Lớnán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Giải Lớnán lớp 7 trang 10 – Tập 1 sách Cánh diều

Giải Toán lớp 7 trang 10, 11 tập 1 Cánh diều giúp người trải nghiệm học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời 10 câu hỏi trong SGK bài 1 Tập hợp Q những số hữu tỉ.

Toán 7 Cánh diều tập 1 trang 10, 11 được biên soạn sở hữu những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 7 tập 1. Giải Toán 7 Tập hợp Q những số hữu tỉ là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải ưu thích hơn.

Giải Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q những số hữu tỉ

  • I. Giải Toán 7 trang 10, 11 Cánh diều – Tập 1
  • II. Lý thuyết Tập hợp Q những số hữu tỉ

I. Giải Toán 7 trang 10, 11 Cánh diều – Tập 1

Bài 1

Những số 13, -29; -2,1; 2,28; có là số hữu tỉ ko? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Những số có là số hữu tỉ vì:

Chú ý: 1 số nguyên cũng là 1 số hữu tỉ.

Bài 2

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Gợi ý đáp án

Bài 3

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Trường hợp thì

b) Trường hợp thì

c) Trường hợp thì

d) Trường hợp thì

e) Trường hợp thì

g) Trường hợp thì

Gợi ý đáp án

a) Mọi số tự động nhiên m bất kỳ đều biểu diễn được dưới dạng phân số

=> Trường hợp m là số tự động nhiên thì m cũng là số hữu tỉ.

=> Phát biểu a đúng.

b) Mọi số nguyên m bất kỳ đều biểu diễn được dưới dạng phân số

=> Trường hợp m là số nguyên thì m cũng là số hữu tỉ.

=> Phát biểu b đúng

c) Trường hợp m là số hữu tỉ thì m có thể là số tự động nhiên.

Dí dụ: -3 vừa là số hữu tỉ vừa là số tự động nhiên.

Trường hợp m là số hữu tỉ thì m có thể ko cần là số tự động nhiên.

Dí dụ: là số hữu tỉ nhưng ko cần là số tự động nhiên.

=> Trường hợp m là số hữu tỉ thì m chưa vững chắc là số tự động nhiên.

Xem Thêm  Bài tập Lớnán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập lớnán lớp 1

=> Phát biểu c sai.

d) Trường hợp m là số hữu tỉ thì m có thể là số nguyên.

Dí dụ: −2 vừa là số hữu tỉ vừa là số nguyên.

Trường hợp m là số hữu tỉ thì m có thể ko cần là số nguyên.

Dí dụ: là số hữu tỉ nhưng ko cần là số nguyên.

=> Trường hợp m là số hữu tỉ thì m chưa vững chắc là số nguyên.

=> Phát biểu d sai

e) Mọi số tự động nhiên m bất kỳ đều biểu diễn được dưới dạng phân số

=> Trường hợp m là số tự động nhiên thì m cũng là số hữu tỉ.

=> Phát biểu e sai.

g) Mọi số nguyên m bất kỳ đều biểu diễn được dưới dạng phân số

=> Trường hợp m là số nguyên thì m cũng là số hữu tỉ.

=> Phát biểu g sai.

Bài 4

Xem trục số sau và cho biết điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào:

Gợi ý đáp án

– Đoạn thẳng đơn vị chia thành 7 đoạn thẳng bằng nhau, đơn vị new bằng đơn vị cũ.

Xem phần hình vẽ phía bên cần điểm O:

+ Điểm C nằm phương pháp O 1 đoạn bằng 2 đơn vị new.

=> Điểm C biểu diễn số hữu tỉ:

+ Điểm D nằm phương pháp O 1 đoạn bằng 6 đơn vị new

=> Điểm D biểu diễn số hữu tỉ:

Xem phần hình vẽ phía bên trái điểm O (những số hữu tỉ là những số âm)

+ Điểm B nằm phương pháp O 1 đoạn bằng 3 đơn vị new.

=> Điểm B biểu diễn số hữu tỉ:

+ Điểm A nằm phương pháp O 1 đoạn bằng 9 đơn vị new

=> Điểm A biểu diễn số hữu tỉ:

Bài 5

Tìm số đối của từng số sau:

Gợi ý đáp án

– Số đối của số hữu tỉ là số

– Số đối của số hữu tỉ là số

– Số đối của số hữu tỉ là số

– Số đối của số hữu tỉ là số

– Số đối của số hữu tỉ 3,9 là số -3,9

– Số đối của số hữu tỉ -12,5 là số 12,5

Bài 6

Biểu diễn số đối của từng số đã cho trên trục số sau:

Gợi ý đáp án

– Số đối của số hữu tỉ là số

– Số đối của số hữu tỉ là số

– Số đối của số hữu tỉ là số

Biểu diễn những số trên trục số như sau:

Xem Thêm  Viết đoạn văn giới thiệu bài thơ chữ Hán hoặc chữ Nôm của Nguyễn Trãi Những bài văn hay lớp 10

Bài 7

So sánh:

a) 2,4 và

b) -0,12 và

c) và -0,3

Gợi ý đáp án

a) 2,4 và

Ta có:

Do 12 < 13 =>

=>

Vậy

b) -0,12 và

Ta có:

Do 3 < 10 => -3 > -10

=> – frac{{10}}{{25}}” width=”104″ top=”41″ data-type=”0″ data-latex=”- frac{3}{{25}} > – frac{{10}}{{25}}” data-i=”10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=-%20percent5Cfracpercent7B3percent7Dpercent7Bpercent7B25percent7Dpercent7Dpercent20percent3Epercent20percent20-%20percent5Cfracpercent7Bpercent7B10percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B25percent7Dpercent7D”>

=> – frac{2}{5}” width=”106″ top=”41″ data-type=”0″ data-latex=”- 0,12 > – frac{2}{5}” data-i=”11″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=-%200percent2C12percent20percent3Epercent20percent20-%20percent5Cfracpercent7B2percent7Dpercent7B5percent7D”>

Vậy – frac{2}{5}” width=”106″ top=”41″ data-type=”0″ data-latex=”- 0,12 > – frac{2}{5}” data-i=”12″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=-%200percent2C12percent20percent3Epercent20percent20-%20percent5Cfracpercent7B2percent7Dpercent7B5percent7D”>

c) và -0,3

Ta có:

Do 21 > 20 => -21 < -20

=>

=>

Vậy

Bài 8

a) Sắp xếp những số sau theo thứ tự động nâng cao dần .

b) Sắp xếp những số sau theo thứ tự động giảm dần .

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

Mà -35 < -30 < 30 < 28

Suy ra

Suy ra

Vậy sắp xếp những số sau theo thứ tự động nâng cao dần

b) Ta có:

Mà -9 > -12 > -10 > -54

Suy ra frac{{ – 10}}{{12}} > frac{{ – 12}}{{12}} > frac{{ – 54}}{{12}}” width=”224″ top=”40″ data-type=”0″ data-latex=”frac{{ – 9}}{{12}} > frac{{ – 10}}{{12}} > frac{{ – 12}}{{12}} > frac{{ – 54}}{{12}}” data-i=”9″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%209percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B12percent7Dpercent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Cfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%2010percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B12percent7Dpercent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Cfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%2012percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B12percent7Dpercent7Dpercent20percent3Epercent20percent5Cfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%2054percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B12percent7Dpercent7D”>

Suy ra: – frac{5}{6} > – 1 > – 4,5″ width=”221″ top=”41″ data-type=”0″ data-latex=”- 0,75 > – frac{5}{6} > – 1 > – 4,5″ data-i=”10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=-%200percent2C75percent20percent3Epercent20percent20-%20percent5Cfracpercent7B5percent7Dpercent7B6percent7Dpercent20percent3Epercent20percent20-%201percent20percent3Epercent20percent20-%204percent2C5″>

Vậy sắp xếp những số sau theo thứ tự động giảm dần là:

Bài 9

Bạn Linh đang cân khối lượng của mình (Hình 4) trên ấy những vạch ghi 46 và 48 lấn lượt ứng sở hữu những số đo 46kg và 48kg, Lúc nhìn vùng mà cái kim chỉ vào, bạn minh đọc số đo là 47,15kg, bạn Dương đọc số đo là 47,3kg, bạn Quân đọc số đo là 47,65kg. Bạn nào đã đọc đúng số đo? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Xem hình vẽ ta thấy:

Khoảng phương pháp từ 46 tới 48 được chia thành 20 phần bằng nhau.

Từng vạch ứng sở hữu 2 : 20 = 0,1(g)

Vạch đậm chính giữa 46 và 48 là 47kg

Trên hình vẽ kim cân chỉ vào vạch số 3 tính từ vạch đậm chính giữa

Số cân nặng kim cân chỉ vào là

47 + 0,1 . 3 = 47,3 (kg)

Vậy bạn Dương là người đọc đúng số cân nặng của Linh.

Bài 10

Cô Hạnh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. 1 doanh nghiệp tư vấn xây dựng đã phân phối cho cô Hạnh lựa chọn 1 trong 6 số đo chiều cao của tầng hầm như sau: 2,3 m; 2,35 m; 2,4 m; 2,55 m; 2,5 m; 2,75 m. Cô Hạnh dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn m để đảm bảo ánh sáng, thoáng đãng, cân đối về kiến trúc và thuận tiện trong dùng. Em hãy giúp cô Hạnh chọn đúng số đo chiều cao của tầng hầm.

Xem Thêm  Giáo án môn Sinh học 9 5 2023 - 2024 Kế hoạch bài dạy lớp 9 môn Sinh (Cả 5)

Gợi ý đáp án

Ta có:

Ta có: 230 < 235 < 240 < 250 < 255 < 260 < 275

Suy ra

=>

Mà cô Hạnh dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn m

II. Lý thuyết Tập hợp Q những số hữu tỉ

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng sở hữu và tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là

Dí dụ: Những số ;… là những số hữu tỉ

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Để biểu diễn số hữu tỉ a/b (a,b ∈ Z; b > 0) trên trục số ta làm cho như sau:

• Chia đoạn đơn vị [0;1] trên trục số thành b phần bằng nhau, từng phần là 1/b được gọi là đơn vị new .

• Trường hợp a > 0 thì phân số a/b được biểu diễn bằng 1 điểm nằm bên cần điểm O và phương pháp điểm O 1 đoạn bằng a lần đơn vị new .

• Trường hợp a < 0 thì phân số a/b được biểu diễn bằng 1 điểm nằm bên trái điểm O và phương pháp điểm O 1 đoạn bằng |a| lần đơn vị new .

Từng số hữu tỉ được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số và ko phụ thuộc vào phương pháp chọn phân số xác định nó.

Dí dụ: Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm M trên trục số sau:

3. So sánh số hữu tỉ

Để so sánh 2 số hữu tỉ x,y ta làm cho như sau:

– Viết x,y dưới dạng phân số cùng mẫu dương.

0)” width=”189″ top=”41″ data-type=”0″ data-latex=”x = dfrac{a}{m} ; y = dfrac{b}{m} ( m>0)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=xpercent20percent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bapercent7Dpercent7Bmpercent7Dpercent20percent3Bpercent20ypercent20percent3Dpercent20percent5Cdfracpercent7Bbpercent7Dpercent7Bmpercent7Dpercent20(%20mpercent3E0)”>

– So sánh những tử là số nguyên a và b

Trường hợp a> b thì x > y

Trường hợp a = b thì x=y

Trường hợp a < b thì x < y.

Dí dụ: So sánh 2 số

Ta có