Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Lớnán Kết nối tri thức – Tuần 7 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 7 Kết nối tri thức tổng hợp những dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của từng tuần. Những bài tập sau đây giúp những em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Bảng trừ (qua 10)

Bài 1: Tính nhẩm

Bài 2: Số ?

Bài 3: Hoa có 16 dòng kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 dòng kẹo nữa. Hỏi Hoa có toàn bộ bao nhiêu dòng kẹo?

Bài 4: Việt có 17 thẻ bài, Nam có ít hơn Việt 9 thẻ bài. Hỏi Nam có bao nhiêu thẻ bài?

Bài 5: Khối 1 có 6 bạn tham dự đội văn nghệ, khối 2 có 13 bạn tham dự đội văn nghệ. Hỏi khối 1 ít hơn khối 2 bao nhiêu bạn tham dự đội văn nghệ?

Bài 6: 1 đàn gà có 7 con gà trống, gà trống ít hơn gà mái 8 con. Hỏi có bao nhiêu có con gà mái?

Bài 7: Lần thứ 1 mẹ bán được 19 quả, lần thứ 2 mẹ bán được 1 chục quả. Hỏi lần thứ 1 bán nhiều hơn lần thứ 2 bao nhiêu quả?

Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

Bài 2: Số ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 3:

Hoa có toàn bộ số kẹo là

16 + 3 = 19 (dòng kẹo)

Đáp số: 19 dòng kẹo

Bài 4:

Số thẻ bài của Nam là:

17 – 9 = 8 (thẻ)

Đáp số: 8 thẻ

Bài 5:

Khối 1 có ít hơn khối 2 số học sinh tham dự đội văn nghệ là:

13 – 7 = 6 (học sinh)

Đáp số: 6 học sinh

Bài 6: 1 đàn gà có 7 con gà trống, gà trống ít hơn gà mái 8 con. Hỏi có bao nhiêu có con gà mái?

Xem Thêm  Lời bài hát Hoàn hảo

Có toàn bộ số gà mái là:

7 + 8 = 15 (con)

Đáp số: 15 con

Bài 7: Lần thứ 1 mẹ bán được 19 quả, lần thứ 2 mẹ bán được 1 chục quả. Hỏi lần thứ 1 bán nhiều hơn lần thứ 2 bao nhiêu quả?

1 chục quả = 10 quả

Lần thứ 1 bán nhiều hơn lần thứ 2 là:

19 – 10 = 9 (quả)

Đáp số: 9 quả

Bài toán về nhiều hơn, ít hơn 1 số đơn vị

Bài 1: 5 nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn em 3 tuổi. Hỏi 5 nay em của Hoàng mấy tuổi?

Bài 2: Tổ 1 có 14 học sinh, tổ 2 ít hơn tổ 1 là 6 học sinh. Hỏi tổ 2 có bao nhiêu học sinh?

Bài 3: 1 shop, tuần thứ 1 bán được 18 gói đường, tuần thứ 2 bán ít hơn 9 gói đường. Hỏi tuần thứ 2 bán được bao nhiêu gói đường?

Bài 4: 5 nay Phương 7 tuổi. Hỏi 9 5 sau Phương bao nhiêu tuổi?

Bài 5*: Việt có 9 thẻ bài, Nam có ít hơn Việt 8 thẻ bài. Mi lại nhiều hơn Việt 2 thẻ bài.

a, Hỏi Nam có bao nhiêu thẻ bài?

b, Hỏi Mi có bao nhiêu thẻ bài?

Bài 6*: Rổ cam có 15 quả, rổ bưởi 9 có quả. Mẹ đã bán được 1 số cam và số bưởi bằng nhau. Hỏi sau thời điểm bán thùng nào ít quả hơn và ít hơn bao nhiêu quả?

Đáp án

Bài 1:

Số tuổi của em Hoàng là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Bài 2:

Số học sinh của tổ 2 là:

14 – 6 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 3:

Số gói đường tuần thứ 2 bán được là:

Xem Thêm  Cách cài đặt và chơi Mortal Kombat trên điện thoại

18 – 9 = 9 (gói)

Đáp số: 9 gói

Bài 4:

Số tuổi của Phương sau 9 5 là:

7 + 9 = 16 (tuổi)

Đáp số: 16 tuổi

Bài 5*:

a, Số thẻ bài của Nam là:

9 – 8 = 1 (thẻ)

b, Số thẻ bài của Mi là:

1 + 3 = 3 (thẻ)

Đáp số: a. 1 thẻ

b. 3 thẻ

Bài 6*:

Sau khoản thời gian bán rôt bưởi ít hơn và ít hơn số quả là:

15 – 9 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả

Tham khảo chi tiết những dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây.