan → muối sunfat ko tan

a) Tìm công thức những chất thích hợp để thay đổi cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết những phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi trên.

Gợi ý đáp án

a) S SO2 H2SO4 Na2SO4 BaSO4

b) HS tự động viết phương trình.

S + O2 SO2

SO2 + O2 SO3

SO3 + H2O H2SO4

H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + H2O

Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO4

Câu 6

Nung hỗn tạp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường ko có ko khí. Sau phản ứng thu được hỗn tạp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ có A thu đuợc hỗn tạp khí B.

a) Hãy viết những phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham dự phản ứng.

Gợi ý đáp án

nFe = 5,6/56 = 0,1 mol; ns = 1,6/32 = 0,05 mol.

a) Phương trình hoá học:

Fe + S FeS.

Lúc ban đầu: 0,1 0,05 0 (mol)

Lúc phản ứng: 0,05 0,05 0,05

Sau phản ứng: 0,05 0 0,05

Chất rắn A gồm FeS và Fe dư + HCl?

Xem Thêm  Lớnán 3: Diện tích hình chữ nhật Giải Lớnán lớp 3 trang 72, 73 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Phản ứng: 0,05 0,1 0,05 0,05 (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Phản ứng: 0,05 0,1 0,05 0,05 (mol).

Số mol HCl tham giá phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol.

Thể tích dung dịch HCl 1M dùng là: Vdd = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít