Mẫu hợp đồng sắm bán điện Ban hành okayèm theo Thông tư số 16/2017/TT-BCT

Obtain.vn xin giới thiệu tới người sử dụng Mẫu hợp đồng sắm bán điện được chúng tôi tổng hợp và đăng tải sau đây. Mẫu hợp đồng sắm bán điện được ban hành kèm theo Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định vươn lên là dự án và hợp đồng sắm bán điện mẫu ứng dụng cho những dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 12/09/2017. Mời người sử dụng cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng sắm bán điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ-o0o-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 5 2004; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 5 2005;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 5 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích vươn lên là những dự án điện mặt trời tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về vươn lên là dự án và Hợp đồng sắm bán điện mẫu ứng dụng cho những dự án điện mặt trời;

Căn cứ nhu cầu sắm, bán điện của 2 bên,

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. 5 ……., tại …………….

Chúng tôi gồm:

Bên bán điện: _________________________________________________

Liên hệ: __________________________________________________

Điện thoại: ____________________Fax: _______________________

Mã số thuế: _______________________________________________

Account: ___________________ Nhà băng ___________________

Đại diện: _________________________________________________

Chức vụ: ___________________________(Được sự ủy quyền của ____

________________________________________ theo văn bản ủy quyền

số _______________________, ngày _____ tháng _____ 5 _______)

(sau đây gọi là “Bên bán điện”); và

Bên sắm điện: _____________________________________________

Liên hệ: __________________________________________________

Điện thoại: ____________________Fax: _______________________

Mã số thuế: _______________________________________________

Account: ___________________ Nhà băng ___________________

Đại diện: _________________________________________________

Chức vụ: ___________________________ (Được sự ủy quyền của ____

________________________________________ theo văn bản ủy quyền

số _______________________, ngày _____ tháng _____ 5 _______)

(sau đây gọi là “Bên sắm điện”).

Cùng nhau thỏa thuận ký Hợp đồng sắm bán điện để sắm, bán điện được chế tạo từ Nhà máy Điện mặt trời [Tên dự án], có tổng công suất lắp đặt đặt là [Công suất dự án] do Bên bán điện đầu tư xây dựng và vận hành tại [Địa điểm xây dựng dự án] có những điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1. Định nghĩa

Trong Hợp đồng này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bên hoặc những bên là Bên bán điện, Bên sắm điện hoặc cả 2 bên hoặc đơn vị tiếp nhận những quyền và nghĩa vụ của 1 bên hoặc những bên trong Hợp đồng này.

2. Điểm đấu nối là vùng vị trí mà đường dây của Bên bán điện đấu nối vào hệ thống điện của Bên sắm điện được thỏa thuận tại Phụ lục A của Hợp đồng.

3. Điểm giao nhận điện là điểm đặt thiết bị đo đếm sản lượng điện bán ra của Bên bán điện .

4. Điện năng sắm bán là điện năng tính bằng kWh của nhà máy điện phát ra đã trừ đi lượng điện năng cần thiết cho tự động dùng và tổn thất của nhà máy điện, được Bên bán điện đồng ý bán và giao cho Bên sắm điện hàng 5, theo quy định trong Phụ lục B của Hợp đồng.

5. Hợp đồng bao gồm văn bản này và những Phụ lục kèm theo.

6. Lãi suất thanh toán bình quân liên nhà băng là lãi suất thanh toán bình quân liên nhà băng kỳ hạn 01 (1) tháng được Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính sổ.

7. 5 hợp đồng là 5 được tính theo 5 dương lịch 12 (mười 2) tháng tính từ ngày trước tiên của tháng 01 (1) và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12 (mười 2) 5 đấy, trừ trường hợp đối có 5 hợp đồng trước tiên được tính khởi đầu từ ngày vận hành thương mại và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12 (mười 2) của 5 đấy. 5 hợp đồng cuối cùng kết thúc vào ngày cuối cùng của thời hạn Hợp đồng.

8. Ngày tới hạn tính sổ là thời hạn 15 (mười lăm) ngày nói từ ngày Bên sắm điện nhận được hóa đơn tính sổ tiền điện của Bên bán điện.

9. Ngày vận hành thương mại là ngày 1 phần hoặc toàn bộ nhà máy điện mặt trời nối lưới sẵn sàng bán điện cho Bên sắm điện và thỏa mãn những điều kiện sau: (i) Nhà máy điện hoàn thành những thử nghiệm ban đầu đối có 1 phần của nhà máy điện mặt trời nối lưới và những trang thiết bị đấu nối; (ii) Nhà máy điện mặt trời nối lưới đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện và (iii) 2 bên chốt chỉ số công tơ để khởi đầu tính sổ.

10. Nhà máy điện bao gồm mọi những thiết bị phát điện, thiết bị bảo vệ, thiết bị đấu nối và những thiết bị phụ trợ có liên quan; đất dùng cho công trình điện lực và công trình phụ trợ để chế tạo điện năng theo Hợp đồng này của Bên bán điện .

11. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện là những quy định, tiêu chuẩn, thông lệ được ứng dụng trong ngành điện do những tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam ban hành hoặc những quy định, tiêu chuẩn của những tổ chức quốc tế, những nước trong vùng ban hành thích hợp có quy định pháp luật, khuyến nghị của nhà chế tạo thiết bị, có tính tới điều kiện vật tư, nguồn lực, nhiên liệu, kỹ thuật chấp nhận được đối có ngành điện Việt Nam tại thời điểm nhất định.

