Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng viên 5 2023 7 Mẫu kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm new nhất

ĐẢNG ỦY XÃ…….

CHI BỘ TRƯỜNG………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-

..ngày ……tháng…..5……

KẾ HOẠCH

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “1 số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: ……………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………..

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………….

– Căn cứ Kế hoạch số ……. ngày ……. tháng…… 5 20…… Kế hoạch tổ chức quán triệt thực hành Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI “1 số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kết luận số ……………. ngày….. tháng ..5 20………… của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm điểm tự động phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “1 số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

– Căn cứ Kết luận ….. -KL/KN ngày tháng 11 5 2012, Kết luận của Chi bộ ……………..Huyện …………….. về kết quả kiểm điểm tự động phê bình của đồng chí Đèo Văn Đạt theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “1 số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

– Thực hành Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ ……………..tháng 7 /20………… về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI.

Bản thân tôi nêu kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI như sau:

I. NHỮNG HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM:

Xem Thêm  Phiếu bài tập lớp 5 nghỉ dịch Covid-19 (Tuần từ 17/2 - 19/2) Phiếu ôn tập Lớnán, Tiếng Việt lớp 5 tại nhà

1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của 1 phòng ban ko bé cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

Đôi lúc chưa tham dự toàn bộ những đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.

2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng đề nghị của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, tiên tiến hoá:

Chưa tham dự được nhiều có chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ

3. Khuyết điểm về thực hành quy chế làm cho việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự động phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Chưa sâu sát đánh giá cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.

– Chưa mạnh dạn đề xuất tham vấn những giải pháp thực hành chức năng nhiệm vụ để phát huy phải chăng hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

II. KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC SỬA CHỬA:

1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của 1 phòng ban ko bé cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

Xem Thêm  Giáo án kĩ năng sống lớp 4 (Cả 5) Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 5 2022 - 2023

1.1 Khuyết điểm: Đôi lúc chưa tham dự toàn bộ những đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.

* Biện pháp khắc phục, thời kì khắc phục:

-Biện pháp khắc phục: Tham dự học tập chính trị Trong những đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước và cuộc họp chi bộ, cơ quan, những buổi sinh hoạt giao ban hàng tháng.

– Thời kì khắc phục: Tháng 8 /20…………

2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng đề nghị của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, tiên tiến hoá:

2.1. Khuyết điểm: Chưa tham dự được nhiều có chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ.

*Biện pháp khắc phục, thời kì khắc phục:

– Biện pháp khắc phục: Nâng cao cường học tập, luyện tập để ko ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý để chỉ đạo tổ chuyên môn thực hành phải chăng nhiệm vụ được giao; Năng nổ hết lòng hơn nữa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như phòng trào của những tổ chức đoàn thể;

– Thời kì khắc phục: Tháng 8 /20…………:

3. Khuyết điểm về thực hành quy chế làm cho việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự động phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao:

*Khuyết điểm:

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 3: Viết 1 bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường 8 mẫu viết bản tin

– Chưa sâu sát đánh giá cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.

– Chưa mạnh dạn đề xuất tham vấn những giải pháp thực hành chức năng nhiệm vụ để phát huy phải chăng hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

* Biện pháp khắc phục, thời kì khắc phục:

– Biện pháp khắc phục:

+ Hăng hái thực hành quy chế chuyên môn, cương quyết, mạnh dạn, linh hoạt và mềm dẻo hơn nữa trong việc chỉ đạo và thực hành công việc được giao;

+ Hăng hái tham vấn cho lãnh đạo những giải pháp, biện pháp tối ưu giúp cơ quan, tập thể hoàn thành phải chăng nhiệm vụ chuyên môn. Mạnh giạn đề xuất những giải pháp thực hành nhiệm vụ chính trị được giao.

– Thời kì khắc phục: Tháng …………. /20…………

Trên đây là kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4, khóa XI “1 số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bản thân tôi cam kết có Huyện ủy, Chi bộ ……………..huyện …………….. thực hành đúng những nội dung theo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận

– Ban tổ chức Huyện ủy,- Chi bộ ……..- Lưu.

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH