Lớnán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc Giải Lớnán lớp 6 trang 68 – Tập 1 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức trang 67, 68.

Sở hữu lời giải chi tiết, trình bày khoa học, được biên soạn dễ hiểu, giúp những em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đấy học phải chăng môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 15 Chương III: Số nguyên. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn nhé:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Hoạt động

Hoạt động 1

Tính và so sánh kết quả của:

a) 4 + (12 – 15) và 4 + 12 – 15;

b) 4 – (12 – 15) và 4 – 12 + 15.

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: 4 + (12 – 15) = 4 + (- 3) = 4 – 3 = 1

4 + 12 – 15 = 16 – 15 = 1

Vì 1 = 1 nên 4 + (12 – 15) = 4 + 12 – 15

Vậy 4 + (12 – 15) = 4 + 12 – 15.

b) Ta có: 4 – (12 – 15) = 4 – [- (15 – 12)] = 4 – (- 3) = 4 + 3 = 7

4 – 12 + 15 = – (12 – 4) + 15 = (- 8) + 15 = 15 – 8 = 7

Vì 7 = 7 nên 4 – (12 – 15) = 4 – 12 + 15.

Hoạt động 2

Hãy nhận xét về sự thay đổi đổi dấu của những số hạng trong dấu ngoặc trước và sau khoản thời gian bỏ dấu ngoặc.

Gợi ý đáp án:

Nhận xét:

+) Lúc bỏ dấu ngoặc có dấu ” + ” đằng trước, dấu của những số hạng trong dấu ngoặc trước và sau khoản thời gian bỏ dấu ngoặc được giữ nguyên.

Xem Thêm  Bài viết số 7 lớp 9 đề 3: Phân tích truyện ngắn Cái lá cuối cùng của O Hen-ri Dàn ý & 15 mẫu bài viết số 7 lớp 9 đề 3

+) Lúc bỏ dấu ngoặc có dấu ” – ” đằng trước, dấu của những số hạng trong dấu ngoặc trước và sau khoản thời gian bỏ dấu ngoặc thay đổi đổi: dấu ” + ” đổi thành ” – ” và dấu ” – ” đổi thành ” + “.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Luyện tập

Luyện tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

a) (-385 + 210) + (385 – 217);

b) (72 – 1 956) – (-1 956 + 28).

Gợi ý đáp án:

a) (-385 + 210) + (385 – 217)

= – 385 + 210 + 385 – 217 (bỏ ngoặc tròn)

= (- 385 + 385) – (217 – 210)

= 0 – 7

= – 7

b) (72 – 1 956) – (-1 956 + 28)

= 72 – 1 956 + 1 956 – 28 (bỏ ngoặc tròn)

= (1 956 – 1 956) + (72 – 28)

= 0 + 44

= 44

Luyện tập 2

Tính 1 phương pháp hợp lí:

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17;

b) (35 – 17) – (25 – 7 + 22).

Gợi ý đáp án:

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17

= (12 – 15) + (13 – 16) + (14 – 17)

= (-3) + (-3) + (-3)

= – (3 + 3 + 3)

= – 9

b) (35 – 17) – (25 – 7 + 22)

= 35 – 17 -25 + 7 – 22

= (35 – 25) – (17 – 7) – 22

= 10 – 10 – 22

= 0 – 22

= – 22.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Thử thách bé

Cho bảng 3 x 3 vuông như Hình 3. 17.

a) Biết rằng tổng những số trong từng hàng, từng cột, từng đường chéo đều bằng 0. Tính tổng những số trong bảng đấy.

Xem Thêm  Chỉ dẫn chơi Auto Chess Cell cho người new

b) Hãy thay đổi những chữ loại trong bảng bởi số thích hợp sao cho tổng những số trong từng hàng, từng cột, từng đường chéo đều bằng 0

Gợi ý đáp án:

a) Vì tổng những số trong từng hàng bằng 0 nên:

a + (-2) + (-1) = 0 hay a – 2 – 1 = 0 (1)

(-4) + b + c = 0 (2)

d + e + g = 0 (3)

Cùng vế sở hữu vế của (1), (2) và (3) ta được:

a + (- 2) + (- 1) + (-4) + b + c + d + e + g = 0 + 0 + 0 = 0

Vậy tổng toàn bộ những số trong bảng đấy bằng 0.

b) Vì a – 2 – 1 = 0 (theo (1)) nên a – 3 = 0 hay a = 3

Vì tổng những số trong hàng dọc bằng 0 nên a + (-4) + d = 0 (4)

Thay thế a = 3 vào (4) ta được:

3 + (-4) + d = 0

3 – 4 + d = 0

-1 + d = 0

d = 0 + 1

d = 1

Vì tổng những số trong đường chéo bằng 0 nên d + b + (-1) = 0 (5)

Thay thế d = 1 vào (5) ta được:

1 + b + (-1) = 0

b = 0

Vì tổng những số trong hàng ngang bằng 0 nên (-4) + b + c = 0(6)

Thay thế b = 0 vào (6) ta được:

(-4) + 0 + c = 0

c – 4 = 0

c = 0 + 4

c = 4

Vì tổng những số trong đường chéo bằng 0 nên a + b + g = 0 (7)

Thay thế a = 3, b = 0 vào (7) ta được:

3 + 0 + g = 0

g + 3 = 0

g = 0 – 3 = -3

Vì tổng những số trong hàng dọc bằng 0 nên -2 + b + e = 0 (8)

Thay thế b = 0 vào 8 ta được:

-2 + 0 + e = 0

e – 2 = 0

e = 0 + 2 = 2

Vậy a = 3; b = 0; c = 4; d = 1; e = 2; g = -3.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 68 tập 1

Bài 3.19

Bỏ dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

a) -321 + (-29) – 142 – (-72)

b) 214 – (-36) + (-305)

Gợi ý đáp án:

a) -321 + (-29) – 142 – (-72) = -321 – 29 – 142 + 72 = -420

b) 214 – (-36) + (-305) = 214 + 36 – 305 = -55

Xem Thêm  Soạn bài Cửa sông trang 74 Tiếng Việt Lớp 5 tập 2 - Tuần 25

Bài 3.20

Tính 1 phương pháp hợp lí:

a) 21 – 22 + 23 – 24

b) 125 – (115 – 99)

Gợi ý đáp án:

a) 21 – 22 + 23 – 24 = (21 – 22) + (23 – 24) = (-1) + (-1) = -2

b) 125 – (115 – 99) = 125 – 115 + 99 = (125 – 115) + 99 = 10 + 99 = 109

Bài 3.21

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16)

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57)

Gợi ý đáp án:

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16) = 56 – 27 – 11 – 28 + 16 = 6

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57) = 28 + 19 – 28 = 19

Bài 3.22

Tính 1 phương pháp hợp lí:

a) 232 – (581 + 132 – 331)

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

Gợi ý đáp án:

a) 232 – (581 + 132 – 331)

= 232 – 581 – 132 + 331

= (232 – 132) – (581 – 331)

= 100 – 250 = -150

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

= 12 – 57 + 57 – 12 = 0

Bài 3.23

Tính giá trị của những biểu thức sau:

a) (23 + x) – (56 – x) sở hữu x = 7

b) 25 – x – (29 + y – 8) sở hữu x = 13, y = 11

Gợi ý đáp án:

a) Sở hữu x = 7

(23 + x) – (56 – x) = (23 + 7) – (56 – 7) = 30 – 49 = -19

b) Sở hữu x = 13, y = 11

25 – x – (29 + y – 8) = 25 – 13 – (29 + 11 – 8) = 12 – 32 = -20