Tiếng Anh 6 Unit 2: Talking Soạn Anh 6 trang 30 sách Chân trời sáng tạo

Bài 5

USE IT! Work in pairs. Take a look at the cinema programme. Put together and practise a brand new dialogue. Use the dialogue in train 2 and the Key Phrases. (Thực hành! Khiến việc theo cặp. Nhìn vào chương trình điện ảnh. Chuẩn bị và thực hành 1 đoạn hội thoại new. Dùng đoạn hội thoại trong bài tập 2 và những Cụm từ quan yếu.)

Gợi ý trả lời

A: Hello. It is a special occasion at Vista Cinema on Saturday.

B: Oh sure. What’s on?

A: Plenty of movies. Look!

B: Mmm. What would you like lớn see?

A: Nicely, I am not likely fascinated about The Starvation Sports activities.

B: No? I like Ocean Paradise.

A: Proper, and what about Stunning Life?

B: Sure, it’s quiet OK. However the two movies are on fairly early and our English class doesn’t end till 2:15 p.m.

A: So, let’s have a look at Ironwoman, it’s on at 2.30 p.m.

B: Okay. Nice.

Chỉ dẫn dịch:

A: Xin chào. Đấy là 1 ngày đặc biệt tại Rạp chiếu phim Vista vào thứ 7.

B: Ồ, vâng. Có chương trình gì à?

A: Siêu nhiều phim. Xem này!

B: Ừm. Bạn muốn xem gì?

A: Chà, tôi ko thực sự hứng thú có The Starvation Sports activities.

B: Ko á? Tôi thích Ocean Paradise.

A: Được, còn Cuộc sống tươi đẹp thì sao?

B: Ừm, cũng được ấy. Nhưng 2 bộ phim chiếu khá sớm và lớp học tiếng Anh của chúng ta tới 2:15 chiều new kết thúc.

A: Vậy, chúng ta hãy xem Ironwoman, phát sóng lúc 2h30 chiều nhé.

Xem Thêm  Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 9 Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

B: Được đấy. Tuyệt vời.

Hoặc:

A: Hello, there are be quite a lot of new movies on Saturday.

B: Oh sure. What’s on?

A: An inventory of latest movies

B: What would you like lớn see?

A: I am not likely within the Ocean Paradise

B: Okay, so what concerning the Starvation Sports activities Half one?

A: Sure, i prefer it

B: Nice. Let go lớn the Vista cinema lớn see Starvation Sports activities Half one

Chỉ dẫn dịch:

A: Xin chào, có siêu nhiều phim new vào thứ 7.

B: Ồ vâng. Dòng gì vậy?

A: Danh sách những bộ phim new

B: Cậu muốn xem gì?

A: Tợ ko thực sự hứng thú có Ocean Paradise

B: Okay, vậy còn Starvation Sports activities Phần 1 thì sao?

A: Được, tớ thích nó

B: Tuyệt vời. Hãy tới rạp chiếu phim Vista để xem Starvation Sports activities Phần 1