Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hợp đồng xây dựng

Dưới đây là mẫu Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình được ký kết căn cứ vào Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ-***-

Hà Nội, ngày….. tháng….. 5……

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số ………../HĐ-XD

I. Những căn cứ để ký hài hòa đồng:

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ…… (những văn bản quy phạm pháp luật chỉ dẫn Luật Xây dựng)

Theo văn bản (quyết định, phê thông qua, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của…………………….

Hôm nay, ngày…. tháng…. 5….. tại……………………. chúng tôi gồm những bên dưới đây:

II. Những bên ký hợp đồng:

1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………..

– Liên hệ trụ sở chính:………………………………………………………………………

– Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):

– Điện thoại:………………..; Fax:……………..; E mail:…………………….. (trường hợp có)

– Số hiệu account thanh toán tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:………………………………

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

– Xây dựng thương hiệu theo quyết định số: hoặc đăng ký marketing cấp ngày……. tháng……. 5…….

– Theo văn bản ủy quyền số…………………………………………………. (trường hợp có)

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………..

– Liên hệ trụ sở chính:………………………………………………………………………

– Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):……………………………………………………

Xem Thêm  Lời bài hát Ngàn yêu thương về đâu

– Điện thoại:………………; Fax…………..:…..; E mail:…………………… (trường hợp có)

– Số hiệu account thanh toán tại tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:…………………………..

– Mã số thuế:………………………………………………………………………………….

– Xây dựng thương hiệu theo quyết định số: hoặc đăng ký marketing cấp ngày…….. tháng……. 5……..

– Theo văn bản ủy quyền số……………………………………………….. (trường hợp có)

– Chứng chỉ năng lực hành nghề số:………….. do…………….. cấp ngày…… tháng……. 5……..

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾTHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1. Nội dung công việc và siêu phẩm của hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thực hành thi công xây dựng, lắp đặt đặt công trình theo đúng thiết kế được thông qua, được nghiệm thu bàn giao đưa vào dùng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Chất lượng và những đề nghị kỹ thuật:

Nên thực hành theo đúng thiết kế; đảm bảo sự bền vững và chính xác của những kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Điều 3. Thời kì và tiến độ thực hành:

Hợp đồng cần ghi rõ thời kì khởi đầu, thời kì hoàn thành bàn giao siêu phẩm của hợp đồng; tiến độ thực hành từng hạng phần, từng công việc cần yêu thích sở hữu tổng tiến độ của dự án. Trường hợp Bên giao thầu ký nhiều hợp đồng sở hữu Bên nhận thầu để thực hành những công việc xây dựng thì tiến độ của những hợp đồng cần phối hợp để thực hành được tổng tiến độ của dự án. Những bên của hợp đồng cần thiết lập phụ lục phần ko tách đi của hợp đồng để ghi rõ đề nghị về tiến độ đối sở hữu từng loại công việc cần thực hành.

Xem Thêm  Lời bài hát Yêu là cưới

Điều 4. Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng:

4.1 Điều kiện nghiệm thu:

+ Tuân theo những quy định về quản lý chất lượng công trình;

+ Bên A sẽ thực hành nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng phòng ban công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng phần công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào dùng. Đối sở hữu những phòng ban bị che khuất của công trình cần được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước lúc tiến hành những công việc tiếp theo;

+ Bên A chỉ nghiệm thu lúc đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ giấy tờ theo quy định;

+ Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào dùng lúc đảm bảo đúng đề nghị thiết kế, đảm bảo chất lượng và đạt những tiêu chuẩn theo quy định.

4.2. Điều kiện để bàn giao công trình đưa vào dùng:

– Đảm bảo những đề nghị về nguyên tắc, nội dung và trình tự động bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào dùng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác lúc đưa công trình vào dùng.

Việc nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng cần xây dựng thương hiệu Hội đồng nghiệm thu bàn giao công trình, thành phần của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của pháp luật về nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng.

Điều 5. Bảo hành công trình:

5.1. Bên thi công xây dựng có trách nhiệm thực hành bảo hành công trình sau thời điểm bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay đổi thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc lúc công trình vận hành, dùng ko bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra;

Xem Thêm  Lời bài hát Tiếng chuông bát nhã

5.2. Thời hạn bảo hành công trình được tính từ ngày nhà thầu thi công xây dựng công trình bàn giao công trình hoặc hạng phần công trình cần bảo hành cho chủ đầu tư (ko ít hơn 24 tháng đối sở hữu loại công trình cấp đặc biệt, cấp I. Ko ít hơn 12 tháng đối sở hữu công trình còn lại);

5.3. Mức tiền cam kết để bảo hành công trình:

– Bên B (nhà thầu thi công XD và nhà thầu cung ứng thiết bị CT ) có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào account của chủ đầu tư theo mức: 3% giá trị hợp đồng đối sở hữu công trình xây dựng hoặc hạng phần CTXD có thời hạn ko ít hơn 24 tháng; 5% giá trị hợp đồng đối sở hữu công trình có thời hạn ko ít hơn 12 tháng;

– Bên B chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau thời điểm kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành;

– Tiền bảo hành công trình XD, bảo hành thiết bị công trình được tính theo lãi suất nhà băng do 2 bên thoả thuận. Tiền bảo hành có thể được thay đổi thế bằng thư bảo lãnh của nhà băng có giá trị tương đương, hoặc có thể được gấn trừ vào tiền tính sổ khối lượng công trình hoàn thành do 2 bên thoả thuận.

Obtain văn bản để xem thêm chi tiết.