Kế hoạch dạy học môn Địa lí 9 5 2023 – 2024 Phân phối chương trình môn Địa 9

Kế hoạch dạy học môn Địa lý 9 là bản thiết kế và chỉ dẫn cụ thể cho việc thực hành nhiệm vụ giảng dạy 1 môn học hay 1 bài học, bao gồm những nội dung về số tiết, thời điểm giảng dạy.

Thông qua mẫu phân phối chương trình Địa lý 9 này giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời kì thực hành, thích hợp có nội dung dạy học cho 35 tuần của 5 học thích hợp có trường mình. Bên cạnh ra người tiêu dùng xem thêm: kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 9, kế hoạch dạy học môn Toán 9.

Cả 5: 53 tiết

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Phân phối chương trình Địa lý 9 kì 1

Tuần

Tiết

Nội dung bài dạy

Nội dung tích hợp Môi Trường

1

1

II/ Địa lí dân cư

Bài 1: Cùng đồng những dân tộc Việt Nam

2

Bài 2: Dân số và gia nâng cao dân số

MỤC II – Gia nâng cao DS khiến gia bức tốc độ khai thác& dùng tài nguyên,ô nhiễm môi trường – BỘ PHẬN

2

3

Bài 3: Phân bố dân cư và những loại hình quần cư

4

Bài 4: Lao động và việc khiến, chất lượng cuộc sống

MỤC III – Nhà cửa chật chội, ô nhiễm môi trường – BỘ PHẬN

3

5

Bài 5: Thực hành: Phân tách và so sánh tháp dân số 5 1989 và 1999

6

III/ Địa lí kinh tế

Bài 6: Sự phát triển thành nền kinh tế Việt Nam

Xem Thêm  Giáo án Mĩ thuật 3 sách Chân trời sáng tạo (Cả 5) Giáo án môn Mỹ thuật lớp 3 (Bản 1, 2)

Phần I: Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi new GV ko dạy.

MỤC II/2 – LIÊN HỆ

4

7

Bài 7: Những nhân tố tác động tới sự phát triển thành và phân bố nông nghiệp

MỤC I – BỘ PHẬN

8

Bài 8:Sự phát triển thành và phân bố nông nghiệp

MỤC I/2 – LIÊN HỆ

5

9

Bài 9: Sự phát triển thành và phân bố chế tạo lâm nghiệp và thuỷ sản

Câu hỏi 3: Phần câu hỏi và bài tập GV thay thế đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột.

MỤC I/1 – BỘ PHẬN

10

Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tách biểu đồ về sự thay thế đổi cơ cấu diện tích gieo trồng những loại cây, sự nâng cao trưởng đàn gia súc, gia cầm

6

11

Bài 11: Những nhân tố tác động tới sự phát triển thành và phân bố công nghiệp

MỤC I – BỘ PHẬN

12

Bài 12: Sự phát triển thành và phân bố công nghiệp

Phần II: Những ngành công nghiệp trọng tâm; phần 3: 1 số ngành công nghiệp nặng khác GV ko dạy

Câu hỏi 3: phần câu hỏi và bài tập GV ko đề nghị HS trả lời

MỤC II – LIÊN HỆ

7

13

Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển thành và phân bố của ngành dịch vụ

14

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

8

15

Bài 15: Thương mại và du lịch

16

Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay thế đổi cơ cấu kinh tế

9

17

Ôn tập

18

Xem Thêm  Bộ Luật Dân sự 2015 Luật số 91/2015/QH13

Đánh giá 1 tiết

10

19

IV/ Sự phân hoá lãnh thổ

Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

MỤC 2 – BỘ PHẬN

20

Bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (tiếp theo)

11

21

Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tách và đánh giá tác động của tài nguyên khoáng sản đối có sự phát triển thành công nghiệp tại Trung du và miền núi Bắc bộ

22

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

MỤC II,III – BỘ PHẬN

12

23

Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

24

Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tách biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

13

25

Bài 23: Vùng Bắc Trung bộ

26

Bài 24: Vùng Bắc Trung bộ (tiếp theo)

MỤC IV/1 – BỘ PHẬN

14

27

Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung bộ

MỤC II – BỘ PHẬN

28

Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung bộ (tiếp theo)

15

29

Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ

30

Bài 28: Vùng Tây Nguyên

MỤC II – BỘ PHẬN

16

31

Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

32

Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình chế tạo cây công nghiệp nhiều ngày 5 tại Trung du và miền núi Bắc bộ có Tây Nguyên

17

33

Ôn tập học kì I

34

Ôn tập học kì I

18

35

Ôn tập học kì I

36

Đánh giá học kì I

19

Dự phòng

Phân phối chương trình Địa lí 9 kì 2

Tuần

Xem Thêm  Bộ câu hỏi tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 224 câu hỏi về Đội 5 2023 (Có đáp án)

Tiết

Nội dung bài dạy

THMT

TKNL

KNS

20

37

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

21

38

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

22

39

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

x

23

40

Bài 34: Thực hành: Phân tách 1 số ngành công nghiệp trọng tâm tại Đông Nam bộ trên cơ sở bảng số liệu

24

41

Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Lengthy

x

25

42

Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Lengthy (tiếp theo)

Phần IV/1-Phòng ban

26

43

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tách biểu đồ về tình hình phát triển thành chế tạo của ngành thuỷ sản tại đồng bằng sông Cửu Lengthy

27

44

Ôn tập

28

45

Đánh giá 1 tiết

29

46

Bài 38: Phát triển thành tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo

Phần I- Toàn phần

II

x

30

47

Bài 39: Phát triển thành tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (tiếp theo)

Phần III-Toàn phần

x

31

48

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của những đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

32

49

V/ Địa lí địa phương

Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (chương I và chương II).

33

50

Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

(chương III và phần I của chương IV)

34

51

Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

(chương IV)

35

52

Ôn tập

36

53

Đánh giá học kì II

37

Dự phòng