Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 10 (Có đáp án) Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 10

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 10 có đáp án kèm theo là tài liệu siêu quan yếu và hữu ích giúp học sinh lớp 11 củng cố bài tập sau những bài học trên lớp.

Trắc nghiệm Sinh 11 Tương tác của những nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp được biên soạnbám sát có chương trình trong sách giáo khoa, giúp người dùng học sinh có thêm nhiều gợi ý học tập, luyện tập tri thức Sinh học theo bài học. Từ ấy nhanh chóng nắm vững tri thức đạt được kết quả cao trong những bài đánh giá, bài thi học kì 1 sắp tới. Vậy sau đây là Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 10 Tương tác của những nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp, mời người dùng cùng theo dõi tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 11 bài 10

Câu 1. Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt?

A. cao nhất} để cường độ quang hợp đạt tối thiểu.

B. tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

C. cao nhất} để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

D. cao nhất} để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.

Câu 2. Nồng độ CO2 trong ko khí thích hợp nhất đối có quy trình quang hợp là?

A. 0,01%.

B. 0,02%.

C. 0,04%.

D. 0,03%.

Câu 3. Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng cao nhất} để cường độ quang hợp đạt?

A. cực đại.

B. cực tiểu.

C. mức trung bình

D. trên mức trung bình.

Câu 4. Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà trên ấy, cường độ quang hợp?

A. lớn hơn cường độ hô hấp.

B. cân bằng có cường độ hô hấp.

C. bé hơn cường độ hô hấp.

D. lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

Câu 5. Ví dụ cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu sắc đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp?

A. kém hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím.

B. bằng ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím.

C. lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím.

D. bé hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh lam.

Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Trên điều kiện cường độ ánh sáng thấp, nâng cao nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

B. Trên điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

C. Trên điều kiện cường độ ánh sáng cao, nâng cao nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

D. Trên điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

Câu 7. Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt?

A. cao nhất} để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

B. tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

C. tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

D. tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Câu 8. Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà trên ấy, cường độ quang hợp

A. Lớn hơn cường độ hô hấp

B. Cân bằng có cường độ hô hấp

C. Bé hơn cường độ hô hấp

D. Lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp

Câu 9. Điểm bù ánh sáng là

A. Cường độ ánh sáng mà tại ấy cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp

B. Cường độ ánh sáng mà tại ấy cường dộ quang hợp và hô hấp bằng nhau

C. Cường độ ánh sáng mà tại ấy cường độ quang hợp nhò hơn cường độ hò hấp

D. Cường độ ánh sáng mà tại dó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp

Câu 10. Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng cao nhất} để cường độ quang hợp đạt

A. Cực đại

B. Cực tiểu

C. Mức trung bình

D. Trên mức trung bìnhCâu 11. Điểm bão hòa ánh sáng là

A. Cường độ ánh sáng cao nhất} để cường độ quang hợp đạt cực đại

B. Cường độ ánh sáng cao nhất} để cường dộ quang hợp đạt cực tiểu

C. Cường độ ánh sáng cao nhất} để cường độ quang hợp đạt mức trung bình

Xem Thêm  Hóa học 9 bài 42: Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon - Nhiên liệu Giải Hoá học lớp 9 trang 133

D. Cường độ ánh sáng cao nhất} để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình

Câu 12. Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là

A. Cường độ ánh sáng cao nhất}, để quy trình quang hợp bị ngừng lại

B. Cường độ ánh sáng tối thiểu, để cây có thể khởi đầu tiến hành quang hợp

C. Cường độ ánh sáng tối thiểu để cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau

D. Cường độ ánh sáng cao nhất} để cường độ quang hợp đại cực đại

Câu 13. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Trên điều kiện cường độ ánh sáng thấp, nâng cao nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp

B. Trên điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp

C. Trên điều kiện cường độ ánh sáng cao, nâng cao nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp

D. Trên điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp

Câu 14. Chọn đáp án để hoàn thành câu sau đây: Cường độ ánh sáng nâng cao dần tới điểm bão hòa thì cường độ quang hợp…………. ; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng nâng cao thì cường độ quang hợp…………………….

A. Nâng cao dần/ko nâng cao

B. Giảm dần/nâng cao dần

C. Nâng cao dần/nâng cao dần

D. Giảm dần/giảm dần

Câu 15. Trong những cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn?

A. Cây đồi trọc

B. Cây dưới tán rừng

C. Cây thủy sinh

D. Rêu

Câu 16. Trong những cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng thấp nhất?

A. Cây đồi trọc

B. Cây vượt tán rừng

C. Cây thủy sinh

D. Cây trên đồng cỏ thảo nguyên

Câu 17. Quang hợp xảy ra trên miền nào?

A. Cam, đỏ

B. Xanh tím, cam

C. Đỏ, lục

D. Xanh tím, đỏ

Câu 18. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối có quang hợp là

A. Xanh lục và vàng

B. Vàng và xanh tím

C. Xanh lá và đỏ

D. Đỏ và xanh tím

Câu 19. Ánh sáng tương tác tới quang hợp ko chỉ trên cường độ mà còn trên thành phần quang phổ của ánh sáng ấy. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cây quang hợp mạnh nhất trên miền ánh sáng

A. xanh lục

B. vàng

C. đỏ

D. xanh tím

Câu 20. Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả phải chăng nhất đối có quang hợp ?

