Phương pháp giải bài lớnán tính tuổi lớp 5 Bài lớnán tính tuổi

Bài toán về tính tuổi là 1 trong số những bài toán có văn thường gặp tại tiểu học, đây là dạng toán khá quen thuộc đối sở hữu những em học sinh lớp 4, 5.

Trong đề bài của những bài toán dạng này, những chi tiết về tổng, hiệu hoặc tỉ số giữa số tuổi của 2 người thường được ẩn dưới nhiều hình thức khác nhau. Do hiệu số tuổi của 2 người luôn ko thay đổi đổi tại mọi thời điểm nên từ hiệu số tuổi của 2 đứa ở 1 thời điểm bất kì nào đấy ta có thể suy ra hiệu số tuổi của 2 người đấy tại 1 thời điểm khác. Ngược lại, tỉ số số tuổi của 2 đứa ở từng thời điểm lại khác nhau vì vậy từ tỉ số số tuổi của 2 đứa ở 1 thời điểm nào đấy ta ko thể suy ra tỉ số số tuổi của 2 người đấy tại 1 thời điểm khác được. Từng 5, từng người thêm 1 tuổi do đấy trường hợp biết khoảng phương pháp thời kì giữa 2 thời điểm nào đấy thì từ tổng số tuổi của 2 đứa ở 1 thời điểm ta có thể suy ra tổng số tuổi của 2 người đấy tại thời điểm kia.

Có nhiều phương pháp để giải những bài toán dạng này, thông thường ta có thể vận dụng phương pháp giải của những bài toán điển dường như Tổng – hiệu, Tổng – tỉ , Hiệu – tỉ, bên cạnh ra ta còn có thể vận dụng phương pháp giải bằng sơ đồ đoạn thẳng hoặc so sánh sở hữu đại lượng ko đổi. Để giúp những em học sinh nắm rõ hơn về phương pháp giải của những bài toán dạng này, chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn qua những thí dụ cụ thể sở hữu những dạng bài cơ bản sau đây:

1. Bài toán giải bằng phương pháp giải của bài toán Tổng – hiệu

Dí dụ 1: 5 nay, anh 11 tuổi còn em 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu 5 nữa thì tổng số tuổi của 2 anh em là 28 tuổi?

Phân tách: Từ số tuổi của 2 anh em hiện nay, ta có thể biết được hiệu số tuổi của 2 anh em từ đấy suy ra hiệu số tuổi của 2 anh em lúc tôngr số tuổi của 2 anh em là 28 tuổi.

Vận dụng phương pháp giải của bài toán Tổng – hiệu ta tìm được số tuổi của từng người lúc tổng số tuổi của 2 anh em là 28 tuổi, từ đấy tìm được thời kì từ nay tới lúc tổng số tuổi của 2 anh em là 28 tuổi.

Giải: Hiệu số tuổi của 2 anh em hiện nay là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Do hiệu số tuổi của 2 người luôn ko thay đổi đổi nên hiệu số tuổi của 2 anh em lúc tổng số tuổỉ của 2 anh em là 28 tuổi cũng vẫn như hiện nay và là 6 tuổi.

Tuổi của anh lúc tổng số tuổi của 2 anh em là 28 tuổi là: (28 + 6) : 2 = 17 (tuổi) Thời kì từ nay tới lúc tổng số tuổi của 2 anh em là 28 tuổi là: 17 – 11 = 6 (5)

Đáp số: 6 5

Dí dụ 2: Bí quyết đây 3 5 thì tổng số tuổi của 2 anh em là 11 tuổi. Tính số tuổi của anh và số tuổi của em hiện nay, biết rằng hiện nay anh hơn em 5 tuổi.

Phân tách: Vì hiệu số tuổi của 2 người ko thay đổi đổi nên phương pháp đây 3 5 anh cũng hơn em 5 tuổi. Từ tổng số tuổi của 2 anh em phương pháp đây 3 5 ta có thể tìm được tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay. Do đấy ta có thể vận dụng phương pháp giải của bài toán Tổng – hiệu để tìm được số tuổi của anh và số tuổi của em phương pháp đây 3 5 và tìm được số tuổi của anh và số tuổi của em hiện nay.

