Lớnán 6 Bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương Giải Lớnán lớp 6 trang 33 – Tập 2 sách Cánh diều

Toán lớp 6 tập 2 trang 33: So sánh những phân số – Hỗn số dương sách Cánh diều giúp những em học sinh lớp 6 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nắm được phương pháp so sách những phân số, hỗ số. Đồng thời biết phương pháp trả lời những câu hỏi trong nội dung bài học trang 33.

Giải Toán lớp 6 trang 33 tập 2 Cánh diều giải chi tiết toàn bộ những bài tập phần câu hỏi, luyện tập và bài tập cuối bài thuộc chương 5 Phân số và số thập phân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời người sử dụng cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán 6 Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương

  • Trả lời câu hỏi phần Hoạt động Toán 6 Bài 2
  • Giải bài tập Toán 6 trang 33 tập 2
  • Lý thuyết So sánh những phân số. Hỗn số dương

Trả lời câu hỏi phần Hoạt động Toán 6 Bài 2

Hoạt động 1

So sánh:

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

-3 là số nguyên âm => – 3 < 0

2 là số nguyên dương => 2 > 0

Do đấy 2 > – 3

b) Ta có: Số đối của – 8 là 8

Số đối của – 5 là 5

Mà 5 < 8

=> – 5 > – 8

Hoạt động 2

So sánh: và frac{{ - 5}}{9}

Gợi ý đáp án

Để so sánh: và frac{{ - 5}}{9} ta khiến như sau:

Giải bài tập Toán 6 trang 33 tập 2

Câu 1

So sánh:

a) và

c) và

Trả lời:

a) Có: và 0″ width=”50″ peak=”41″ data-type=”0″ data-latex=”frac{một}}{3}>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfracpercent7B1percent7Dpercent7B3percent7Dpercent3E0″>nên

b)

Có hay

c)

Có -50>-63 nên frac{-63}{90}” width=”104″ peak=”41″ data-type=”0″ data-latex=”frac{-50}{90}>frac{-63}{90}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfracpercent7B-50percent7Dpercent7B90percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B-63percent7Dpercent7B90percent7D”> hay frac{7}{-10}” width=”95″ peak=”42″ data-type=”0″ data-latex=”frac{5}{-9}>frac{7}{-10}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfracpercent7B5percent7Dpercent7B-9percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B7percent7Dpercent7B-10percent7D”>

Xem Thêm  Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền liên kết Giải bài tập Sinh 9 trang 43

Câu 2

Viết những phân số sau theo thứ tự động nâng cao dần:

Trả lời:

a) Ta có:

Có: 14>10 nên frac{2}{7}>0″ width=”91″ peak=”41″ data-type=”0″ data-latex=”frac{2}{5}>frac{2}{7}>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfracpercent7B2percent7Dpercent7B5percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B2percent7Dpercent7B7percent7Dpercent3E0″>. Mà nên ta viết những phân số theo thứ tự động nâng cao dần:

b) Ta có:

Có: -28>-33 nên frac{-7}{3}>frac{-11}{4}” width=”129″ peak=”41″ data-type=”0″ data-latex=”0>frac{-7}{3}>frac{-11}{4}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=0percent3Epercent5Cfracpercent7B-7percent7Dpercent7B3percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B-11percent7Dpercent7B4percent7D”>. Mà 0″ width=”59″ peak=”41″ data-type=”0″ data-latex=”frac{12}{5}>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfracpercent7B12percent7Dpercent7B5percent7Dpercent3E0″> nên ta viết những phân số theo thứ tự động nâng cao dần:

Câu 3

Bạn Hà biểu lộ thời kì trong ngày của mình như hình vẽ bên.

a) Hỏi bạn Hà dành thời kì cho hoạt động nào nhiều nhất? Ít nhất?

b) Hãy sắp xếp những số trên hình vẽ theo thứ tự động giảm dần.

Trả lời:

a) Bạn Hà dành thời kì cho việc ngủ nhiều nhất, ăn ít nhất

b) Sắp xếp những số theo thứ tự động giảm dần:

Câu 4

a) Viết những số đo thời kì dưới dạng hỗn số sở hữu đơn vị là giờ:

2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút

b) Viết những số đo điện tích sau dưới dạng hỗ số sở hữu đơn vị là hect-ta (biết 1h ha = 100 a):

1 ha 7 a; 3 ha 50 a

Trả lời:

a) 2 giờ 15 phút: giò̀

10 giờ 20 phút: giờ

b) 1 ha 7 a: ha

3 ha 50 a: ha

Câu 5

Chọn số thích hợp cho [?]:

frac{[?]}{-12}>frac{[?]}{-12}>frac{7}{-12}” width=”249″ peak=”44″ data-type=”0″ data-latex=”c) frac{bốn}}{-12}>frac{[?]}{-12}>frac{[?]}{-12}>frac{7}{-12}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=c)%20percent5Cfracpercent7B4percent7Dpercent7B-12percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7Bpercent5Bpercent3Fpercent5Dpercent7Dpercent7B-12percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7Bpercent5Bpercent3Fpercent5Dpercent7Dpercent7B-12percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B7percent7Dpercent7B-12percent7D”>

frac{-1}{[?]}>frac{-1}{[?]}>frac{một}}{7}” width=”199″ peak=”46″ data-type=”0″ data-latex=”d) frac{-1}{-4}>frac{-1}{[?]}>frac{-1}{[?]}>frac{một}}{7}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=d)%20percent5Cfracpercent7B-1percent7Dpercent7B-4percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B-1percent7Dpercent7Bpercent5Bpercent3Fpercent5Dpercent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B-1percent7Dpercent7Bpercent5Bpercent3Fpercent5Dpercent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B1percent7Dpercent7B7percent7D”>

