Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 tới vòng 35 Bộ đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 3

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 tới vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại tri thức chuẩn bị cho những vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao. Mời những em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 tới vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 tới vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Part 1: Cool Pair Matching_Match an image or a Vietnamese phrase with its English equivalence.

Part 2:

1. Alice ……. A cat.

A. you B. he C. she D. has

2. My ….. is Jenny.

A. your B. identify C. sport D. identify’s

3. Bob:- Hi there. My identify is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Good lớn meet you B. So long

C. Goodbye D. Good night time

4. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

5. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You …….. Lengthy

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ……..

A. Good lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. …… lớn …… you, Nam.

A. Good – meet B. Superb – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ……., please.

A. down B. up C. in D. on

10. ……… your identify?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Part 3: Fill the clean

Fill in every clean with ONE phrase or ONE letter lớn make a whole sentence or a significant

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Dàn ý & 14 bài phân tích Rừng xà nu

1. EI _ HT

2. My identify _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL – B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very a lot

7. Hello, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hi there, Mary. How _ _ _ you?

10. Hello. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Part 1: Discover the honey- Reply the query.

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Part 2: The instructor is coming

Put the phrases or letter in the fitting order lớn make a whole sentence or a whole phrases

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Part 3: Sensible monkey

Please assist the monkey hold the indicators below the fitting bins from 1 lớn 10

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Vòng 3:

Part 1: Cool Pair Matching

Match an image or a Vietnamese phrase with its English equivalence.

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Part 2: Fill the clean

Fill in every clean with ONE phrase or ONE letter lớn make a whole sentence or a significant

1. Wh _ t is that this?

2. Lis _ en lớn me, please.

3. Let’s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ once more 6.Bye. See you late _.

7. Is that this a penc _ l?

8. That is _ doll.

9. _ ice lớn meet you.

10. No, it’s n _ t.

Part 3: Protected Driving

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Vòng 4:

Part 1: Defeath the Objective Keeper

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Part 2: Discover the honey

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Part 3: Sensible monkey

Please assist the monkey hold the indicators below the fitting bins from 1 lớn 10

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3