Giải: Vì hiệu số tuổi của 2 người ko thay đổi đổi nên phương pháp đây 3 5 anh cũng hơn em 5 tuổi.

Xem Thêm  Nói lại phần mở đầu câu chuyện 2 bàn tay theo cách mở bài gián tiếp (12 mẫu) Mở bài trong bài văn nhắc chuyện - Tuần 11

Tuổi của anh phương pháp đây 3 5 là: (11 + 5) : 2 = 8 (tuổi) Tuổi của anh hiện nay là: 8 + 3 = 11 (tuổi)

Tuổi của em hiện nay là: 11 – 5 = 6 (tuổi)

Bí quyết 2: Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là: 11 + 3 x 2 = 17 (tuổi) Tuổi của anh hiện nay là: (17 + 5) : 2 = 11 (tuổi)

Tuổi của em hiện nay là: 11 – 5 = 6 (tuổi) Đáp số: Anh: 11 tuổi , em : 6 tuổi.

2. Bài toán giải bằng phương pháp giải của bài toán Tổng – tỉ

Dí dụ 1: Bí quyết đây 5 5, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay, biết rằng tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là 46 tuổi.

Phân tách: Bài toán cho biết tỉ số số tuổi của 2 mẹ con phương pháp đây 5 5 và tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay. Để tìm được số tuổi của từng người ta cần biết thêm tổng số tuổi của 2 mẹ con phương pháp đây 5 5 hoặc tỉ số số tuổi của 2 mẹ con hiện nay.

Ta thấy: Từ tỉ số số tuổi của 2 mẹ con phương pháp đây 5 5 ko thể tìm được tỉ số số tuổi của 2 mẹ con hiện nay. Từ tổng số tuổi của mẹ và của con hiện nay ta có thể tìm được tổng số tuổi của mẹ và của con phương pháp đây 5 5. Từ đấy vận dụng phương pháp giải của bài toán Tổng – tỉ ta tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con phương pháp đây 5 5 và tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con hiện nay.

Giải: Tổng số tuổi của 2 mẹ con phương pháp đây 5 5 là: 46 – 5 x 2 = 36 (tuổi) Tuổi của con phương pháp đây 5 5 là: 36 : (5 + 1) = 6 (tuổi)

Tuổi của con hiện nay là: 6 + 5 = 11 (tuổi) Tuổi của mẹ hiện nay là: 46 – 11 = 35 (tuổi) Đáp số: Mẹ: 35 tuổi, con: 11 tuổi.

Dí dụ 2: Bí quyết đây 6 5, tổng số tuổi của mẹ và con là 36 tuổi. Tính tuổi của mẹ và tuổi của con hiện nay, biết rằng 12 5 nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp đôi tuổi con.

Phân tách: Từ tổng số tuổi của mẹ và con phương pháp đây 6 5 ta có thể tìm được tổng số tuổi của mẹ và con sau 12 5 nữa. Từ đấy vận dụng phương pháp giải của bài toán Tổng – tỉ ta có thể tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con sau 12 5 nữa và tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con hiện nay.

Giải: Tổng số tuổi của mẹ và con sau 12 5 nữa là: 36 + (6 + 12 ) x 2 = 72 ( tuổi ) Tuổi của con sau 12 5 nữa là: 72: (1 + 2) = 24 (tuổi)

Tuổi của mẹ sau 12 5 nữa là: 72 – 24 = 48 (tuổi) Tuổi của mẹ hiện nay là: 48 – 12 = 36 (tuổi)

Tuổi của con hiện nay là: 24 – 12 = 12 (tuổi) Đáp số: Mẹ: 36 tuổi, con: 12 tuổi.

3. Bài toán giải bằng phương pháp giải của bài toán Hiệu – tỉ

Dí dụ 1: Mẹ sinh con 5 26 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay, biết rằng 15 5 nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp đôi tuổi con.

Phân tách: Mẹ sinh con 5 26 tuổi tức là mẹ hơn con 26 tuổi. Do đấy sau 15 5 nữa mẹ vẫn hơn con 26 tuổi. Bài toán cho biết tỉ số số tuổi của mẹ và con sau 15 5 nữa, từ đấy vận dụng phương pháp giải của bài toán Hiệu – tỉ ta tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con sau 15 5 nữa và tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con hiện nay.

