Lớnán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa 2 điểm. Tia Giải Lớnán lớp 6 trang 50 sách Kết nối tri thức có cuộc sống – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa 2 điểm, tia giúp những em học sinh lớp 6 xem gợi ý trả lời những câu hỏi phần Bài toán mở đầu, Hoạt động, Câu hỏi, Luyện tập, Vận dụng, Thử thách bé, cùng 4 bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống tập 2 trang 48, 49, 50.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài 33 được trình bày siêu khoa học, chi tiết, giúp những em nhận biết khái niệm tia, 2 tia đối nhau, điểm nằm giữa 2 điểm. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 33 Chương VIII – Những hình hình học cơ bản – Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức có cuộc sống cho học sinh của mình. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí tổn:

Giải Toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa 2 điểm. Tia

 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Bài toán mở đầu
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Hoạt động
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống – Câu hỏi
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Luyện tập
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Vận dụng
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Thử thách bé
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 50 tập 2

Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Bài toán mở đầu

Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra lúc Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên 1 đường thẳng, nhưng theo thứ tự động khác nhau.

Thứ tự động của chúng trên đường thẳng lúc ấy như thế nào?

Gợi ý đáp án:

Hiện tượng Nhật thực theo thứ tự động là: Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.

Nhật thực cũng là hiện tượng thiên văn, xảy ra lúc Mặt Trăng đi vào giữa Trái Đấy và Mặt Trời đi vào giữa Trái Đất và làm cho che mất 1 phần ánh sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vai trò của lời khen Dàn ý & 5 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

Hiện tượng Nguyệt thực theo thứ tự động là: Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.

Nguyệt thực là hiện tượng thiên văn xảy ra lúc Mặt Trăng đi vào bóng của Trái Đất, đối diện có Mặt Trời. Điều này xảy ra lúc Mặt Trời, Trái Đấy và Mặt Trăng thẳng hàng (hoặc sắp như thẳng hàng) và Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Hoạt động

Gợi ý đáp án:

Hình ảnh trên cho thấy ngọn nến, quả lắc và chiếc bóng của quả lắc thẳng hàng. Và quả lắc trên giữa ngọn nến và chiếc bóng của nó.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống – Câu hỏi

Câu hỏi 1

Em hãy xem Hình 8.15 và cho biết:

Gợi ý đáp án:

a) Trong cha điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy điểm D nằm giữa 2 điểm B và điểm C.

b) Trong cha điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy 2 điểm D và C nằm cùng phía đối có điểm B (cùng phía bên nên)

c) Trong cha điểm A, E, D thẳng hàng ta thấy 2 điểm D và A nằm khác phía đối có điểm E (nằm về 2 phía của điểm E)

Câu hỏi 2

Xem Hình 8.19.

Gợi ý đáp án:

a. Những tia trong hình vẽ là: Ax; Ay (hay AB); Bx (hay BA); By.

b. Tia đối của Ax là Ay (hay AB)

 • Tia đối của Ay là Ax
 • Tia đối của By là Bx (hay BA)
 • Tia đối của Bx là By

Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Luyện tập

Luyện tập 1

Gợi ý đáp án:

Vì điểm C nằm giữa 2 điểm A và B; điểm C và điểm D nằm khác phía đối có điểm B nên ta có hình vẽ sau:

Xem Thêm  Lịch sử 10 Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam Soạn Sử 10 trang 88 sách Cánh diều

Lúc ấy điểm A và điểm B nằm cùng phía có điểm D (cùng phía bên trái)

Luyện tập 2

Gợi ý đáp án:

a) Những tia có trong hình là 6 tia: AB, BA, AC, CA, BC, CB.

b) Gọi Ax là tia đối của tia AB, lấy điểm M nằm trên tia đối của tia AB nghĩa là điểm M nằm trên tia Ax.

Lúc ấy ta thấy điểm M thuộc tia Bx hay là điểm M thuộc tia BA.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Vận dụng

Vận dụng

Gợi ý đáp án:

Điểm nằm giữa 2 điểm A, C đồng thời nằm giữa 2 điểm B, D là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD.

Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo.

Ta có O là điểm vừa nằm giữa 2 điểm A và C, vừa nằm giữa 2 điểm B và D.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Thử thách bé

Cho 2 điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và hầu hết những điểm nằm khác phía có điểm B đối có điểm A có nên là 1 tia ko? Tia ấy có nên là tia đối của tia AB ko?

Gợi ý đáp án:

Gọi M là điểm nằm khác phía đối có điểm B. Lúc ấy hình gồm điểm A và điểm M là 1 tia. Ta có tia AM là tia đối của tia AB.

Vậy hình gồm điểm A và hầu hết những điểm M nằm khác phía có điểm B đối có điểm A là 1 tia. Tia ấy là tia đối của tia AB.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 50 tập 2

Bài 8.6

Cho 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong những câu sau đây, câu nào đúng?

1. Điểm B nằm giữa 2 điểm A và điểm D

2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối có điểm D

3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối có điểm D

Xem Thêm  Hóa 11 Bài 9: Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ Giải bài tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo trang 52, 53, 54, 55, 56

4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối có điểm D.

Gợi ý đáp án:

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

Bài 8.7

Xem hình 8.22 và cho biết:

a. Có hầu hết bao nhiêu tia? Nêu tên những tia ấy.

b. Điểm B nằm trên những tia nào? Tia đối của chúng là tia nào?

c. Tia AC và tia CA có nên là 2 tia đối nhau ko?

Gợi ý đáp án:

a. Có hầu hết 12 tia ấy là: Ax, AB, AC, Ay, Bx, BA, BC, By, Cx, CA, CB, Cy.

b. Điểm B nằm trên tia: Bx, BA, Cx, CA, CB, AB, AC, Ay, BC, By.

Những tia đối của:

 • Bx là BC, By
 • BA là BC, By
 • Cx là Cy
 • CA là Cy
 • CB là Cy
 • AB là Ax
 • AC là Ax
 • Ay là Ax
 • BC là BA, Bx
 • By là BA, Bx

c. Tia AC và tia CA ko nên là tia đối của nhau vì chúng ko có chung điểm gốc.

Bài 8.8

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng A,B,C phân biệt. Trong những câu sau đây, câu bào đúng?

1. Điểm A nằm trên tia BC

2. Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3. Tia CB và tia BC là 2 tia đối nhau

4. Tia CA và tia Cx là 2 tia đối nhau.

Gợi ý đáp án:

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

Bài 8.9

Cho cha điểm A,B,C ko thẳng hàng.

a. Em hãy viết tên những tia chứa 2 trong cha điểm A,B,C.

b. Trong những tia ấy ,tìm 2 tia khác gốc có đúng 1 điểm chung.

Gợi ý đáp án:

a. Những tia ấy là: AB, AC, BA, BC, CA, CB

b. 2 tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là: AB và CB; BA và CA; AC và BC.