Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 22 (Có đáp án) Trắc nghiệm Sử 9 bài 22

Trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 22 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Obtain.vn muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng người tiêu dùng học sinh lớp 9 tham khảo.

Trắc nghiệm Sử 9 bài 22 tổng hợp 41 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh tri thức về Cao trào phương pháp mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 5 1945 có đáp án kèm theo. Qua đấy người tiêu dùng học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố tri thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong những bài đánh giá, bài thi học kì 2 môn Lịch sử sắp tới. Chúc người tiêu dùng học phải chăng.

Trắc nghiệm Sử 9 bài 22 có đáp án

Câu 1. Tháng 6/1941 tình hình thế giới diễn ra sự kiện gì?

a. Chiến tranh thế giới bùng nổ.

b. Phát xít Đức tận công Liên Xô.

c. Phát xít Đức tấn công Pháp.

d. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan.

Đáp án: b – dòng 3, đoạn 1, phần I, SGK / T 86

Câu 2. Lãnh tụ Nguyễn Ái tình Quốc về nước sau bao nhiêu 5 xa phương pháp?

a. 15 5.

b. 20 5.

c. 25 5.

d. 30 5.

Đáp án: D – dòng 1,2, đoạn đầu SGK / T 84 ( ra đi 5/6/1911, về 28/1/ 1941)

Câu 3. Nhà thơ Tố Hữu viết: “ Bố mươi 5 chân bước ko mỏi – Mà tới trên thực tế} new tới nơi”. Ấy là 2 câu thơ nói về quy trình tìm đường cứu nước của NÁQ và tới lúc Người quay về Tổ quốc. Vậy NÁQ về nước vào ngày tháng 5 nào? trên đâu?.

a. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó-Cao Bằng.

b. Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào-Tuyên Quang.

c. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó- Cao Bằng.

d. Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội.

Đáp án: c – dòng 1,2, đoạn cuối SGK / T 86

Câu 4. Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cùng sản Đông Dương lần thư VIII tổ chức tại đâu?

a. Pác Bó (Cao Bằng)

b. Bắc Cạn

c. Bắc Sơn (Lạng sơn)

d. Tân Trào (Tuyên Quang)

Đáp án: a – dòng 2,3,4 đoạn cuối SGK / T 86

Câu 5. Hội nghị BCH Trung ương ĐCS Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thgian nào?

a. Từ 10-15/5/1941

b. Từ 10-19/5/1941

c. Từ 10-25 /5/1941

d.Từ 10-29/5/1941

Đáp án: b – dòng cuối cùng SGK / T 86

Câu 6. Từ 15 tới 19/ 5/1941, trên Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử cơ bản nào?

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về câu nói Nhân bất học bất tri lý (Dàn ý + 5 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 12

a. Hội nghị lần thứ VII của BCH TƯ Đảng.

b. Nguyen Ái tình Quốc new về nước.

c. Quy trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII.

d. a và c đúng

Đáp án: c – dòng 2,3,4 đoạn cuối SGK / T 86

Câu 7. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

a. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta có thực dân Pháp.

b. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta có phát xít Pháp-Nhật.

c. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta có thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

d. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta có phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Đáp án: b – dòng 1,2, đoạn chữ bé đầu SGK / T 87

Câu 8. Tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương ra đời mặt trận nào?

a. Mặt trận Liên Việt.

b. Mặt trận Đồng minh.

c. VN độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)

d. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

Đáp án: c – dòng 6,7, đoạn chữ bé SGK / T 87

Câu 9. Hội nghị BCHTƯ Đảng Cùng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

a. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”

b. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.

c. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.

d. Thực hành “ Người cày có ruộng”.

Đáp án: b – dòng 3, đoạn chữ bé đầu SGK / T 87

Câu 10. “Liên hiệp hết thảy có những giới đồng bào yêu nước, ko phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, ko phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”, đấy là chủ trương cua Đảng Cùng sản Đông Dương lúc ra đời:

a. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.

b. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

c. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.

d. Những tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.

Đáp án: d – 4 dòng cuối, đoạn chữ bé đầu SGK / T 87

Câu 11. Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời ngày nào?

a. 10/5/1941

b. 15/5/1941

c. 19/5/1941

d. 29/5/1941

Đáp án: c – dòng 1, đoạn 2, SGK / T 87

Câu 12. Vai trò của Mặt trận Việt minh được mô tả trong thời kỳ nào?

Xem Thêm  Lớnán 3 Bài 57: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số Giải Lớnán lớp 3 trang 47, 48, 49, 50, 51 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống - Tập 2

a. 1930-1931

b. 1936-1939

c. 1939-1941

d. 1941-1945

Đáp án: d – câu hỏi phân tách suy luận, phần I, SGK / T 86-87

Câu 13. Đội du kích trước tiên của phương pháp mạng Việt Nam là gì?

a. Đội du kích Bắc Sơn.

b. Đội du kích Bố Tơ.

c. Đội du kích Võ Nhai.

d. Đội du kích Đình Bảng.

Đáp án: a – dòng cuối SGK / T 82

Câu 14. Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng những hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh? a. Cao Bằng b. Bắc Cạn. c. Lạng sơn d. Hà Giang.

Đáp án: a – dòng 1,2, đoạn 2 chữ bé SGK / T 87

Câu 15. Đội du kích Bắc Sơn- Võ Nhai hợp nhất có đội du kích Thái Nguyên thành:

a. Việt Nam giải phóng quân.

b. Cứu quốc quân.

c. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

d. Quân đội nhân dân.

Đáp án: c – dòng 5, đoạn 3 SGK / T 87

Câu 16. Đội Cứu quốc quân ra đời đấy là sự hợp nhất giữa :

a. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Bố Tơ

b. Đội du kích Bắc Sơn và đội VN tuyên truyền giải phóng quân

c. Đội du kích Bắc Sơn và đội VN giải phóng quân

d. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Đáp án: d – câu hỏi suy luận tri thức ( đầu SGK/T83 + dòng 5,6 SGK/T87)

Câu 17. Bản chỉ thị “ Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhận dân “ sắm vũ khí đuổi thù chung” là của:

a. Ban chấp hành Đảng Cùng sản Đông Dương

b. Hồ Chí Minh

c. Tổng bộ Việt Minh

d. Cứu quốc quân

Đáp án: c – dòng 1,2, đoạn 3 SGK / T 88

Câu 18. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được ra đời ngày tháng 5 nào?

a. 22/12/1941.

b.22/12/1942.

c. 22/12/1943.

d.22/12/1944.

Đáp án: d – 2 dòng cuối trên bức ảnh Hình 37 SGK / T 88

Câu 19. Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là:

a. Tiền phong, Dân chúng, Lao động

b. Bạn dân, Tin tức

c. Thanh niên, Nhành lúa

d. Cờ giải phỏng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập…

Đáp án: d – 2 dòng 3, đoạn đầu SGK / T 86

Câu 20. Đội VN tuyên truyền giải phóng quân do ai làm cho đội trưởng, lúc new ra đời có bao nhiêu người?

Xem Thêm  Bài tập Chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Vật lý 10

a. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm cho đội trưởng có 36 người

b. Do đồng chí Trường Chinh làm cho đội trưởng có 34 người

c. Do đồng chí Phạm Hùng làm cho đội trưởng có 35 người

d. Do đồng chí Hoàng Sâm làm cho đội trưởng có 34 người

Đáp án: d – câu hỏi liên lạc mở rộng.

Câu 21. Nguyên nhân Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9/3/1945?

a. Nhật đang khốn đốn trước những đòn tấn công dồn dập của Anh, Mĩ, phe phát xít đang thua lớn

b. trên Đông Dương, thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động chờ đội quân Đồng minh.

c. Để độc chiếm Đông Dương.

d. Cả cha ý kiến trên.

Đáp án: c – phân tách đoạn 1,2, phần II, SGK / T 89

Câu 22. Nhật đảo chính Pháp vào thời điểm nào sau đây?

a. Trưa mồng 9/3/1945.

b. Sáng mồng 9/3/1945.

c. Ngày 9/3/1945.

d. Đêm mồng 9/3/1945.

Đáp án: d – dòng 1, đoạn chữ bé cuối SGK / T 89

Câu 23. Lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ TW Đảng họp và nhận định tình hình nhthế nào?

a. Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra 1 cuộc khủng hoảng c/trị đối có Nhật, làm cho cho tình thế c/m xuất hiện.

b. Ra chỉ thị “ Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

c. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.

d. Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương.

Đáp án: d – dòng 3,4 đoạn 1, phần 2, SGK / T 90 ( Ngày 12/3/1945 )

Câu 24. Chỉ thị “Nhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:

a. Tổng bộ Việt Minh.

b. Hồ Chí Minh.

c. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

d. Đội VN tuyên truyền giải phóng quân.

Đáp án: c – dòng 1,2, đoạn 1, phần 2, SGK / T 90 ( Ngày 12/3/1945 )

Câu 25. Lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là ai?

a. Thực dân Pháp.

b. Phát xít Nhật.

c. Phát xít Pháp- Nhật.

d. Phát xít Nhật và phong kiến nhà Nguyễn.

Đáp án: b – dòng 3, 4,5 đoạn 1, phần 2, SGK / T 90

…………………

Mời người tiêu dùng tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 22