Tiếng Anh 6 Overview 2: Expertise Soạn Anh 6 trang 68, 69 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Bài 4

Mai’s household is speaking lớn a journey agent about their journey lớn Singapore. Pay attention and tick (✓) T (True) or F (False). (Gia đình của Mai đang trò chuyện có đại lý du lịch về chuyến du lịch tới Singapore. Nghe và đánh dấu Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Mai’s go to lớn Singapore is 4 days.

2. They will not go lớn the Nationwide Park.

3. The go to lớn Sentosa takes a full day.

4. The Sea Aquarium is a zoo for fish.

5. The Gentle and Sound Present is the afternoon.

Nội dung bài nghe:

Journey agent: Right here now we have a four-day programme for you …

Mai’s mom: Can we go to someplace pure?

Journey agent: Oh sure. Now we have two days for nature: sooner or later on the Nationwide Park and sooner or later on the zoo.

Mai’s mom: How about Sentosa?

Journey agent: Sentosa is a ‘should’ for households. We spend sooner or later there.

Mai’s mom: Is it sufficient?

Journey agent: We begin early and return late. There we go to the Sea Aquarium …

Mal’s mom: What’s it?

Journey agent: It is a zoo for fish.

Mai’s mom: Nice.

Journey agent: Within the night we are going to watch the Gentle and Sound Present. And the final day is for…

Dịch bài nghe:

Đại lý du lịch: Trên đây chúng tôi có chương trình 4 ngày cho bạn …

Mẹ của Mai: Chúng ta tới 1 nơi nào ấy tự động nhiên chứ?

Đại lý du lịch: Ồ vâng. Chúng ta có 2 ngày dành cho thiên nhiên: 1 ngày trên Vườn quốc gia và 1 ngày trên sở thú.

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Tả cô lao công đang làm việc (Dàn ý + 14 mẫu) Tả người lao động đang làm việc lớp 5

Mẹ của Mai: Còn Sentosa thì sao?

Đại lý du lịch: Sentosa là nơi ‘cần} buộc phải có’ đối có những gia đình. Chúng ta dành 1 ngày trên ấy.

Mẹ Mai: 1 ngày có đủ ko?

Đại lý du lịch: Chúng ta xuất phát sớm và về muộn. Trên ấy chúng ta tham quan Thủy cung…

Mẹ của Mai: Đấy là gì?

Đại lý du lịch: Đấy là 1 sở thú dành cho cá.

Mẹ Mai: Tuyệt.

Đại lý du lịch: Buổi tối chúng ta sẽ xem Chương trình biểu diễn ánh sáng và âm thanh. Và ngày cuối cùng dành cho …

Trả lời:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

T

(Đúng)

F

(Sai)

1. Mai’s go to lớn Singapore is 4 days.

(Chuyến đi của Mai tới Singapore trong 4 ngày.)

2. They will not go lớn the Nationwide Park.

(Họ sẽ ko tới Vườn quốc gia.)

3. The go to lớn Sentosa takes a full day.

(Chuyến thăm Sentosa mất trọn 1 ngày.)

4. The Sea Aquarium is a zoo for fish.

(Sea Aquarium là 1 vườn thú dành cho cá.)

5. The Gentle and Sound Present is within the afternoon.

(Buổi biểu diễn Ánh sáng và Âm thanh vào buổi chiều.)