A. Xanh lục

B. Đỏ

C. Vàng

D. Xanh tím

Câu 21. Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả phải chăng nhất đối có tổng hợp prôtêin?

A. Xanh lục

B. Đỏ

C. Vàng

D. Xanh tím

Câu 22. Những tia sáng tím kích thích

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat

B. Sự tổng hợp lipid

C. Sự tổng hợp ADN

D. Sự tổng hợp protein

Câu 23. Những tia sáng xanh xúc tiến quy trình

A. Sự tổng hợp ADN

B. Sự tổng hợp lipid

C. Sự tổng hợp cacbohidrat

D. Sự tổng hợp protein

Câu 24. Những tia sáng đỏ xúc tiến quy trình

A. Tổng hợp ADN

B. Tổng hợp lipit

C. Tổng hợp cacbohiđrat

D. Tổng hợp prôtêin

Câu 25. Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả kém nhất đối có tổng hợp chất hữu cơ?

A. Xanh lục

B. Đỏ

C. Vàng

D. Xanh tím

Câu 26. Ví dụ cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu sắc đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp

A. Kém hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím

B. Bằng ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím

C. Lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím

D. Bé hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh lam

Câu 27. Ví dụ cùng cường độ chiếu sáng thì

A. Anh sáng đơn sắc màu sắc đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím

B. Anh sáng đơn sắc màu sắc đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím

C. Anh sáng đơn sắc màu sắc đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh tím

D. Anh sáng đơn sắc màu sắc đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bé hơn ánh sáng đơn sắc màu sắc xanh lam

Xem Thêm  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4 (cả 5) Giáo án sinh hoạt ngoài giờ lớp 4 theo chủ điểm

Câu 28. Điểm khác nhau giữa cây ưa bóng so có cây ưa sáng là

(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn.

(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn.

(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn.

(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày.

(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so có mặt đất. Trong những đặc điểm trên, có bao nhiêu đặc điểm đúng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 29. Điểm khác nhau giữa cây ưa sáng so có cây ưa bóng là cây ưa sáng có

(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn.

(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn.

(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn.

(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày.

(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so có mặt đất.

Trong những đặc điểm trên, có bao nhiêu đặc điểm đúng?

A. 1, 2, 5

B. 4, 5

C. 1, 3, 4

D. 3, 5

Câu 30. Phát biểu nào ko đúng lúc nói về tương tác của nước tới quang hợp?

A. Nước là nguồn vật liệu cho pha tối của quang hợp

B. Nước là vật liệu cho quy trình quang hợp

C. Cây thiếu nước 40 – 60%, quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ

D. Nước là môi trường cho những phản ứng trong pha sáng và pha tối

Câu 31. Mối liên quan giữa nước có quang hợp được trình bày trên:

1. Thoát tương đối nước tương tác tới sự đóng mở khí khổng. Do ấy tương tác tới lượng CO2 đi vào lục lạp.

2. Nước tương tác tới tốc độ vận tải những chất đồng hóa.

3. Nước tương tác tới tốc độ sinh trưởng nên tương tác tới kích thước bộ lá.

4. Nước trong tế bào tương tác tới độ hydrat hóa của chất nguyên sinh nên tương tác hoạt động những enzim quang hợp.

5. Nước là vật liệu quản lý phân phối cho quy trình quang hợp 6. Thoát tương đối nước điều nhiệt cho lá; do vậy đã tương tác tới quang hợpA. 1,2,3,5,6

B. 2,4,5,6

C. 1,3,4,5,6

D. 1,2,3,4,5,6

Câu 32. Mối liên quan giữa nước có quang hợp được trình bày trên:

1. Thoát tương đối nước tương tác tới sự đóng mở khí khổng. Do ấy tương tác tới lượng CO2 đi vào lục lạp.

2. Nước tương tác tới tốc độ vận tải những chất đồng hóa.

3. Nước tương tác tới tốc độ sinh trưởng nên tương tác tới kích thước bộ lá.

4. Nước trong tế bào tương tác tới độ hydrat hóa của chất nguyên sinh nên tương tác hoạt động những enzim quang hợp.

5. Nước là vật liệu quản lý phân phối cho quy trình quang hợp

6. Thoát tương đối nước điều nhiệt cho lá; do vậy đã tương tác tới quang hợp

A. 1,2,3,5,6

B. 2,4,5,6

C. 1,3,4,5,6

D. 1,2,3,4,5,6

Câu 33. Nhận định nào dưới đây về tương tác của nước đối có quang hợp là ko đúng?

A. Nước tương tác tới tốc độ vận tải siêu phẩm quang hợp

B. Điều hòa nhiệt độ của lá qua quy trình thoát tương đối nước

C. Nguồn phân phối oxi và hidro cho việc tổng hợp những chất hữu cơ

D. Nước tương tác đên tốc độ sinh trưởng và kích thước của lá

Câu 34. Quang hợp phụ thuộc siêu chặt chẽ vào nhiệt độ theo chiều hướng

A. lúc nhiệt độ nâng cao thì cường độ quang hợp nâng cao siêu nhanh trong giới hạn sinh thái

B. lúc nhiệt độ nâng cao thì cường độ quang hợp giảm

C. đạt cực đại trên 20⁰C rồi tiếp theo giảm mạnh tới 0

D. lúc nhiệt độ nâng cao thì cường độ quang hợp giảm, tiếp theo lại nâng cao cực đại

Câu 35. Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào lúc nào?

A. Buổi sáng

B. Buổi sáng và buổi chiều

C. Buổi chiều

D. Giữa trưa

Câu 36. Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào giữa trưa là vì?

A. Cường độ ánh sáng quá mạnh

B. Những tia sáng có bước sóng ngắn tắng lên

C. Nhiệt độ cao

Xem Thêm  Cách sử dụng helloệu ứng làm mờ ảnh trên Photoshop

D. Cả 3 ý trên

Câu 37. Phát biểu ko đúng về tương tác của những nguyên tố khoáng đối có quang hợp?

A. N, P, S tham dự cấu thành enzim quang hợp

B. Cl tham dự vào phản ứng pha tối

C. Ok tham dự điều tiết đóng mở khí khổng của lá

D. Mg, N tham dự cấu thành diệp lục

Câu 38. Mối liên quan giữa quang hợp có dinh dưỡng khoáng được trình bày trên:

1. Khoáng là thành phần của bộ máy quang hợp và là thành phần của siêu phẩm quang hợp.

2. Khoáng tương tác tới bộ keo nguyên sinh, tính thấm của tế bào.

3. Khoáng tương tác tới hoạt động của hệ enzim, tới kích thước của bộ máy quang hợp. 4. Khoáng tương tác tới thời kì sống của cơ quan đồng hóa

A. 1,2,4

B. 1,2,3,4

C.1,2,3

D. 1,3,4

Câu 39. Trong những phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo?

(1) Ánh sáng nhân tạo có thể điều chỉnh cường độ để năng suất quang hợp đạt cao nhất}.

(2) Dùng ánh sáng nhân tạo có thể trồng những cây rau củ phân phối vào mùa đông.

(3) Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường.

(4) Nhà trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể vận dụng chế tạo rau sạch, nhân giống cây bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi cấy mô, tạo cành giâm trước lúc đưa ra trồng trên bên cạnh thực địa

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 40. Nồng độ CO2 trong ko khí thích hợp nhất đối có quy trình quang hợp là

A. 0,01%

B. 0,02%

C. 0,04%

D. 0,03%

Câu 41. Trong tự động nhiên, nồng độ CO2 ko khí là

A. 0,008%

B. 0,04%

C. 0,03%

D. 0,4%

Câu 42. Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt

A. Cao nhất} để cường độ quang hợp đạt tối thiểu

B. Tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất

C. Cao nhất} để cường độ quang hợp đạt cao nhất

D. Cao nhất} để cường độ quang hợp đạt mức trung bình

Câu 43. Điểm bão hòa CO2 là thời điểm

A. Nồng độ CO2 cao nhất} để cường độ quang hợp đạt tối thiểu

B. Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất

C. Nồng độ CO2 cao nhất} để cường độ quang hợp đạt cao nhất

D. Nồng độ CO2 cao nhất} để cường độ quang hợp dạt mức trung bình

Câu 44. Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt

A. Cao nhất} để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

B. Tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp

C. Tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp

D. Tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

Câu 45. Điểm bù CO2 đối có quang hợp là

A. Nồng độ cao nhất} của CO2 có trong khoảng gian bào

B. Nồng độ CO2 lại ấy cây khởi đầu ngừng quang hợp

C. Nồng độ tối thiểu của CO2 trong khoảng gian bào, để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

D. Nồng độ tối thiểu của CO2 có trong khoảng gian bào để cây có thể khởi đầu quang hợp

Câu 46. Điểm bù CO2 là thời điểm

A. Nồng đội CO2 cao nhất} để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

B. Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp

C. Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp

D. Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

Đáp án trắc nghiệm Sinh 11 bài 10

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1BCâu 24CCâu 2CCâu 25CCâu 3ACâu 26CCâu 4CCâu 27CCâu 5DCâu 28CCâu 6CCâu 29BCâu 7DCâu 30ACâu 8BCâu 31DCâu 9BCâu 32DCâu 10ACâu 33CCâu 11ACâu 34ACâu 12DCâu 35DCâu 13CCâu 36DCâu 14ACâu 37BCâu 15ACâu 38BCâu 16CCâu 39DCâu 17DCâu 40DCâu 18DCâu 41CCâu 19CCâu 42CCâu 20BCâu 43CCâu 21DCâu 44DCâu 22DCâu 45CCâu 23CCâu 46D

………………….

Mời người dùng tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết