Thông tư 19/2016/TT-BYT Chỉ dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT chỉ dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm cho việc và chế độ báo cáo đối có cơ sở y tế những tuyến cơ sở, huyện, tỉnh.

Nội dung chính của Thông tư 19/2016/TT-BYT bao gồm 5 chương, 25 điều và 8 biểu mẫu đi kèm. Thông tư 19/2016/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/8/2016.

Nội dung chính của thông tư 19/2016/TT-BYT:

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ –

Số: 19/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 5 2016

THÔNG TƯHƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 5 2012 của Quốc hội;

Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 5 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 5 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư chỉ dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Chương IQUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động

1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động bao gồm:

a) Lập và cập nhật giấy tờ vệ sinh lao động của cơ sở lao động;

b) Quan trắc môi trường lao động;

c) Khám sức khỏe trước lúc bố trí việc làm cho, khám sức khỏe định kỳ, khám tìm ra bệnh nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp;

d) Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những liên quan của chi tiết có hại trong môi trường lao động đối có sức khỏe;

đ) Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe tại nơi làm cho việc;

e) Đảm bảo đáp ứng bắc buộc về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm cho việc quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

g) Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm cho việc (sau đây gọi tắt là sơ cứu, cấp cứu) và đảm bảo trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu.

2. Hằng 5, cơ sở lao động chế tạo marketing bắt buộc xây dựng nội dung quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động đối có cơ sở.

Điều 2. Bắc buộc đối có việc quản lý sức khỏe người lao động

1. Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động bắt buộc được thực hành từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quy trình làm cho việc tại cơ sở lao động.

2. Việc bố trí, sắp xếp vùng vị trí việc làm cho bắt buộc yêu thích có tình hình sức khỏe của người lao động đồng thời đáp ứng những bắc buộc sau:

Xem Thêm  Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên Biểu mẫu công ty

a) Ko bố trí người bị bệnh nghề nghiệp vào làm cho việc tại những vùng vị trí lao động có tiếp xúc có chi tiết có hại gây bệnh nghề nghiệp đấy lúc chưa kiểm soát hoặc giảm thiểu được việc tiếp xúc có những chi tiết có hại này;

b) Hạn chế bố trí người lao động bị những bệnh mạn tính làm cho việc tại những vùng vị trí lao động có chi tiết có hại liên quan tới bệnh đang mắc. Trường hợp bắt buộc bố trí người lao động bị những bệnh mạn tính làm cho việc tại những vùng vị trí lao động có chi tiết có hại liên quan tới bệnh đang mắc thì người dùng lao động bắt buộc giải thích toàn bộ những chi tiết có hại đối có sức khỏe của người lao động và chỉ được bố trí làm cho việc sau khoản thời gian có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Điều 3. Giấy tờ quản lý sức khỏe người lao động

1. Giấy tờ quản lý sức khỏe người lao động gồm:

a) Giấy tờ sức khỏe cá nhân của người lao động;

b) Giấy tờ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật của hầu hết người lao động đang làm cho việc tại cơ sở lao động (sau đây gọi tắt là Giấy tờ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật).

2. Giấy tờ sức khỏe cá nhân của người lao động bao gồm:

a) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Phiếu khám sức khỏe trước lúc bố trí làm cho việc đối có trường hợp người lao động tiếp xúc có chi tiết có hại gây bệnh nghề nghiệp, người lao động làm cho nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật;

b) Sổ khám sức khỏe định kỳ hoặc Sổ khám sức khỏe tìm ra bệnh nghề nghiệp đối có trường hợp người lao động tiếp xúc có chi tiết có hại gây bệnh nghề nghiệp, người lao động làm cho nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật;

c) Giấy tờ bệnh nghề nghiệp của người lao động (ví dụ có);

d) Giấy ra viện, giấy nghỉ ốm hoặc những giấy tờ điều trị có liên quan (ví dụ có)

3. Giấy tờ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật thực hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Quản lý giấy tờ cấp cứu tai nạn lao động

1. Đa số những trường hợp bị tai nạn lao động, nhiễm độc tại nơi làm cho việc bắt buộc được lập giấy tờ cấp cứu tai nạn lao động.

2. Giấy tờ cấp cứu tai nạn lao động thực hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và bắt buộc lưu giữ tại cơ sở lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IISƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC

Điều 5. Bắc buộc đối có hoạt động sơ cứu, cấp cứu

1. Việc bố trí lực lượng sơ cứu, cấp cứu, trang bị phương tiện, thiết bị, vật tư, sơ cứu, cấp cứu bắt buộc căn cứ vào những chi tiết sau:

a) Loại hình chế tạo, bản chất của chi tiết nguy hiểm, có hại;

Xem Thêm  Đọc: Gieo ngày new - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo tập 1 Bài 3

b) Số lượng người lao động, số lượng ca làm cho việc; bố trí ca làm cho việc;

c) Nguy cơ gây tai nạn có thể xảy ra tại nơi làm cho việc;

d) Khoảng bí quyết từ nơi làm cho việc tới cơ sở y tế sắp nhất;

đ) Tỷ lệ tai nạn lao động (ví dụ có).

2. Đối có vùng vị trí làm cho việc có dùng hóa chất độc hoặc chất gây ăn mòn bắt buộc trang bị vòi tắm khẩn cấp và phương tiện rửa mắt tại vùng vị trí dễ tiếp cận trong khu vực làm cho việc và được bảo dưỡng theo quy định của nhà chế tạo hoặc quy định của pháp luật (ví dụ có).

