Quy chế lương thưởng 2022 Mẫu quy chế lương thưởng 5 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ

Số: /2022/QĐ

….……. ngày … tháng …. 5 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐCCÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………….

V/v: Ban hành quy chế lương thưởng và chế độ cho người lao động của Tổ chức

– Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 5 2019

– Căn cứ nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 5 2015 quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số nội dung của Bộ luật lao động;

– Căn cứ Luật công ty – Luật số 68/2014/QH13;

– Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức;

– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Ban Giám đốc Tổ chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quy chế lương thưởng và chế độ cho người lao động của Tổ chức Cổ Phần ………………………………………..

Điều 2: Quyết định có hiệu lực nhắc từ ngày ký. Những viên chức và những phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hành.

Nơi nhận:

– Như điều 2;

– Lưu KTTC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNGVÀ CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phần đích

– Việc trả lương, thưởng cho từng cá nhân, từng phòng ban nhằm khuyến khích người lao động khiến việc, hoàn thành phải chăng công việc theo chức danh và đóng góp quan yếu vào việc hoàn thành kế hoạch chế tạo marketing của đơn vị.

– Tạo động lực liên quan người lao động nâng cao tri thức tích lũy kinh nghiệm.

– Thực hành đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và những chế độ cho người lao động.

Điều 2: Những căn cứ

– Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/04/2002; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Bộ luật lao động ngày 29/06/2006;

– Căn cứ vào nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ và thông tư chỉ dẫn số 27/2010/TT-LĐTBXH ngày 14/09/2010.

– Căn cứ luật công ty ngày 29/11/2005.

– Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức Cổ Phần Cấp Nước Diễn Châu.

– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị đơn vị.

Điều 3: Những nguyên tắc trả lương

1. Việc phân phối tiền lương, thưởng gắn liền sở hữu năng suất chất lượng, hiệu quả chế tạo marketing của Tổ chức và những cá nhân người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Việc trả lương, thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả chế tạo marketing chung của đơn vị và mức độ đóng góp của người lao động theo nguyên tắc khiến nhiều hưởng nhiều, khiến ít hưởng ít, khiến công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc ấy, chức vụ ấy. Lúc thay thế đổi công việc, thay thế đổi chức vụ thì hưởng lương theo công việc new, chức vụ new.

3. Lúc kết quả chế tạo marketing nâng cao lên thì tiền lương của người lao động nâng cao theo hiệu quả thực tế ưu thích sở hữu Quỹ tiền lương thực hành được giám đốc phê thông qua.

Điều 4: Đối tượng ứng dụng

Quy chế này được ứng dụng cho mọi người lao động khiến việc theo hợp đồng tại Tổ chức Cổ Phần ……………………………………….

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH TRẢ LƯƠNG

I. Những chức danh công việc trong công ty:

1. Chức vụ quản lý công ty: Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, những trưởng phó phòng.

2. Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: Kế toán, nhân sự, kỹ thuật,…

II. Hình thức, phương pháp tính và thời hạn trả lương, mức lương hưởng đối sở hữu từng loại công việc, phòng ban:

1. Hình thức trả lương:

– Tổ chức ứng dụng hình thức trả lương theo thời kì.

– Mức lương thử việc: Hưởng 100% mức lương cơ bản của công việc ấy.

– Thời kì thử việc đối sở hữu viên chức văn phòng, viên chức kỹ thuật ko quá 60 ngày.

2. Trả lương khiến thêm giờ (Theo thời kì)

Trả lương lúc người lao động khiến thêm giờ được quy định cụ thể như sau:

– Đối sở hữu người lao động trả lương theo thời kì, trường hợp khiến thêm bên cạnh giờ tiêu chuẩn thì công ty buộc phải trả lương khiến thêm giờ theo bí quyết tính sau:

Tiền lương khiến thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả

x

150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ khiến thêm

Xem Thêm  Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 9 Bài tập về chuỗi phản ứng hóa học vô cơ

Trong ấy:

+ Mức 150% ứng dụng đối sở hữu giờ khiến thêm vào ngày thường.

+ Mức 200% ứng dụng đối sở hữu giờ khiến thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động.

+ Mức 300% ứng dụng đối sở hữu giờ khiến thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (Trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời kì nghỉ được hưởng nguyên lương theo Điều 97 của Bộ luật Lao động).

– Trường hợp khiến thêm vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất là 30% so sở hữu tiền lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang khiến vào ban ngày.

3. Thời hạn trả lương:Vào ngày cuối cùng của tháng khiến việc bằng tiền mặt (Trường hợp ngày trả lương vào ngày nghỉ thì được trả lương trước 01 ngày).

4. Mức lương hưởng:Mức lương người lao động nhận được từ sự đóng góp của mình vào Tổ chức theo kết quả, số lượng, chất lượng, hay hiệu quả công việc mang trong mình lại. Tiền lương được diển tả bằng tiền, bao gồm: Tiền lương cơ bản + Những khoản phụ cấp và khoán chi

4.1. Lương cơ bản:

Được xác định qua quy trình xem xét vai trò, trách nhiệm của những vùng vị trí công việc thông qua hệ thống bản mô tả công việc do Tổ chức quy định. Lương cơ bản căn cứ trên hệ thống thang bảng lương Tổ chức.

Lương cơ bản

=

Mức lương tối thiểu vùng

(Mức lương này phụ thuộc vào mức lương nhà nước ban hành vào từng thời điểm)

x

Hệ số lương

(Bậc lương và hệ số căn cứ vào chức danh công việc)

– Mức lương cơ bản dùng để trả lương và khiến cơ sở đóng những loại BHXH đề nghị} và giải quyết chế độ, chính sách đối sở hữu người lao động theo quy định của Nhà nước.

– Bậc lương ứng dụng cho toàn bộ CBCNV trong Tổ chức là bậc 1. Người lao động có thể được điều chỉnh nâng cao bậc lương do Ban Giám đốc quyết định lúc có thành tích xuất sắc, đem lại lợi ích kinh tế cho Tổ chức.

4.2. Những khoản phụ cấp, khoán chi: Là những khoản bổ sung thường xuyên hoặc ko thường xuyên hàng tháng mà Tổ chức dành cho người lao động ko căn cứ vào tình hình chế tạo marketing của Tổ chức gồm:

– Công thức tính phụ cấp Hiêuk quả công việc (HQCV) như sau:

Phụ cấp HQCV

=

Mức phụ cấp HQCV của từng vùng vị trí

x

Tỷ lệ % hoàn thành công việc

x

Số ngày khiến việc thực tế hưởng lương

Số ngày khiến việc trong tháng

– Phụ cấp tiền ăn trưa: Trong thời kì khiến việc 8 giờ, mọi CBCNV đều được hưởng phụ cấp ăn trưa. Tiền ăn trưa sẽ được trả bằng tiền mặt và cùng vào tiền lương của CBCNV trong tháng.

– Khoán chi tiền xăng xe: Mọi CBCNV đều được hưởng phụ cấp xăng xe (Theo quy định). Tiền xăng xe sẽ được trả bằng tiền mặt và cùng vào tiền lương CBCNV trong tháng

– Khoán chi tiền điện thoại: Mọi CBCNV đều được hưởng phụ cấp điện thoại (Theo quy định). Tiền xăng xe sẽ được trả bằng tiền mặt và cùng vào tiền lương CBCNV trong tháng.

– Phụ cấp đánh giá HQCV:

+ Là khoản phụ cấp căn cứ vào đánh giá kết quả thực hành công việc hàng tháng. Viên chức trong Tổ chức tự động đánh giá hiệu quả công việc căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hành trong tháng theo tỷ lệ % hoàn thành và gửi cho cán bộ quản lý quản lý xác nhận tiếp theo gửi cho phòng ban hành chính nhân sự trước 01 ngày khiến việc cuối cùng trong tháng.

+ Kết quả công việc được đánh giá theo 2 tiêu chí: Khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành.

III. Chế độ thưởng

1. Thưởng tết âm lịch

– Vào dịp tết âm lịch hàng 5, Công Ty sẽ có thưởng cho CBCNV Tổ chức.

– Mức thưởng: 01 tháng lương cơ bản của 5 trước liền kề.

2. Thưởng hiệu quả công việc: Hàng tháng, Giám đốc đơn vị căn cứ vào tình hình khiến việc thực tế sẽ xếp loại CBCNV Tổ chức để khiến căn cứ tính mức thưởng hiệu quả công việc cho CBCNV Tổ chức.

Mức thưởng HQCV = Hệ số xếp loại x Mức lương cơ bản

Hệ số phân loại như sau:

Loại

A

B

C

D

E

F

G

H

Ban Giám đốc

2.2

2.0

1.8

1.0

0

Công nhân

2.0

2.0

1.8

1.0

0

Cụ thể như sau:

* Đối sở hữu Giám đốc:

– Mức A: Hoàn thành phải chăng những phần tiêu đặt ra, kiếm tìm được nhiều hợp đồng new, quản lý giám sát viên chức đạt hiệu quả cao trong công việc, tiêt kiệm được chi chi phí và nguồn nhân lực.

Xem Thêm  KHTN Lớp 6: Bài tập Chủ đề 3 và 4 Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 6 Cánh diều trang 43

– Mức B: Hoàn thành phải chăng những phần tiêu đặt ra, kiếm tìm được khách hàng new, quản lý giám sát viên chức đạt hiệu quả cao trong công việc.

– Mức C: Hoàn thành những phần tiêu đặt ra, chỉ đạo phối hợp những phòng ban phòng ban đạt hiệu quả, cố gắng kiếm tìm nhiều đối tác, khách hàng new.

– Mức D: Hoàn thành những phần tiêu đặt ra, chỉ đạo phối hợp những phòng ban phòng ban đạt hiệu quả.

– Mức E: Hoàn thành những phần tiêu đặt ra đúng hạn.

– Mức F: Hoàn thành những phần tiêu đặt ra nhưng chưa chỉ đạo những phòng ban phòng ban, chưa phối hợp chặt chẽ dẫn tới chậm chễ trong công việc.

– Mức G: Hoàn thành những phần tiêu đặt ra nhưng còn hạn chế: Siêu phẩm ko đạt tiến độ, cần buộc phải chỉnh sửa nhiều.

– Mức H: Ko hoàn thành nhiệm vụ

* Đối sở hữu Công nhân:

– Mức A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc, sẵn sàng nhận thêm việc và hoàn thành phải chăng công việc nhận thêm.

– Mức B: Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ của mình và nhận thêm việc và hoàn thành công việc nhận thêm.

– Mức C: Hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng nhận thêm việc lúc viên chức khác vắng mặt.

– Mức D: Hoàn thành nhiệm vụ được giao, nghiêm túc trong công việc và phấn đấu hoàn thành công việc, ko ngại khó khăn.

– Mức E: Hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng hạn.

– Mức F: Hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng ko chủ động trong công việc;

– Mức G: Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế: Sai sót, buộc phải chỉnh sửa nhiều.

– Mức H: Ko hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết những khoản phụ cấp, khoán chi cho từng vùng vị trí công việc như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

Chức danh công việc

Phụ cấp HQCV

Phụ cấp ăn trưa

Khoán chi xăng xe

Khoán chi điện thoại

Phụ cấp trang phục

1

Ban Giám đốc

730.000

500.000÷800.000

1.000.00

2

Công nhân

730.000

500.000÷800.000

200.000÷500.000

3

Bảo vệ

.

730.000

200.000÷800.000

200.000÷500.000

4

Lao công

730.000

200.000÷700.000

200.000÷500.000

– Mức phụ cấp đánh giá kết quả công việc nêu trên là mức cao nhất} mà CBCNV nhận được trong tháng lúc kết quả công việc đạt 100%. Mức phụ cấp này sẽ được điều chỉnh nâng cao hoặc giảm cho 5 tiếp theo căn cứ vào kết quả đánh giá hiệu quả khiến việc trong kỳ và khối lượng công việc sẽ được phân công cho từng vùng vị trí vào 5 tiếp theo.

Phụ cấp tiền ăn trưa được tính trên số ngàylàm việc được hưởng lương trong tháng.

Khoán chi tiền xăng xe và khoán chi tiền điện thoại được tính trên dựa vào phiếu đánh giá của Ban lãnh đạo trong tháng.

Lúc có sự thay thế đổi về những mức phụ cấp và khoán chi, Ban giám đốc sẽ có quyết định điều chỉnh bằng văn bản.

3. Chế độ thưởng và những khooản tương trợ phúc lợi khác

3.1. Chế độ hiếu hỉ

– Người lao động: 2 triệu đồng/người/lần.

– Vợ/chồng, bố mẹ, anh, em chị ruột: 500.000 đồng/người/lần.

3.2. Du xuân, nghỉ mát: Hàng 5 Tổ chức tổ chức cho người lao động đi du xuân đầu 5 và đi nghỉ mát 1 lần/5. Giám đốc sẽ có quyết định cụ thể về thời kì, địa điểm, kinh chi phí đi du xuân, nghỉ mát.

3.3. Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

– Nghỉ lễ, tết: Theo quy định của Bộ luật lao động.

Bản thân kết hôn: Nghỉ 03 ngày.

Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày.

Cha mẹ chết (Nói cả bên chồng/vợ), vợ hoặc chồng, con chết: Nghỉ 03 ngày.

3.4. Nghỉ phép 5

– Người lao động có 12 tháng khiến việc tại Tổ chức thì được nghỉ 12 ngày phép/5 hưởng nguyên lương. Từng tháng người lao động được nghỉ 1 ngày phép, trường hợp ko nghỉ thì ngày phép ấy sẽ cùng dồn vào những tháng sau trong 5.

– Người lao động đang trong thời kì thử việc hoặc chưa ký hợp đồng lao động thì chưa được hưởng những chế độ theo quy định của nhà nước.

3.5. Thưởng 30/4&1/5, ngày quốc khánh, tết dương lịch

– Tiền thưởng từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng ứng dụng đối sở hữu toàn bộ CBCNV khiến việc tại Tổ chức, mức thưởng tùy thuộc} thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng khiến việc và chấp hành toàn bộ nội quy của người lao động.

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 2: Viết 1 tấm thiệp chúc Tết gửi cho 1 người bạn hoặc người thân tại xa 10 đoạn văn mẫu lớp 2

– Giám đốc sẽ ban hành quyết định bằng văn bản cụ thể về mức hưởng đối sở hữu CBCNV tại từng thời điểm chi thưởng.

3.6. Tiền lương tháng thứ 13: Tổ chức trường hợp marketing có lãi sẽ thưởng cho viên chức ký hợp đồng lao có thời hạn và hợp đồng lao động ko xác định thời hạn 1 tháng lương cơ bản. Tiền lương tháng 13 được tính trên số tháng thực tế khiến việc tại công ty.

3.7. Công tác chi phí trong nước

– Ví dụ đi về trong ngày được tương trợ: 150.000 đồng/ngày.

– Ví dụ đi từ 2 ngày trở lên, mức tương trợ sẽ như sau:

+ Ví dụ đi những tỉnh lân cận phía Bắc như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ninh,… mức tương trợ: 500.000 đồng/ngày.

+ Ví dụ đi TP Hồ Chí Minh, những tỉnh miền Trung, nam mức tương trợ: 2.000.000 đồng/ngày.

Ghi chú:

– Đây là mức công tác chi phí tương trợ ăn uống, sinh hoạt cá nhân, đi lại tại địa bàn ấy.

– Trường hợp đi công tác sử dụng máy bay, đơn vị sẽ đặt vé máy bay cho CBCNV. Đối sở hữu chi chi phí tàu xe, ngủ nghỉ viên chức đi công tác sẽ tự động chi và buộc phải lấy hóa đơn, chứng từ về để Tổ chức tính sổ.

– Trường hợp đi công tác mà phía mời đài thọ toàn bộ kinh chi phí phát sinh tại địa bàn tới công tác thì đơn vị chỉ chi trả chi chi phí vé máy bay hoặc chi chi phí tàu xe đi công tác.

3.8. Quần áo đồng phục

– Viên chức kỹ thuật được cấp 4 bộ đồng phục/5 chia khiến 2 đợt vào tháng 01 và tháng 07 hàng 5.

– Viên chức new sẽ được cấp đồng phục tại thời điểm ký hợp đồng lao đồng hoặc hợp đồng thử việc. Ví dụ hết thời kì thử việc mà ko ký hợp đồng chính thức thì buộc phải hoàn trả lại đồng phục đã được cấp cho Tổ chức, trường hợp mất hoặc hư hỏng buộc phải bồi thường.

3.9. Công cụ dụng cụ, tài sản chuyên dụng cho quy trình khiến việc

Tổ chức sẽ trang bị công cụ, dụng cụ để chuyên dụng cho công việc cho viên chức

Đối sở hữu Ban lãnh đạo: Tổ chức sẽ trang bị cho điện thoại, phương tiện đi lại chuyên dụng cho cho quy trình khiến việc.

CBCNV buộc phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản đã được cấp. Lúc nghỉ việc buộc phải hoàn trả lại Tổ chức, trường hợp khiến mất hay hư hỏng buộc phải bồi thường.

3. 10. Tương trợ học chi phí tập huấn

– Lúc có những công việc hoặc chức danh đòi hỏi cán bộ, viên chức buộc phải đi học hoặc công việc đòi hỏi buộc phải bổ sung thêm tri thức, kỹ năng để đáp ứng điều kiện khiến công việc hoặc chức danh ấy thì học chi phí khóa học ấy sẽ do Tổ chức chi trả.

– Mức học chi phí sẽ theo hóa đơn, chứng từ thực tế từng khóa học.

3.11. Chi liên hoan hàng 5

– Để nâng cao tinh thần đoàn kết, động viên kịp thời sự phấn đấu của toàn thể CBCNV trong Tổ chức. Căn cứ vào số lượng CBCNV hàng 5, có sự tham khảo kết quả marketing, Ban Giám đốc quyết định tổ chức liên hoan vào những dịp như ngày kỷ niệm ra đời Tổ chức, ngày tết dương lịch, âm lịch,…

– Ban Giám đốc sẽ có quyết định về thời kì, địa điểm tổ chức vào từng thời điểm.

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Quy chế này thay thế cho những quy chế trả lương, thưởng của Tổ chức Cổ Phần …………………… ban hành trước ngày ký quyết định ban hành quy chế này và có hiệu lực nhắc từ ngày 01/01/2022. Trong quy trình thực hành quy chế này, lúc xét thấy ko ưu thích sở hữu tình hình thực tế đơn vị, tình hình giá cả thị trường lao động, Ban Giám đốc sẽ xem xét và điều chỉnh.

– Trên đây là nội dung quy định về tiền lương, tiền thưởng và những chế độ phúc lợi khác ứng dụng cho toàn bộ cán bộ công viên chức tại Tổ chức Cổ Phần ………………………, giao cho phòng hành chính nhân sự và phòng kế toán Tổ chức triển khai thực hành.

Nơi nhận:

– Những phòng ban;

– Lưu PHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