Tin học 10 Bài 25: 1 số lệnh làm việc sở hữu xâu okayí tự động Tin học lớp 10 trang 123 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

Giải bài tập Tin học 10 Bài 25: 1 số lệnh khiến việc sở hữu xâu kí tự động sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống giúp những em học sinh lớp 10 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác để biết bí quyết trả lời những câu hỏi trang 123→126.

Tin học 10 Bài 25 thuộcchủ đề 5: Giải quyết vấn đề sở hữu sự trợ giúp của máy tính giúp người tiêu dùng học sinh nắm vững tri thức để trả lời những câu hỏi nội dung bài học, luyện tập và vận dụng của bài 1 số lệnh khiến việc sở hữu xâu kí tự động. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 10 Bài 25 1 số lệnh khiến việc sở hữu xâu kí tự động, mời người tiêu dùng cùng theo dõi.

Trả lời Luyện tập trang 126 SGK Tin 10 KNTT

Luyện tập 1

Viết chương trình nhập nhiều số (số nguyên hoặc số thực) từ bàn phím, những số bí quyết nhau bởi dấu bí quyết. Tiếp tục in ra màn hình tổng những số đã nhập.

Lời giải

Dữ liệu nhập vào là 1 xâu. Dùng lệnh break up() để tách thành danh sách. Chuyển những phần tử của danh sách này thành số và tính tổng.

s=enter(“Nhập dãy những số”)

A=s.break up(” “)

t=0

for i in vary(0, len(A)):

t=t+int(A[i])

print(t)

Luyện tập 2

Viết chương trình nhập họ tên toàn bộ của khách hàng, tiếp theo in thông tin tên và họ đệm của người ấy.

Xem Thêm  Nghị luận Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta (Dàn ý + 2 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 12

Lời giải

Chương trình:

s=enter(“Nhập họ tên”)

A=s.break up(” “)

print(“Tên: “, A[len(A)-1])

print(“Tên đệm: “, A[len(A)-2])

Trả lời Vận dụng trang 126 SGK Tin 10 KNTT

Vận dụng 1

Viết chương trình nhập 2 số tự động nhiên từ bàn phím, bí quyết nhau bởi dấu bí quyết và đưa ra kết quả UCLN của 2 số này.

Lời giải

s=enter(“Nhập 2 số tự động nhiên”)

A=s.break up(” “)

a=int(A[0])

b=int(A[1])

r = a % b

whereas r != 0:

a = b

b = r

r = a % b

print(“ƯCLN của a và b là: “,b)

Vận dụng 2

Viết chương trình nhập số tự động nhiên n rồi nhập n họ tên học sinh. Tiếp tục bắc buộc nhập 1 tên và thông tin số bạn có cùng tên ấy trong lớp.

Lời giải

n=int(enter(“Nhập số tự động nhiên n”))

A=[]

t=0

for i in vary(0,n):

A.append(enter(“Nhập họ tên”))

s=enter(“Nhập 1 tên”)

for i in vary(0,n):

B=A[i].break up()

if s == B[len(B)-1]:

t=t+1

print(“Vậy trong lớp có số bạn cùng tên ấy là: “,t)