12. Quy định vận hành hệ thống điện quốc gia là những văn bản quy phạm pháp luật, Quy trình quy định những tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện, điều kiện và thủ tục đấu nối vào lưới điện, điều độ vận hành hệ thống điện, đo đếm điện năng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện.

13. Trường hợp khẩn cấp là vấn đề có thể gây gián đoạn dịch vụ phân phối điện cho khách hàng của Bên sắm điện, bao gồm những trường hợp có thể gây ra hỏng hóc lớn trong hệ thống điện quốc gia, có thể đe dọa tới tính mạng, tài sản hoặc khiến tác động tới khả năng kỹ thuật của nhà máy điện.

Điều 2. Giao nhận, sắm bán điện và vận hành

1. Giao nhận điện

a) Đề cập từ ngày vận hành thương mại, Bên bán điện đồng ý giao và bán điện năng cho Bên sắm điện, Bên sắm điện đồng ý sắm điện năng của Bên bán điện theo quy định của Hợp đồng này.

b) Bên sắm điện có trách nhiệm sắm toàn bộ sản lượng điện phát lên lưới theo giá sắm điện quy định tại Khoản 2 Điều này.

c) Bên bán điện được hưởng những lợi ích liên quan tới môi trường theo quy định pháp luật và những điều ước quốc tế.

2. Giá sắm bán điện

a) Bên sắm điện có trách nhiệm sắm toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới có giá sắm điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia nâng cao) theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 11.

b) Giá sắm điện quy định tại Phần a) chỉ ứng dụng cho phần nhà máy điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 30 tháng 6 5 2019 và được ứng dụng 20 5 nói từ ngày vận hành thương mại.

c) Những dự án điện mặt trời được ứng dụng giá bán điện theo quy định tại Phần a) ko được ứng dụng cơ chế tương trợ giá cho sản lượng điện của dự án theo những quy định hiện hành khác.

3. Sắm bán điện

Bên bán điện đồng ý vận hành nhà máy điện có công suất khả dụng của thiết bị và thích hợp có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện. Bên bán điện ko bắt buộc chịu trách nhiệm pháp lý đối có thiệt hại quản lý của Bên sắm điện do Bên bán điện ko phân phối đủ điện năng sắm bán trong trường hợp ko do lỗi của Bên bán điện. Trường hợp ko có sự đồng ý bằng văn bản của Bên sắm điện thì Bên bán điện ko được bán điện cho bên thứ bố,hoặc dùng có những phần đích khác bên cạnh phần đích chế tạo điện năng để bán điện cho Bên sắm điện.

4. Kế hoạch vận hành

a) Trước hoặc vào ngày thực hành Hợp đồng này, Bên bán điện phân phối cho Bên sắm điện biểu đồ khả năng phát điện trung bình 5 tại thanh loại nhà máy theo từng tháng thích hợp có thiết kế cơ sở của nhà máy điện;

b) Trước ngày 30 tháng 11 hàng 5. Bên bán điện phân phối cho Bên sắm điện kế hoạch chế tạo điện 5 sau, bao gồm:

– Kế hoạch vận hành những tháng trong 5 (sản lượng điện và công suất khả dụng);

– Lịch bảo dưỡng sửa chữa nhà máy những tháng trong 5 (ví dụ có).

c) Bên bán điện bắt buộc phân phối thông tin về kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch huy động những tổ máy phát điện cho đơn vị điều độ hệ thống điện (theo cấp điều độ có quyền điều khiển) theo quy định pháp luật về vận hành hệ thống điện quốc gia.

5. Ngừng phát điện

Bên bán điện thông tin cho Bên sắm điện dự kiến lịch ngừng phát điện và thời kì ngừng phát điện để sửa chữa theo kế hoạch và ko theo kế hoạch theo quy định về vận hành hệ thống điện quốc gia.

6. Vận hành lưới điện

a) Bên bán điện có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng những thiết bị điện lưới điện theo phạm vi quản lý tài sản xác định tại Thỏa thuận đấu nối có những đơn vị quản lý lưới điện, đảm bảo thích hợp có quy định về vận hành hệ thống điện quốc gia; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; và việc sắm, bán điện năng theo Hợp đồng sắm bán điện.

b) Bên bán điện bắt buộc trao đổi và thống nhất có đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia (theo cấp điều độ có quyền điều khiển) về kế hoạch huy động nguồn điện và giải pháp để giảm bớt tác động tới truyền tải lưới điện khu vực do những ràng buộc liên quan tới phụ tải và lưới điện khu vực.

7. Gián đoạn trong hoạt động nhận và sắm điện

Bên sắm điện ko bắt buộc thực hành nghĩa vụ sắm hoặc nhận điện trong những trường hợp sau đây:

a) Nhà máy điện của Bên bán điện vận hành, bảo dưỡng ko thích hợp có quy định về vận hành hệ thống điện quốc gia và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện;

b) Trong thời kì Bên sắm điện lắp đặt đặt thiết bị, sửa chữa, thay thế thế, kiểm định hoặc đánh giá lưới điện có liên quan quản lý tới đấu nối của nhà máy điện của Bên bán điện;

Xem Thêm  Bài khấn đi chùa đầu 5 2023 Văn khấn lễ Phật tại chùa 5 Quý Mão 2023

c) Lưới điện truyền tải, phân phối đấu nối vào lưới điện của Bên sắm điện có sự cố hoặc những thiết bị lưới điện đấu nối quản lý có lưới điện truyền tải, phân phối của Bên sắm điện có sự cố;

d) Lưới điện của Bên sắm điện cần tương trợ để phục hồi sau chế độ sự cố thích hợp có quy định về vận hành hệ thống điện quốc gia và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện.

8. Gián đoạn trong hoạt động giao và bán điện

Bên bán điện có thể ngừng hoặc giảm lượng điện bán và giao cho Bên sắm điện trong trường hợp lắp đặt đặt thiết bị, sửa chữa, thay thế thế, kiểm định, đánh giá hoặc thực hành sửa chữa Nhà máy điện mà tác động quản lý tới việc giao điện năng cho Bên sắm điện.

Trước lúc tiến hành ngừng hoặc giảm lượng điện giao cho Bên sắm điện, Bên bán điện bắt buộc thông tin trước cho Bên sắm điện ít nhất 10 (mười) ngày, trong thông tin bắt buộc nêu rõ nguyên nhân, dự tính thời kì khởi đầu và thời kì gián đoạn giao điện.

9. Phối hợp

Bên sắm điện có trách nhiệm giảm thiểu thời kì giảm hoặc ngừng việc nhận điện trong những trường hợp tại Khoản 7 Điều này. Trừ trường hợp khẩn cấp, lúc thực hành tạm giảm hoặc ngừng việc nhận điện, Bên sắm điện bắt buộc thông tin trước cho Bên bán điện ít nhất 10 (mười) ngày, nêu rõ nguyên nhân, thời điểm dự kiến khởi đầu và thời kì gián đoạn. Trong trường hợp cần thiết, Bên sắm điện bắt buộc chuyển cho Bên bán điện những lệnh điều độ về vận hành nhận được từ đơn vị điều độ hệ thống điện liên quan tới vận hành nhà máy và Bên bán điện bắt buộc tuân thủ những lệnh đấy, trừ trường hợp những lệnh đấy khiến thay thế đổi đặc điểm bắt buộc huy động của nhà máy.

10. Hệ số công suất

Bên bán điện đồng ý vận hành nhà máy điện đồng bộ có lưới điện của Bên sắm điện để giao điện tại điểm giao nhận, tại mức điện áp và hệ số công suất từ 0,85 (ứng có chế độ phát công suất phản kháng) tới 0,90 (ứng có chế độ nhận công suất phản kháng) như quy định tại Phụ lục A. Trừ lúc Bên sắm điện đề nghị khác, nhà máy điện của Bên bán điện bắt buộc vận hành có hệ số công suất xác định theo Quy định về lưới điện phân phối tại điểm giao nhận cho Bên sắm điện.

11. Vận hành đồng bộ

Bên bán điện có trách nhiệm thông tin cho Bên sắm điện bằng văn bản ít nhất 30 (bố mươi) ngày trước lúc hòa đồng bộ lần trước tiên của Bên bán điện có lưới điện của Bên sắm điện. Bên bán điện bắt buộc phối hợp vận hành có Bên sắm điện tại lần hòa đồng bộ trước tiên và những lần hòa đồng bộ sau.

12. Tiêu chuẩn

Bên bán điện và Bên sắm điện bắt buộc tuân thủ những quy định có liên quan tới giao, nhận điện theo những Quy định về lưới điện phân phối, Quy định về đo đếm điện và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới ngành điện.

13. Thay thế đổi ngày vận hành thương mại

Trong thời hạn từ 06 (6) tháng tới 12 (mười 2) tháng trước ngày vận hành thương mại được ghi trong Phụ lục A, Bên bán điện bắt buộc xác nhận lại chính thức việc thay thế đổi ngày vận hành thương mại. Những bên bắt buộc có sự hợp tác trong việc thay thế đổi ngày vận hành thương mại và Bên sắm điện ko được từ chối đề nghị thay thế đổi này ví dụ ko có nguyên nhân chính đáng.

Điều 3. Đấu nối, đo đếm và vận hành nhà máy điện

1. Trách nhiệm tại điểm giao nhận điện

Bên bán điện có trách nhiệm đầu tư, lắp đặt đặt những trang thiết bị để truyền tải và giao điện cho Bên sắm điện tại điểm giao nhận điện. Bên sắm điện có trách nhiệm hợp tác có Bên bán điện thực hành việc lắp đặt đặt này.

2. Đấu nối

a) Bên bán điện có trách nhiệm đầu tư, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng những thiết bị đấu nối để đấu nối nhà máy có lưới điện truyền tải, phân phối thích hợp có Quy định về lưới điện truyền tải, phân phối và những quy định khác có liên quan. Bên bán điện bắt buộc chịu chi chi phí lắp đặt đặt hệ thống đo đếm tại trạm biến áp theo quy định tại Phụ lục A của Hợp đồng này.

b) Bên sắm điện có quyền xem xét thiết kế, đánh giá tính toàn bộ của thiết bị bảo vệ. Bên sắm điện bắt buộc thông tin cho Bên bán điện kết quả thẩm định bằng văn bản trong thời hạn 30 (bố mươi) ngày nói từ ngày nhận được toàn bộ giấy tờ kỹ thuật liên quan tới thiết kế. Bên sắm điện bắt buộc thông tin bằng văn bản mọi những lỗi thiết kế được tìm ra. Bên bán điện bắt buộc thực hành những sửa đổi bổ sung do Bên sắm điện đề xuất thích hợp có quy định pháp luật về vận hành hệ thống điện quốc gia và những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện.

3. Tiêu chuẩn đấu nối

Những thiết bị của Bên bán điện và của Bên sắm điện bắt buộc được lắp đặt đặt, vận hành và đấu nối theo Quy định về lưới điện phân phối.

