Tiếng Anh 7 Unit 1: A Nearer Look 2 Soạn Anh 7 trang 11, 12 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

Soạn Tiếng Anh 7 Unit 1: A Nearer Look 2 giúp những em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời những câu hỏi trang 11, 12 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Tập 1 bài Unit 1: Hobbies.

Soạn Unit 1 Hobbies còn phân phối thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp những em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đấy, giúp những em nắm vững được tri thức để học phải chăng môn Tiếng Anh 7 – International Success Tập 1. Vậy mời những em cùng tải miễn phí tổn bài viết dưới đây:

Bài 1

Match the sentences (1-5) lớn the right makes use of (a-c). (Nối câu (1-5) sở hữu bí quyết dùng đúng (a-c).)

1. My sister normally cooks dinner.a. a timetable / programme2. The practice leaves at 10 a.m.3. The Pink River flows via Ha Noi.b. an everyday action4. My yoga class begins at 6 a.m. each Tuesday.5. We generally watch TV on Sundays.c. a common reality

Gợi ý trả lời:

1 – b

2 – a

3 – c

4 – a

5 – b

1. b

My sister normally cooks dinner.

(Chị tôi thường xuyên nấu bữa tối.) => hành động thường xuyên

2. a

The practice leaves at 10 p.m.

(Đoàn tàu đi đi lúc 10 giờ tối.) => thời kì biểu

3. c

The Pink River flows via Ha Noi.

(Sông Hồng chảy qua Hà Nội.) => sự thực chung

4. a

My yoga class begins at 6 a.m each Tuesday.

(Lớp học yoga của tôi khởi đầu lúc 6 giờ sáng thứ Cha hàng tuần.) => thời kì biểu

5. b

We generally watch TV on Sundays.

(Chúng tôi thỉnh thoảng xem TV vào Chủ nhật.) => hành động thường xuyên

Bài 2

Full the sentences. Use the current easy type of the verbs. Hoàn thành câu. Dùng động từ tại thì hiện tại đơn.)

1. My brother and I (construct) ________ a brand new mannequin each month.

2. What _______ Lan (do)______ in her free time?

3. I (have) ________ a drawing lesson each Tuesday.

Xem Thêm  Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An 5 2011 - 2012 môn Ngữ văn (Có đáp án) Sở GD&ĐT Nghệ An

4. Mark (not like)_______ doing judo.

5. ______ your English lesson (begin)______ at 6 p.m.

Gợi ý trả lời:

1. build2. does – do3. have4. would not like5. Does – begin

1. My brother and I construct a brand new mannequin each month.

(Tôi và anh trai xây dựng 1 mô hình new từng tháng.)

Giải thích: Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “ my brother and I” số nhiều nên động từ giữ nguyên.

2. What does Lan do in her free time?

(Lan khiến gì vào thời kì rảnh?)

Giải thích: Thì hiện tại đơn câu hỏi Wh-question, chủ ngữ “Lan” số ít nên thêm trợ từ “does”, động từ giữ nguyên.

3. I have a drawing lesson each Tuesday.

(Tôi có 1 buổi học vẽ vào Thứ Cha hàng tuần.)

Giải thích: Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “I” nên động từ giữ nguyên.

4. Mark doesn’t like doing judo.

(Mark ko thích tập judo.)

Giải thích: Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “Mark” số ít nên thêm “doesn’t”, động từ giữ nguyên.

5. Does your English lesson begin at 6 p.m?

(Buổi học tiếng Anh của bạn có khởi đầu lúc 6 giờ tối ko?)

Giải thích: Thì hiện tại đơn câu nghi vấn, chủ ngữ “your English class” số ít nên thêm “Does” vào đầu câu, động từ giữ nguyên.

Bài 3

Fill in every clean with the right type of the verb in brackets. (Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

My members of the family have completely different hobbies. My dad (1.get pleasure from) _______ gardening. He (2. spend)________ two hours in our backyard day by day. My mum and sister (3. not like)_______ gardening, however they love cooking. They (4. go) _______ lớn a cooking class each Sunday. Their lesson (5. start) _________ at 9 a.m. I (6. not get pleasure from)_______ cooking, and I can’t cook dinner very nicely.

Gợi ý trả lời:

1. enjoys

2. spends

3. don’t like

4. go

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Nghị luận về tinh thần tự động giác trong học tập của học sinh 2 Dàn ý & 12 bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

5. begins

6. don’t get pleasure from

My members of the family have completely different hobbies. My dad (1) enjoys gardening. He (2) spends two hours in our backyard day by day. My mum and sister (3) don’t like gardening, however they love cooking. They (4) go lớn a cooking class each Sunday. Their lesson (5) begins at 9 a.m. I (6) don’t get pleasure from cooking, and I can’t cook dinner very nicely.

Giải thích:

(1) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “my dad” số ít nên động từ “get pleasure from” thêm “-s” => enjoys

(2) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “he” số ít nên động từ “spend” thêm “-s” ⇒ spends

(3) Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “my mum and sister” số nhiều nên thêm “don’t”, động từ giữ nguyên ⇒ don’t like

(4) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “they” số nhiều nên động từ giữ nguyên ⇒ go

(5) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “their lesson” số ít nên động từ “start” thêm “-s” => begins

(6) Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “I” số nhiều nên thêm “don’t”, động từ giữ nguyên ⇒ don’t get pleasure from

Chỉ dẫn dịch:

Những thành viên trong gia đình tôi có những sở thích khác nhau. Bố tôi thích khiến vườn. Ông đó dành 2 giờ trong khu vườn của chúng tôi từng ngày. Mẹ và em gái tôi ko thích khiến vườn nhưng họ thích nấu ăn. Họ tới 1 lớp học nấu ăn vào Chủ nhật hàng tuần. Buổi học của họ khởi đầu lúc 9 giờ sáng. Tôi ko thích nấu ăn và tôi cũng ko thể nấu ăn ngon.

Bài 4

Write full sentences, utilizing the given phrases and phrases. You’ll have lớn change the phrases or add some. (Hoàn thành câu, dùng từ và cụm từ đã cho. Bạn có thể thay thế đổi hoặc thêm từ.)

1. solar / set / in / west / each night.

Xem Thêm  Công thức tính nồng độ đương lượng Tính nồng độ đương lượng

2. Trang and Minh / play / basketball / day by day / after college?

3. flight / from / Ho Chi Minh Metropolis / not / arrive / at 10:30.

4. our science instructor / begin / our classes / 1 p.m / on Friday.

5. you / make / mannequin / at / weekend?

Gợi ý trả lời:

1. The solar units within the west each night

2. Do Trang and Minh play basketball on a regular basis after college?

3. The flight from Ho Chi Minh metropolis doesn’t arrive at 10.30

4. Our science instructor begins our classes at 1 p.m on Fridays

5. Do you make fashions at weekend?

Chỉ dẫn dịch:

1. Mặt trời lặn tại hướng Tây vào từng buổi tối

2. Hàng ngày Trang và Minh có chơi bóng rổ sau giờ học ko?

3. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ko tới lúc 10h30.

4. Giáo viên khoa học của chúng tớ khởi đầu bài học của chúng tớ lúc 1 giờ chiều vào những ngày thứ 6

5. Bạn có khiến mô hình vào cuối tuần ko?

Bài 5

Sentence race. Work in teams. (Cuộc đua câu. Làm cho việc theo nhóm.)

1. Learn the verb the instructor writes on the board.

(Đọc động từ giáo viên viết trên bảng.)

2. Take turns lớn make a sentence with the verb, utilizing the current easy.

(Lần lượt đặt 1 câu sở hữu động từ, dùng thì hiện tại đơn.)

3. Get one level for every right sentence. The coed with essentially the most factors wins.

(Từng câu đúng được 1 điểm. Học sinh có nhiều điểm nhất sẽ thắng lợi.)

Gợi ý trả lời:

1. go

I go lớn college at 7 a.m day by day.

(Tôi tới trường lúc 7 giờ sáng từng ngày.)

2. watch.

My brother watches TV on the weekend.

(Em trai tôi xem TV vào cuối tuần.)

3. pay attention

My father normally listens lớn music.

(Bố tôi thường xuyên nghe nhạc)

4. play

We play soccer each Sunday morning.

(Chúng tôi chơi bóng đá vào sáng Chủ nhật hàng tuần.)