Tiếng Anh 6 Unit 2: Từ vựng My Home – Kết nối tri thức có cuộc sống Tập 1

Từ vựng Unit 2 lớp 6 My Home tổng hợp toàn bộ những từ new, ngữ pháp quan yếu và 1 số bài tập từ vựng về bài My Home có đáp án kèm theo. Qua ấy, giúp những em học sinh lớp 6chuẩn bị bài học trước lúc tới lớp thực phải chăng.

Soạn Từ vựng Unit 2 lớp 6 bám sát theo chương trình SGK International Success 6 – Tập 1 bao gồm từ new, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Từ ấy, những em dễ dàng hiểu được toàn bộ nội dung của Unit 2: My Home trong sách Tiếng Anh 6. Vậy mời những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn nhé:

Từ vựng Unit 2 lớp 6: My Home – International Success 6 Tập 1

Từ newPhiên âmĐịnh nghĩa1. residence/əˈpɑːrt.mənt/ (n)căn hộ2. attic/ˈæt̬.ɪk/ (n)gác mái3. air-conditioner/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n)máy điều hòa ko khí4. alarm clock/əˈlɑːm klɒk/đồng hồ báo thức5. bed room/ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n)phòng ngủ6. lavatory/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n)nhà tắm7. mattress/mattress/ (n)giường8. behind/bɪˈhaɪnd/ (pre)/bɪˈhaɪnd/ (pre): trên phía sau, đằng sau9. between/bɪˈtwin/ (pre)trên giữa10. blanket/ˈblæŋkɪt/chiếc chăn11. lavatory scales/ˈbɑːθruːm skeɪlz/cân sức khỏe12. nation home/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n)nhà trên nông thôn13. cabinet/ˈkʌb·ərd/ (n)tủ chén14. chair/tʃeər/ (n)ghế15. ceiling fan/ˈsiːlɪŋ fæn/quạt trần16. cellar/ˈselə(r)/tầng hầm17. chimney/ˈtʃɪmni/ống khói18. chopsticks/ˈtʃɒpstɪks/đôi đũa19. cooker/ˈkʊkər/nồi cơm điện20. curtain/ˈkɜːtn/rèm cửa21. cushion/ˈkʊʃn/đệm22. chest of drawers/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n)ngăn kéo tủ23. loopy/ˈkreɪ.zi/ (adj)kì dị, lạ thường24. division retailer/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n)shop bách hóa25. dishwasher/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n)máy rửa bát (chén) đĩa26. eating room/ˈdaɪnɪŋ ruːm/phòng ăn27. fridge/frɪdʒ/ (n)tủ lạnh28. furnishings/ˈfɜr nɪ tʃər/ (n)đồ đạc trong nhà, đồ gỗ29. storage/ˈɡærɑːʒ/nhà để xe30. corridor/hɑːl/ (n)phòng lớn31. kitchen/ˈkɪtʃ·ən/ (n)nhà bếp32. lamp/læmp/chiếc đèn33. front room/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n)phòng khách34. gentle/laɪt/ánh sáng35. microwave/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n)lò vi sóng36. messy/ˈmes.i/ (adj)lộn xộn, bừa bộn37. transfer/muːv/ (v)đi lại, chuyển nhà38. subsequent lớn/’nɛkst tu/ (pre)kế bèn, trên cạnh39. in entrance of/ɪn ‘frʌnt ʌv/ (pre)trên phía trước, đằng trước40. underneath/ˈʌn dər/ (pre)trên bên dưới, phía dưới41. desk/ˈteɪ bəl/ (n)bàn42. couch/ˈsoʊ·fə/ (n)ghế trường kỷ, ghế sô pha43. stilt home/stɪltsˌhaʊs / (n)nhà sàn44. poster/ˈpoʊ·stər/ (n)áp phích45. bathroom/ˈtɔɪ·lɪt/ (n)nhà vệ sinh46. city home/ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n)nhà phố47. villa/ˈvɪl.ə/ (n)biệt thự48. wardrobe/ˈwɔːr.droʊb/ (n)tủ đựng quần áo

Xem Thêm  Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9 (Có đáp án) Trắc nghiệm Sử Bài 9 lớp 11

Bài tập từ vựng tiếng Anh 6 Unit 2: My Home

Select the right reply.

1. My aunt is cooking in the________

A. front room B. tub C. kitchen D. corridor

2. It’s known as the tiger room ________ there’s a huge tiger on the wall.

A. as a result of B. so C. however D. like

3. My mates ________ judo after faculty.

A. have B. play C. do D. research

4. There’s a financial institution ________ the grocery store.

A. subsequent B. between C. on the left D. close to

5. We reside in a city home, however our grandparents reside in a ________ home.

A. metropolis B. villa C. nation D. residence

Use the phrases within the field lớn full the beneath sentences.

favourite ; washer ; dishwasher ; fascinating ;

beautiful ; trendy ; kitchen;

1. My mom is cooking within the __________.

2. Image-books are very ____________.

3. She places her soiled garments within the ______________.

4. Apple is my ___________fruit.

5. It’s essentially the most ____________-car.

6._______________ is a machine that washes dishes.

ĐÁP ÁN

Select the right reply.

1 – C; 2 – A; 3 – C; 4 – D; 5 – C;

Use the phrases within the field lớn full the beneath sentences.

favourite ; washer ; dishwasher ; fascinating ;

beautiful ; trendy ; kitchen;

1. My mom is cooking within the ___kitchen_______.

2. Image-books are very ______interesting______.

3. She places her soiled garments within the ______washing machine________.

4. Apple is my _____favorite______fruit.

5. It’s essentially the most _______modern____ automotive.

6.________Dishwasher_______ is a machine that washes dishes.

7. What a _______lovely______ lady!