4. Đánh giá việc thực hành tiêu chuẩn đấu nối

Lúc có thông tin trước theo quy định, từng bên có quyền đánh giá thiết bị đấu nối của bên kia để đảm bảo việc thực hành theo quy định pháp luật về vận hành hệ thống điện quốc gia. Việc đánh giá này ko được khiến tác động tới hoạt động của bên được đánh giá. Trong trường hợp thiết bị của bên được đánh giá ko đáp ứng những điều kiện vận hành và bảo dưỡng, bên đánh giá bắt buộc thông tin cho bên được đánh giá những điểm cần hiệu chỉnh. Bên được đánh giá có trách nhiệm thực hành những biện pháp khắc phục cần thiết lúc có đề nghị hiệu chỉnh hợp lý từ bên đánh giá.

5. Đo đếm

a) Trách nhiệm của Bên bán điện:

– Lắp đặt đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm chính và thiết bị đo đếm dự phòng được dùng để đo đếm điện năng và lập hóa đơn;

– Phân phối địa điểm lắp đặt đặt thiết bị đo đếm, ví dụ điểm đấu nối tại nhà máy điện.

b) Đề nghị về thiết bị đo đếm:

– Yêu thích có quy định về đo đếm và những quy định liên quan khác;

– Có khả năng lưu giữ và ghi lại điện năng tác dụng và phản kháng và theo 2 chiều;

– Có khả năng truyền những dữ liệu tới những địa điểm theo đề nghị của Bên sắm điện;

– Được niêm phong kẹp chì, có khả năng ghi và lưu trữ dữ liệu lớn.

6. Ghi chỉ số công tơ

Hàng tháng (hoặc theo chu kỳ ghi chỉ số do 2 bên thỏa thuận), Bên sắm điện và Bên bán điện cùng đọc và ghi chỉ số công tơ.

Sau thời điểm đã thông tin theo quy định, Bên sắm điện được vào nhà máy điện hoặc nơi lắp đặt đặt thiết bị đo đếm để ghi chỉ số, đánh giá công tơ và thực hành những hoạt động khác liên quan tới việc thực hành những nghĩa vụ của Hợp đồng này. Việc Bên sắm điện vào nhà máy bắt buộc đảm bảo ko tác động tới hoạt động bình thường của Bên bán điện. Những viên chức hoặc đánh giá viên điện lực do Bên sắm điện cử tới lúc vào nhà máy điện bắt buộc tuân thủ những quy định về an toàn và nội quy của nhà máy điện.

7. Kiểm định thiết bị đo đếm

a) Việc đánh giá, kiểm định thiết bị đo đếm hoặc xác nhận độ chính xác của thiết bị đo đếm bắt buộc thực hành theo quy định về đo đếm điện do tổ chức có thẩm quyền hoặc được ủy quyền thực hành. Việc kiểm định được tiến hành trước lúc dùng thiết bị đo đếm lần đầu để ghi điện năng sắm bán của nhà máy điện. Toàn bộ thiết bị đo đếm được niêm phong, kẹp chì và khóa lại sau khoản thời gian kiểm định và Bên sắm điện có quyền chứng kiến quy trình này.

b) Toàn bộ những thiết bị đo đếm điện năng sắm bán của nhà máy điện bắt buộc được kiểm định hàng 5 thích hợp có quy định về đo đếm điện, chi chi phí kiểm định do Bên bán điện chi trả. Trường hợp cần thiết, 1 bên có thể đề xuất kiểm định độ chính xác của bất cứ thiết bị đo đếm nào, chi chi phí kiểm định sẽ do bên đề xuất tính sổ. Kết quả kiểm định thiết bị đo đếm bắt buộc được thông tin cho bên kia biết lúc được đề nghị. Trường hợp thiết bị đo đếm có sai số lớn hơn mức cho phép trong những quy định về đo đếm, Bên bán điện chịu trách nhiệm hiệu chỉnh hoặc thay thế thế và hoàn trả khoản tiền thu thừa cho Bên sắm điện cùng có tiền lãi của khoản tiền thu thừa tính theo lãi suất cơ bản và chi chi phí kiểm định thiết bị đo đếm điện. Từng bên được thông tin trước và có quyền cử người tham dự dỡ niêm phong, đánh giá, kiểm định và niêm phong kẹp chì công tơ. Trường hợp 1 bên cho rằng công tơ bị hỏng hoặc ko hoạt động thì bên đấy bắt buộc thông tin ngay cho bên kia, bên có công tơ bắt buộc đánh giá và sửa chữa.

8. Chuyển quyền sở hữu điện

Tại điểm giao nhận điện, quyền sở hữu điện được chuyển từ Bên bán điện sang Bên sắm điện. Tại điểm này, Bên sắm điện có quyền sở hữu, kiểm soát và chịu trách nhiệm về lượng điện đã nhận. Điện năng được truyền tải bằng dòng điện xoay chiều bố (3) pha, tần số 5 mươi héc (50 Hz) có mức điện áp quy định trong Phụ lục A của Hợp đồng này.

9. Vận hành nhà máy điện

Bên bán điện bắt buộc vận hành nhà máy điện thích hợp có Quy định về lưới điện truyền tải, phân phối, Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện và những quy định khác có liên quan.