Gợi ý đáp án

Ta điền như sau:

frac{5}{-12}>frac{6}{-12}>frac{7}{-12}” width=”249″ peak=”42″ data-type=”0″ data-latex=”c) frac{bốn}}{-12}>frac{5}{-12}>frac{6}{-12}>frac{7}{-12}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=c)%20percent5Cfracpercent7B4percent7Dpercent7B-12percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B5percent7Dpercent7B-12percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B6percent7Dpercent7B-12percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B7percent7Dpercent7B-12percent7D”>

Xem Thêm  Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh Cleft Sentence Construction

frac{-1}{-5}>frac{-1}{-6}>frac{một}}{7}” width=”199″ peak=”42″ data-type=”0″ data-latex=”d) frac{-1}{-4}>frac{-1}{-5}>frac{-1}{-6}>frac{một}}{7}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=d)%20percent5Cfracpercent7B-1percent7Dpercent7B-4percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B-1percent7Dpercent7B-5percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B-1percent7Dpercent7B-6percent7Dpercent3Epercent5Cfracpercent7B1percent7Dpercent7B7percent7D”>

Lý thuyết So sánh những phân số. Hỗn số dương

1. Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Để quy đồng nhiều phân số, ta thường khiến như sau:

Bước 1: Viết những phân số đã cho dưới dạng phân số có mẫu dương. Tìm BCNN của những mẫu dương đấy để khiến mẫu số chung

Bước 2: Tìm thừa số phụ của từng mẫu, bằng phương pháp chia mẫu chung cho từng mẫu

Bước 3: Nhân tử và mẫu của từng phân số trên Bước 1 sở hữu thừa số phụ tương ứng

Thí dụ:

Để quy đồng mẫu 2 phân số và , ta khiến như sau:

– Đưa về phân số có mẫu dương: và

– Tìm mẫu chung: BC(6,8) = 24

– Tìm thừa số phụ: 24:6 = 4;24:8 = 3

– Ta có:

2. Rút gọn phân số

a) Khái niệm phân số tối giản:

Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và – 1

b) Phương pháp rút gọn phân số

Bước 1: Tìm ƯCLN của tử và mẫu lúc đã bỏ dấu “-” (giả dụ có)

Bước 2: Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN vừa tìm được, ta có phân số tối giản.

Thí dụ:

Để rút gọn phân số ta khiến như sau:

– Tìm ƯCLN của mẫu: ƯCLN(15; 24)=3.

– Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN:

Ta được là phân số tối giản.

3. So sánh 2 phân số cùng mẫu

Trong 2 phân số có cùng 1 mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Xem Thêm  Scratch: Tọa độ nhân vật, sân khấu và cách vẽ bằng bút

Thí dụ: So sánh

Ta có: – 4 > – 7 và 5 > 0 nên dfrac{{ – 7}}{5}.” width=”91″ peak=”41″ data-type=”0″ data-latex=”dfrac{{ – 4}}{5} > dfrac{{ – 7}}{5}.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%204percent7Dpercent7Dpercent7B5percent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%207percent7Dpercent7Dpercent7B5percent7D.”>

Chú ý: Có 2 phân số có cùng 1 mẫu nguyên âm, ta đưa chúng về 2 phân số có cùng mẫu nguyên dương rồi so sánh.

Thí dụ:

So sánh

Đưa 2 phân số trên về có cùng 1 mẫu nguyên âm:

Ta có: 4 > – 2 và 5 > 0 nên dfrac{{ – 2}}{5}.” width=”76″ peak=”41″ data-type=”0″ data-latex=”dfrac{bốn}}{5} > dfrac{{ – 2}}{5}.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cdfracpercent7B4percent7Dpercent7B5percent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%202percent7Dpercent7Dpercent7B5percent7D.”>

4. Thí dụ so sánh những phân số, hỗ số

So sánh những phân số sau:

a) và b) và

Gợi ý đáp án

a) Bước 1: Tìm mẫu số chung của những phân số (tức BCNN những mẫu số)

Ta có:

Bước 2: Tìm những thừa số phụ

Ta có:

Bước 3: Quy đồng mẫu số những phân số

Bước 4: So sánh những tử số

Ta có: 21 < 22

Bước 5: Kết luận

b) Bước 1: Tìm mẫu số chung của những phân số (tức BCNN những mẫu số)

Ta có: 24 Chia hết cho 8 => BCNN(8; 24) = 24

Bước 2: Tìm những thừa số phụ

Ta có: 24 = 8 . 3

Bước 3: Quy đồng mẫu số những phân số

Bước 4: So sánh những tử số

Ta có: -3 > -5

dfrac{{ – 5}}{{24}} hfill Rightarrow dfrac{{ – 1}}{8} > dfrac{{ – 5}}{{24}} hfill finish{matrix}” width=”115″ peak=”86″ data-type=”0″ data-latex=”start{matrix} Rightarrow dfrac{{ – 3}}{{24}} > dfrac{{ – 5}}{{24}} hfill Rightarrow dfrac{{ – 1}}{8} > dfrac{{ – 5}}{{24}} hfill finish{matrix}” data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cbeginpercent7Bmatrixpercent7Dpercent0Apercent20percent20percent20percent5CRightarrowpercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%203percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B24percent7Dpercent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%205percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B24percent7Dpercent7Dpercent20percent5Chfillpercent20percent5Cpercent5Cpercent0Apercent20percent20percent20percent5CRightarrowpercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%201percent7Dpercent7Dpercent7B8percent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Cdfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%205percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B24percent7Dpercent7Dpercent20percent5Chfillpercent20percent5Cpercent5Cpercent20percent0Apercent5Cendpercent7Bmatrixpercent7D”>

Bước 5: Kết luận