Sơ đồ tư duy Este lớp 12 Sơ đồ tư duy Hóa 12

Sơ đồ tư duy Este tóm tắt toàn bộ tri thức trọng tâm về Este, giúp người dùng lớp 12 dễ dàng ghi nhớ tri thức.

Sơ đồ tư duy bài Este là bí quyết thức giúp nâng cao hiệu quả ghi chép bằng bí quyết dùng những giản đồ để biểu hiện tổng thể về khái niệm, danh pháp, tính chất hóa học, tính chất vật lí, ứng dựng … xâu chuỗi vấn đề và hợp tác những đối tượng liên quan được tóm gọn dưới dạng 1 hình ảnh liên lạc sở hữu nhau bằng những đường nối. Qua ấy người dùng học sinh có thể dễ dàng, nhanh chóng ghi nhớ tri thức Hóa học 12 hơn.

I. Sơ đồ tư duy bài Este

II. Sơ đồ tư duy Este ngắn gọn

III. Sơ đồ tư duy Este chi tiết

IV. Sơ đồ tư duy Este hay nhất

V. Lý thuyết Este

1. Công thức chung của este là RCOOR’.

a. Este no, đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)

b. Este ko no đơn chức:

Este đơn chức, ổ hở, ko no: CmH2m+2-2kO2 (ok là số hợp tác pi, ok ≥ 2)

c. Este đa chức:

Este tạo bởi axit đơn chức và rượu đa chức có dạng: (RCOO)mR’

Este tạo bởi rượu đơn chức và axit đa chức có dạng: R (COOR’)m

Este tạo bời axit đa chức R(COOH)n và ancol đa chức R’(OH)m có dạng: Rm(COO)nmR’n

2. Danh pháp este

Gốc Hiđrocacbon + tên anion gốc axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).

Xem Thêm  Tiếng Anh 6 Unit 1: A Nearer Look 2 Soạn Anh 6 trang 9 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

3. Tính chất hóa học este

a. Phản ứng thủy phân môi trường Axit (H+)

R-COO-R’ + H-OH ⇋ R-COOH + R’-OH

b. Phản ứng thủy phân môi trường Bazơ (OH-)

R-COO-R’ + NaOH ⟶ R-COONa + R’-OH

1 số phản ứng Este đặc biệt

Este X + NaOH ⟶ 2 muối + H2O

c. Phản ứng Este chứa gốc ko no

• Phản ứng H2 (xt, Ni, lớn)

• Phản ứng trùng hợp (tạo polime)

4. Điều chế este

a. Thực hành phản ứng este hóa giữa ancol và axit

RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

b. Thực hành phản ứng cùng giữa axit và hidrocacbon ko no

CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

c. Thực hành phản ứng giữa phenol và anhidrit axit

(CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5