3. Đối có nơi làm cho việc có dùng hóa chất đã được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất thì bắt buộc có phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt, ghi rõ chỉ dẫn về sơ cứu, cấp cứu đối có loại hóa chất đấy, đặt sắp vùng vị trí của túi sơ cứu, cấp cứu để dễ tiếp cận. Trường hợp hóa chất dùng có chất giải độc thì bắt buộc có sẵn chất giải độc và chỉ dẫn dùng bằng tiếng Việt trong túi sơ cứu, cấp cứu.

4. Có lực lượng sơ cứu, cấp cứu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư này.

5. Công bố công khai những thông tin về vùng vị trí, số lượng của túi sơ cứu, trang thiết bị, những phương tiện cấp cứu, phòng hoặc khu vực sơ cứu, cấp cứu và danh sách thành viên lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại những khu vực làm cho việc của cơ sở lao động để cho người lao động biết và dùng lúc cần thiết.

6. Trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu (bao gồm cả túi sơ cứu) và số lượng người làm cho công tác sơ cứu, cấp cứu bắt buộc được định kỳ đánh giá, rà soát để đảm bảo luôn trong tình trạng dùng phải chăng và yêu thích có những bắc buộc quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Quy định về túi sơ cứu

1. Những túi sơ cứu bắt buộc được đặt tại khu vực làm cho việc của người lao động, tại nơi dễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu chữ thập.

2. Nội dung và số lượng túi sơ cứu thực hành theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu

1. Lực lượng sơ cứu, cấp cứu gồm:

a) Người lao động được người dùng lao động phân công tham dự lực lượng sơ cứu. Việc phân công người lao động tham dự lực lượng sơ cứu bắt buộc đáp ứng những tiêu chí sau:

– Có đủ sức khỏe và tình nguyện tham dự những hoạt động sơ cứu, cấp cứu;

– Có thể có mặt sớm nhất tại vùng vị trí xảy ra tai nạn lao động để tương trợ sơ cứu, cấp cứu trong thời kì làm cho việc;

– Được huấn luyện về sơ cứu, cấp cứu theo chỉ dẫn tại Điều 9 của Thông tư này.

b) Người làm cho công tác y tế tại cơ sở chế tạo marketing.

2. Đối có cơ sở chế tạo, marketing có công việc thuộc Danh phần công việc có bắc buộc nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, người dùng lao động sắp xếp và bố trí số lượng người lao động làm cho công tác sơ cứu, cấp cứu như sau:

Xem Thêm  Các dạng bài tập về ADN lớp 12 Bài tập ADN

a) Dưới 100 người lao động bắt buộc bố trí ít nhất 01 người lao động làm cho công tác sơ cứu, cấp cứu;

b) Cứ từng 100 người lao động nâng cao thêm bắt buộc bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm cho công tác sơ cứu, cấp cứu.

3. Đối có cơ sở chế tạo marketing khác, người dùng lao động sắp xếp và bố trí số lượng người lao động làm cho công tác sơ cứu, cấp cứu như sau:

a) Dưới 200 người lao động bắt buộc bố trí ít nhất 01 người lao động làm cho công tác sơ cứu, cấp cứu;

b) Cứ từng 150 người lao động nâng cao thêm bắt buộc bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm cho công tác sơ cứu, cấp cứu.

4. Đảm bảo từng ca làm cho việc hoặc nhóm làm cho việc lưu động bắt buộc có người hoặc lực lượng chịu trách nhiệm sơ cứu, cấp cứu.

Điều 8. Bắc buộc đối có khu vực sơ cứu, cấp cứu

1. Trường hợp trên 300 người cùng lao động tập trung trên 1 mặt bằng bắt buộc bố trí khu vực sơ cứu, cấp cứu.

2. Khu vực sơ cứu, cấp cứu bắt buộc đáp ứng những bắc buộc tối thiểu như sau:

a) Nên đủ rộng để đặt cáng cứu thương và có chỗ cho người bị tai nạn lao động nằm và được thông khí, chiếu sáng và có biển hiệu (chữ thập);

b) Bố trí sắp nhà vệ sinh, dễ tiếp cận có khu vực lao động, chế tạo và dễ dàng trong công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc tải người lao động lúc bị tai nạn lao động;

c) Danh phần trang thiết bị của khu vực sơ cứu, cấp cứu thực hành theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu

Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu bao gồm:

a) Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

b) Người được phân công tham dự lực lượng sơ cứu, cấp cứu.

2. Thời kì, nội dung huấn luyện và huấn luyện lại hằng 5 thực hành theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Người được huấn luyện bắt buộc ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này sau khoản thời gian được huấn luyện. Trường hợp người lao động đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì ko bắt buộc ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu nhưng bắt buộc lưu bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

– Còn nữa –

Tải tài liệu để xem toàn bộ nội dung Thông tư 19/2016/TT-BYT

Danh sách những biểu mẫu đi kèm có thông tư 19/2016/TT-BYT

  • Biểu mẫu 1: Quản lý sức khỏe trước lúc bố trí việc làm cho
  • Biểu mẫu 2: Quản lý sức khỏe người lao động thông qua khám sức khỏe định kỳ
  • Biểu mẫu 3: Tình hình bệnh tật trong thời kì báo cáo
  • Biểu mẫu 4: Tình hình nghỉ việc do ốm, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
  • Biểu mẫu 5: Quản lý bệnh mạn tính
  • Biểu mẫu 6: Quản lý bệnh mạn tính theo từng bệnh
  • Biểu mẫu 7: Theo dõi bệnh nghề nghiệp
  • Biểu mẫu 8: Danh sách người lao động mắc bệnh nghề nghiệp