Điều 4. Lập hóa đơn và tính sổ

1. Lập hóa đơn

Hàng tháng (hoặc theo chu kỳ ghi chỉ số do 2 bên thỏa thuận), Bên sắm điện và Bên bán điện cùng đọc chỉ số công tơ vào ngày đã thống nhất để xác định lượng điện năng giao nhận trong tháng. Bên bán điện sẽ ghi chỉ số công tơ theo mẫu quy định có xác nhận của đại diện Bên sắm điện và gửi kết quả ghi chỉ số công tơ cùng hóa đơn bằng văn bản (hoặc bằng fax, bằng bản sao gửi qua thư điện tử đồng thời có công văn gửi sau) cho Bên sắm điện trong vòng 10 (mười) ngày khiến việc sau khoản thời gian đọc chỉ số công tơ.

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 4: Tả con vật (Dàn ý + 137 Mẫu) Bài văn tả con vật lớp 4

2. Tính sổ

a) Bên sắm điện tính sổ cho Bên bán điện toàn bộ lượng điện năng đã nhận ko muộn hơn ngày tới hạn tính sổ quy định tại Khoản 9 Điều 1 và theo giá sắm điện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Hợp đồng này.

b) Trường hợp Bên sắm điện ko tính sổ trong thời hạn nêu trên thì Bên sắm điện có trách nhiệm trả lãi phạt chậm trả cho toàn bộ khoản tiền chậm trả. Lãi phạt chậm trả được tính bằng lãi suất thanh toán bình quân liên nhà băng kỳ hạn 1 (01) tháng tính từ ngày sau ngày tới hạn tính sổ.

c) Trường hợp Bên sắm điện ko cùng đọc chỉ số công tơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bên sắm điện vẫn bắt buộc thực hành nghĩa vụ tính sổ cho Bên bán điện lượng điện năng giao nhận theo quy định.

d) Bên bán điện bắt buộc tính sổ cho Bên sắm điện giá phân phối điện theo Hợp đồng (ví dụ có).

3. Ước tính lượng điện năng bán

Trường hợp ko có đủ dữ liệu cần thiết để xác định lượng điện năng hoặc khoản tính sổ Bên sắm điện nợ Bên bán điện, trừ những trường hợp nêu tại khoản 4 Điều này, Bên bán điện bắt buộc ước tính những dữ liệu đấy và điều chỉnh khoản tính sổ đúng có thực tế trong những lần tính sổ tiếp theo.

4. Thứ tự động ứng dụng và thay thế thế chỉ số công tơ

Để xác định lượng điện năng Bên sắm điện đã nhận và chấp nhận trong 1 kỳ tính sổ, việc ghi sản lượng điện, lập hóa đơn và tính sổ bắt buộc dựa trên những số liệu ước tính theo thứ tự động sau:

a) Chỉ số công tơ chính tại nhà máy điện trong kỳ tính sổ, có cấp chính xác thích hợp có quy định tại khoản 8 Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Chỉ số công tơ dự phòng tại nhà máy điện, lúc công tơ dự phòng được dùng để đo đếm lượng điện năng giao nhận bắt buộc có cấp chính xác thích hợp có quy định tại khoản 8 Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Lúc mọi những công tơ ko ghi lại chính xác lượng điện năng giao nhận, bắt buộc ước tính sản lượng điện giao nhận theo những số liệu trung bình tháng (ví dụ có) của nhà máy điện trong cùng kỳ tính sổ của 5 trước 5 hợp đồng và bắt buộc được điều chỉnh hợp lý cho giai đoạn lập hóa đơn cụ thể theo những số liệu có sẵn tương ứng tác động tới việc phát điện của nhà máy điện như thông số về sinh khối, hiệu suất tổ máy, số giờ vận hành, thời kì vận hành của tổ máy phát điện và lượng điện tự động dùng (gọi chung là “những Thông số vận hành“) trong thời kì công tơ bị hỏng.

Lúc ko có những số liệu tin cậy, bắt buộc ước tính sản lượng điện giao nhận theo lượng điện năng trung bình tháng của nhà máy điện của 06 (6) kỳ tính sổ ngay trước lúc công tơ hư hỏng (hoặc ít hơn ví dụ nhà máy điện vận hành chưa được 6 tháng) và bắt buộc được điều chỉnh theo thời kì ngừng máy hoặc theo những Thông số vận hành.

5. Tranh chấp hóa đơn

a) Trường hợp 1 bên ko đồng ý có toàn bộ hoặc 1 phần của hóa đơn về sản lượng điện hoặc lượng tiền tính sổ thì có quyền thông tin bằng văn bản tới bên kia trước ngày tới hạn tính sổ. Sau thời điểm có thông tin mà những bên ko thỏa thuận giải quyết được thì thời hạn để 1 hoặc những bên đưa ra tranh chấp là 01 (1) 5 tính từ ngày Bên sắm điện nhận được hóa đơn hợp lệ.

b) Trường hợp việc giải quyết tranh chấp theo khoản 1, 2 Điều 8 của Hợp đồng này mà Bên bán điện đúng thì Bên sắm điện bắt buộc tính sổ cho Bên bán điện khoản tiền tranh chấp cùng có phần lãi tính theo lãi suất thanh toán bình quân liên nhà băng, ghép lãi hàng tháng từ ngày tới hạn tính sổ tới ngày tính sổ số tiền tranh chấp. Giả dụ Bên sắm điện đúng thì Bên bán điện bắt buộc hoàn lại số tiền tranh chấp đã nhận trước đấy cùng có phần lãi tính theo lãi suất thanh toán bình quân liên nhà băng, ghép lãi hàng tháng từ ngày nhận được khoản tính sổ tới ngày tính sổ khoản tiền tranh chấp. Toàn bộ những tính sổ trong phần này bắt buộc được thực hành trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày nói từ ngày có quyết định giải quyết tranh chấp cuối cùng theo Điều 8 của Hợp đồng này.