Giải: Mẹ sinh con 5 26 tuổi vậy mẹ hơn con 26 tuổi. Do đó15 5 nữa mẹ cũng hơn con 26 tuổi.

Tuổi của con sau 15 5 nữa là: 26 : (2 – 1) = 26 (tuổi) Tuổi của con hiện nay là: 26 – 15 = 11 (tuổi)

Xem Thêm  Tiếng Anh 6 Unit 6: Talking Soạn Anh 6 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

Tuổi của mẹ hiện nay là: 11 + 26 = 37 (tuổi) Đáp số: Mẹ: 37 tuổi, con: 11 tuổi.

Dí dụ 2: 5 nay mẹ 35 tuổi, con 10 tuổi. Hỏi phương pháp đây bao nhiêu 5 thì tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi của con?

Phân tách: Từ hiệu số tuổi của 2 mẹ con hiện nay ta suy ra hiệu số tuổi của 2 mẹ con lúc tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Từ đấy vận dụng phương pháp giải của bài toán Hiệu – tỉ ta tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con lúc tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con.

Giải: Mẹ hơn con số tuổi là: 35 – 10 = 25 (tuổi)

Tuổi của con lúc tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con là: 25 : (6 – 1) = 5 (tuổi)

Thời kì từ lúc tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con tới nay là: 10 – 5 = 5 (5)

Đáp số: 5 5

4. Bài toán giải bằng sơ đồ đoạn thẳng

Dí dụ 1: Hiện nay tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tới lúc tuổi con bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của 2 mẹ con là 84 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay.

Phân tách: Tuổi mẹ hiện nay gấp 5 lần tuổi con hay tuổi mẹ hơn tuổi con 4 lần tuổi con hiện nay. Lúc tuổi con bằng tuổi mẹ hiện nay thì mẹ vẫn hơn con 4 lần tuổi con hiện nay. Từ tổng số tuổi của 2 mẹ con lúc tuổi con bằng tuổi mẹ hiện nay ta tìm được tuổi của mẹ và tuổi của con lúc đấy và tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con hiện nay.

Giải: Ta có thể vẽ sơ đồ và giải bài toán như sau:

Từ sơ đồ ta có: Tuổi của con hiện nay là: 84: (5 + 9) = 6 ( tuổi )

Tuổi của mẹ hiện nay là: 6 x 5 = 30 ( tuổi )

Đáp số: Mẹ: 30 tuổi, con: 6 tuổi.

Dí dụ 2: Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em. Biết rằng từ lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay tới lúc tuổi em bằng tuổi anh hiện nay là 10 5. Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay.

Phân tách: Tương tự động như tại thí dụ 1 ta có thể vẽ sơ đồ biểu diễn số tuổi của 2 anh em tại 3 thời điểm khác nhau đấy là: Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, hiện nay và lúc tuổi em bằng tuổi anh hiện nay. Bài toán cho biết khoảng thời kì từ lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay tới lúc tuổi em bằng tuổi anh hiện nay là 10 5, từ đấy ta có thể tìm được hiệu số tuổi của anh và của em và tìm được số tuổi của anh và số tuổi của em.

Giải: Ta có thể vẽ sơ đồ và giải bài toán như sau:

Phương pháp tính tuổi lớp 5

Từ sơ đồ ta có: Anh hơn em số tuổi là: 10 : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là: 5: (3 – 2) x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: Anh: 15 tuổi, em: 10 tuổi.

5. Bài toán giải bằng phương pháp so sánh sở hữu đại lượng ko đổi

Dí dụ 1: Bí quyết đây 4 5, tuổi của bố gấp 7 lần tuổi của con. Biết rằng sau 6 5 nữa thì tuổi của con sẽ bằng 1/2 tuổi của bố phương pháp đây 4 5. Tính tuổi của bố và tuổi của con hiện nay.

