Mẫu báo cáo tiến độ học tập Báo cáo về tiến độ học tập của công dân Việt Nam tại nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ-o0o-

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

(từ ngày … tháng … 5 ………… tới ngày … tháng … 5…………)

Kính gửi: …………………………………………….

1. Họ và tên: Nam/nữ:……………………………………………

2. Ngày sinh:……………………………………………………….

3. Dân tộc:………………….. Tôn giáo:……………………….

4. 5 trúng tuyển (đối sở hữu lưu học sinh học bổng):………. 5 đi học:….

5. Liên hệ nơi trên tại Việt Nam:………………………………….

6. Cơ quan công tác (ví dụ có):………………………………..

……………………………………………………………………………

7. Diện học bổng (Hiệp định/NSNN/Khác, ghi cụ thể):………….

8. Ngành học trên nước bên cạnh (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

9. Tên và liên hệ trường học trên nước bên cạnh (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

10. Ngày tới trường nhập học:………………………..

11. Ngày khởi đầu khóa học (theo thông tin của trường):……….

12. Thời kì tập huấn (theo thông tin của trường):…………….

13. Đang học học kỳ mấy, thời kì còn lại:………………………….

14. Liên hệ nơi trên nước bên cạnh:………………..

15. E-mail trên nước bên cạnh:……………………………………….

16. Điện thoại liên lạc trên nước bên cạnh:…………………………

17. Kết quả học tập :.

(Viết theo xếp loại, ví dụ có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, điểm C… hoặc theo phương pháp cho điểm của trường tới học; Đối sở hữu nghiên cứu sinh, thực tập sinh ghi xếp loại kết quả):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

18. Họ tên người chỉ dẫn (supervisor) hoặc người tư vấn (adviser):….

Liên hệ e-mail của người chỉ dẫn/tư vấn:………………

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không okayính (Sơ đồ tư duy) Dàn ý & 26 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

19. Kiến nghị, đề xuất (ví dụ có):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

20. Đề nghị cấp học chi phí, sinh hoạt chi phí (đối sở hữu lưu học sinh học bổng):…………….

Đề nghị chuyển học chi phí (theo giấy báo của trường) lưu học sinh cập nhật thông tin account của trường theo chi tiết sau:

– Tên nhà băng

– Liên hệ nhà băng

– Mã số nhà băng (như Swift, Code, hoặc ABA/Routing)

– Thông tin nhà băng trung gian (ví dụ có)

– Tên người hưởng (tên chủ account của cơ sở giáo dục)

– Liên hệ người hưởng

– Số account

– Số Iban (ví dụ có)

Đã nhận sinh hoạt chi phí tới hết tháng …… 5 ……

Học kỳ cuối cùng xin được chuyển sinh hoạt chi phí tới tháng…….. 5 ……., Tổng số …… tháng.

Cập nhật số account cá nhân đã đăng ký: ………………

– Tên nhà băng

– Liên hệ nhà băng

– Mã số nhà băng (như Swift, Code hoặc ABA/ Routing)

– Thông tin nhà băng trung gian (ví dụ có)

– Tên người hưởng (tên chủ account cá nhân)

– Liên hệ người hưởng

– Số account

– Số Iban (ví dụ có)

Xác nhận của cơ sở giáo dục

……., ngày … tháng … 5 ……

Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)