Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit Giải Hoá học lớp 9 trang 21

Giải Hóa học 9 Bài 5 giúp khách hàng học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi phần nội dung bài học và câu hỏi cuối bài Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit thuộc chương 1 Những loại hợp chất vô cơ.

Soạn Hóa 9 bài 5 Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit được biên soạn có những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa. Hello vọng đây sẽ là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh lớp 9 trong quy trình giải bài tập. Bên cạnh ra khách hàng xem thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên phần Hóa học 9.

Lý thuyết Hóa học 9 Bài 5

I. Tính chất hóa học của oxit

1. Oxit bazơ : Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào ?

a) Tác dụng có nước: 1 số oxit bazơ tác dụng có nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ:

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Bố(OH)2

Những oxit bazơ tác dụng có nước và do ấy cũng tan được trong nước là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

b) Tác dụng có axit: Oxit bazơ + axit → muối + nước

Thí dụ:

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

c) Tác dụng có oxit axit: 1 số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước tác dụng có oxit axit tạo thành muối.

Thí dụ:

CaO + CO2 → CaCO3

2. Oxit axit: oxit axit có những tính chất hóa học nào ?

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Phân tích khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác 2 Dàn ý & 12 mẫu phân tích khổ cuối Viếng lăng Bác

a) Tác dụng có nước: Nhiều oxit axit tác dụng có nước tạo thành dung dịch axit.

Thí dụ:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những oxit axit tác dụng được có nước và do ấy cũng tan trong nước.

b) Tác dụng có dung dịch bazơ: Oxit axit + dd bazơ → muối + nước.

Thí dụ:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Những oxit khác như SO2, P2O5,…. Cũng có phản ứng tương tự động.

c) Tác dụng có oxit bazơ: Oxit axit tác dụng có 1 số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

Thí dụ:

CO2 + BaO → BaCO3

3. Oxit lưỡng tính : 1 số oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa tác dụng có dung dịch bazơ, gọi là oxit lưỡng tính.

Thí dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

Thí dụ:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

4. Oxit trung tính (hay là oxit ko tạo muối): 1 số oxit ko tác dụng có axit, dung dịch, bazơ, nước, gọi là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

Giải bài tập Hóa 9 Bài 5 trang 21

Câu 1

Có những oxit sau: SO2, CuO, CaO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được có.

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án:

a) Oxit tác dụng có nước là:

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) Oxit tác dụng có HCl là:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Xem Thêm  Lớnán 6 Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố Lớnán lớp 6 trang 33, 34 - Tập 1 sách Chân trời sáng tạo

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

c) Những oxit tác dụng có natri hiđroxit là:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 2

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

c) Những oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

Gợi ý đáp án:

a) Cả 5 oxit đã cho có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp. Viết những phương trình hóa học

2H2 + O2 2H2O

2Cu + O2 2CuO

4Na + O2 2Na2O

4P + 5O2 2P2O5

C + O2 CO2

b) Những oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

Cu(OH)2 CuO + H2O

2Cu + O2 2CuO

CaCO3 CaO + CO2

2Ca + O2 2CaO

c) Những oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

2NaNO2 Na2O + N2 + ½ O2

4Na + O2 2Na2O

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

2H2 + O2 2H2O

Câu 3

Khí CO được dùng làm cho chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là những khí CO2 và SO2. Khiến thế nào có thể loại bỏ những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết những phương trình hóa học xảy ra.

Gợi ý đáp án:

Cho hỗn tạp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2. CO2 và SO2 tác dụng có dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo chất ko tan CaCO3 và CaSO3 còn lại khí CO ko tác dụng thoát ra.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về quyền trẻ em (Dàn ý + 6 mẫu) Bài văn nghị luận lớp 9 hay nhất

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

Câu 4

Cần nên điều chế 1 lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric:

a) Axit sunfuric tác dựng có đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng có kim loại đồng.

Giải thích cho câu trả lời.

Gợi ý đáp án:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử cần điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do ấy để tiết kiệm ta nên theo phản ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 dùng ít hơn trên phản ứng (2).

Câu 5

Hãy thực hành những chuyển đổi hóa học sau bằng phương pháp viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, ví dụ có).

Gợi ý đáp án

Những chuyển đổi hóa học sau bằng phương pháp viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, ví dụ có).

1) S + O2 SO2

2) 2 SO2 + O2 2 SO3

3) SO2 + Na2 O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu CuSO4 + SO2↑ + 2 H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 NaCl