Hóa học 9 bài 48: Luyện tập Rượu etylic, axit axetic và chất béo Giải Hoá học lớp 9 trang 148, 149

Hoá 9 Bài 48 giúp những em học sinh lớp 9 nắm vững tri thức về mối liên lạc giữa etilen, rượu etylic và axit axetic. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 5 trang 148, 149.

Việc giải Hóa 9 bài 48 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau trên trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời người mua cùng tham khảo tại đây.

Giải Hoá 9 bài 48 Luyện tập Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Câu 1

Cho những chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo.

Hỏi:

a) Phân tử chất nào có nhóm – OH? Nhóm -COOH?

b) Chất nào tác dụng được sở hữu Okay; Zn; NaOH; K2CO3?

Viết những phương trình phản ứng hóa học.

Gợi ý đáp án

a) Chất có nhóm -OH là rượu etylic, chất có nhóm -COOH là axit axetic.

b) Chất tác dụng được sở hữu Okay là rượu etylic và axit axetic:

2C2H5OH + 2Na → C2H5ONa + H2

2CH3 – CH2OH + 2Na → 2CH3 – CH2ONa + H2

Chất tác dụng được sở hữu Zn, K2CO3 là axit axetic:

2CH3 – CH2OH + Zn → 2CH3 – CH2ONa + H2O

2CH3 – CH2OH + K2CO3 → 2CH3 – CH2OK + CO2 + H2O

Chất tác dụng được sở hữu NaOH là axit axetic và chất béo:

CH3 – CH2OH + NaOH → CH3 – CH2ONa + H2O

Xem Thêm  Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh (Dàn ý + 14 mẫu) Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu nước Việt Nam

(RCOO)3C3H5 + NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

Câu 2

Tương tự động chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra lúc đun etyl axetat sở hữu dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

Gợi ý đáp án

Những phương trình hóa học:

CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH.

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

Câu 3

Hãy chọn những chất thích hợp điền vào dấu hỏi rồi viết những phương trình hóa học của những sơ đồ phản ứng sau:

a) C2H5OH + ? → ? + H2

b) C2H5OH + ?→ CO2 + ?

c) CH3COOH + ? → CH3COOK + ?

d) CH3COOH + ? CH3COOC2H5 + ?

e) CH3COOH + ? → ? + CO2 + ?

g) CH3COOH + ? → ? + H2

h) Chất béo + ? → ? + muối của những axit béo.

Gợi ý đáp án

a) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

b) C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O.

c) 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2.

d) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

e) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

g) 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

h) Chất béo + Natri hidroxit → Glixerol + muối của những axit béo.

Câu 4

Có bố lọ ko nhãn đựng bố chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt những chất lỏng trên.

Gợi ý đáp án

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự động:

Lần lượt nhúng quỳ tím vào 3 mẫu thử trên

Mẫu làm cho quỳ tím hóa đỏ là axit axetic.

2 mẫu còn lại ko có hiện tượng gì.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Chứng minh câu tục ngữ Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn Dàn ý & 6 bài văn mẫu lớp 7

– Cho 2 chất lỏng còn lại cho vào nước, chất nào tan hoàn toàn đấy là rượu etylic, còn lại là hỗn tạp dầu ăn tan trong rượu etylic.

Câu 5

Lúc xác định công thức những chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần bắt buộc làm cho thêm những thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học để minh họa.

Gợi ý đáp án

Ứng sở hữu công thức phân tử C2H6O2 có 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là:

CH3 – CH2 – OH (1) và CH3 – O – CH3 (2).

Vì vậy, để chứng minh (hay xác định) A là rượu etylic thì ta bắt buộc xác định công thức cấu tạo của nó:

Cho A tác dụng sở hữu Na, trường hợp có H2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm -OH, là rượu etylic.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2

Chất đi metyl ete CH3 – O – CH3 ko phản ứng sở hữu Na.

+ Ứng sở hữu công thức phân tử C2H4O2 có tới bố chất khác nhau:

CH3COOH (1); HCOOCH3 (2); OHC-CH2-OH (3)

Vì vậy để xác định B là axit axetic ta bắt buộc xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng sở hữu muối cacbonat, thí dụ Na2CO3, trường hợp có khí CO2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm -COOH, là axit axetic.

Xem Thêm  Lớnán lớp 5: Bảng đơn vị đo thời kì trang 129 Giải Lớnán lớp 5 trang 129, 130, 131

2CH3 – COOH + Na2CO3 → 2CH3 – COONa + CO2 + H2O.

Câu 6

Lúc lên males dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu 80 có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu suất quy trình lên males là 92% và rượu etylic có D = 0,8g/cm3

b) Trường hợp pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu.

Gợi ý đáp án

a) Trong 10 lít rượu 8o có

0,8 lít = 800ml rượu etylic

Vậy mC2H5OH= V. D = 800.0,8 = 640 gam

Phản ứng lên males rượu:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O46 60 (gam)

640 m? (gam)

Khối lượng axit thu được theo lí thuyết.

Vì hiệu suất của phản ứng chỉ đạt 92% nên khối lượng CH3COOH thực thế thu được là:

b) Khối lượng dung dịch giấm ăn CH3COOH 4% thu được là:

Câu 7

Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ sở hữu dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Gợi ý đáp án

a)

mCH3COOH = mdung dịch.C% = 100.12/100 = 12 gam => nCH3COOH = 12/60 = 0,2 mol

CH3 – COOH + NaHCO3 → CH3 – COONa + CO2 + H2O0,2 0,2 0,2 0,2

Khối lượng NaHCO3 cần dùng là; 0,2.84 = 16,8 gam.

b) mCH3COONa = 0,2.82 = 16,4 (gam).

Sau phản ứng

dd = mddCH3COOH + mddNaHCO3 − mCO2

= 100 + 200 – (0,2.44) = 291,2 (gam).

=> .