Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson 1 Unit 7 trang 50 International Success (Kết nối tri thức có cuộc sống) – Tập 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức có cuộc sống – International Success giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời những câu hỏi trong Lesson 1 Unit 7: Classroom Directions trang 50, 51 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 7: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK International Success 3 – Tập 1. Thông qua đấy, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững tri thức để học phải chăng tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Bài 1

Look, pay attention and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Trả lời:

a. Good morning, Ms Hoa. (Chào buổi sáng, cô Hoa.)

Howdy, class. Sit down, please! (Chào cả lớp. Các em vui lòng ngồi xuống nào!)

b. Open your books, please! (Các em vui lòng mở sách ra!)

Bài 2

Hear, level and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Trả lời:

a. Open your e-book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

b. Shut your e-book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

c. Get up, please! (Xin vui lòng đứng lên!)

d. Sit down, please! (Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 3

Let’s discuss. (Chúng ta cùng nói.)

Trả lời:

– Open your e-book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

– Shut your e-book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

– Get up, please! (Xin vui lòng đứng lên!)

Xem Thêm  Kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết 5 học 2022 - 2023 Chỉ dẫn tổng kết 5 học 2022 - 2023

– Sit down, please! (Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 4

Hear and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài 4

Trả lời:

1. a 2. a

1. Ms. Hoa: Open your e-book please! (Những em vui lòng mở sách ra nào!)

2. Ms. Hoa: Get up, please! (Những em vui lòng đứng lên nào!)

Bài 5

Look, full and skim. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Trả lời:

1. Open your e-book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

2. Shut your e-book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

3. Get up, please!(Xin vui lòng đứng lên!)

4. Sit down, please!(Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 6

Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Bài 6

Cách chơi: các chạn chơi xếp ghế đứng xung quanh cô. Cô giáo sẽ mời từng chạn nào ngồi xuống “Sit down, please”. Nghe cô mời chạn nào ngồi xuống thì chạn đó làm theo lời cô.