Phân tách: Tuổi của con phương pháp đây 4 5 bằng 1/7 tuổi của bố phương pháp đây 4 5. Tuổi của con sau 6 5 nữa bằng 1/2 tuổi của bố phương pháp đây 4 5. Từ đấy ta có thể tìm được hiệu giữa tỉ số số tuổi của con phương pháp đây 4 5 sở hữu số tuổi của bố phương pháp đây 4 5 và tỉ số số tuổi của bố sau đây 6 5 sở hữu số tuổi của bố phương pháp đây 4 5.

Xem Thêm  VALORANT: Chi tiết chế độ chơi new Crew Deathmatch - Sinh tử đội

– Từ khoảng phương pháp thời kì phương pháp đây 4 5 tới sau đây 6 5 ta tìm được số tuổi của bố phương pháp đây 4 5, từ đấy tìm được số tuổi của bố và số tuổi của con hiện nay.

Giải: Tuổi con phương pháp đây 4 5 so sở hữu tuổi bố phương pháp đây 4 5 thì bằng: 1/7 (tuổi bố phương pháp đây 4 5)

Tuổi con sau 6 5 nữa so sở hữu tuổi bố phương pháp đây 4 5 thì bằng: 1/2 (tuổi bố phương pháp đây 4 5)

Thời kì từ lúc phương pháp đây 4 5 tới sau 6 5 nữa là: 4 + 6 = 10 (5)

Tuổi bố phương pháp đây 4 5 là: 10 : (1/2 – 1/7) = 28 (tuổi)

Tuổi con phương pháp đây 4 5 là: 28 : 7 = 4 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: 28 + 4 = 32 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 4 + 4 = 8 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Dí dụ 2: 5 nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng sau 8 5 nữa thì tuổi của bố chỉ còn gấp 2,5 lần tuổi của con. Tính tuổi của bố và tuổi của con hiện nay.

Phân tách: Ta thấy hiệu số tuổi của bố và tuổi của con luôn ko thay đổi đổi do đấy ta có thể so sánh tuổi của bố hoặc tuổi của con tại 2 thời điểm sở hữu hiệu số tuổi của bố và tuổi của con. Từ khoảng thời kì giữa 2 thời điểm đấy ta có thể tìm được tuổi của bố hoặc tuổi của con tại từng thời điểm.

– Hiện nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con suy ra tuổi của bố gấp 4/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con hay tuổi của con bằng 1/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con.

– Sau 8 5 nữa, tuổi của bố gấp 2,5 (5/2) lần tuổi của con suy ra tuổi của bố gấp 5/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con hay tuổi của con bằng 2/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con.

– Vậy 4/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con kém 5/3 lần hiệu số tuổi của bố và tuổi của con là 8 5 hay 1/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con kém 2/3 hiệu số tuổi của bố và tuổi của con cũng là 8 5. Từ đấy ta tìm được hiệu số tuổi của bố và tuổi của con và tìm được tuổi của bố, tuổi của con

Giải: Tuổi của bố hiện nay so sở hữu hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con thì bằng:

= 4/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Tuổi của bố 8 5 sau so sở hữu hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con thì bằng:

= 5/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con là: 8 : (5/3 – 4/3) = 24 ( tuổi )

Tuổi của con hiện nay là: 24 : (4 – 1) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là: 8 + 24 = 32 (tuổi)

Bí quyết 2: Tuổi của con hiện nay so sở hữu hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con thì bằng:

= 1/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Tuổi của con 8 5 sau so sở hữu hiệu số tuổi của bố và tuổi của con thì bằng:

= 2/3 (Hiệu số tuổi của bố và tuổi của con)

Hiệu số tuổi của của bố và tuổi của con là: 8 : (2/3 – 1/3) = 24 (tuổi)

Tuổi của con hiện nay là: 24 : (4 – 1) = 8 (tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là: 8 + 24 = 32 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Tài liệu vẫn còn, mời người tiêu dùng tải về để xem nội dung chi tiết

Để giúp những em học sinh lớp 4, lớp 5 giải những bài toán tính tuổi, quý phụ huynh có thể tham khảo thêm những dạng toán tính tuổi, những phương pháp giải để chỉ dẫn những em khiến toán nhanh hơn.