Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính Soạn văn 12 tập 2 tuần 31 (trang 167)

Trong chương trình Ngữ văn lớp 12, học sinh tiếp tục được tìm hiểu về phong bí quyết ngôn ngữ hành chính.

Obtain.vn sẽ phân phối bài Soạn văn 12: Phong bí quyết ngôn ngữ hành chính, mời người tiêu dùng học sinh tham khảo dưới đây.

Soạn văn Phong bí quyết ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính

1. Văn bản hành chính

– Văn bản 1: là nghị định của Chính phủ. Sắp có nghị định là những văn bản của những cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị, xã hội… ) như pháp lệnh, nghị quyết, thông tư, thông cáo, chỉ thị, quyết định…

– Văn bản 2: là giấy chứng nhận của hiệu trưởng 1 trường trung học phổ thông.

– Văn bản 3: là đơn của 1 học sinh gửi cơ sở huấn luyện nghề.

2. Ngôn ngữ hành chính

Những văn bản hành chính đều có 1 số đặc điểm tiêu biểu về ngôn ngữ như sau:

– Về bí quyết trình bày: được soạn thảo theo 1 kết cấu thống nhất, thường có cha phần theo 1 khuôn mẫu nhất định.

– Về từ ngữ: từ ngữ hành chính dùng có tần số cao.

– Về kiểu câu: có những văn bản tuy dài nhưng chỉ là kết cấu của 1 câu. Từng 1 ý quan yếu thường được tách ra và xuống dòng, viết hoa đầu dòng.

II. Đặc biệt cơ bản của phong bí quyết ngôn ngữ hành chính

1. Tính khuôn mẫu

Xem Thêm  Phân tích tình huống độc đáo trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân Dàn ý & 10 bài văn Tình huống truyện Vợ nhặt

1 văn bản hành chính gồm cha phần: phần đầu, phần chính và phần cuối:

a. Phần đầu:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ

– Tên cơ quan ban hành văn bản (chính phủ), bên dưới là số hiệu văn bản.

– Địa điểm, thời kì ban hành văn bản

b. Phần chính: nội dung của văn bản.

c. Phần cuối

– Chức vụ, chữ ký và họ tên của người ký văn bản, dấu của cơ quan.

– Nơi nhận

2. Tính minh xác

– Từng từ, từng câu trong văn bản hành chính chỉ có 1 ý.

– Ko dùng những biện pháp tu từ, hàm ý.

– Ngôn ngữ chính xác, chuẩn mực.

3. Tính công vụ

– Dùng trong giao tiếp công vụ.

– Hạn chế biểu đạt tình cảm cá nhân.

III. Luyện tập

Câu 1. Nói tên 1 số loại văn bản hành chính thường gặp liên quan tới học tập trong nhà trường của anh (chị).

1 số loại văn bản hành chính thường gặp liên quan tới học tập trong nhà trường như:

 • Đơn xin nghỉ học, đơn xin vào đội…
 • Quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật…
 • Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh…

Câu 2. Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về bí quyết trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính (lược trích) trong SGK.

– Văn bản: Quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và huấn luyện.

Xem Thêm  Lời bài hát Nhật oký của mẹ Lyric Nhật oký của mẹ - Hiền Thục

– Gồm 3 phần có toàn bộ nội dung cần có.

– Từ ngữ: chính xác, rõ ràng.

Câu 3. Anh chị hãy hãy ghi biên bản 1 cuộc họp theo phong bí quyết ngôn ngữ hành chính.

Gợi ý:

– Cần có toàn bộ những nội dung sau đây:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản;
 • Địa điểm và thời kì họp;
 • Thành phần cuộc họp;
 • Nội dung họp: người điều khiển, người phát biểu, nội dung thảo luận, kết luận của cuộc họp;
 • Chủ toạ và thư ký (người ghi biên bản), ký tên

– Mẫu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SƠ KẾT CUỐI NĂM HỌC

Thời kì:…

Địa điểm: Lớp… Phòng học… Trường…

Thành phần tham gia: Cô giáo chủ nhiệm lớp…, Ban cán sự lớp… và … thành viên lớp…

Nội dung cuộc họp:

 • Phần 1: Tổng kết lại thành tích học tập luyện tập cuối 5.
 • Phần 2: Khen thưởng những học sinh có kết quả học tập và luyện tập phải chăng
 • Phần 3: Phần tiêu trong 5 học sắp tới.

Cuộc họp kết thúc vào: … giờ… ngày… tháng… 5…

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)