Điều 5. Trường hợp bất khả kháng

1. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra 1 bí quyết khách quan ko thể lường trước được và ko thể khắc phục được mặc dầu đã ứng dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Những sự kiện bất khả kháng bao gồm:

a) Thiên tai, hoả hoạn, cháy nổ, lũ lụt, sóng thần, bệnh dịch hay động đất;

c) Bạo động, nổi loạn, chiến sự, chống đối, phá hoại, cấm vận, bao vây, phong toả, bất cứ hành động chiến tranh nào hoặc hành động thù địch cùng đồng cho dù chiến tranh có được tuyên bố hay ko;

2. Xử lý trong trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng, bên viện dẫn bất khả kháng bắt buộc:

a) Nhanh chóng gửi thông tin bằng văn bản tới bên kia về sự kiện bất khả kháng, nêu rõ nguyên nhân, đưa ra những bằng chứng toàn bộ chứng minh về sự kiện bất khả kháng đấy và đưa ra dự kiến về thời kì và tầm tác động của sự kiện bất khả kháng tới khả năng thực hành những nghĩa vụ của mình;

b) Phấn đấu có mọi khả năng của mình để thực hành nghĩa vụ theo Hợp đồng;

c) Nhanh chóng thực hành những hành động cần thiết để khắc phục sự kiện bất khả kháng và phân phối bằng chứng để chứng minh việc đã phấn đấu hợp lý để khắc phục sự kiện bất khả kháng;

d) Thực hành những biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác hại tới những bên trong Hợp đồng;

đ) Nhanh chóng thông tin tới những bên về sự chấm dứt của sự kiện bất khả kháng.

3. Hệ quả của sự kiện bất khả kháng

Trường hợp sau khoản thời gian đã thực hành mọi những biện pháp quy định tại Khoản 2 Điều này, bên vi phạm sẽ được miễn phần trách nhiệm liên quan tới việc ko thực hành được nghĩa vụ theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

4. Thời hạn của sự kiện bất khả kháng

Trường hợp do sự kiện bất khả kháng mà 1 bên ko thực hành nghĩa vụ theo Hợp đồng này trong thời hạn 01 (1) 5, bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 60 (6 mươi) ngày nói từ ngày thông tin bằng văn bản, trừ lúc nghĩa vụ đấy được thực hành trong thời hạn 60 (6 mươi) ngày này.

Điều 6. Thời hạn hợp đồng

Trừ lúc được gia hạn hoặc chấm dứt trước Thời hạn Hợp đồng theo những điều khoản của Hợp đồng, Hợp đồng này có hiệu lực nói từ ngày đại diện có thẩm quyền của những Bên ký chính thức và chấm dứt sau 20 (2 mươi) 5 nói từ Ngày vận hành thương mại. Sau thời điểm chấm dứt Hợp đồng, những nội dung của Hợp đồng này tiếp tục có hiệu lực trong 1 thời kì cần thiết để những bên thực hành việc lập hóa đơn lần cuối, điều chỉnh hóa đơn, tính sổ, những quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này.

Điều 7. Vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và đình chỉ thực hành hợp đồng

1. Đối có Bên bán điện

a) Bên bán điện ko thực hành được Ngày vận hành thương mại như quy định trong Phụ lục A trong thời hạn 03 (bố) tháng, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Bên bán điện ko thực hành hoặc tuân thủ những nội dung của Hợp đồng trong thời kì 60 (6 mươi) ngày nói từ lúc có thông tin bằng văn bản của Bên sắm điện;

Trường hợp Bên bán điện đã cố gắng khắc phục hành vi vi phạm trong thời hạn 60 (6 mươi) ngày trên nhưng việc khắc phục ko thể hoàn thành trong thời hạn đấy thì Bên bán điện được kéo dài thời hạn khắc phục tới cao nhất} là 01 (1) 5 nói từ ngày có thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm của Bên bán điện. Bên bán điện bắt buộc tiếp tục hoàn thành khắc phục vi phạm trong thời kì ngắn nhất, trừ những trường hợp được nêu tại Điều 5 của Hợp đồng này;

c) Bên bán điện phủ nhận hiệu lực của 1 phần hoặc toàn bộ Hợp đồng;

d) Vi phạm những cam kết của Bên bán điện theo Điều 11 của Hợp đồng này.

2. Đối có Bên sắm điện

a) Bên sắm điện ko thực hành hoặc tuân thủ những nội dung của Hợp đồng trong thời hạn 60 (6 mươi) ngày nói từ lúc có thông tin bằng văn bản của Bên bán điện;

Trường hợp Bên sắm điện đã cố gắng khắc phục hợp lý hành vi vi phạm trong thời hạn 60 (6 mươi) ngày nhưng việc khắc phục ko thể hoàn thành trong thời hạn đấy thì Bên sắm điện được phép kéo dài thời hạn khắc phục cao nhất} là 01 (1) 5 nói từ ngày có thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm của Bên sắm điện. Bên sắm điện bắt buộc tiếp tục hoàn thành khắc phục vi phạm trong thời kì ngắn nhất, trừ những trường hợp được nêu tại Điều 5 của Hợp đồng này;

b) Bên sắm điện ko tính sổ khoản tiền tính sổ ko tranh chấp theo Hợp đồng lúc tới hạn và việc ko tính sổ này tiếp tục kéo dài hơn 90 (9 mươi) ngày mà ko có nguyên nhân chính đáng;

c) Bên sắm điện phủ nhận hiệu lực của 1 phần hoặc toàn bộ Hợp đồng;

d) Vi phạm nghiêm trọng những cam kết của Bên sắm điện tại Điều 10 của Hợp đồng này.

3. Quy trình khắc phục và giải quyết vi phạm hợp đồng

Trường hợp có sự kiện vi phạm hợp đồng, bên bị vi phạm bắt buộc gửi thông tin bằng văn bản cho bên vi phạm. Bên vi phạm bắt buộc hợp tác để giải quyết sự kiện vi phạm hợp đồng;

Xem Thêm  Tổng hợp những bài Tập làm văn lớp 5 học okì I 68 bài văn mẫu lớp 5 hay nhất

4. Bồi thường thiệt hại

a) Bên có hành vi vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi thường bao gồm giá trị tổn thất thực tế, quản lý mà bên bị vi phạm bắt buộc chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi quản lý mà bên bị vi phạm được hưởng ví dụ ko có hành vi vi phạm;

b) Bên bị vi phạm bắt buộc chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi quản lý mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng ví dụ ko có hành vi vi phạm.

5. Đình chỉ thực hành hợp đồng

Trường hợp sự kiện vi phạm hợp đồng ko giải quyết được theo Khoản 4 Điều này, bên bị vi phạm có thể tiếp tục đề nghị bên vi phạm khắc phục vi phạm hoặc có thể đình chỉ thực hành hợp đồng bằng bí quyết gửi thông tin tới bên vi phạm. Sau thời điểm bên bị vi phạm lựa chọn đình chỉ thực hành hợp đồng theo điều kiện của Hợp đồng này, những bên ko bắt buộc thực hành nghĩa vụ hợp đồng, trừ những trường hợp được nêu trong Khoản 1 của Điều này và bên bị vi phạm có quyền đề nghị bên vi phạm bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Bên bán điện là bên bị vi phạm lựa chọn đình chỉ thực hành hợp đồng, giá trị bồi thường thiệt hại được tính bằng giá trị sản lượng điện phát thực tế của Bên bán điện trong thời kì 1 5 trước đấy tính tới thời điểm đình chỉ thực hành Hợp đồng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

1. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng

Trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa những bên trong Hợp đồng này, thì bên đưa ra tranh chấp bắt buộc thông tin cho bên kia bằng văn bản về nội dung tranh chấp và những đề nghị trong thời hiệu quy định. Những bên sẽ thương lượng giải quyết tranh chấp trong vòng 60 (6 mươi) ngày nói từ ngày nhận được thông tin của bên đưa ra tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp liên quan tới tính sổ tiền điện được thực hành trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày nói từ ngày có thông tin của bên đề nghị.

Trường hợp ko thể thống nhất được theo quy định trên, những bên có quyền gửi văn bản đề nghị Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tương trợ những bên giải quyết vướng mắc.

Cơ chế giải quyết tranh chấp này ko ứng dụng có những tranh chấp ko phát sinh quản lý từ Hợp đồng này giữa 1 bên trong Hợp đồng có những bên thứ bố.

2. Giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật

Trường hợp tranh chấp ko thể giải quyết bằng biện pháp thương lượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc 1 trong những bên ko tuân thủ kết quả đàm phán thì 1 hoặc những bên có thể đề nghị giải quyết tranh chấp theo quy định tại Thông tư số 40/2010/TT-BCT ngày 13 tháng 12 5 2010 của Bộ Công Thương quy định về trình tự động, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác do 2 bên thống nhất lựa chọn để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Ủy thác, chuyển nhượng và tái cơ cấu

1. Ủy thác và chuyển nhượng

Trong trường hợp Hợp đồng này được ủy thác hoặc chuyển nhượng thực hành, quy định về quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng tiếp tục có hiệu lực đối có đại diện theo pháp luật, đại diện theo ủy quyền của những bên.

Trong trường hợp Bên bán điện chuyển nhượng hoặc ủy thác việc thực hành Hợp đồng bắt buộc được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên sắm điện. Giả dụ phần ủy thác của Bên bán điện có giá trị xấp xỉ giá trị những thiết bị có thể vận hành thì đấy là việc ủy thác hợp lệ theo Hợp đồng này.

Bên ủy thác hay chuyển nhượng bắt buộc thông tin ngay bằng văn bản tới bên kia về việc ủy thác hay chuyển nhượng.

2. Tái cơ cấu

Trong trường hợp tái cơ cấu ngành điện tác động tới những quyền hoặc nghĩa vụ của Bên bán điện hoặc Bên sắm điện trong Hợp đồng này, thì việc thực hành Hợp đồng sẽ được chuyển sang cho những đơn vị tiếp nhận. Bên sắm điện có trách nhiệm xác nhận và đảm bảo bằng văn bản về việc những đơn vị tiếp nhận thực hành nghĩa vụ sắm điện hoặc phân phối điện và những lợi quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này.

3. Lựa chọn tham dự thị trường điện

Bên bán điện có quyền lựa chọn tham dự thị trường điện thích hợp có những quy định về thị trường điện nặng nề}. Trong trường hợp này, Bên bán điện bắt buộc thông tin bằng văn bản trước 120 (1 trăm 2 mươi) ngày cho Bên sắm điện, Cục Điều tiết điện lực và được đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau khoản thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ thông tin theo quy định.

Điều 10. Những thỏa thuận khác

1. Sửa đổi Hợp đồng

Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này được thực hành theo quy định của Thông tư số…./2017/TT-BCT ngày….. tháng…. 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về vươn lên là dự án và Hợp đồng sắm bán điện mẫu ứng dụng cho những dự án điện mặt trời và được thực hành bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa 2 bên.

2. Trách nhiệm hợp tác

Bên bán điện có nghĩa vụ thực hành những thủ tục pháp lý liên quan tới nhà máy điện. Bên sắm điện có trách nhiệm hợp tác có Bên bán điện để có được giấy phép, sự phê duyệt, sự cho phép và phê thông qua cần thiết từ những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan tới địa điểm nhà máy, kiểm soát những nguồn tài nguyên, đầu tư, truyền dẫn hoặc bán điện năng, sở hữu và vận hành nhà máy điện, nói cả việc phân phối những tài liệu bổ sung hoặc những tài liệu tại dạng lưu trữ và thực hành những hoạt động cần thiết hợp lý khác để thực hành thỏa thuận của những bên.

3. Luật ứng dụng

Việc giải thích và thực hành Hợp đồng này được thực hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Ko thực hành quyền

Ko thực hành quyền của mình theo Hợp đồng này tại bất kì thời điểm nào sẽ ko khiến tác động việc thực thi những quyền theo Hợp đồng về sau. Những bên đồng ý rằng việc tuyên bố ko thực hành quyền của 1 bên đối có bất kỳ cam kết hoặc điều kiện nào theo Hợp đồng, hoặc bất kỳ sự vi phạm hợp đồng, sẽ ko được xem như là bên đấy từ bỏ quyền tương tự động về sau.

5. Tính độc lập của những nội dung hợp đồng

Trường hợp có nội dung nào trong Hợp đồng này được cho là ko thích hợp có quy định của pháp luật hoặc vô hiệu theo phán quyết của tòa án, thì những nội dung khác của Hợp đồng vẫn có hiệu lực, ví dụ phần còn lại biểu hiện toàn bộ nội dung mà ko cần tới phần bị vô hiệu.

6. Thông tin

Bất kỳ thông tin, hóa đơn hoặc những trao đổi thông tin khác cần thiết trong quy trình thực hành Hợp đồng này bắt buộc nêu rõ ngày lập và sự liên quan tới Hợp đồng. Những thông tin, hóa đơn hoặc trao đổi thông tin bắt buộc được lập bằng văn bản và được chuyển bằng những dịch vụ bưu điện hoặc fax. Trường hợp gửi bằng fax thì bắt buộc gửi bản gốc tới sau bằng dịch vụ bưu điện có bưu chi phí đã được trả trước. Thông tin, hóa đơn hoặc những trao đổi thông tin bắt buộc được gửi tới những liên hệ sau:

a) Bên bán điện: Tổng giám đốc, ________________, ________________

________________, ______________________, Việt Nam

b) Bên sắm điện: _________________,

________________, ______________________, Việt Nam

c) Trong những thông tin những bên có thể nêu rõ liên hệ người gửi hoặc người nhận khác theo hình thức quy định tại Khoản này.

d) Từng thông tin, hóa đơn hoặc những loại trao đổi thông tin khác được gửi bằng thư, giao nhận và truyền tin theo những bí quyết trên được xem là đã được giao và nhận tại thời điểm chúng được giao tới liên hệ người nhận hoặc tại thời điểm bị từ chối nhận bởi bên nhận có liên hệ nêu trên.

7. Bảo mật

Bên sắm điện đồng ý bảo mật những thông tin của nhà máy trong phụ lục Hợp đồng, trừ trường hợp những thông tin này đã được Bên bán điện hoặc Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo công bố trước đấy.

8. Hợp đồng hoàn chỉnh

Hợp đồng này là thỏa thuận hoàn chỉnh cuối cùng giữa những bên tham dự và thay thế thế những nội dung đã thảo luận, thông tin, thư tín trao đổi trước lúc ký kết liên quan tới Hợp đồng này.

9. Thu dọn và hoàn trả mặt bằng

Bên bán điện có trách nhiệm tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng, thu dọn nhà máy điện mặt trời sau khoản thời gian dự án kết thúc theo những quy định, quy chuẩn về an toàn công trình và bảo vệ môi trường hiện hành.

Điều 11. Cam kết thực hành

2 bên cam kết thực hành Hợp đồng này như sau:

1. Từng bên được ra đời hợp pháp để hoạt động buôn bán tại Việt Nam.

2. Việc ký kết và thực hành Hợp đồng này của từng bên được thực hành đúng theo điều kiện và nội dung của Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp và những quy định của pháp luật có liên quan.

3. Những bên ko có hành vi pháp lý hoặc hành chính ngăn cản hoặc khiến tác động bên kia thực hành Hợp đồng này.

4. Việc ký kết và thực hành của 1 bên trong Hợp đồng này ko vi phạm có bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng khác hoặc là 1 phần văn bản của 1 Hợp đồng khác mà bên đấy là 1 bên tham dự.

Hợp đồng này được lập thành 10 (mười) bản có 4 Phụ lục kèm theo có giá trị như nhau là 1 phần ko thể tách đi của Hợp đồng này, từng bên giữ 04 (4) bản, Bên bán điện có trách nhiệm gửi 01 (1) bản Hợp đồng sắm bán điện tới Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và 01 (1) bản tới Cục Điều tiết điện lực.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐIệN(Chức danh)(Đóng dấu và chữ ký)(Họ tên toàn bộ)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIệN(Chức danh)(Đóng dấu và chữ ký)(Họ tên toàn bộ)