Tiếng Anh 11 Unit 7: Từ vựng Từ vựng Unit 7 lớp 11 chương trình new

Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh lớp 11 tổng hợp toàn bộ những từ new, ngữ pháp quan yếu và 1 số bài tập trắc nghiệm về bài Additional Training giúp những em học sinh chuẩn bị bài học trước lúc tới lớp.

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Additional Training giúp người tiêu dùng học sinh nhanh chóng nắm được vốn từ phong phú. Từ đấy người tiêu dùng có thể dễ dàng hiểu được nội dung truyền đạt ngay cả lúc ngữ pháp ko quá vững. Và lúc hiểu nhanh, hiểu đúng, người tiêu dùng học sinh lớp 11 sẽ có thể phản xạ trả lời lại nhanh chóng những nội dung liên quan tới bài Additional Training. Vậy dưới đây là toàn bộ từ new Unit 7 lớp 11 Additional Training, mời người tiêu dùng cùng đón đọc.

Từ vựng Unit 7 lớp 11 Additional Training

Từ vựngPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa1. overseas(adv) /əˈbrɔːd/tại nước ngoài2. educational(adj) /ˌækəˈdemɪk/thuộc vể hoặc liên quan tới giáo dục, việc học tập, mang trong mình tính học thuật3. lodging(n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/phòng ở4. obtain(v) /əˈtʃiːv/đạt được5. admission(n) /ədˈmɪʃn/sự vào hoặc được nhận vào 1 trường học6. analytical(adj) /ˌænəˈlɪtɪkl/(thuộc) phân tích7. baccalaureate(n)/ˌbækəˈlɔːriət/kì thi tú tài8. bachelor(n) /ˈbætʃələ(r)/người có bằng cử nhân9. broaden(v) /ˈbrɔːdn/mở rộng, nới rộng10. campus(n) /ˈkæmpəs/khu trường sở, sân bâi (của những trường trung học, đại học)11. collaboration(n) /kəˌlæbəˈreɪʃn/cùng tác12. faculty(n) /ˈkɒlɪdʒ/trường cao đẳng13. seek the advice of(v) /kənˈsʌlt/hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo14. coordinator(n) /kəʊˈɔːdɪneɪtə(r)/người điều phối, điều phối viên15. course(n) /kɔːs/khoá học, chương trình học16. crucial(adj) /ˈkrɪtɪkl/thuộc bình phẩm, phê bình17. CV(n) /ˌsiːˈviː/viết tắt của curriculum vitae, bản tóm tắt quy trình hoạt động của 1 người (thường nộp theo đơn xin việc); bản lí lịch18. dean(n) /diːn/chủ nhiệm khoa (1 trường đại học)19. diploma(n) /dɪˈɡriː/học vị, bằng cấp20. diploma(n) /dɪˈpləʊmə/bằng cấp, văn bằng21. doctorate(n) /ˈdɒktərət/học vị tiến sĩ22. eligible(adj) /ˈelɪdʒəbl/đủ tư phương pháp, thích hợp23. enrol(v) /ɪnˈrəʊl/ghi danh24. enter(v) /ˈentə(r)/gia nhập, theo học 1 trường25. school(n) /ˈfæklti/khoa (của 1 trường đại học)26. establishment(n) /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/viện, trường đại học27. internship(n) /ˈɪntɜːnʃɪp/giai đoạn thực tập28. kindergarten(n) /ˈkɪndəɡɑːtn/trường mẫu giáo ( cho trẻ 4 – 6 tuổi)29. main(n) /ˈmeɪdʒə(r)/môn học chính của sinh viên, chuyên ngành30. obligatory(a) /ˈmændətəri/có tính bắt buộc31. grasp(n) /ˈmɑːstə(r)/thạc sĩ32. ardour(n) /ˈpæʃn/sự đam mê, niềm say mê33. potential(n) /pəˈtenʃl/khả năng, tiềm lực34. career(n) /prəˈfeʃn/nghề, nghề nghiệp35. pursue(v) /pəˈsjuː/đeo đuổi36. qualification(n) /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/văn bằng, học vị, chứng chỉ37. scholarship(n) /ˈskɒləʃɪp/học bổng38. ability(n) /skɪl/kĩ năng39. expertise(n) /ˈtælənt/nhân tài, năng lực, nhân tài40. coaching(n) /ˈtreɪnɪŋ/luyện tập, đào tạo41. transcript(n) /ˈtrænskrɪpt/học bạ, phiếu điểm42. tuition(n) /tjuˈɪʃn/tiền học, học phí43. tutor(n) /ˈtjuːtə(r)/thầy giáo dạy kèm44. undergraduate(n) /ˌʌndəˈɡrædʒuət/sinh viên đang học đại học hoặc cao đẳng, chưa phải chăng nghiệp45. college(n) /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/trường đại học46. vocational(adj) /vəʊˈkeɪʃənl/thuộc vể hoặc liên quan tới học nghề, hướng nghiệp

Xem Thêm  Cách đổi ảnh đại diện, ảnh bìa Fb

Bài tập từ vựng tiếng Anh 11 Unit 7

Match the phrases with their definition

1. educational

A. the group of topics in a college, faculty

2. kindergarten

B. if one thing is obligatory, you will need to do it due to a rule or legislation

3. curriculum

C. a scholar who’s learning for his or her first diploma at school or college

4. undergraduate

D. relating lớn faculties, schools and universities, or linked with learning and pondering

5. obligatory

E. the best diploma from a college

6. doctorate

F. faculty for youngsters aged beneath 5

Use the phrase given in capitals on the finish of every line lớn type the phrase that matches within the hole in the identical line.

1. What __________ me most is the excessive price of residing in London as a world scholar. (WORRY)

2. Most of those college students are serious about pursuing _____________ research for bachelor’s levels. (GRADUATE)

3. Some universities in the US supply completely different _________ lớn worldwide college students lớn assist lớn cowl tuition charges and residing prices. (SCHOOL)

4. Universities should higher put together college students for his or her __________ careers. (PROFESSION)