Tiếng Anh 7 Unit 1: Trying Again Soạn Anh 7 trang 16 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

Bài 3

Use the current easy type of every verb lớn full the passage. (Dùng động từ tại dạng thì hiện tại đơn để hoàn thành đoạn văn.)

Every of my finest mates has his or her personal passion. Mi (1. love) ______ drawing. She will spend hours drawing photos day-after-day. Mark (2. have) ________ a unique passion. He (3. get pleasure from)_________ enjoying sport. I (4. not like) ________ enjoying sport. I like studying books as a result of I can be taught many issues from them. Nevertheless, there (5. be) ________ one passion we share. It (6. be) _____ cooking. All of us (7. go) _________ lớn the identical cooking class. Our class (8. start) _______ at 9 a.m on Sundays.

Gợi ý trả lời:

1. loves

2. has

3. enjoys

4. don’t like

5. is

6. is

7. go

8. begins

Every of my finest mates has his or her personal passion. Mi (1) loves drawing. She will spend hours drawing photos day-after-day. Mark (2) has a unique passion. He (3) enjoys enjoying sports activities. I (4) don’t like enjoying sports activities. I like studying books as a result of I can be taught many issues from them. Nevertheless, there (5) is one passion we share. It (6) is cooking. All of us (7) go lớn the identical cooking class. Our class (8) begins at 9 a.m. on Sundays.

Giải thích:

(1) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “Mi” số ít nên động từ “love” thêm “-s” => loves

(2) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “Mark” số ít nên động từ “have” đổi thành => has

Xem Thêm  GDCD 6 Bài 5: Tự động lập Giáo dục công dân lớp 6 trang 22 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

(3) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “He” số ít nên động từ “get pleasure from” thêm s => enjoys

(4) Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “I” nên dùng trợ từ “don’t”, động từ “like” giữ nguyên => don’t like

(5) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “there”, phía sau có lượng từ “one” số ít nên động từ tobe chuyển thành => is

(6) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “it” nên động từ lớn be chuyển thành => is

(7) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “we” số nhiều nên động từ giữ nguyên => go

(8) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “our class” số ít nên động từ “start” thêm “-s” => begins

Chỉ dẫn dịch:

Từng người bạn thân của tôi đều có sở thích riêng. Mi siêu thích vẽ. Cô đấy có thể dành hàng giờ để vẽ những bức tranh từng ngày. Mark có 1 sở thích khác. Cậu đấy thích chơi thể thao. Tôi ko thích chơi thể thao. Tôi thích đọc sách vì tôi có thể học được nhiều điều từ chúng. Tuy nhiên, có 1 sở thích chúng tôi chia sẻ. Ấy là nấu ăn. Hầu hết chúng ta đều học cùng 1 lớp nấu ăn. Lớp học của chúng tôi khởi đầu lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật.