Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) lớnàn quốc 5 học 2016 – 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp lớnàn quốc 2017

Kết quả kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 5 học 2016 – 2017

Bộ GD&ĐT vừa công bố Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 05 5 2017, công nhận thành tích thi Olympic Tiếng Anh trên Web cấp toàn quốc 5 học 2016 – 2017. Kèm theo Quyết định là danh sách kết quả cuộc thi IOE toàn quốc, bao gồm danh sách quý khách đạt giải và những giải thưởng của cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Web dành cho học sinh phổ thông (IOE) 5 học 2016 – 2017.

Kết quả cuộc thi IOE toàn quốc được Obtain.vn cập nhật toàn bộ kèm theo danh sách quý khách đạt giải.

Mời quý khách cùng Tải về để xem chi tiết.

Chúc mừng những em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi IOE cấp toàn quốc 5 học 2016 – 2017!

Nội dung Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT công nhận thành tích thi Olympic Tiếng Anh trên Web cấp toàn quốc 5 học 2016 – 2017, mời quý khách cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 1678/QĐ-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ-o0o-

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 5 2017

QUYẾT ĐỊNHPhê thông qua danh sách học sinh đạt giải vòng toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anhtrên Web dành cho học sinh phổ thông 5 học 2016 – 2017___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xem Thêm  Những thủ thuật lúc chat nhóm trên Fb Messenger

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Web dành cho học sinh phổ thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê thông qua danh sách và cấp giấy chứng nhận cho những học sinh đạt giải vòng thi toàn quốc cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Web dành cho học sinh phổ thông (IOE) 5 học 2016 – 2017, gồm: Lớp 5: 1433 giải, trong đấy: 97 giải Vàng; 191 giải Bạc; 377 giải Đồng; 765 giải Khuyến khích. Lớp 11:1420 giải, trong đấy: 95 giải Vàng; 189 giải Bạc; 392 giải Đồng; 744 giải Khuyến khích (danh sách đính kèm).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban tổ chức cuộc thi ký giấy chứng nhận và phối hợp sở hữu những sở giáo dục và tập huấn trao giấy chứng nhận cho những cá nhân đạt giải vòng toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Web dành cho học sinh phổ thông 5 học 2016 – 2017.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực nói từ ngày ký.

Những ông (bà) Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan và những học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem Thêm  Bài viết số 5 lớp 9 đề 1: Suy nghĩ của em về Bác Hồ okính yêu 2 Dàn ý & 18 mẫu bài viết số 5 lớp 9 đề 1

Nơi nhận:– Như điều 3;- Bộ trưởng (để b/c);- Những Thứ trưởng;- Lưu: VT, vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa