Soạn bài Bóp nát quả cam (trang 100) Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2 – Tuần 31

Soạn bài Bóp nát quả cam giúp những em học sinh lớp 2 nhanh chóng trả lời những câu hỏi đọc, viết, nói và nghe, vận dụng củaBài 23 chủ đề Con người Việt Nam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 101, 102, 103.

Qua đấy, còn giúp những em viết chữ hoa Q (kiểu 2), đề cập chuyện Bóp nát quả cam. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em tải miễn phí tổn bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Soạn bài phần Đọc – Bài 23: Bóp nát quả cam

Khởi động

Nói tên 1 người anh hùng bé tuổi mà em biết.

Gợi ý trả lời:

Tên 1 người anh hùng bé tuổi mà em biết:

 • Kim Đồng
 • Lê Văn 8
 • Nguyễn Bá Ngọc

Trả lời câu hỏi

1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm cho gì?

2. Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản siêu nóng lòng gặp vua.

3. Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?

4. Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?

5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam mô tả điều gì?

Gợi ý trả lời:

1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để xin vua cho đánh giặc.

2. Chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản siêu nóng lòng gặp vua: Đợi mãi ko gặp được vua, Trần Quốc Toản liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

3. Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

4. Được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức vì: vua nói Quốc Toản làm cho trái phép nước, lẽ ra cần trị tội. Vua ban cho quả cam quý nhưng xem Trần Quốc Toản như trẻ con, ko cho bàn việc nước.

Xem Thêm  Trường Đại học có học phí cao nhất Việt Nam

5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam mô tả sự vô cùng căm giận sứ giặc ngang ngược, sự dũng cảm, mạnh mẽ, có trách nhiệm có đất nước.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Xếp những từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

2. Hài hòa ô chữ bên trái có ô chữ bên cần để tạo câu nêu hoạt động.

Gợi ý trả lời:

1. Từ ngữ chỉ người:

 • Trần Quốc Toản
 • Vua
 • Sứ thần
 • Lính

Từ ngữ chỉ vật:

 • Thuyền rồng,
 • Quả cam
 • Thanh gươm

2. Hài hòa ô chữ bên trái có ô chữ bên cần để tạo câu nêu hoạt động: Trần Quốc Toản xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến để gặp vua.

Soạn bài phần Viết – Bài 23: Bóp nát quả cam

1. Viết chữ hoa:

Gợi ý trả lời:

 • Xem chữ hoa Q (kiểu 2): cỡ vừa cao 5 li, chữ cỡ bé cao 2,5 li. Gồm 3 nét: cong trên, cong cần và lượn ngang.
 • Quy trình viết: Đặt bút trên đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trên (bé) tới đường kẻ 6, viết tiếp nét cong cần (lớn) xuống tới đường kẻ 1 thì lượn vòng trở lại viết nét lượn ngang từ trái sang cần (cắt ngang nét cong cần), tạo vòng xoắn bé trên chân chữ, ngừng bút trên đường kẻ 2.

2. Viết ứng dụng: Trần Quốc Toản là người anh hùng bé tuổi.

Gợi ý trả lời:

Viết chữ hoa T, Q, chú ý phương pháp nối chữ, khoảng phương pháp giữa những tiếng trong câu, vùng đặt dấu chấm cuối câu.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 23: Bóp nát quả cam

1. Nêu sự việc trong từng tranh

Bóp nát quả cam

2. Nói lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Xem Thêm  Pháp luật 10 Bài 17: Hiến pháp nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường Giải Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 sách Cánh diều trang 104

Gợi ý trả lời:

1. Nêu sự việc trong từng tranh

Mẫu 1:

 • Tranh 1: Trần Quốc Toản xô ngã mấy người lính gác để được vào gặp vua, xin đánh giặc.
 • Tranh 2: Trần Quốc Toản quỳ xuống tâu có vua: “Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!” và đặt thanh gươm lên gáy xin chịu tội.
 • Tranh 3: Vua nói: “Quốc Toản làm cho trái phép nước, lẽ ra cần trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.” và ban cho Quốc Toản 1 quả cam.
 • Tranh 4: Quốc Toản xòe tay cho mọi người xem quả cam vua ban nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

Mẫu 2:

 • Tranh 1: Trần Quốc Toản xô những người lính gác để đi gặp vua
 • Tranh 2: Trần Quốc Toản xin vua cho đánh giặc
 • Tranh 3: Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc đất nước, ban cho Quốc Toản 1 quả cam
 • Tranh 4: Quả cam trên tay Quốc Toản đã bị nát

2. Nói lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Tranh 1: Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi ko gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người linh gác, xăm xăm xuống bến.

Tranh 2: Gặp vua, Quốc Toản qùy xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự động đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Tranh 3: Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm cho trái phép nước, lẽ ra cần trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Xem Thêm  Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 Mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

Nói rồi, vua bạn cho Quốc Toản 1 quả cam.

Tranh 4: Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, ko cho dự bàn việc nước”. Nghĩ tới quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, 2 bàn tay bóp chặt Lúc trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

Soạn bài phần Vận dụng – Bài 23: Bóp nát quả cam

Nói cho người thân về người anh hùng bé tuổi Trần Quốc Toản.

Trả lời:

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi ko gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự động đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

Quốc Toản làm cho trái phép nước, lẽ ra cần trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, vua bạn cho Quốc Toản 1 quả cam.

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: “vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, ko cho dự bàn việc nước”. Nghĩ tới quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, 2 bàn tay bóp chặt lúc trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.